Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO KL: Diagnoza i rekomendacje Warsztat 1. Jak stworzyć strategię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO KL: Diagnoza i rekomendacje Warsztat 1. Jak stworzyć strategię"— Zapis prezentacji:

1 PO KL: Diagnoza i rekomendacje Warsztat 1. Jak stworzyć strategię
PO KL: Diagnoza i rekomendacje Warsztat 1. Jak stworzyć strategię? Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego na lata

2 Strategia – definicja i zastosowanie
Termin strategia: wywodzi się od greckich słów stratos – armia i agein – dowodzić; do lat 60. XX wieku termin miał zastosowanie przede wszystkim w kontekście militarnym; od lat 70. XX wieku , termin zaczął funkcjonować w sferze biznesu, jako synonim planowania długoterminowego, z czasem przejmując rolę terminu podstawowego w tym zakresie; w latach 80. XX wieku, znalazła zastosowanie w sektorze organizacji pozarządowych i sektorze publicznym; za H.Simon, Krótka historia strategii

3 Strategia – definicja i zastosowanie
Robocza definicja strategii: strategia – wyznacza cele danej organizacji lub podmiotu, przewidziane do osiągnięcia w określonym czasie, wskazuje sposób realizacji zadań (wraz z ich priorytetyzacją i określeniem grup docelowych) oraz przedstawia zakładane efekty jej wdrażania; wraz ze standaryzacją narzędzi i analiz strategicznych skróceniu ulegał horyzont czasowy, mocniejszy akcent położony został na umiejętność aktualizacji strategii i jej elastycznego dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia;

4 Strategia – definicja i zastosowanie
Po co tworzymy i realizujemy strategie? cele strategii są zróżnicowane i wynikają z misji danej firmy, podmiotu lub organizacji; sektor przedsiębiorstw sektor pozarządowy sektor publiczny w celu osiągnięcia zysku, np. poprzez: osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, wprowadzenie nowych produktów / usług, dywersyfikację rynków zbytu; w celu restrukturyzacji oraz minimalizacji strat itp.; w celu realizacji zadań statusowych organizacji np.: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych lub edukacyjnych, promocji określonych postaw i standardów działania; w celu realizacji polityk publicznych, przyczyniających się do osiągnięcia zakładanych efektów społeczno- gospodarczych, np.: poprawy / utrzymania tempa wzrostu gospodarczego; poprawy spójności społecznej poprzez działania skierowane do mniejszości etnicznych i narodowych;

5 Strategia – definicja i zastosowanie
Od czego zależy sukces strategii? rzetelnej diagnozy, dostosowanej do specyfiki tematu i uwzględniającej trendy makro i mikroekonomiczne; realistycznie określonych celów strategii; właściwie zidentyfikowanych grup docelowych strategii (w tym beneficjentów pośrednich i bezpośrednich planowanych działań); precyzyjnych planów i narzędzi działania, dostosowanych do możliwości finansowych, logistycznych i know-how organizacji; pozyskanie akceptacji kluczowych akcjonariuszy dla założeń strategii i planu jej wdrażania

6 Strategia – definicja i zastosowanie
w przypadku takich projektów, jak STRATEGIE RZĄDOWE - a zwłaszcza strategie miękkie: SRKS czy SRKL, do grona kluczowych akcjonariuszy bezwzględnie trzeba włączyć ogół społeczeństwa skutecznym narzędziem realizacji tego zamierzenia są KONSULTACJE SPOŁECZNE

7 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020
wobec innych dokumentów strategicznych DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2011–2030 ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2011–2020 Krajowy Program Reform do Strategii EU 2020 STRATEGIA EUROPA 2020 RAPORT POLSKA WYZWANIA ROZWOJOWE KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO SPRAWNE PAŃSTWO STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 7

8 SRKS - zakres tematyczny
Zadania SRKS - Plan uporządkowania strategii rozwoju: zaufanie do instytucji publicznych; instytucje społeczeństwa obywatelskiego; konsultacje społeczne – legitymacja i akceptacja społeczna działań; kształtowanie postaw obywatelskich; media i polityka audiowizualna; technologie informacyjne i komunikacyjne – w promowaniu postaw obywatelskich. potencjał kreatywny i kulturowy; OBSZAR II SRKS Współdziałanie i partycypacja społeczna OBSZAR I SRKS Postawy i kompetencje społeczne OBSZAR III SRKS Komunikacja społeczna OBSZAR IV SRKS Kultura i kreatywność 8

9 SRKS – założenia podstawowe
Definicja kapitału społecznego Misja (polityki publicznej w zakresie rozwijania kapitału społecznego): Kapitał społeczny – to, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów. TWORZENIE, UTRZYMYWANIE I DOSKONALENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE, POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNOŚCI I KREATYWNOŚCI OBYWATELI ORAZ ICH WSPÓŁPRACY DLA DOBRA WSPÓLNEGO 9

10 SRKS – wizja rozwoju kapitału społecznego w Polsce
W projekcie SRKS dążeniem jest społeczeństwo, w którym: obywatele chcą i potrafią angażować się we współdziałanie na rzecz dobra publicznego; różnorodność talentów, umiejętności, kompetencji i punktów widzenia znajduje wspólną przestrzeń aktywności; obywatele i grupy mają równy dostęp do kanałów artykulacji potrzeb i postulatów; komunikacja w sferze publicznej jest wolna od zniekształceń, oparta na zasadach szacunku, tolerancji, odpowiedzialności, otwartości i uczciwości; instytucje tworzą przestrzenie wspólnych wartości i kształtowania się więzi społecznych.

