Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności dziś i jutro Głos Mazowsza w dyskusji Warszawa, styczeń 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności dziś i jutro Głos Mazowsza w dyskusji Warszawa, styczeń 2010."— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności dziś i jutro Głos Mazowsza w dyskusji Warszawa, styczeń 2010

2 I. Aktualne ramy polityki spójności Warszawa, styczeń 2010

3 Perspektywa finansowa 2007-2013 Nowe cele polityki spójności: W polityce spójności potwierdzony został nowy podział na cele: konwergencja, konkurencyjność i zatrudnienie, współpraca terytorialna. Rola polityki spójności we wdrażaniu Agendy Lizbońskiej (wydatki skoncentrowane na celach lizbońskich). Rozdział środków pomiędzy celami, wg kwalifikowalności geograficznej, metodą alokacji (na regiony lub na kraje członkowskie), przy uwzględnieniu górnych limitów absorpcji. Warszawa, styczeń 2010

4 Cele, Fundusze Strukturalne i instrumenty 2007-2013 EFRR EFS Fundusz Spójności Konwergencja Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie Europejska współpraca terytorialna EFRR EFS infrastruktura, innowacyjność, inwestycje, etc. szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, etc. Kraje członk. z PKB na głowę pon. 90% infrastruktura transportowa i środowiskowa, energia odnawialna wszystkie państwa członk. i regiony Cele Funudusze Strukturalne i instrumenty Warszawa, styczeń 2010

5 Regiony konwergencji 2007-2013 Warszawa, styczeń 2010

6 Programy operacyjne w Polsce w latach 2007 -2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby) Europejska Współpraca Terytorialna – 14 programów Warszawa, styczeń 2010

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Cel główny: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Cele szczegółowe: Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Warszawa, styczeń 2010

8 Alokacja środków EFRR - RPO WM 2007-2013 (w mln euro ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Środki UE (2007- 2013) Rozkład procentowy Priorytety 1831,50100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,4023,50 2. Przyśpieszenie e - Rozwoju Województwa Mazowieckiego 205,1311,20 3. Regionalny system transportowy538,4629,40 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 197,8010,80 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu89,744,9 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 150,188,2 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,849,00 8. Pomoc techniczna 54,953,00 Warszawa, styczeń 2010

9 II. Rozwój Mazowsza, a polityka spójności Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2010

10 Zróżnicowanie wewnątrzregionalne Mazowsza (jedne z największych wśród Regionów Przejściowych) Warszawa, styczeń 2010

11 STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO Udział sektorów wzrostu Mazowsze > regiony przejściowe i konkurencyjności Warszawa, styczeń 2010

12 STRUKTURA PRACUJĄCYCH STRUKTURA PRACUJĄCYCH Mazowsze Regiony konwergencji (rolnictwo!) Warszawa, styczeń 2010

13 WYKSZTAŁCENIE Mazowsze regiony konkurencyjności Warszawa, styczeń 2010

14 Mazowieckie 2004-2013 – Region celu 1. Po 2013 r. – Region Przejściowy? GDP per capita 2006 r. UE27=100 __________ PKB poniżej 75* * efekt przemieszczania się (IV Raport Kohezyjny) 83,6 Warszawa, styczeń 2010

15 Sytuacja Mazowsza w obliczu przekroczenia progu 75% wartości PKB wg PPS na mieszkańca UE27 i ograniczonej puli środków z funduszy strukturalnych w kolejnym okresie programowania 2014 - 2020 Scenariusze możliwych rozwiązań pozwalających ograniczyć negatywny efekt finansowy wynikający z systemu podziału środków funduszy europejskich przy założeniu niezmienionych zasad przyznawania funduszy strukturalnych Wariant I - Kontynuacja obecnej polityki (pozostawienie Warszawy w granicach administracyjnych i statystycznych Województwa Mazowieckiego) Wariant II -Korekta w podziale województwa na NUTS-2 (wydzielenie Warszawy w jej granicach administracyjnych i utworzenie odrębnej jednostki dla celów statystycznych) Wariant III - Wydzielenie Warszawy w jej granicach administracyjnych i utworzenie odrębnego województwa Warszawa, styczeń 2010

16 Skutki finansowe poszczególnych wariantów dla Mazowsza ObecnieWariant IWariant IIWariant III Fundusz EFRR1 831 mln EUR738 mln EUR1 473 mln EUR Fundusz EFS 771 mln EUR210 mln EUR587 mln EUR Razem2 602 mln EUR948 mln EUR2 060 mln EUR WYNIK -1 654 mln EUR -542 mln EUR -542 mln EUR Warszawa, styczeń 2010

17 Warszawa jako nowa jednostka statystyczna NUTS-2 Wyodrębnienie statystyczne Warszawy na poziomie NUTS-2 jest rozwiązaniem najprostszym i optymalnym. Jest to również rozwiązanie korzystne z punktu widzenia statystycznego i finansowego. Warszawa utrzymałaby status jednostki w ramach podziału NUTS-3 oraz uzyskałaby równocześnie status jednostki NUTS-2. Warszawa, styczeń 2010

