Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole Nr 6 - Przyjaźni Przyrodzie zaprasza na pokaz o wodnej przygodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole Nr 6 - Przyjaźni Przyrodzie zaprasza na pokaz o wodnej przygodzie."— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole Nr 6 - Przyjaźni Przyrodzie zaprasza na pokaz o wodnej przygodzie

2 Najmłodsze Pszczółki ruszają Najmłodsze Pszczółki ruszają na ratunek wodzie

3 Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko naturalne Wiemy, jak oszczędzać wodę!

4 Będziemy dbać o czystość wody! Ale brudny filtr!

5 Nie zaśmiecamy zbiorników wodnych Dbamy o czystość wód i środowiska

6 Korzystamy z wody racjonalnie Nie zapominamy o zakręcaniu kranu Szukamy oszczędności w domu i zachęcamy do tego innych

7 Nasze wymarzone podwórko

8 Badamy właściwości wody: kształt, kolor, smak i zapach

9

10

11 Potrafimy zrobić fontannę

12 Mieszanina ciepłej i zimnej wody z tuszem wygląda jak rozgwieżdżone niebo

13 Zdrowo się odżywiamy o warzywach i owocach pamiętamy

14 Rozwiązujemy zagadki na temat różnych zbiorników wodnych Zawody sportowe z wykorzystaniem wody

15

16 Wznosimy toast szklanką wody z okrzykiem: Razem ze Zdrojkiem pijemy wodę

17 RAPORT PRZEDSZKOLE NR 6 W ELBLĄGU. W II etapie konkursu w ramach programu edukacyjnego "Mamo, Tato, wol ę wod ę !", nauczyciele we wspó ł pracy z personelem i rodzicami podj ę li nast ę puj ą ce dzia ł ania innowacyjne : * - Przeprowadzono ankiet ę w ś ród rodziców dotycz ą c ą ś wiadomo ś ci zdrowego ż ywienia dzieci, po przeprowadzeniu analizy ankiety okaza ł o si ę, ż e du ż y procent respondentów posiada wiedz ę z zakresu zdrowego od ż ywiania, wie jak istotna jest aktywno ść fizyczna. Badani na pytanie sk ą d czerpi ą wiedz ę o zdrowiu wymieniaj ą internet, w drugiej kolejno ś ci przedszkole i nauczycieli oraz telewizj ę. Nauczycielki uzyska ł y informacj ę o skuteczno ś ci dzia ł a ń maj ą cych na celu pedagogizacj ę rodziców pod k ą tem zdrowego ż ywienia dzieci. Nauczycielki stworzy ł y k ą cik, w którym umieszczane s ą artyku ł y o tematyce prozdrowotnej, rodzice maj ą mo ż liwo ść wymieni ć si ę przepisami pod has ł em "Zdrowe danko, na obiadek, czy śniadanko".

18 * - Zespó ł nauczycieli i rodziców stworzy ł APEL do spo ł eczno ś ci przedszkolnej oraz rodziców z innych placówek przedszkolnych w Elbl ą gu. Apel dotyczy ł zwrócenia szczególnej uwagi na w ł a ś ciwe od ż ywianie dzieci w wieku przedszkolnym, w trosce o ich prawid ł owy rozwój. Rozpowszechnienie apelu mia ł o na celu u ś wiadomienie wi ę kszego procentu spo ł eczno ś ci o istniej ą cym problemie i próbie rozwi ą zania. * Odby ł y si ę zaj ę cia i warsztaty w poszczególnych grupach wiekowych z udzia ł em dzieci i rodziców: * "Na ratunek wodzie"- (Grupa I – 3-latki), zaj ę cia przeprowadzone w grupie dzieci trzy letnich maj ą ce na celu kszta ł towanie poczucia odpowiedzialno ś ci za stan ś rodowiska przyrodniczego. M ł odsze dzieci razem z wró ż k ą Ekoludk ą szuka ł y sposobów jak uratowa ć wod ę.

