Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczny Internet. Zasady korzystania z Internetu W tej prezentacji znajdziecie zasady, które zapewnią wam bezpieczeństwo w sieci. Według ankiety Gemius,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczny Internet. Zasady korzystania z Internetu W tej prezentacji znajdziecie zasady, które zapewnią wam bezpieczeństwo w sieci. Według ankiety Gemius,"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczny Internet

2 Zasady korzystania z Internetu W tej prezentacji znajdziecie zasady, które zapewnią wam bezpieczeństwo w sieci. Według ankiety Gemius, 64 % ankietowanych w wieku od 12 do 17 lat zawiera znajomości przez Internet. Według tej samej ankiety 12,2% ankietowanych spotkało się z osobą poznaną przez Internet, która podawała się za ich rówieśników a w rzeczywistości był dużo starszyankiety

3 Zasada 1 Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Pos ł uguj si ę nickiem, czyli pseudonimem, internetow ą ksywk ą.

4 Zasada 2 Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie mo ż esz mie ć pewno ś ci, z kim naprawd ę rozmawiasz!

5 Zasada 3 Nigdy nie wysy ł aj nieznajomym swoich zdj ęć. Nie wiesz, do kogo naprawd ę trafi ą.

6 Zasada 4 Je ż eli wiadomo ść, któr ą otrzyma ł e ś jest wulgarna lub niepokoj ą ca, nie odpowiadaj na ni ą. Poka ż j ą swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie doros ł ej.

7 Zasada 5 Pami ę taj, ż e nigdy nie mo ż esz mie ć pewno ś ci, z kim rozmawiasz w Internecie. Kto ś, kto podaje si ę za twojego rówie ś nika w rzeczywisto ś ci mo ż e by ć du ż o starszy i mie ć wobec ciebie z ł e zamiary.

8 Zasada 6 Kiedy co ś lub kto ś w Internecie ci ę przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie doros ł ej.

9 Zasada 7 Internet to skarbnica wiedzy, ale pami ę taj, ż e nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz musz ą by ć prawdziwe! Staraj si ę zawsze sprawdzi ć wiarygodno ść informacji.

10 Zasada 8 Szanuj innych u ż ytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, ż eby oni traktowali Ciebie.

11 Zasada 9 Szanuj prawo w ł asno ś ci w Sieci. Je ż eli pos ł ugujesz si ę materia ł ami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj ź ród ł o ich pochodzenia.

12 Zasada 10 Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mog ą by ć niebezpieczne! Je ż eli planujesz spotkanie z internetowym znajomym pami ę taj, aby zawsze skonsultowa ć to z rodzicami. Na spotkania umawiaj si ę tylko w miejscach publicznych i id ź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej doros ł ej osoby.

13 Zasada11 Uwa ż aj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych za łą czników i nie korzystaj z linków przes ł anych przez obc ą osob ę ! Mog ą na przyk ł ad zawiera ć wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

14 Zasada 12 Pami ę taj, ż e has ł a s ą tajne i nie powinno si ę ich podawa ć nikomu. Dbaj o swoje has ł o, jak o najwi ę ksz ą tajemnic ę. Je ż eli musisz w Internecie wybra ć jakie ś has ł o, pami ę taj, ż eby nie by ł o ono ł atwe do odgadni ę cia i strze ż go jak oka w g ł owie.

15 Zasada 13 Je ż eli prowadzisz w Internecie stron ę lub bloga, pami ę taj, ż e maj ą do niej dost ę p równie ż osoby o z ł ych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikuj te ż na niej zdj ęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.

16 Zasada 14 Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Ci ę niepokoj ą. Pokazuj im równie ż strony, które Ci ę interesuj ą i które cz ę sto odwiedzasz.

17 Zasada 15 Je ż eli chcesz co ś kupi ć w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wype ł niaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.

18 Zasada 16 W Sieci kr ąż y coraz wi ę cej wirusów, które mog ą uszkodzi ć komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a nast ę pnie zainstalujcie odpowiedni program. Ź ród ł o http://gim_gluchowo.ovh.org http://gim_gluchowo.ovh.org

19 Strony warte obejrzenia Sieciaki Kidprotect dziecko w sieci

20 Wykonanie Izabela Borowska kl. I a


Pobierz ppt "Bezpieczny Internet. Zasady korzystania z Internetu W tej prezentacji znajdziecie zasady, które zapewnią wam bezpieczeństwo w sieci. Według ankiety Gemius,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google