Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 1

2 2007-2013 / 2014-2020 – podstawowe różnice
Beneficjent: Uczelnia Wyższa (statystyka przyznanych dotacji ze środków (RPO WM + P O KL); Porównanie aktów prawnych obu perspektyw; podstawowe różnice; Założenia 2014 – 2020; Harmonogram prac nad programem RPO WM ; Osie priorytetowe RPO WM; Warunkowość; Relacje priorytetów / 2014 – 2020 System instytucjonalny w nowej perspektywie finansowej.

3 Absorbcja środków RPO WM przez uczelnie wyższe w okresie programowania 2007 – 2013
Działanie<Kod> Nazwa beneficjenta Miejscowość Tytuł projektu Wartośći ogółem SUM Dofinansowanie SUM 1,1 Uniwersytet Warszawski Warszawa Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska - ETAP I ,99 ,99 Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Radom Doposażenie Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w aparaturę naukowo-dydaktyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony przed skażeniami motoryzacyjnymi środowiska ,12 ,85 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Aparatura WCB ( Weterynaryjne Centrum Badawcze) ,83 ,75 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej. ,00 ,00 Politechnika Warszawska Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ,24 ,00 1.6 Klaster Innowacji w Agrobiznesie ,28 ,63 2.1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Rozbudowa infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ,99 ,09 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie "Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Mazowsza" ,82 ,04 Warszawski Uniwersytet Medyczny Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM ,88 ,56 Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego e-Politechnika - elektroniczna platforma komunikacji Politechniki Radomskiej ze społecznością regionu ,89 ,75 7.2 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE Sochaczew ROZBUDOWA KAMPUSU I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA IT WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE ,96 ,77 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Modernizacja budynku Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej poprzez przebudowę oraz dodanie nowych funkcjonalności ,85 ,38 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Płock Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku ,18 ,96 Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach Siedlce Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Żytniej - II etap ,93 ,57 Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej – Dobrej – Wiślanej – Browarnej w Warszawie – Etap I ,32 ,86 SUMA ,28 ,20

4 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Absorbcja środków PO KL przez uczelnie wyższe w okresie programowania 2007 – 2013 Łącznie 84 projekty na kwotę dofinansowania 82,4 mln zł. Projekty realizowane w Działaniach: 6.2/6.3/7.2/7.3/8.1.1/8.1.2/8.2.1/9.1.1/9.1.2/9.2/9.3/9.4 Nazwa beneficjenta Działanie/ Poddziałanie Tytuł projektu Wartość ogółem SUM Wkład publiczny SUM Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 8.1.1 Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik molekularnych w naukach przyrodniczych - cykl szkoleń ,50 9.4 Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki ,04 ,54

5 Porównanie aktów prawnych
- Rozporządzenie ogólne 1083/2006 - Draft rozporządzenia ogólnego uchylającego 1083/2006 (nowe rozporządzenie ogólne) Rozporządzenia dla poszczególnych funduszy: 1080/2006 (EFRR) 1081/2006 (EFS) 1084/2006 (FS) 1198/2006 (EFR) 1698/2005 (EFRROW) uchylające 1080/2006 uchylające 1081/2006 uchylające 1084/2006 rozporządzenie o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim (EFMR) Rozporządzenie wykonawcze 1828/2006 - Akty delegowane i implementacyjne (ok.30) - Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr) - Znowelizowana uzppr - Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności w latach

6 Systematyka dokumentów programowych na poziomie państwa członkowskiego - porównanie
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Umowa Partnerstwa Programy operacyjne Programy Operacyjne Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

7 NSRO a umowa partnerstwa
mocno akcentowane zintegrowane podejście mające na celu zaspokojenie szczególnych potrzeb obszarów geograficznych, mocno akcentowana warunkowość i związane z nią ryzyka, ex-ante conditionalities, większy nacisk na zagadnienia związane ze zmniejszaniem obciążeń administracyjnych dla beneficjentów (opis planowanych działań i odpowiadających im celów w programach dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych beneficjentów), wyróżnienie kwestii dotyczących oceny istniejących systemów elektronicznej wymiany danych oraz planowanych działań, dzięki którym wszelka wymiana informacji między beneficjentami a organami odpowiedzialnymi za zarządzanie programami operacyjnymi i ich kontrolę odbywałaby się wyłącznie w drodze elektronicznej wymiany danych, wprowadzono zapisy precyzujące sposób zmiany umowy partnerstwa

8 2007-2013 / 2014-2020 – podstawowe różnice
programowe uwarunkowania wdrażania warunkowość, ringfencing/koncentracja tematyczna, system instytucjonalny, desygnacja, instrumenty zintegrowane pojęcie państwa członkowskiego annual clearance, audyt, e-cohesion.