11 Założenia i cele konsultacji
Konsultacje społeczne zostały ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2011 r. i zostały zakończone w dniu 31 maja 2011 r. Ze względu na różnorodność zagadnień poruszanych w projekcie SRKS, konsultacje dokumentu zostały przedłużone do 54 dni, w miejsce 35 dni wymaganych ustawą. 11

12 Założenia i cele konsultacji
Konsultacje społeczne SRKS: Konsultacje społeczne miały charakter otwarty, każda zainteresowana osoba, instytucja i organizacja lub inny podmiot prawny mogły zapoznać się z dokumentem SRKS oraz zgłosić uwagi do projektu strategii za pośrednictwem jednego z trzech kanałów komunikacji: Strona internetowa – zgłaszanie uwag i komentarzy on–line: Konferencje, debaty na temat konsultacji społecznych Przesłanie uwag w formie tradycyjnej (za pośrednictwem poczty) ŹRÓDŁO INFORMACJI: portal MKiDN, stworzony dla konsultacji społecznych strategii 12

13 portal MKiDN, stworzony dla konsultacji społecznych strategii http://ks.mkidn.gov.pl/

14 Konsultacje społeczne - działania promocyjno-informacyjne
ogłoszenia w prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznej; dystrybucja wiadomości elektronicznych informujących o konsultacjach społecznych; komunikacja za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym projektu SRKS; Konferencja: Zaufanie, dobro wspólne, dialog obywatelski- czy jesteśmy na to gotowi? MKiDN przekazało informację o konsultacjach społecznych SRKS do 261 podmiotów:

15 Konsultacje społeczne SRKS – wybrane statystyki
Liczba odsłon witryny w czasie prowadzenia konsultacji wyniosła Średnia dobowa liczba odsłon wynosiła 550. 15

16 Konsultacje społeczne SRKS – wybrane statystyki
Liczba użytkowników, weryfikowanych poprzez indywidualne numery IP, które pobrały dokument strategii on-line wynosi 2392 osób! Wybrane statystyki: liczba osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych – 237 liczba zarejestrowanych podmiotów konsultujących on-line – 54 użytkowników (30 osób fizycznych, 24 osoby prawne) liczba stanowisk zgłoszonych on-line – 86 liczba pism przekazanych w formie tradycyjnej – 34 16

17 Konsultacje społeczne - analiza wniosków i rekomendacji
prace międzyresortowego zespołu ds. analizy wniosków i rekomendacji zgłoszonych do projektu strategii; analiza wniosków, wyodrębnienie i podział uwag zgodnie z częściami SRKS; wybór słów kluczowych (tagów), definiujących istotę zgłaszanych wniosków spotkanie eksperckie poświęcone systemowi wskaźników do SRKS. łączna liczba wyodrębnionych uwag do SRKS z 3 kanałów komunikacji – przekracza 500 jednostkowych komentarzy!

18 Konsultacje społeczne SRKS – wybrane statystyki
W dalszych pracach nad SRKS uwzględniono blisko 55% uwag, zgłoszonych w konsultacjach społecznych, a odrzucono niewiele ponad 45% wniosków. 18

19 Konsultacje społeczne SRKS – wybrane statystyki
Tagi operacyjne dla SRKS: zasadnicza część komentarzy (blisko 23%) dotyczyła metodologii projektu SRKS: postulowano wprowadzenie hierarchizacji zadań, wskazywano na konieczne uzupełnienia w diagnozie dokumentu, wnioskowano o umieszczenie słownika zastosowanych terminów. 19

20 Konsultacje społeczne SRKS – wybrane statystyki
Tagi treściowe dla SRKS: istotnym wątkiem, były kwestie związane z partycypacją społeczną: za szczególnie ważne uznano uwzględnienie w SRKS roli dialogu społecznego i jego relacji z dialogiem obywatelskim (około 14% ogółu wniosków). kolejny (blisko 9% zgłoszonych uwag), stanowiły kwestie dotyczące instytucji kultury, zasad ich funkcjonowania i finansowania; 20

21 SRKS – raport z konsultacji społecznych
Przedstawienie informacji o wynikach konsultacji społecznych: w terminie określonym ustawą, raport z konsultacji społecznych, wraz z załącznikami, został przekazany do KPRM; pełna dokumentacja procesu konsultacji społecznych projektu SRKS oraz raport z załącznikami zostały zamieszczone na stronie informacja pisemna, wraz z głównymi ustaleniami z raportu, zostały rozesłane do organów administracji centralnej, JST, instytucji kultury i NGO – do których rozesłano zawiadomienia o konsultacjach; dla osób konsultujących projekt on-line zostały przesłane podziękowania drogą elektroniczną wraz z linkiem do zakładki www; komunikat o raporcie z konsultacji zamieszczono na stronie głównej MKiDN oraz w serwisach informacyjnych – ngo.pl;

22 Dziękuję za uwagę Magdalena Kopczyńska-Zych, Zastępca Dyrektora
Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego Dziękuję za uwagę Magdalena Kopczyńska-Zych, Zastępca Dyrektora Departament Mecenatu Państwa MKiDN


Pobierz ppt "PO KL: Diagnoza i rekomendacje Warsztat 1. Jak stworzyć strategię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google