Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowi ą zki rodzica Prawa i obowiązki ucznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowi ą zki rodzica Prawa i obowiązki ucznia."— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowi ą zki rodzica Prawa i obowiązki ucznia

2 Uczeń ma prawo

3 2. Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyja ś nie ń ; Rodzic ma prawo przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom problemów swojego dziecka, oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyja ś nie ń ;

4 Uczeń ma prawo 3. Poszanowania godno ś ci własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i kole ż e ń skich; Rodzic ma prawo do poszanowania godno ś ci własnej i swojego dziecka w sprawach osobistych i rodzinnych ; 4. Jawnego wyra ż ania opinii dotycz ą cych ż ycia szkoły; nie mo ż e to jednak uwłacza ć godno ś ci osobistej; Rodzic ma prawo do jawnego wyra ż ania opinii dotycz ą cych ż ycia szkoły; nie mo ż e to jednak uwłacza ć godno ś ci osobistej;

5 Uczeń ma prawo 5. Do inicjatyw społecznych i obywatelskich; mo ż e nale ż e ć do wybranej przez siebie organizacji ideowo wychowawczej lub społecznej; w przypadku organizacji działaj ą cych poza szkoł ą - za zgod ą i wiedz ą dyrektora szkoły; Rodzic ma prawo do inicjatyw społecznych i obywatelskich własnych i swojego dziecka; 6. Uczestniczenia w zaj ę ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalno ść pozaszkolna jest oceniana na równi z działalno ś ci ą społeczn ą w szkole; Rodzic ma prawo do inicjowania działa ń pozalekcyjnych na terenie szkoły oraz do zapisania dziecka na zaj ę cia pozaszkolne;

6 Uczeń ma prawo 7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przegl ą dach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi mo ż liwo ś ciami i umiej ę tno ś ciami; Rodzic ma prawo wiedzie ć o odbywaj ą cych si ę na terenie szkoły konkursach, przegl ą dach, zawodach oraz współdziała ć ze szkoł ą w ich organizowaniu; 8.Do odpoczynku w przerwach mi ę dzylekcyjnych; na okres przerw ś wi ą tecznych nie zadaje si ę prac domowych; Rodzic ma prawo odpocz ąć od pomocy w lekcjach w okresie przerw ś wi ą tecznych;

7 9. Do opieki socjalnej na zasadach okre ś lonych odr ę bnymi przepisami; Rodzic ma prawo do ubiegania si ę o pomoc dla swojego dziecka; Uczeń ma prawo

8 10. Do jawnej, przeprowadzonej na bie żą co oceny swego stanu wiedzy i umiej ę tno ś ci; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wył ą cznie za wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci; Rodzic ma prawo do informacji na temat ocen swojego dziecka; 11. Do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów; w ci ą gu dnia mo ż e si ę odby ć tylko jeden sprawdzian, a w ci ą gu tygodnia nie wi ę cej ni ż trzy; Rodzic ma prawo informowa ć szkoł ę o ewentualnym naruszeniu prawa swojego dziecka, ma te ż prawo do informacji na temat planowanych w najbli ż szym czasie sprawdzianów; Uczeń ma prawo

9 12. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiej ę tno ś ci; ma te ż prawo do pomocy ze strony kolegów; Rodzic ma prawo zwróci ć si ę o pomoc dla swojego dziecka; pami ę taj ą c jednak, ż e nauczyciel nie jest cudotwórc ą, lekcja trwa 45 minut, a doba 24 godziny; Ma prawo w imieniu dziecka ( raz w semestrze) ustali ć termin i zakres sprawdzianu poprawkowego; Ma te ż prawo udziela ć pomocy swojemu dziecku we własnym zakresie; Uczeń ma prawo

10 Uczeń ma obowiązek 1.Zachowania si ę w ka ż dej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

11 2.Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na nauk ę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiej ę tno ś ci, systematycznego przygotowywania si ę do zaj ęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zaj ę ciach pozaszkolnych i wyrównawczych; Uczeń ma obowiązek

12 3. Post ę powania zgodnego z dobrem szkolnej społeczno ś ci, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu; Uczeń ma obowiązek

13 4. Godnego, kulturalnego zachowania si ę w szkole i poza ni ą, dbania o pi ę kno mowy ojczystej; Uczeń ma obowiązek

14 5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporz ą dkowania si ę zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorz ą du klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga si ę tylko na zasadach okre ś lonych w regulaminie szkoły; Uczeń ma obowiązek

15 6. Przestrzegania zasad współ ż ycia społecznego, a szczególnie okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania si ę przejawom brutalno ś ci i wulgarno ś ci, szanowania pogl ą dów i przekona ń innych ludzi, poszanowania godno ś ci i wolno ś ci drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, ż e szkodziłoby to ogółowi lub ż yciu i zdrowiu powierzaj ą cego, naprawiania wyrz ą dzonej przez siebie szkody; Uczeń ma obowiązek

16 7. Dbania o bezpiecze ń stwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; ucze ń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie u ż ywa narkotyków i innych ś rodków odurzaj ą cych, jest czysty i schludny; Uczeń ma obowiązek

17 8. Troszczenia si ę o mienie szkoły i jej estetyczny wygl ą d, starania si ę o utrzymanie czysto ś ci i porz ą dku na terenie szkoły;

18 Obowiązki rodzica w s t o s u n k u d o s i e b i e : t a k o r g a n i z o w a ć z a j ę c i a w ł a s n e, b y m i e ć c z a s n a r o z m o w ę i p o m o c d z i e c k u w s t o s u n k u d o w ł a s n y c h d z i e c i : o k r e ś l e n i e s y s t e m u w y m a g a ń w y p r a c o w a n e g o w s p ó l n i e z i n n y m i r o d z i c a m i i s z k o ł ą ( d y r e k t o r e m, w y c h o w a w c ą, n a u c z y c i e l a m i, p e d a g o g i e m ) o r a z k o n s e k w e n t n e p r z e s t r z e g a n i e i c h d b a ł o ś ć o w ł a ś c i w ą o r g a n i z a c j ę c z a s u p o z a l e k c y j n e g o w ł a s n e g o d z i e c k a s y s t e m a t y c z n e k o n t r o l o w a n i e o s i ą g n i ę ć s p r a w d z a n i e w y k o r z y s t a n i a w o l n e g o c z a s u w s t o s u n k u d o n a u c z y c i e l i i w y c h o w a w c y : c z ę s t e k o n t a k t y o d p o w i a d a n i e n a u w a g i n a u c z y c i e l i z a m i e s z c z o n e w z e s z y t a c h, d z i e n n i c z k a c h, k a r t a c h i n f o r m a c y j n y c h u s p r a w i e d l i w i a n i e n i e o b e c n o ś c i d z i e c k a w s z k o l e w s t o s u n k u d o i n n y c h r o d z i c ó w : p o d e j m o w a n i e w s p ó l n y c h d z i a ł a ń

19


Pobierz ppt "Prawa i obowi ą zki rodzica Prawa i obowiązki ucznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google