9 UMOWA PATNERSTWA Rada Ministrów przyjęła w dniu 15 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa, które między innymi dotyczą: - liczby i zakresu programów operacyjnych, ram instytucjonalnych systemu wdrażania; - kluczowych celów i kierunków interwencji finansowanych ze środków unijnych; - sposobu podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne;  - koncentracji tematycznej, stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych z PS; - WPR i WPRyb oraz metod zastosowania podejścia terytorialnego w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności terytorialnego. Główne wnioski z analizy Założeń dotyczące Mazowsza: Alokacja: 1,920 euro (z kopertami krajowymi: ok. 3 mld euro*) ogromne dysproporcje w województwie istotną barierą rozwojową; zmiana w zakresie interwencji i poziomie dofinansowania Rekomenduje się utworzenie dwufunduszowego programu dla województwa mazowieckiego (EFRR, EFS) – klasyfikowanego w ramach kategorii „lepiej rozwinięte”: wyodrębniona pula środków dla Mazowsza: pozostałe 15 województw z limitami koncentracji (tzw. ring-fencingi), wyższym poziomem dofinansowania; Alokacja dla woj. mazowieckiego będzie dzielona pomiędzy poziom regionalny i krajowy.

10 Założenia RPO WM Komisja Europejska wskazała cele i typy operacji jakie w przyszłym okresie programowania będą wspierane w ramach EFRR i EFS Projekt SRWM określiła najważniejsze wyzwania, problemy i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego Założenia RPO WM (głównie na podstawie SRWM) wskazuje które cele i wyzwania wskazane przez KE są celami i wyzwaniami województwa mazowieckiego

11 ZAŁOŻENIA RPO WM W wyniku podjętej interwencji, do 2020 roku powinno nastąpić wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między OMW, a ośrodkami subregionalnymi i lokalnymi Mazowsza. co pozwoli na rozprzestrzenianie procesów rozwojowych na obszary słabiej rozwijające się, ułatwiając budowanie potencjału do absorpcji rozwiązań zewnętrznych i kreowania własnych innowacji na obszarach słabiej rozwiniętych województwa mazowieckiego. Bardzo istotne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu równowagi między wspieraniem OMW, jako obszaru generującego wzrost, a zapobieganiem procesom marginalizacji pozostałych obszarów Mazowsza. W wyniku analiz przeprowadzonych w SRWM 2030, wyodrębniono OMW jako Obszar Strategicznej Interwencji, stanowiący biegun wzrostu, czyli teren generujący wzrost społeczno-gospodarczy lub posiadający potencjał, aby na taki wzrost wpłynąć.

12 Założenia RPO WM RPO WM na lata jest finansowany z dwóch funduszy europejskich (jednofunduszowość osi priorytetowych z możliwością finansowania krzyżowego do 10% wartości osi priorytetowych). Finansowanie zostanie określone w toku negocjacji między Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Ministrem Rozwoju Regionalnego. Negocjacje w obszarze finansowym będą uwzględniały zasady koncentracji tematycznej i przestrzegania minimalnych limitów alokacji na wybrane cele tematyczne, w przypadku EFRR oraz priorytety inwestycyjne w przypadku EFS. Mazowsze zostało zaklasyfikowane jako region lepiej rozwinięty, co oznacza, że poziom współfinansowania ze środków unijnych będzie wynosił 80%. Minimalny poziom wsparcia (safety nets): 60% orientacyjnego przeciętnego przydziału środków w ramach alokacji na lata Mazowsze pierwszym polskim regionem, który otrzyma środki z celu Konkurencyjność: możliwość maksymalnego wykorzystania mechanizmu elastyczności - dodatkowa pula 3% środków pochodzących z alokacji dla pozostałych 15 regionów.

13 Założenia RPO WM 2014-2020 Koncentracja tematyczna
Reforma polityk UE kładzie nacisk na logikę programowania gwarantującą efektywne i skuteczne osiąganie rezultatów oraz koncentrację środków na wskazanych celach tematycznych. Zgodnie z limitami dla alokacji na poszczególne cele tematyczne określono, że na cele tematyczne 1-4 powinno być alokowane minimum 60% środków w ramach alokacji EFRR, przy czym: minimum 20% środków powinno być alokowane na cel 4; minimum 40% środków alokacji powinno być przeznaczone na EFS; minimum 70% alokacji EFS musi zostać przeznaczone na maksymalnie 4 priorytety inwestycyjne; minimum 20% alokacji EFS powinno zostać przeznaczone na cel tematyczny 9. Płatności a rzecz beneficjentów: utrzymane zostanie rozwiązanie z obecnej perspektywy z BGK jako płatnikiem wypłacającym beneficjentom środki UE. System oceny i wyboru projektów: tryb konkurencyjny (konkursowy), niekonkurencyjny (strategiczny i instytucjonalny).

