Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Debata w Tarnowie Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:

2 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej? Wyjaśnieniu praw płynących z posiadania unijnego obywatelstwa i zwiększeniu ich świadomości wśród Europejczyków służyć będzie Europejski Rok Obywateli 2013

3 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 W ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli w całej UE odbywają się konferencje, spotkania oraz wiele innych wydarzeń, których uczestnicy dyskutują na temat praw, roli dialogu obywatelskiego oraz przyszłości zjednoczonej Europy. W organizację obchodów w Polsce zaangażowane są m.in. Komisja Europejska, Parlament Europejski, administracja publiczna i organizacje pozarządowe. Krajowym koordynatorem obchodów Europejskiego Roku Obywateli jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. MAC chciałby wykorzystać ten rok do zwiększenia zaangażowania obywateli w proces konsultacji społecznych. Te bowiem, o ile są prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli oraz przedstawicieli administracji rządowej, służą tworzeniu lepszego prawa.

4 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Jak powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso w orędziu o stanie Unii w 2012 r.: Skończyły się czasy integracji europejskiej za dorozumianą zgodą obywateli. Europa nie może być technokratyczna, biurokratyczna ani nawet dyplomatyczna. Europa musi być coraz bardziej demokratyczna.

5 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Jednym z celów Europejskiego Roku Obywateli jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcanie obywateli do włączania się w życie publiczne m.in. poprzez udział w konsultacjach społecznych oraz udział w publicznej debacie o przyszłości Unii Europejskiej.

6 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 W sprawozdaniu europejskiego Komitetu Regionów z września br. stwierdzono, że prawa obywateli Unii Europejskiej nie zawsze są respektowane. W wyniku konsultacji społecznych 12 000 obywateli Unii podało przykłady przeszkód biurokratycznych, które wciąż utrudniają im korzystanie z ich praw. Osią sporu w Europie jest kwestia, czy UE powinna iść w stronę zwiększenia wpływu obywateli na funkcjonowanie UE czy też wzmocnienia centralnej biurokracji, która już dziś nie cieszy się dużą popularnością.

7 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 W publicystyce i języku potocznym funkcjonuje termin eurokracja, którym określa się unijnych polityków. Europejscy urzędnicy nie mają dobrego wizerunku w oczach opinii publicznej państw członkowskich UE. To właśnie ich obwinia się o nadmierną i zbyt rozbudowaną biurokrację. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że cały system administracyjny UE zatrudnia około 50 000 urzędników, którzy opracowują politykę dla około pół miliarda Europejczyków. W przeliczeniu jest to jeden urzędnik na 10 000 obywateli. Wydatki na administrację stanowią od wielu lat prawie 6% całego europejskiego budżetu.

8 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Komisja Europejska przekonuje, że koszty administracji są niższe niż w przypadku administracji krajowych. Główny organ wykonawczy UE i największa unijna instytucja zatrudnia jednak prawie 30 000 osób, a jej budżet administracyjny to 3,3 mld rocznie, czyli 40% wszystkich wydatków administracyjnych UE. Zdaniem KE drastyczne cięcia w zarobkach zniechęcą wykwalifikowanych kandydatów do pracy w UE, co odbije się na funkcjonowaniu całej Unii.

9 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Zarobki unijnych urzędników wahają się od 2600 euro miesięcznie dla świeżo zatrudnionej sekretarki do ponad 18 000 euro brutto dla najwyższych rangą dyrektorów generalnych i ich zastępców. Ponad 20 000 euro na miesiąc zarabiają komisarze i sędziowie Trybunału UE. Osobną kategorię stanowią tzw. pracownicy kontraktowi, zatrudniani na czas określony. Od pensji eurokratów odliczany jest podatek, który rośnie wraz z zarobkami, ale i tak jest on znacznie niższy niż podatki dochodowe w państwach członkowskich, np. od płacy 3000 euro pobiera się niespełna 300 euro, a od 6000 euro – ok. 1000 euro.

10 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Podważane są rosnące koszty wynikające z powoływania kolejnych instytucji i agencji, które wymagają nowych urzędników i kosztownych siedzib. Jeszcze większa krytyka dotyka tych instytucji, których znaczenie w procesie decyzyjnym UE jest ograniczone do wydawania opinii. Dotyczy to np. Komitetu Ekonomiczno-Społecznego reprezentującego na forum unijnym przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Zatrudnia on 724 osoby i pochłania rocznie ponad 117 mln euro.

11 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Komisja Europejska chce, by od 2015 r. zaczęła działać Prokuratura Europejska. Ma ona skuteczniej ścigać nadużycia przy wykorzystywaniu środków z unijnego budżetu. Rocznie unijny budżet traci na nich pół miliarda euro. Pracami nowej instytucji ma kierować Prokurator Europejski wraz z czterema zastępcami. W każdym kraju, który przystąpi do systemu, będzie działał oddelegowany prokurator europejski, niezależnie od krajowych struktur organów ścigania. Koordynacją wszystkich działań ma się zająć tzw. kolegium dziesięciu – prokurator i jego zastępcy oraz pięciu prokuratorów delegowanych. Jednak niektóre państwa już teraz zapowiedziały, że nie wezmą udziału w nowym projekcie.

