Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM POWIAT ŚWIDNICKI

2 CELE BADAWCZE STRATEGII INNOWACJI Wskazanie lokalnych obszarów innowacyjności na wybranych obszarach wzrostu i stagnacji. Wskaźniki innowacyjności: udział produktów wysokiej techniki; usługi internetowe; wykorzystanie nowoczesnych technologii przez firmy; wykorzystanie nowoczesnych technologii przez gminy; ośrodki innowacyjne; nowe procedury - innowacje w zarządzaniu firmą; współpraca B + R; ośrodki doradztwa rolnictwa; dane o innowacyjności rolnictwa, sposoby produkcji, duże przedsiębiorstwa rolne; tworzenie spółdzielni bądź grup producenckich; innowacje społeczne.

3 CELE BADAWCZE STRATEGII INNOWACJI Wskazanie obszarów konkurencyjności na wybranych obszarach wzrostu i stagnacji. Wskaźniki konkurencyjności: logistyka, infrastruktura ( drogi, lotniska, koleje, możliwy rozwój sieci komunikacyjnej); poziom inwestycji zewnętrznych w poszczególnych powiatach; wykorzystanie funduszy UE (sektorowo, na mieszkańca, na szkolnictwo wyższe); koopetycja i współpraca sieciowa (możliwy rozwój, kierunek, płaszczyzny); posiadane zasoby (kapitał społeczny, relacyjny, strukturalny, ludzki), zasoby naturalne i gospodarcze; struktura dochodów mieszkańców, wiek, wykształcenie mieszkańców.

4 Pozycja powiatu świdnickiego w świetle poprzednich badań

5 POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ NAD KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM Ranking powiatów- kapitał indywidualny ludzki Miejsce 1 : Powiat m. Lublin (wynik:,7396801) Miejsce 2 : Powiat m. Biała Podlaska (wynik:,5207112) Miejsce 3 : Powiat Parczewski (wynik:,4191307) Miejsce 4: Powiat m. Chełm (wynik:,3243843) Miejsce 5 : Powiat Biłgorajski (wynik:,2841949) Miejsce 6: Powiat Puławski (wynik:,2282857) Miejsce 7 : Powiat Bialski: (wynik:,1632477) Miejsce 8 : Powiat Rycki (wynik:,1430820)

6 Kolejne powiaty uzyskały ujemne wyniki średnich w badaniu - obszarom tym należy się przyjrzeć w sposób szczególny: Miejsce 9: Powiat Lubartowski (wynik: -,0657336) Miejsce 10: Powiat Łukowski (wynik: -,1009788) Miejsce 11: Powiat Świdnicki (wynik: -,1157551) Miejsce 12: Powiat m. Zamość, (wynik: -,1246909) Miejsce 13: Powiat Janowski (wynik: -,1348543 Miejsce 14: Powiat Krasnostawski (wynik: -,1461959) Miejsce 15: Powiat Hrubieszowski (wynik: -,2250693) Miejsce 16: Powiat Lubelski (wynik: -,2809596 Miejsce 17: Powiat Zamojski ( wynik: -,3133071) Miejsce 18: Powiat Radzyński (wynik: -,3377960) Miejsce19: Powiat Włodawski (wynik: -,3546150) Miejsce 20: Powiat Chełmski: (wynik: -,3572023) Miejsce 21: Powiat Tomaszowski (wynik:-,3818178) Miejsce 22: Powiat Łęczyński (wynik: -,4765268) Miejsce 23: Powiat Kraśnicki (wynik: -,5572632) Miejsce 24: Powiat Opolski (wynik: -,6676713)

