Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Krajowego Forum Wodnego Małgorzata Badowska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Krajowego Forum Wodnego Małgorzata Badowska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Rola Krajowego Forum Wodnego Małgorzata Badowska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia 2007 r.

2 RDW Preambuła akapit (14): Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione od ścisłej współpracy i spójnych działań na poziomie wspólnotowym, Państw Członkowskich oraz lokalnym, jak również od informacji, konsultacji i zaangażowania ogółu społeczeństwa, w tym użytkowników.

3 Proces Konsultacji Społecznych w Polsce Proces konsultacji społecznych w Polsce jest przeprowadzany na dwóch poziomach: krajowym – na poziomie obszarów dorzeczy, regionalnym - na poziomie wszystkich regionów wodnych. pod nadzorem Ministra Środowiska Na poziomie krajowym funkcję koordynującą proces udziału społeczeństwa spełnia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pod nadzorem Ministra Środowiska. Utworzono Krajowe Forum Wodne dorzecza Odry i dorzecza Wisły. Na poziomie regionalnym instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie udziału społeczeństwa są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Koordynatorem procesu na poziomie regionów wodnych jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Intencją jest, by uczestnicy tych spotkań organizowali lokalne konsultacje na swoich terenach i przekazywali informacje zwrotne do jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodną.

4 Krajowe Forum Wodne dorzecza Odry i dorzecza Wisły (KFW) Idea Krajowego Forum Wodnego Analiza doświadczeń europejskich Analiza doświadczeń projektów bliźniaczych Ograniczona rola Rady Regionów Wodnych. Działalność Krajowego Forum Wodnego ma na celu dotarcie do jak najszerszych kręgów społeczeństwa i zachęcenie go do udziału w rozwiązywaniu istotnych zagadnień gospodarki wodnej. KFW przyczyni się do demokratyzacji procesu podejmowania decyzji poprzez uzyskanie społecznej akceptacji dla działań podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami. W pierwszym cyklu planistycznym przewidziane są trzy spotkania KFW.

5 Krajowe Forum Wodne Powołanie KFW pozwala na: Prowadzenie dialogu pomiędzy różnymi organizacjami i instytucjami a administracją państwową odpowiedzialną za wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) Omówienie i wyjaśnienie kluczowych zagadnień i zadań wynikających z RDW, Wskazanie problemów i kwestii spornych wiążących się z wdrażaniem RDW w warunkach polskich, Pogłębianie świadomości wspólnego celu i określenia sposobu jego osiągnięcia, Wspólne wypracowanie rozwiązań dotyczących kwestii spornych wynikłych w trakcie wdrażania RDW, Wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów.

6 Krajowe Forum Wodne - Cele Podstawowym celem KFW jest demokratyzacja procesu podejmowania decyzji. Wiąże się to z uzyskaniem społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami w procesie wdrażania RDW w Polsce, w oparciu o możliwie najszersze współdziałanie i kompromis społeczny. 1. Przekazanie informacji: Przedstawienie kolejnych etapów planowania gospodarowania wodami w świetle RDW oraz wyników planowania, Wypracowanie wspólnego stanu znajomości i zagadnień planowania. 2. Konsultacje: Pozyskanie opinii społeczeństwa w kwestii planowania; Ustalenie poziomu akceptacji w stosunku do programu działań; Ustalenie najważniejszych obszarów konfliktowych; Pozyskanie alternatywnych propozycji rozwiązań w kwestiach merytorycznych. 3. Promowanie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Istotny warunek osiągnięcia celów – aktywne uczestnictwo społeczeństwa

7 Uczestnicy Krajowego Forum Wodnego W KFW uczestniczą przede wszystkim przedstawiciele podmiotów zainteresowanych tematyką gospodarki wodnej. Jednak każdy mieszkaniec Polski ma prawo uczestniczyć w procesie wdrażania RDW. Lista grup społecznych wyznaczonych na potrzebę przeprowadzenia procesu Udziału Społeczeństwa w Polsce i mających swoich reprezentantów w składzie Krajowego Forum Wodnego : Administracja rządowa, Administracja samorządowa, Organizacje pozarządowe, Rolnictwo, Usługi Wodne, Przemysł, Leśnictwo, Rybactwo i rybołówstwo, Wędkarstwo, Turystyka. Lista ta jest otwarta.

8 Krajowe Forum Wodne – Oczekiwania Oczekiwania: Współpraca przy opracowaniu programu działań w oparciu o wnioski i zastrzeżenia, Wspólna analiza problemów w kwestiach spornych, Wypracowanie konsensusu, Upowszechnienie podstaw akceptacji w społeczeństwie dla decyzji w zakresie gospodarowania wodami, Wzmocnienie znajomości tematycznej poprzez informacje naukowo- techniczne ze źródeł zewnętrznych.

9 Krajowe Forum Wodne – Sprawozdania Każdorazowo będzie sporządzony raport z przebiegu Forum. Raport ten zostanie zamieszczony na stronach poświęconych KFW. Każdy z uczestników otrzyma sprawozdanie z przebiegu prac KFW. Informacje na temat przeprowadzonych konsultacji i sposobów ich przeprowadzania będą zawarte w opublikowanych planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w 2009 roku, zgodnie z wymaganiami RDW. Zostanie uruchomione forum internetowe poświęcone problemom gospodarki wodnej. Uwagi i wnioski dotyczące spraw gospodarki wodnej będzie można przesyłać pocztą elektroniczną do KZGW. Wszystkie uwagi i propozycje będą rozpatrywane przez KZGW.

10 Informacje Internet http://www.rdw.org.pl - http://www.rdw.org.pl - Strona poświęcona wdrażaniu RDW http://www.kzgw.gov.pl - http://www.kzgw.gov.pl - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej http://www.mos.gov.pl - http://www.mos.gov.pl - Ministerstwo Środowiska http://www.rzgw.gda.pl - http://www.rzgw.gda.pl - RZGW w Gdańsku http://www.rzgw.szczecin.pl – http://www.rzgw.szczecin.pl – RZGW w Szczecinie http://www.rzgw.poznan.pl – http://www.rzgw.poznan.pl – RZGW w Poznaniu http://www.krakow.rzgw.gov.pl – http://www.krakow.rzgw.gov.pl – RZGW w Krakowie http://www.rzgw.gliwice.pl – http://www.rzgw.gliwice.pl – RZGW w Gliwicach http://www.rzgw.wroc.pl – http://www.rzgw.wroc.pl – RZGW we Wrocławiu http://www.rzgw.warszawa.pl – http://www.rzgw.warszawa.pl – RZGW w Warszawie Wydawnictwa

11 Dziękuję Państwu za uwagę Małgorzata Badowska

12


Pobierz ppt "Rola Krajowego Forum Wodnego Małgorzata Badowska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie I spotkanie Krajowego Forum Wodnego Warszawa, 03 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google