Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja publiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja publiczna"— Zapis prezentacji:

1 Administracja publiczna
Ewa Ławicka Magdalena Zinka

2 Administracja Administracja (łac. administrare - być pomocnym), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. Jako system administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji.

3 Administracja publiczna
Administracja publiczna jest sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe, jak i związki publicznoprawne (związki samorządowe) i inne podmioty administracji.

4 Administracja publiczna w ujęciu przedmiotowym (cechy działalności):
realizacja interesu publicznego: zaspakajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa działanie na podstawie prawa i w jego granicach charakter polityczny działalności - powiązanie z władzą polityczną działanie w imieniu i na rachunek państwa działanie nie zarobkowe działanie o charakterze planowym różnorodność form i postaci, różnorodność działalności

5 Administracja publiczna w ujęciu podmiotowym:
aparat administracyjny, organy administracyjne, kompetencje administracji, zawisłość podmiotów administracyjnych, hierarchizacja podmiotów administracyjnych, bezosobowość administracyjna, zawodowość administracyjna, kreowanie podmiotów administracyjny.

6 Podział administracji publicznej
Administracja rządowa: ZESPOLONEJ – działającej pod kierownictwem wojewody – policja, służby, NIEZESPOLONEJ – takiej, które terenowe organy podlegają bezpośrednio określonemu ministrowi – np. organy skarbowe podlegają Min. Finansów,  Administracja samorządowa GMINNEJ POWIATOWEJ WOJEWÓDZKIEJ

7 Struktura administracji publicznej w Polsce
Szczeble organizacji: Centralny Regionalny Lokalny

8 System administracji publicznej tworzą:
Centrum rządowe Ministerstwa Urzędy centralne Państwowe jednostki organizacyjne Terenowa rządowa administracja ogólna Terenowe organy administracji zespolonej Terenowe organy administracji niezespolonej

9 Administracja rządowa
Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy,a także szereg instytucji ogólnokrajowych i terenowych realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych.

10 Funkcja polityczna administracji rządowej
Funkcją polityczną administracji rządowej jest obsługiwanie osób i ośrodków, które posiadają mandat do kreowania polityki państwowej i jej realizowania.

11 Działalność administracji rządowej sprowadza się do:
działań organizatorskich działań kontrolno-nadzorczych działań prognostycznych i planistycznych

12 Administrację rządowa na terenie województwa sprawuje:
wojewoda kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży organy administracji niezespolonej

13 Na szczeblu wojewódzkim administracji rządowej kieruje wojewoda, który jest:
przedstawicielem Rady Ministrów w województwie zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach

14 Autonomiczne struktury administracji centralnej
Kancelaria Sejmu RP Kancelaria Senatu RP Kancelaria Prezydenta RP Rzecznik Praw Obywatelskich Najwyższa Izba Kontroli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Państwowa Inspekcja Pracy

15 KONIEC


Pobierz ppt "Administracja publiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google