Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw – perspektywy 2014-2020 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje unijne dla przedsiębiorstw – perspektywy 2014-2020 1."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje unijne dla przedsiębiorstw – perspektywy

2 DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o. wiodąca firma konsultingowa w Polsce specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy dla MŚP czołowe miejsca w Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2010 opublikowanym przez Magazyn Fundusze Europejskie 100 mln zł pozyskanych dotacji w 100% polski kapitał partnerzy (banki, biegły rewident, kancelaria prawna) organizator konferencji poświęconych sposobom finansowania dla małych i mikroprzedsiębiorstw 2

3 Agenda Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Informacje ogólne Organizacja wdrożenia Funduszy Europejskich w Polsce Proces pozyskiwania środków Perspektywa Źródła informacji Spodziewane kierunki zmian w dotacjach dla przedsiębiorstw Budżet unijny (mniejszy czy większy niż ?, spodziewane zmiany) Budżet dla Polski (mniejszy czy większy niż ?, spodziewane zmiany) Spodziewana forma dotacji unijnych: Pożyczki Fundusze poręczeniowe Dotacje bezpośrednie (bezzwrotne) Podsumowanie Próba oceny proponowanych zmian- na lepsze czy na gorsze? 3

4 Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Informacje ogólne Budżet Unii Europejskiej opiera się przede wszystkim na: środkach wpłaconych przez kraje członkowskie (państwa wpłacają po 0,73 % swojego Produktu Narodowego Brutto), cłach pobieranych od towarów importowanych z po za Unii Europejskiej z wpłat państw naliczany od wpływów z podatku VAT innych środkach (m. in. podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji unijnych, składki państw nie będących członkami Unii Europejskiej, kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych przepisów) Perspektywy budżetowe w ramach decyzji Rady Europejskiej przyjęte od czasu reformy budżetowej z 1988 roku: I pakiet Delorsa; II pakiet Delorsa; pakiet Santera; pakiet Barroso. 4

5 5 Wykres 1. Struktura najważniejszych dochod ó w UE Źr ó dło: opracowanie własne na podstawie : Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Informacje ogólne

6 W celu jak najefektywniejszego podziału środków pomocowych, obszar Unii Europejskiej został podzielony na mniejsze obszary- Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS). Istnieje pięć jednostek NUTS: NUTS 1 - regiony – w Polsce wydzielono sześć regionów- są to obszary grupujące województwa, NUTS 2 - makroregiony – w Polsce odpowiadają terytorialnie obszarom województw NUTS 3 - podregiony - zgrupowanie kilku powiatów (w Polsce- 45), NUTS 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu (w Polsce 379), NUTS 5 - gminy (w Polsce- 2489) Środki pomocowe kierowane są do najuboższych regionów Unii na poziomie NUTS 2. 6 Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Organizacja wdrożenia Funduszy Europejskich w Polsce

7 7 Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Organizacja wdrożenia Funduszy Europejskich w Polsce Źr ó dło: Rys. 1 Obszary objęte pomocą w latach

8 Według szacunków na lata Polska pozyska środki z Unii Europejskiej w wysokości w sumie 87 miliardów euro, wpłacając w tym czasie do budżetu unijnego 22 miliardy euro[1]. Należy jednak pamiętać, że zestawienie to nie obejmuje wszystkich kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fundusze realizujące zadania polityki spójności w latach to[2]: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności – FS. [1] Źródło: [2] Szersze omówienie funduszy patrz: W. Jankowiak, Pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w: Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, red. E. Skawińska, W-wa, 2004,[1][2] [1] [2]. Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Organizacja wdrożenia Funduszy Europejskich w Polsce

9 Według planu na lata , cele określone w NSS ( Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, nazwane Narodową Strategią Spójności na lata ) są realizowane przez następujące Programy Operacyjne: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – 16 programów, oddzielny dla każdego województwa np. w województwie wielkopolskim- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO), w województwie śląskim- Regionalny Program Województwa Śląskiego (RPO WSL) itd. Program Rozwój Polski Wschodniej Program Pomoc Techniczna Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 9 Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Organizacja wdrożenia Funduszy Europejskich w Polsce

10 Istnieją również Programy przeznaczone na wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich. Są one finansowane przez Unię Europejską z innych źródeł- Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki. Nie są one związane z prowadzeniem polityki regionalnej, ale odnoszą się do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Programy te to: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) 10 Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Organizacja wdrożenia Funduszy Europejskich w Polsce