18 Podział administracyjny Wielkiej Brytanii Podział statystyczny NUTS-2 w Wielkiej Brytanii Warszawa, styczeń 2010 Mazowsze, a przypadek Wielkiej Brytanii

19 Podział administracyjny Niemiec Podział statystyczny NUTS-2 w Niemczech Warszawa, styczeń 2010 Mazowsze, a przypadek Niemiec

20 NUTS- 3 w kontekście Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (projekt) Warszawa, styczeń 2010

21 Propozycje nowego podziału NUTS-3 dla woj. mazowieckiego Warszawa, styczeń 2010

22 III. Ewolucja wizji przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2010

23 Dyskusja nad nową polityką spójności W Unii Europejskiej rozpoczęła się dyskusja nad przyszłym kształtem polityki spójności. Mazowsze bierze czynny udział w dyskusji o kryteriach i zasadach korzystania przez regiony ze środków UE w nowym okresie programowania na lata 2014 - 2020. Przygotowując się do debaty na temat przyszłości polityki spójności władze województwa zdają sobie sprawę z faktu, że dotychczasowe ramy polityki spójności, a także mapa pomocy regionalnej Unii Europejskiej mogą ulec zmianom w przyszłym okresie programowania i że województwo mazowieckie może stać się jednym z regionów przejściowych. Warszawa, styczeń 2010

24 Raport Barki – program reform w zakresie polityki spójności - PODEJŚCIE OBSZAROWE – Główne elementy nowego paradygmatu polityki regionalnej: –Obszarowe oddziaływanie polityk i dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb regionu –Nacisk na wykorzystanie endogenicznego potencjału regionów –Ścisła współpraca poszczególnych szczebli zarządzania wielopoziomowego –Funkcjonalne definiowanie regionów Warszawa, styczeń 2010

25 DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY PRZYSZŁEJ STRATEGII UE 2020 Główne założenia strategii UE 2020 powinny być skupione wokół następujących priorytetów: Tworzenie wartości poprzez oparcie wzrostu na wiedzy. Wzmocnienie pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających włączeniu społecznemu. Tworzenie konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki. Warszawa, styczeń 2010

26 Dokument programowy dotyczący przyszłej polityki spójności Paweł Samecki, komisarz europejski ds. polityki regionalnej Wizja polityki spójności w następnym okresie programowania, czyli po 2013 r., w kontekście przyjęcia Traktatu Lizbońskiego oraz dyskusji o strategii UE 2020. Dokument podsumowuje dotychczasowy przebieg debaty na ten temat i przedstawia propozycje mające na celu zwiększenie skuteczności polityki spójności. Warszawa, styczeń 2010

27 Dokument programowy dotyczący przyszłej polityki spójności Paweł Samecki, komisarz europejski ds. polityki regionalnej Zapewnienie większej efektywności polityki spójności poprzez: skupienie polityki na ograniczonej liczbie celów, silniejszy związek pomiędzy wykonawstwem/ rezultatami, a bodźcami / uwarunkowaniami, wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki, większa spójność i koordynacja z politykami sektorowymi na poziomie krajowym i europejskim, postawienie zdecydowanego kroku w kierunku prostszego, wydajniejszego bardziej przejrzystego systemu zarządzania i kontroli. Warszawa, styczeń 2010

28 IV. Stanowisko województwa mazowieckiego

29 Stanowisko województwa mazowieckiego Województwo Mazowieckie opowiada się za koncentracją na ograniczonej liczbie celów, tak aby pozwoliły one na pełne wykorzystanie potencjałów poszczególnych regionów przy zachowaniu koncentracji na głównych priorytetach: (i)zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia na poziomie regionalnym, niezależnie od położenia regionu, (ii)ułatwienia wzrostu w rejonach pozostających w tyle, (iii) zwiększania stopnia integracji transgranicznej. Warszawa, styczeń 2010

30 Ustawa dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na finanse województwa (subwencja równoważąca) Największą pozycję w wydatkach województwa zajmuje wpłata do budżetu państwa w wysokości 939,2 mln zł. Mazowsze płaci Janosikowie od 2004 r. W 2005 r. wynosiło ono ok. 24 proc. dochodów podatkowych, natomiast w 2010 r. będzie to aż 54 proc. Łączna kwota przekazana w latach 2004 - 2010 przez Mazowsze do budżetu państwa wyniesie ponad 3,5 mld zł. Aby województwo – mimo odprowadzenia tak dużych środków do budżetu państwa – mogło realizować niezbędne inwestycje, zmuszone jest do zaciągania kosztownych kredytów. Prognozowana kwota długu województwa mazowieckiego na koniec 2009 r. wyniesie 1,27 mld zł. Warszawa, styczeń 2010

31 Dziękuję za uwagę Warszawa, styczeń 2010


Pobierz ppt "Polityka spójności dziś i jutro Głos Mazowsza w dyskusji Warszawa, styczeń 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google