7 Porównanie uzyskanych wyników w rankingach kapitał indywidualny ludzki Powiaty w kolejności alfabetycznej, miejsce w rankingu Powiat Bialski 7 Powiat Biłgorajski 5 Powiat Chełmski 20 Powiat Hrubieszowski 15 Powiat Janowski 13 Powiat Krasnostawski 14 Powiat Kraśnicki 23 Powiat Lubartowski 9 Powiat Lubelski 16 Powiat Łęczyński 22 Powiat Łukowski 10 Powiat Biała Podlaska 2 Powiat miasto Chełm 4 Powiat Lublin 1 Powiat Zamość 12 Powiat Opolski 4 Powiat Parczewski 3 Powiat Puławski 6 Powiat Radzyński 18 Powiat Rycki 8 Powiat Świdnicki 11 Powiat Tomaszowski 21 Powiat Włodawski 19 Powiat Zamojski 17

8 Porównanie uzyskanych wyników w rankingach kapitał indywidualny ludzki - kapitał społeczny Powiaty w kolejności alfabetycznej, miejsce w rankingu Powiat Bialski 10 Powiat Biłgorajski 24 Powiat Chełmski 13 Powiat Hrubieszowski 6 Powiat Janowski 15 Powiat Krasnostawski 23 Powiat Kraśnicki 14 Powiat Lubartowski 5 Powiat Lubelski 4 Powiat Łęczyński 13 Powiat Łukowski 1 Powiat Biała Podlaska 8 Powiat miasto Chełm 2 Powiat Lublin 9 Powiat Zamość 14 Powiat Opolski 16 Powiat Parczewski 3 Powiat Puławski 19 Powiat Radzyński 17 Powiat Rycki 12 Powiat Świdnicki 15 Powiat Tomaszowski 16 Powiat Włodawski 11 Powiat Zamojski 7

9 INDYWIDUALNYSPOŁECZNYSTRUKTURALNYRELACYJNY EdukacjaJakość życiaMobilność Zaangażowani e społeczne Zaufanie Postawy przynale-żności Otwa-rtość na ludzi Społe- czeństwo informa-cyjne Edukacja Nauka i B+R Przedsię- biorstwa Admini-stracja lokalna ITzewnę-trzny out wewnę- trzny indy- widualny poziom wykształcenia zdrowie mobilność zawodowa członko-wstwo w organiza- cjach zaufanie do ludzi poczucie wpływu na rzeczywistość spotka-nia ze znajo- mymi, rodziną umieję-tności ITinwe-stycje liczba patentów z regionu stopień digitalizacji firm jakość usług admini-stacyjnych (mieszkańcy) gospo-darstwa domowe z dostępem do Internetu plany życiowe maturzystów kontakty między firmami wewnątrz regionu kontakty zagrani-czne mieszka- ńców inwestycje w edukację szczęcie mobilność przestrzenna działanie na rzecz społeczno-ści zaufanie do władz lokalnych identyfikacja z miejscem zamieszkania ilość znajo-mych wykorzy-stanie Internetu poziom wykszta- łcenia liczba prowadzo- nych prac eksperckich posiadanie strategii rozwoju jakość usług admini-stacyjnych (przedsię-biorcy) wydatki na infrastrukturę IT w budżetach gmin plany życiowe studentów współ-praca gmin z innymi gminami samo-kształceniezamożność udział w wyborach liczba publikacji na liście filadelfijskiej działalność w organi-zacjach gospo-darczych zatrudnienie w gminach liczba firm kompu- terowych (montaż sprzętu) % firm utrzymu- jących między- narodowe kontakty biznesowe współ-praca gmin z innymi jednost. czytelnictwo bezpie- czeństwo stosunek do demo-kracji liczba firm spin off i spin out posiadanie znaków towarowych (liczba firm) wykształcenie urzędników liczba firm kompu- terowych (usługi hostingowe) firmy zorientowane ponad-regionalnie współ-praca gmin z NGO infra-struktura (dostęp do niej) udział w kulturze współpraca nauki z przemy-słem posiadanie certyfikatu ISO (% firm) znajomość języków obcych liczba osób wykonu-jących pracę przez Internet miedzy-narodowe zespoły badawcze zaufanie do partne-rów z regionu zatrudnienie w jedno-stkach B+R prowa-dzenie działalności badawczo- rozwojowej wydatki na kulturę w budżetach gmin firmy z wdrożonymi systemami informa-tycznymi (%) kontakty między- narodowe gmin i współpraca obronione prace doktorskie i habilitacyjne wydatki na politykę społeczną firmy prowadzące działalność przez Internet (%) realizo-wane projekty unijne planowanie przestrzenne i strategiczne atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna liczba studentów z zagranicy MODEL KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO LUBELSZCZYZNY 2010

