Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności Polityka spójności UE na lata 2014–2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności Polityka spójności UE na lata 2014–2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński."— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności Polityka spójności UE na lata 2014–2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński

2 2 Struktura prezentacji 1.Spójność w UE - stan obecny 2.Jakie są główne zmiany? 3.Jak zostaną rozdzielone fundusze? 4.Co ze współpracą terytorialną? 5.Dalsze kroki

3 Polityka spójności 1. Spójność w UE – stan obecny

4 4 Jednak nadal istnieją znaczne różnice między regionami Średnia 2006 - 2007 - 2008 Likwidacja tych różnic nadal pozostaje kluczowym celem PKB na mieszkańca* *indeks EU27 = 100 <5075-90100-125 50-7590-100>125 © EuroGeographics Association for the administrative boundaries Wyspy Kanaryjskie Gujana Réunion Gwadelupa/ Martynika Madera Azory Malta

5 Polityka spójności 2. Jakie są główne zmiany?

6 6 Zwiększenie efektywności i skuteczności Skoncentrowanie na wynikach Wspólne i specyficzne dla programów wskaźniki, sprawozdania oraz mechanizmy monitorowania i oceny Podstawy oceny wykonania Jasne i wymierne etapy pośrednie i cele końcowe Warunki ex ante Zapewnienie warunków do efektywnego inwestowania Warunki makroekonomiczne Dostosowanie do nowych zasad zarządzania gospodarką Umowa Partnerska i na jej podstawie Programy Operacyjne

7 7 Lista celów tematycznych Badania i działalność innowacyjna Technologie informacyjno-komunikacyjne Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Zrównoważony transport oraz usuwanie wąskich gardeł w kluczowych infrastrukturach sieciowych Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej Integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa Edukacja, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie Kreowanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywna administracja publiczna

8 8 Regiony mniej rozwinięte Regiony bardziej rozwinięte i w fazie przejściowej Skoncentrowanie środków w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu Badania i działalność innowacyjna Wydajność energetyczna i odnawialne źródła energii Konkurencyjność MSP Skoncentrowanie inwestycji EFRR

9 9 Upraszczanie Wspólne zasady – fundusze objęte wspólnymi ramami strategicznymi Polityka spójności, rozwój obszarów wiejskich oraz polityka morska i rybacka Opcjonalne programy wielofunduszowe EFRR, EFS i Fundusz Spójności Uproszczony system udzielania wsparcia Zharmonizowane zasady dotyczące kwalifikowania i czasu trwania Częstsze stosowanie uproszczonej struktury kosztów Powiązanie wypłat z wynikami e-spójność: zasada obsługi beneficjentów przez pojedynczą instytucję Proporcjonalne podejście do kontroli

10 10 Polityka ukierunkowana na inwestycje Promowanie korzystania z innowacyjnych instrumentów finansowych Rozszerzenie zakresu na wszystkie obszary inwestycji Bardziej jasne ramy prawne 10% premii za korzystanie z nowatorskich instrumentów finansowych i za rozwój kierowany przez społeczność Szereg opcji zapewniających kierownikom programów elastyczność Maksymalne wskaźniki współfinansowania 75–85% w regionach mniej rozwiniętych i najbardziej peryferyjnych 60% w regionach będących w fazie przejściowej 50% w regionach bardziej rozwiniętych

11 Polityka spójności 3. Jak zostaną rozdzielone fundusze?

12 12 Uczciwy system dla wszystkich regionów UE (symulacja uprawnień do pomocy) 3 kategorie regionów <75% średniego PKB dla UE PKB na mieszkańca* *indeks EU27 = 100 75-90 %>90% Regiony mniej rozwinięte Regiony w fazie przejściowej Regiony bardziej rozwinięte © EuroGeographics Association for the administrative boundaries Wyspy Kanaryjskie Gujana Réunion Gwadelupa/ Martynika Madera Azory Malta

13 13 Podział funduszy między kategorie regionów Podział budżetu (w %) Populacja objęta pomocą (w mln) Regiony/państwa członkowskie mniej rozwinięte Regiony w fazie przejściowejRegiony bardziej rozwinięte Fundusz Spójności¹68.7 Regiony mniej rozwinięte162.6 Regiony w fazie przejściowej 38.9 Regiony bardziej rozwinięte53.1 Europejska współpraca terytorialna 11.7 Regiony najbardziej peryferyjne i obszary słabo zaludnione 0.9 Razem336.0 ¹ 10 mld EUR z Funduszu Spójności zostanie przeznaczone na sfinansowanie instrumentu Łącząc Europę

14 Polityka spójności 4. Co ze współpracą terytorialną?

15 15 Współpraca terytorialna Ogólne założenia mają zastosowanie (podporządkowanie Europe 2020, koncentracja tematyczna, skoncentrowanie na wynikach) Nie stosuje się warunkowość (ex-ante ani makroekonomiczna) Będzie wchodziła w skład Umowy Partnerskiej W ramach każdego programu 80% środków skoncentrowane na maksymalnie 4-5 celach tematycznych Uproszczenie zarządzania programami (połączenie organów zarządzających i poświadczających) Ułatwienie tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

16 16 Współpraca terytorialna - środki Zwiększenie środków finansowych (+30%) 3 kategorie EWT - 73 %współpraca transgraniczna (8.6 mld EUR ) - 21 % transnarodowa (2.4 mld EUR ) - 6 % międzyregionalna (0,7 mld EUR ) Możliwość przesunięć do 15% pomiędzy kategoriami Podział pomiędzy państwa według liczby ludności Współfinansowanie 75 %

17 17 Współpraca terytorialna – zasięg geograficzny Współpraca transgraniczna KE zaproponuje listę obszarów kwalifikujących się do danego programu (na poziomie NUTS 3) KE zaproponuje też listę obszarów objętych IPA/ENI W uzasadnionych przypadkach państwa mogą proponować włączenie przyległych NUTS 3 Współpraca transnarodowa Analogicznie jak wyżej, ale lista na poziomie NUTS 2 Współpraca międzyregionalna Cały obszar UE a także obszary położone w państwach trzecich.

18 Polityka spójności 5. Dalsze kroki

19 19 Harmonogram 2014XI 2010 2013 2012 - 2013 X 2011 VI 2011 III 2010 5. sprawozdanie na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz konsultacji społecznej Negocje Umów Partnerskich i OP Wejście w życie i wdrażanie programów Osiągnięcie zgody w kwestii wieloletnich ram finansowych i przyjęcie nowego pakietu rozporządzeń Propozycje dotyczące polityki spójności 2014-2020 Zaproponowanie przez Komisję wieloletnich ram finansowych Przyjęcie strategii Europa 2020

20 Polityka spójności Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka spójności Polityka spójności UE na lata 2014–2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google