12 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 W czerwcu br. urzędnicy ze wszystkich instytucji unijnych zastrajkowali przeciwko cięciom w administracji UE, których żądają kraje członkowskie. Według przedstawiciela związku zawodowego Rady UE Felixa Geradona czerwcowy protest był odpowiedzią na pogorszenie warunków pracy unijnych urzędników w zakresie emerytur i możliwości rozwoju, a także zmniejszenie urzędniczych dodatków.

13 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Instytucje UE krytykowane są także za tworzenie ogromnej liczby szczegółowych przepisów, które przez większość Europejczyków są traktowane jako dodatkowe utrudnienia. Za przykład może posłużyć przepis mówiący, że w klatkach dla kur niosek grzędy nie mogą mieć ostrych krawędzi, a odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 30 cm. Eksperci zaznaczają, że taki stan rzeczy jest związany z różnorodnością systemów prawnych w poszczególnych krajach UE, które potrzebują wspólnego języka. Są nim unijne regulacje, które zapewniają funkcjonowanie wspólnego rynku.

14 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Pojawiają się zarzuty, że europejska integracja oznacza urzędniczą konspirację elit, a tysiące biurokratów, którzy podejmują decyzje regulujące życie milionów ludzi, nie pochodzą z wyborów i odpowiadają jedynie przed Komisją, której mandat także nie pochodzi z nadania wyborców. O unijnej biurokracji mówi się, że jest powolna w działaniu, ale również bardzo hierarchiczna. Obywatele Unii mają poczucie, że ich opinia nie jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na poziomie europejskim. Obawę taką, według badania Eurobarometru, podziela 68% obywateli.

15 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 W sprawozdaniu z września br. Komitet Regionów odniósł się do różnych aspektów przyczyniających się do wzmocnienia poczucia obywatelskości wśród Europejczyków. W sprawozdaniu podkreślono m.in., że: Wzmocnienie obywatelstwa UE może być oparte na wzmocnieniu aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych, a zwłaszcza na zaangażowaniu ludzi młodych, którzy wykazują większą mobilność w przestrzeni europejskiej. Samorządy lokalne i regionalne powołane są do odgrywania znaczącej roli w ustanawianiu oddolnego podejścia, pozwalając obywatelom przyczyniać się znacząco do kształtowania polityki UE. Władze lokalne i regionalne mogą, przy wsparciu odpowiednich funduszy europejskich, organizować programy i kampanie informacyjne na szczeblu lokalnym i regionalnym, aby uświadamiać mieszkańcom ich prawa do głosowania, a także kandydowania w wyborach europejskich.

16 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Komisja Europejska zaprezentowała w maju br. inicjatywę na rzecz wzmocnienia praw obywateli UE, obejmującą szereg działań w celu rozwiązania problemów, z którymi obywatele wciąż stykają się na co dzień. Sprawozdanie z 2013 r. na temat obywatelstwa UE przedstawia 12 konkretnych sposobów pomocy Europejczykom w lepszym wykorzystaniu ich praw obywatelskich.

17 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Propozycje Komisji Europejskiej obejmują: ułatwienie obywatelom pracy i szkolenia się w innych państwach UE, ograniczenie nadmiernej biurokracji w przypadku obywateli UE pracujących i podróżujących w UE, zniesienie przeszkód przy dokonywaniu zakupów za granicą, usunięcie przeszkód dla pracowników, studentów i stażystów w UE, zmniejszenie formalności administracyjnych w państwach członkowskich.

18 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 W tym roku mija 20 lat od wprowadzenia w 1993 r. traktatem z Maastricht obywatelstwa Unii Europejskiej. Wraz z przyjęciem traktatu z Amsterdamu w 1997 r. obywatelstwo to zostało uznane za komplementarne w stosunku do obywatelstwa krajowego. Na jego mocy wszystkim obywatelom UE przysługuje pakiet praw, do których należą m.in.: prawo do swobodnego przemieszczania się i życia na terytorium UE, prawo do głosowania i kandydowania w wyborach na szczeblu lokalnym i europejskim w państwie członkowskim zamieszkania, prawo do ochrony konsularnej za granicą, kiedy w danym państwie nie ma przedstawicielstwa państwa obywatela, na takich samych warunkach, jakie stosuje się do obywateli państwa członkowskiego, w którym przebywa, prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego, składania skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do zwracania się do instytucji Unii.

19 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Badania Eurobarometru z początku tego roku wskazują, że Europejczycy mają świadomość swoich praw płynących z posiadania obywatelstwa UE. 81% respondentów wie, że obok obywatelstwa krajowego ma obywatelstwo UE. Jednak zaledwie 36% uważa się za dobrze poinformowanych na temat tego, z czym wiąże się obywatelstwo Unii. Europejczycy najlepiej znają prawo do swobodnego przemieszczania się (88%) oraz do składania petycji do instytucji unijnych (89%).

20 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding powiedziała: Wciąż jednak możemy zrobić więcej, aby pomóc obywatelom w korzystaniu z ich praw i w większym angażowaniu ich w proces decyzyjny Unii Europejskiej. Nie można budować Europy bez bezpośredniego wkładu Europejczyków. Chcemy zatem dokonać znaczącej zmiany w polityce europejskiej poprzez oddanie głosu obywatelom.

21 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013 Debata w Tarnowie Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google