19 * GRUPA II ( 3-, 4-latki ) - Dzieci i rodzice uczestniczyli w IV KAJAKOWEJ INTEGRACYJNEJ MAJÓWCE RODZINNEJ propaguj ą cej zdrowy styl ż ycia. Tematem spotkania by ł "Czynny wypoczynek w rodzinnym gronie – zabawy na wodzie, z wod ą i nad wod ą. Celem spotkania by ł y wspólne gry i zabawy na ś wie ż ym powietrzu z wykorzystanie warunków wodnych, wpajanie wiedzy na temat zdrowego stylu ż ycia. Atrakcj ą spotkania by ł sp ł yw kajaki. Dzieci mog ł y do ś wiadcza ć i obserwowa ć ś wiat przyrody bezpo ś rednio pod troskliwym okiem doros ł ych. * "Zdrowo z mam ą, zdrowo z tat ą. Zróbmy sa ł atk ę - co ty na to?"- warsztaty przeprowadzone w grupie III (czterolatki) z udzia ł em dzieci i rodziców. Celem warsztatów by ł o kszta ł towanie postawy prozdrowotnej, dzieci i rodzice podczas warsztatów wykonali "Zdrojkow ą sa ł atk ę owocow ą ". Wspólna zabawa, przygotowanie sa ł atki dostarczy ł o i doros ł ym i dzieciom wiele rado ś ci, a tak ż e wzbogaci ł o wiedz ę z zakresu zdrowego od ż ywiania.

20 * Grupa IV przeprowadzi ł a do ś wiadczenia zwi ą zane z oczyszczaniem wody, dzi ę ki eksperymentom dzieci mog ł y porówna ć wod ę, która jest zanieczyszczona z wod ą, która zosta ł a przefiltrowana. Dzieci wspólnie ustali ł y, ż e nie b ę d ą pi ć wody niewiadomego pochodzenia, wypracowa ł y zasady jakimi powinien kierowa ć si ę "Przyjaciel wody".

21 Grupa V (dzieci 5 i 6- letnie) zamienia ł y si ę raz w tygodniu w badaczy w cyklu zabaw prowadzonych w zakresie "Eksperymentatorium". Dzieci uczestniczy ł y w zaj ę ciach, na których prowadzi ł y ró ż norodne do ś wiadczenia: szuka ł y odpowiedzi na pytanie - "Co p ł ywa, a co tonie?", uczestniczy ł y w zabawie badawczej Oczyszczanie wody. Dzieci pozna ł y definicj ę ź róde ł ka. Zastanawia ł y si ę tak ż e "Jak powstaj ą chmury", prowadzi ł y do ś wiadczenia z wod ą i eksperymenty z cia ł ami sta ł ymi oraz cieczami, które unosz ą si ę na wodzie b ą d ź ton ą. Sprawdza ł y czy ś nieg jest czysty czy brudny. Pozna ł y tak ż e w ł a ś ciwo ś ci wody –prowadzi ł y do ś wiadczenia okre ś laj ą ce kszta ł t, kolor smak i zapach. Mali odkrywcy w Krainie T ę czy - pozna ł y warunki niezb ę dne do powstania t ę czy. W ę druj ą ce kropelki to do ś wiadczenie zwi ą zane z powstaniem pary wodnej i zmiany stanu skupienia. Fontanna – dzieci wykona ł y fontann ę z butelki ze szczególnym zwróceniem uwagi na zamkni ę ty obieg wody w fontannie. Zabawy w eksperymentowanie i bycie ma ł ym odkrywc ą, zainspirow ł y dzieci do samodzielnych do ś wiadcze ń z wod ą. Dzieci zdobywa ł y wiedz ę ekologiczn ą dzi ę ki badaniu i eksperymentowaniu. Dzia ł ania te pozwoli ł y na analiz ę i syntez ę, samodzielne odkrywanie prawdy, ż e przyroda i jej stan zale ż y od nas.

22 Podj ę te dzia ł ania zaowocowa ł y aktywn ą wspó ł prac ą pracowników przedszkola i rodziców. Uczestnictwo w programie "Mamo, Tato, wol ę wod ę ", u ś ci ś li ł o wspólne cele, które s ą realizacj ą motta naszego przedszkola "Przyja ź ni przyrodzie". Czyste ś rodowisko, zdrowe od ż ywianie i aktywno ść ruchowa s ą bardzo istotnymi elementami w ż yciu cz ł owieka- zarówno tego ma ł ego, jak i du ż ego. DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Przedszkole Nr 6 - Przyjaźni Przyrodzie zaprasza na pokaz o wodnej przygodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google