14 Założenia RPO WM 2014-2020 Zintegrowane Podejście Terytorialne
W aktualizowanej SRRWM do roku 2030 wyodrębniono dwa typy OSI: tzw. bieguny wzrostu, czyli tereny generujące wzrost społeczno-gospodarczy lub posiadające potencjał, aby na taki wzrost wpłynąć. Do biegunów wzrostu należy zaliczyć Obszar Metropolitalny Warszawy oraz Bipole Łódź-Warszawa. problemowe, czyli tereny na których występuje nadmierne kumulowanie się negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Interwencje podejmowane na tym obszarze będą skierowane na przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów oraz rozwijanie ich zdolności do absorpcji impulsów docierających z biegunów wzrostu. W wyniku przeprowadzonych analiz wyznaczono trzy problemowe obszary strategicznej interwencji: ostrołęcko-siedlecki; płocko-ciechanowski; radomski. Zgodnie z Zasadami funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach , w przypadkach, gdy w ramach ustaleń kontraktu terytorialnego będzie dochodziło do powierzania części funkcji związanych z realizacją wybranych instrumentów wsparcia ZIT, zinstytucjonalizowanym formom partnerstwa, reprezentującym stolicę województwa i obszary funkcjonalne, będą one włączane w odpowiednią część procesu opracowania i negocjacji kontraktów.

15 ZIT dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy – ramy finansowe
Zintegrowane Podejście Terytorialne ZIT dla obszaru funkcjonalnego Miasta Stołecznego Warszawy został zaprojektowany jako istotny instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku Inteligentne Mazowsze W ramach RPO WM ZIT został zaprogramowany poprzez wyodrębnienie działań/ poddziałań dedykowanych ZIT w ramach poszczególnych osiach priorytetowych. Działania/ poddziałania dedykowane realizacji ZIT znajdują się zarówno w osiach priorytetowych dot. działań finansowanych z EFRR, jak i z EFS. Porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego (Instytucja Zarządzająca RPO WM ) i organem reprezentującym ZIT obszaru funkcjonalnego Miasta Stołecznego Warszawy będzie stanowiło podstawę przekazania następujących kompetencji Instytucji Zarządzającej do ZIT: preselekcja projektów strategicznych; przygotowanie projektów ram konkursów. Projekty strategiczne wstępnie wybrane w ramach ZIT do sfinansowania ze środków RPO WM , zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez IZ/IP, a następnie ostateczne zatwierdzenie i przyjęcie projektów do realizacji. W przypadku ram konkursów projekt opracowany przez ZIT będzie akceptowane przez IZ/IP. Zakres przekazanych kompetencji pozwoli na zapewnienie spójnych mechanizmów koordynacji w ramach RPO WM

16 ZIT dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy – ramy finansowe
Zintegrowane Podejście Terytorialne Podstawą działania ZIT jest Program działań ZIT, zawierający szczegółowe obszary tematyczne i zagadnienia objęte ZIT, w tym m.in.: podstawę prawną Programu działań ZIT; diagnozę; obszary wsparcia; cele rozwojowe ZIT; listę przedsięwzięć w ramach ZIT; plan finansowy; raport z przygotowania Programu działań ZIT. Finansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji zostanie zapewnione zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa z puli środków rezerwy programowej. Podział środków pomiędzy regionalne programu operacyjne zostanie dokonany przez MRR. *. Żródło: pismo MRR z dnia 14 marca 2013 r. & Założenia Umowy Partnerstwa przyjęte przez RM w dniu 15 stycznia 2013 r.