10 Dotychczasowe wyniki pracy zespołu Badania w przedsiębiorstwach

11 Tematyka badania: Innowacje i kooperacja w przedsiębiorstwach Wielkość próby (powiat świdnicki):115 przedsiębiorstw Rodzaj próby:losowa Metoda:CATI Realizacja wywiadów:GUS w Lublinie Respondenci: właściciele lub współwłaściciele firm członkowie zarządu dyrektorzy osoby pełniące inne funkcje Termin realizacji badania:maj/czerwiec 2013r.

12

13

14

15

16

17

18 Założenia wstępne strategii innowacji sektory, uznane za kluczowe z punktu widzenia rozwoju powiatu świdnickiego

19 Zespół ekspercki opracował wstępne obszary, sektory, uznane za kluczowe z punktu widzenia rozwoju powiatu świdnickiego: sektor lotniczy (rozwój powiatu świdnickiego w otoczeniu Portu Lotniczego oraz PZL Świdnik, Zakładu Badawczo-Rozwojowego przy PZL), przedsiębiorczość i otoczenie firm, biznesu (w tym Regionalny Park Przemysłowy Świdnik), infrastruktura transportowa, komunikacyjna (Port Lotniczy, położenie blisko drogi numer 17),

20 Co może pomóc w rozwoju powiatu świdnickiego? szanse

21 SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU POWIATU ŚWIDNICKIEGO Szanse: wejście w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, obejmującego Lublin i przyległe mu miasta i powiaty, rozwój Portu Lotniczego Lublin – Świdnik, wzmacniającego metropolitarne funkcje Lublina i okolic, jak również podnoszącego konkurencyjność całego województwa lubelskiego, rozwój działalność PZL Świdnik (produkcja śmigłowców, działalność badawczo-rozwojowa, kooperacja z takimi firmami jak Agusta Westland, Eurocopter, GKN Aerospace), rozwój Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik,

22 Szanse: wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej (lotnisko, położenie przy drodze numer 17), wykorzystanie położenia przy mieście Lublin (Świdnik jako sypialnia Lublina), rozwój innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy (automatyka, maszyny lotnicze, itp.),

23 Co może utrudnić rozwoju powiatu świdnickiego? zagrożenia

24 SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU POWIATU BIALSKIEGO Zagrożenia: niedostateczne wykorzystanie położenia przy lotnisku, mieście Lublin i aglomeracji lubelskiej oraz drodze numer 17, niewystarczająca oferta promocyjna powiatu jako obszaru atrakcyjnego dla inwestorów, turystów, itp., niewystarczająca ilość firm nastawionych na innowacyjność, niski stopień innowacyjności, słaba aktywność organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatu świdnickiego, utwierdzenie w przekonaniu, że powiat świdnicki zlokalizowany na obszarze peryferyjnym nie wymaga priorytetowego traktowania, co za tym idzie dofinansowania, itp.,

25 Zagrożenia: spadek liczby ludności, migracje osób młodych, z wykształceniem i potencjałem rozwojowym (ogólny problem Lubelszczyzny) wzrost bezrobocia, niewielka liczba ofert pracy, bądź oferty niewymagające dużych kwalifikacji, brak firm ukierunkowanych na kooperację, współpracę, koopetycję, niska świadomość, niewielki stopień wiedzy nt. szans i profitów związanych z kooperacją, koopetycją,

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google