11 11 Tabela 1. Podział środk ó w oraz źr ó dło finansowania program ó w w perspektywie Nazwa Programu Operacyjnego Źr ó dło finansowania Planowane środki na realizację Programu [mld euro] Infrastruktura i Środowisko wsp ó łfinansowany z EFRR i FS 37,6 Program Rozwoju Obszar ó w Wiejskich wsp ó łfinansowany z EFRROW 17,2 Regionalne Programy Operacyjne wsp ó łfinansowany z EFRR 16,5 Kapitał Ludzki wsp ó łfinansowany z EFS 11,5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wsp ó łfinansowany z EFRR 9,7 Europejska Wsp ó łpraca Terytorialna wsp ó łfinansowany z EFRR 8,5 Rozw ó j Polski Wschodniej wsp ó łfinansowany z EFRR 2,3 Zr ó wnoważony rozw ó j sektora ryboł ó wstwa i nadbrzeżnych obszar ó w rybackich wsp ó łfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego 0,9 Pomoc Techniczna wsp ó łfinansowany z EFRR 0,6 Źr ó dło: opracowanie własne na podstawie: Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Organizacja wdrożenia Funduszy Europejskich w Polsce

12 1.Nabór wniosków 1.harmonogram 2.tryb (otwarty/ zamknięty) 3.kryteria oceny 4.wydatki kwalifikowane 5.alokacja Ocena 1.formalna 2.merytoryczna 12 Budżet Unii Europejskiej Diagnoza stanu obecnego- perspektywa Proces pozyskiwania środków Dotacje bezpośrednie (bezzwrotne)

13 13 Perspektywa Źródła informacji Do dziś brak ostatecznych decyzji. Prognozy oparte na podstawie: wypowiedzi unijnych decydentów, analiz bieżącej polityki, analiz sytuacji makroekonomicznej państw członkowskich i całej Unii Europejskiej.

14 Po pierwsze wiele wskazuje na to, że nowy budżet unijny będzie mniejszy niż do tej pory.* Winny oczywiście jest kryzys finansowy- państwa tzw. starej Unii będą na pewno chciały ograniczyć własne wpłaty do budżetu centralnego. W interesie nowych członków jest natomiast pozostawienie status quo obecnego budżetu opierającego się na zasadzie solidarności- w imię wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego, bogatsze państwa płacą więcej, a biedniejsze są beneficjentami tego układu. Ostateczne rozstrzygnięcie walki o budżet w dużej mierze jest zależny od postawy i strategii działań nowych członków Unii, zwłaszcza Polski, będącej ze względu na wielkość oraz potencjał gospodarczy i polityczny ich naturalnym liderem. *źródło: html 14 Perspektywa Spodziewane kierunki zmian w dotacjach dla przedsiębiorstw Budżet unijny (mniejszy czy większy niż ?, spodziewane zmiany)

15 15 Perspektywa Spodziewane kierunki zmian w dotacjach dla przedsiębiorstw Budżet dla Polski - spodziewane zmiany Rys. 1.Obszary objęte pomocą w latach Źródło:

16 CEL: zmaksymalizowanie efektu środków przeznaczonych dla przedsiębiorców PROPONOWANY MODEL: większość funduszy dla firm ma być przyznawana w formie zwrotnych pożyczek na preferencyjnych warunkach. dotychczasowe, bezzwrotne dotacje będą zarezerwowane jedynie dla najbardziej innowacyjnych projektów i będą stanowiły maksymalnie 20-30% wszystkich środków przeznaczonych dla przedsiębiorców. *** SPODZIEWANY EFEKT: dotacje będą mogły zostać przydzielone zdecydowanie większej liczbie firm- spłacone pożyczki będą mogły w dalszym ciągu być w obrocie i wspomagać kolejne firmy. równocześnie najbardziej nowatorskie projekty polskich przedsiębiorstw w dalszym ciągu będą mogły liczyć na bezpośrednie dotacje bezzwrotne. ***http://funduszeue.wyborcza.biz/FunduszeUE/1,107496, ,Rok_2014__Rewoluc ja_w_funduszach.html?as=2&startsz=x 16 Perspektywa Spodziewane kierunki zmian w dotacjach dla przedsiębiorstw Spodziewana forma dotacji unijnych

17 17 Perspektywa Spodziewane kierunki zmian w dotacjach dla przedsiębiorstw Spodziewana forma dotacji unijnych: Pożyczki Fundusze poręczeniowe Dotacje bezpośrednie (bezzwrotne)

18 Wieści z ostatniej chwili 18 Perspektywa Spodziewane kierunki zmian w dotacjach dla przedsiębiorstw

19 19 Podsumowanie Próba oceny proponowanych zmian- na lepsze czy na gorsze? preferencyjne pożyczki i kredyty z dopłatami unijnymi powinny być sporym zastrzykiem pieniędzy dla naszych firm, dodatkowym plusem powinna być dostępność, dzięki planowanemu stworzeniu funduszy poręczeniowych; w przyszłości pozyskanie pożyczek współfinansowanych przez Unię Europejską powinno być nie tylko tańsze, ale również łatwiejsze niż obecnie znanych komercyjnych kredytów bankowych, dotacje bezzwrotne

20 Dziękuję za uwagę! Poznań, ul. Dobra 31 tel/fax:


Pobierz ppt "Dotacje unijne dla przedsiębiorstw – perspektywy 2014-2020 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google