Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletnie Ramy Finansowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletnie Ramy Finansowe"— Zapis prezentacji:

1 Wieloletnie Ramy Finansowe 2014 - 2020
Sidonia Jędrzejewska Posłanka do Parlamentu Europejskiego Gniezno, 1 października 2011

2 (WRF) - budżet wieloletni
Budżet UE Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) - budżet wieloletni WRF 2007 – 2013: mld EUR – środki na zobowiązania = 1.12% DNB UE-27 mld EUR – środki na płatności = 1.06% DNB UE-27 Budżety roczne Budżet UE 2011 : 141.9 mld EUR – środki na zobowiązania = 1.13% DNB UE-27 126.5 mld EUR – środki na płatności = 1.01% DNB UE-27 Dla porównania budżet Polski na mld EUR

3 WRF 2007 – 2013

4 Budżet UE 2011

5 Budżet UE na 2012 – rozgrzewka przed negocjacjami WRF 2014 - 2020
2012 – przedostatni rok programowania finansowego UE - marginesy na wyczerpaniu Kryzys gospodarczy i wszechobecne oszczędności, przede wszystkim w odniesieniu do administracji Kryzys zadłużenia i pakiety ratunkowe dla Grecji, Irlandii, Portugalii, … Hiszpanii, Włoch? Populizm i uprawianie polityki krajowej kosztem polityki europejskiej

6 2012 - Komisja vs. Rada Komisja Rada UE 2012 (mld EUR) 2012 – 2011 (%)
Zobowiązania 147,835 + 4% Płatności 132,738 + 4.9% 2012 (mld EUR) (%) KE – RUE Zobowiązania 146,245 + 2.92% - 1,590 Płatności 129,088 + 2.02% - 3,650

7 Parlament Europejski Od czasu traktatu lizbońskiego PE ma zwiększone kompetencje w zakresie budżetów rocznych PE za hojnym budżetem UE, realizującym cele strategii Europa 2020 Stanowisko PE bliższe interesom Polski, ale Polska, sprawując Prezydencję w Radzie UE, musi reprezentować zdanie ogółu państw członkowskich W negocjacjach budżetu 2012 instytucje UE będzie reprezentować 3 Polaków: J. Buzek (PE), Janusz Lewandowski (KE) i J. Rostowski/ J. Dominik (RUE)

8 PE a Wieloletnie Ramy Finansowe
Sprawozdanie PE w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych z 8 czerwca 2011 r (tzw. raport Komisji SURE). PE postuluje: fundusze na wspólną politykę rolną i politykę spójności w następnych WRF nie powinny być niższe niż kwoty na 2007 – 2013 więcej środków na badania, innowacje, energię oraz transport nową kategorię regionów w polityce spójności – regiony pośrednie z dochodem między 75 a 90% średniej UE 7-letni okres programowania UE reformę finansowania Unii poprzez wprowadzenie nowych dochodów własnych, które zastąpiłyby system oparty na składkach z budżetów narodowych zwiększenie środków nowych WRF o co najmniej 5% w stosunku do obecnego budżetu wieloletniego, by osiągnąć cele strategii Europa 2020

9 KE i projekt WRF Projekt WRF autorstwa Komisji Europejskiej z 29 czerwca 2011 r. – oficjalny początek negocjacji Projekt WRF stara się pogodzić stanowiska PE i Rady Struktura nowych WRF ma odzwierciedlać cele strategii EU 2020 – inteligentny i włączający wzrost oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 

10

11 2014 – 2020 vs Porównanie WRF mld EUR Różnica (%) 2007 – 2013 1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu 444.5 490.9 10.2% - w tym konkurencyjność 77.8 114.9 47.7% - w tym infrastruktura 12.9 40.0 209.7% - w tym spójność 354.8 336.0 - 5.3% 2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne 421.1 382.9 - 9.1% - w tym wydatki związane z rynkiem i dopłaty bezpośrednie 322.0 281.8 - 12.5% 3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo 12.4 18.5 49.9% - w tym wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 7.6 11.6 53.0% - w tym obywatelstwo 4.8 6.9 44.9% 4. Globalny wymiar Europy 56.8 70.0 23.2% 5. Administracja 56.9 62.6 10.1% - w tym wydatki administracyjne instytucji 48.4 50.5 4.2% 6. Wyrównania 0.9 Suma zobowiązań 993.6 3.2% % DNB UE - 27 1.12% 1.05%

12 Spadek funduszy na rolnictwo i spójność

13 Polityka Spójności - nowości
Regiony pośrednie – 75-90% średniego PKB UE: 2/3 poziomu funduszy, które otrzymywały jako regiony konwergencji (<75% średniego PKB) wsparcie zmniejszające się wraz z doganianiem regionów konkurencyjności (>90%) „Connecting Europe facility” czyli instrument finansujący transgraniczą infrastrukturę w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych Ograniczenie przydziału środków w ramach polityki spójności do 2,5% DNB danego państwa członkowskiego (obecnie 4% DNB) Czasowe zezwolenie na zwiększenie współfinansowania od 5 do 10 p.p. ze strony UE, gdy państwo otrzymuje wsparcie zgodnie z art. 136 lub 143 TFUE

