Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Co to jest 112.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Co to jest 112."— Zapis prezentacji:

1 Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Co to jest 112

2 Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do ż ycia uchwał ą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowi ą zek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i zwi ą zanych z sieciami i usługami ł ą czno ś ci elektronicznej praw u ż ytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Co to jest 112

3 Kierowanie poł ą cze ń na numer alarmowy 112 jest bezpłatne. Ponadto numer 112 mo ż na wybra ć w telefonie nie posiadaj ą cym karty SIM. Co to jest 112

4 Docelowo w Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer 112 b ę d ą przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego/wojewódzkich centrów powiadamia ratunkowego (CPR/WCPR). Obecnie trwa budowa systemu, a poł ą czenia alarmowe s ą w wi ę kszo ś ci obsługiwane przez wła ś ciwe terytorialnie jednostki Policji i Pa ń stwowej Stra ż y Po ż arnej. Co to jest 112

5 Nale ż y doda ć, ż e w Polsce ze wzgl ę du na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfik ę niektórych wezwa ń alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Pa ń stwowa Stra ż Po ż arna),999 (Pogotowie Ratunkowe). Co to jest 112

6 Jak dzwonić na 112

7 Czyli co nale ż y robi ć krok po kroku od momentu wybrania numeru 112: miejsce rozmowy powinno znajdowa ć si ę w pobli ż u miejsca zdarzenia i pozwala ć na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóce ń ), je ś li to mo ż liwe, poł ą czenie z operatorem numeru 112 powinno by ć wykonane przez osob ę znajduj ą c ą si ę bezpo ś rednio w miejscu zagro ż enia lub inn ą osob ę b ę d ą c ą ś wiadkiem danego zdarzenia, po wybraniu numeru 112 nale ż y czeka ć cierpliwie do momentu zgłoszenia si ę operatora, nie odkłada ć słuchawki do czasu, gdy poł ą czenie nie zostanie podj ę te (poł ą czenie jest bezpłatne, wi ę c nie generuje kosztów dla zgłaszaj ą cego zdarzenie), krótko opisa ć zdarzenie lub sytuacj ę, której było si ę ś wiadkiem w celu wezwania przez operatora wła ś ciwej słu ż by, poda ć swoje imi ę i nazwisko, wskaza ć miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; je ś li to mo ż liwe wskaza ć najszybsz ą drog ę dojazdu do miejsca zdarzenia, udziela ć dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania, wykonywa ć polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora, nie rozł ą cza ć si ę do czasu wyra ź nego polecenia operatora z uwagi na konieczno ść przekazania najwa ż niejszych informacji o zdarzeniu, je ś li sytuacja nagle si ę zmieni lub pogorszy, nale ż y szybko o tym powiadomi ć operatora numeru 112, nale ż y stara ć si ę o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktowa ć si ę ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

8 CZEGO MO Ż ESZ SPODZIEWA Ć SI Ę DZWONI Ą C NA 112? Zgłoszenie zostanie skierowane do najbli ż szego CPR/WCPR lub jednostki Słu ż by (Policji, PSP) wła ś ciwej ze wzgl ę du na miejsce lokalizacji osoby zgłaszaj ą cej. Co zrobi operator odbieraj ą cy poł ą czenie na numer alarmowy 112? zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce zdarzenia, wst ę pnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która słu ż ba powinna by ć skierowana do miejsca zdarzenia, poinformuje o rodzaju zdarzenia wła ś ciwe słu ż by ratunkowe najbli ż sze miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji, je ś li zajdzie taka potrzeba, operator mo ż e poł ą czy ć osob ę zgłaszaj ą c ą zdarzenie bezpo ś rednio z dyspozytorem danej słu ż by np.: z dyspozytorem medycznym. Nale ż y pami ę ta ć, ż e w przypadku zagro ż enia kilka osób mo ż e dzwoni ć jednocze ś nie na numer alarmowy 112, zgłaszaj ą c to samo zdarzenie. Nie nale ż y si ę irytowa ć, kiedy operator dokona przyj ę cia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pyta ń, szybko zako ń czy rozmow ę. Działanie to ma na celu unikni ę cie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały ju ż zadysponowane wła ś ciwe słu ż by.

9 Czyli co nale ż y robi ć krok po kroku od momentu wybrania numeru 112: miejsce rozmowy powinno znajdowa ć si ę w pobli ż u miejsca zdarzenia i pozwala ć na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóce ń ), je ś li to mo ż liwe, poł ą czenie z operatorem numeru 112 powinno by ć wykonane przez osob ę znajduj ą c ą si ę bezpo ś rednio w miejscu zagro ż enia lub inn ą osob ę b ę d ą c ą ś wiadkiem danego zdarzenia, po wybraniu numeru 112 nale ż y czeka ć cierpliwie do momentu zgłoszenia si ę operatora, nie odkłada ć słuchawki do czasu, gdy poł ą czenie nie zostanie podj ę te (poł ą czenie jest bezpłatne, wi ę c nie generuje kosztów dla zgłaszaj ą cego zdarzenie), krótko opisa ć zdarzenie lub sytuacj ę, której było si ę ś wiadkiem w celu wezwania przez operatora wła ś ciwej słu ż by, poda ć swoje imi ę i nazwisko, wskaza ć miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; je ś li to mo ż liwe wskaza ć najszybsz ą drog ę dojazdu do miejsca zdarzenia, udziela ć dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania, wykonywa ć polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora, nie rozł ą cza ć si ę do czasu wyra ź nego polecenia operatora z uwagi na konieczno ść przekazania najwa ż niejszych informacji o zdarzeniu, je ś li sytuacja nagle si ę zmieni lub pogorszy, nale ż y szybko o tym powiadomi ć operatora numeru 112, nale ż y stara ć si ę o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktowa ć si ę ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.


Pobierz ppt "Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Co to jest 112."

Podobne prezentacje


Reklamy Google