14 Polityka Spójności - więcej warunków, ale…
Wprowadzenie zasady warunkowości i koncentracja na wynikach, m.in.: umowa o partnerstwie – między KE a państwem członkowskim, zobowiązanie partnerów na szczeblu krajowym i regionalnym do wykorzystania funduszy na realizację celów strategii Europa 2020 (wskazanie jasnych celów i wskaźników) – warunki ex ante rezerwa wykonania - zablokowanie 5% funduszy spójności na rzecz krajów, które poczynią największe postępy w realizowaniu umów o partnerstwie – warunki ex post Wspólne ramy strategiczne – obejmujące Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS, Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki – cel zapewnienie większej spójności źródeł finansowania Europejski Fundusz Społeczny - środki na EFS (przy zastosowaniu formuły 25/40/52 dla poszczególnych kategorii regionów) będą stanowić min. 25% puli środków na politykę spójności, czyli 84 mld EUR

15 Polityka Spójności mld EUR Fundusz Spójności* 68.7
mld EUR Fundusz Spójności* 68.7 Regiony konweregencji 162.6 Regiony pośrednie 39.0 Regiony konkurencyjności 53.1 Współpraca terytorialna 11.7 Specjalne przydziały na rzecz regionów peryferyjnych i słabo zaludnionych 0.9 SUMA 336.0 Connecting Europe facility for transport, energy and ICT 40.0 376.0 * Z Funduszu Spójności zostanie wydzielone 10 mld EUR na rzecz Connecting Europe Facility

16 Podział środków polityki spójności
Polityka Spójności - więcej warunków, ale też więcej pieniędzy dla UE-12 Koncentracja polityki spójności na najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych regionach Wg wyliczeń KE w l – 2020 Polska mogłaby otrzymać nawet 80 mld EUR! Podział środków polityki spójności 2007 – 2013 UE-12 49% 43% UE -15 51% 57%

17 Polityka Spójności 2014-2020 - podział UE na regiony – symulacja KE

18 Instrument Connecting Europe
Instrument Connecting Europe ma finansować transgraniczny transport, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 9,1 mld EUR dla sektora energetycznego, 31,6 mld EUR na transport (w tym 10 mld EUR w ramach Funduszu Spójności) 9,1 mld EUR na TIK W ramach Connecting Europe KE chce uruchomić możliwości korzystania z innowacyjnych narzędzi finansowania - cel przyspieszenie inwestycji i zwiększenie ich w stosunku do tego, co można by osiągnąć jedynie poprzez finansowanie ze środków publicznych

19 Wspólna Polityka Rolna
W l – 2020: na pierwsze filary WPR - 281,8 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich - 89,9 mld EUR Wyrównywanie poziomu dopłat bezpośrednich między UE-15 a UE-12 „Greening” - 30 % dopłat bezpośrednich uzależnione od „zazielenienia” gospodarstw Państwa członkowskie będą mogły przesuwać fundusze z filaru pierwszego do filaru drugiego Ograniczanie poziomu płatności bezpośrednich dla dużych gospodarstw rolnych – oszczędności zostaną przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich

20 Inne polityki Horyzont 2020 – wspólne ramy strategiczne w dziedzinie badań i rozwoju (7 PR + CIP + EIT) – 80 mld EUR + wsparcie funduszy strukturalnych Uproszczenie systemów finansowania Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego i innowacyjnych systemów finansowania Jednolite zasady w odniesieniu do uczestnictwa, audytu, systemów wspierających, rozpowszechniania wyników i systemów zwrotu Nowa edukacja dla Europy – połączenie w jedną strukturę takich programów jak m.in. Lifelong Learning Programme, Erasmus Mundus oraz Youth in Action, czyli 15,2 mld EUR na edukację i szkolenia + wsparcie funduszy strukturalnych Horyzont 2020 – wspólne ramy strategiczne w dziedzinie badań i rozwoju (7 PR + CIP + EIT) ściśle związane z kluczowymi priorytetami polityk sektorowych jak zdrowie, bezpieczeństwo żywności, gospodarka ekologiczna, energia i zmiana klimatu Program Nowa edukacja dla Europy obejmie trzy główne priorytety. Po pierwsze, będzie on wspierał ponadnarodową mobilność edukacyjną. Surowe warunki dotyczące jakości mobilności i koncentracja na kluczowych celach polityki, przy których można osiągnąć masę krytyczną i uzupełnić je o inne programy unijne, będą miały zasadnicze znaczenie w zapewnieniu bardzo wysokiej europejskiej wartości dodanej. Po drugie, program będzie wspierał współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a światem pracy w celu propagowania modernizacji edukacji, innowacji i przedsiębiorczości. Po trzecie, zapewni on wsparcie polityczne w celu zebrania dowodów na skuteczność inwestycji w edukację oraz pomoże państwom członkowskim we wdrażaniu skutecznych rozwiązań politycznych.

21 Inne polityki Migracja i sprawy wewnętrzne – 8,2 mld EUR i tylko 2 fundusze zamiast obecnych 4: Fundusz Migracyjno-Azylowy Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polityka klimatyczna - ochrona środowiska i działania związane ze zmianą klimatu zostaną włączone do kluczowych polityk UE, czyli wzrost udziału wydatków związanych z klimatem do co najmniej 20% poprzez wkłady z innych polityk Działania zewnętrzne - 70 mld EUR, w tym duży nacisk na Europejską Politykę Sąsiedztwa (m.in. Partnerstwo Wschodnie) Horyzont 2020 – wspólne ramy strategiczne w dziedzinie badań i rozwoju (7 PR + CIP + EIT) ściśle związane z kluczowymi priorytetami polityk sektorowych jak zdrowie, bezpieczeństwo żywności, gospodarka ekologiczna, energia i zmiana klimatu Program Nowa edukacja dla Europy obejmie trzy główne priorytety. Po pierwsze, będzie on wspierał ponadnarodową mobilność edukacyjną. Surowe warunki dotyczące jakości mobilności i koncentracja na kluczowych celach polityki, przy których można osiągnąć masę krytyczną i uzupełnić je o inne programy unijne, będą miały zasadnicze znaczenie w zapewnieniu bardzo wysokiej europejskiej wartości dodanej. Po drugie, program będzie wspierał współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a światem pracy w celu propagowania modernizacji edukacji, innowacji i przedsiębiorczości. Po trzecie, zapewni on wsparcie polityczne w celu zebrania dowodów na skuteczność inwestycji w edukację oraz pomoże państwom członkowskim we wdrażaniu skutecznych rozwiązań politycznych.

22 Finansowanie budżetu UE
Obecnie ok. 85% budżetu UE jest finansowane ze składek narodowych oraz z zasobów opartych na VAT System niezgodny z traktatami UE Presja płatników netto na ograniczanie budżetu UE i tzw. sprawiedliwy zwrot (logika ”juste retour”) Rabaty od rabatów System bez wyraźnego powiązania z polityką UE Od lat dyskusja o potrzebie reformy tego systemu: Budget Review KE z października 2010 r. Sprawozdanie Komisji SURE PE

23 Finansowanie budżetu UE
Propozycje KE na 2014 – 2020: dwa nowe źródła zasobów własnych: podatek od transakcji finansowych (FTT) i zmodyfikowany VAT likwidacja obecnego źródła VAT reforma systemu rabatów - zastąpienie obecnych rabatów systemem kwot ryczałtowych powiązanych z poziomem dobrobytu państw członkowskich – dotyczy UK, NL, SE i DK KE chce wprowadzić FTT i nowy VAT najpóźniej do 2018 r., ale… …procedura zmiany systemu finansowania wymaga jednomyślności w Radzie po konsultacji z PE + ratyfikacji państw członkowskich

24 Ewolucja źródeł finansowania budżetu UE

25 WRF - przepisy prawne Nowa procedura przyjmowania WRF – wg traktatu lizbońskiego Rada jednomyślnie przyjmuje WRF po uzyskaniu zgody PE (dotąd porozumienie międzyinstytucjonalne) W 2010 r. PE wymógł na Radzie udział w rozmowach o WRF 2014 – 2020 (pozytywna rola Węgier i Polski) Rada UE i PE współdecydują o ostatecznym kształcie rozporządzeń wdrażających WRF zaproponowanych przez KE WRF powinny zostać wynegocjowane do 2013 r., inaczej UE będzie funkcjonować na przedłużonym budżecie z 2013 r., ale bez podstaw prawnych dla większości programów i polityk UE (wyjątek rolnictwo)

26 Rada UE a WRF Traktat wymaga jednomyślności w Radzie, tymczasem…
Wielka Brytania, Szwecja i Węgry z założenia odrzuciły projekt WRF jako bazę do negocjacji (28/07/11 – nieformalne spotkanie w Sopocie) 8 państw chce redukcji wydatków WRF o 120 mld EUR - Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Finlandia, Szwecja, Austria, Holandia (list z 12/09/11) Dania, Hiszpania i Czechy obiecały, że dołączą do tej ósemki Tym 11 państwom nie podoba się struktura WRF, czyli umieszczenie poza głównym budżetem m.in. Funduszu Solidarności czy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji …, czyli negocjacje będą długie i trudne… Wielka Brytania postuluje co najmniej zamrożenie wydatków z unijnego budżetu i stanowczo broni swego rabatu w składce, wywalczonego w 1984 r. Szwecja nie uznała propozycji KE za podstawę do dalszych negocjacji, bowiem postuluje radykalne ograniczenie wydatków na tradycyjne dziedziny jak rolnictwo i rozwój uboższych regionów i przekierowanie środków na rozwój i innowacje Węgry Węgier argumentują, że wyliczając nowy budżet KE zaniżyła prognozy ich wzrostu gospodarczego w kolejnych latach, co zmniejszyło pulę ich środków dostępnych w ramach polityki spójności.


Pobierz ppt "Wieloletnie Ramy Finansowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google