17 Regionalne Instrumenty Terytorialne
RIT: Kolejny mechanizm realizacji podejścia terytorialnego Regionalny Instrument Terytorialny jest mechanizmem realizującym podejście terytorialne w oparciu o projekty strategiczne zidentyfikowane subregionalnie. Wskazani przez Instytucje Zarządzająca liderzy, tj. jednostki samorządu terytorialnego 5 miast regionalnych (Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom) zostali zobowiązani do opracowania Programu działań RIT. Zgodnie z przyjętym założeniem powstanie 5 Regionalnych Instrumentów Terytorialnych. Warunkiem wstępnym przystąpienia do mechanizmu jest przystąpienie do partnerstwa min. 50 % jst danego subregionu pokrywających min. 50 % liczby ludności. Podstawą funkcjonowania RIT jest Program działań RIT uwzględniający: opis nawiązania partnerstwa na danym obszarze; diagnozę obszaru, identyfikacje potencjałów i problemów rozwojowych; inwestycję wiodącą, w której skład może wchodzić kilka przedsięwzięć; inwestycje uzupełniające nie powiązane tematycznie z inwestycją wiodącą; plan finansowy. Instrument RIT jest alternatywą dla realizacji projektów wyłanianych w formule konkursowej. Decyzja o realizacji inwestycji w ramach RIT wiąże się z ograniczeniem dostępu do konkursów w danym obszarze.

18 WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE W przyszłym okresie programowania korzystanie ze środków unijnych w ramach funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR) będzie uzależnione od spełnienia przez państwa członkowskie lub regiony odpowiednich warunków ex-ante. WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE - WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI; WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE - TRANSPORT; WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE - REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI: W ramach celu tematycznego 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz celu tematycznego 2 Zwiększenie stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, jako warunek wstępny zatwierdzenia programu operacyjnego na poziomie regionalnym wskazano posiadanie aktualnej regionalnej strategii innowacji, w której znajdą się następujące zapisy: - w obszarze inteligentnej specjalizacji, - w obszarze rozwoju cyfrowego, Proces wyboru inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego jest realnie dopasowany do zdolności, możliwości i potrzeb regionu.

19 WARUNKOWOŚĆ EX- ANTE /Regionalna Strategia Innowacji/
Prace nad tworzeniem inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego przebiegają zgodnie ze wskazówkami Komisji Europejskiej; W procesie dochodzenia do inteligentnej specjalizacji uwzględnione zostanły Kluczowe Technologie Wspomagające, klastry i inicjatywy klastrowe, założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz współpraca podmiotów zaangażowanych w realizację strategii. Przyjęcie ostatecznej wersji strategii planowo nastąpi przed zatwierdzeniem Programu przez KE, czyli w czerwcu 2013 roku. Wszystkie działania oparte są na zasadzie współtworzenia oraz bazują na licznych konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi, środowiskiem naukowym i przedstawicielami biznesu.

20 WARUNKOWOŚĆ EX- ANTE /Regionalna Strategia Innowacji/
Jak zdefiniować inteligentną specjalizację dla regionu? Próba całościowego spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki oraz ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego i specyfiki gospodarczej regionu: brak wyraźnej dominacji określonych branż przemysłu w regionie; nadwyżka usług w porównaniu ze średnią wartością dla całego kraju; wysoka aktywność innowacyjna sektora usług w porównaniu z innymi województwami; największy i najbardziej wszechstronny potencjał naukowy.

21 WYNIKI ANALIZ ORAZ KOSULTACJI ROBOCZYCH
Obszary gospodarcze (o profilu przemysłowym) Sektor rolno-spożywczy Chemia Medycyna Sektor elektromaszynowy Energetyka Technologie wiodące Biotechnologia ICT Nanotechnologie Elektronika i fotonika Procesy usługowe Usługi B2B Usługi B+R .

22 WYNIKI ANALIZ ORAZ KOSULTACJI ROBOCZYCH
Określenie inteligentnej specjalizacji dla Mazowsza nastąpiło w oparciu o zidentyfikowanie łańcuchów powiązań i sprzężeń zwrotnych między poszczególnymi obszarami gospodarczymi, technologiami wiodącymi, obszarami gospodarczymi, a technologiami wiodącymi: Biotechnologia Nanotechnologia ICT genetyka Usługi B+R Usługi B2B ochrona roślin Sektor rolno-spożywczy żywność ekologiczna dietetyka przetwórstwo energetyka odpady opakowania

23 Model przygotowywania RPO WM 2014-2020
Komitet Monitorujący RPO WM Zespół ds. Aktualizacji Strategii Zarząd Województwa Mazowieckiego Zespół redakcyjno- programowy Podzespół 1 Podkomitet Monitorujący POKL Podzespół 2 Podzespół 3 Podzespół 4 Komitet Monitorujący RPO WM Zespół ds. Aktualizacji Strategii Zarząd Województwa Mazowieckiego Zespół redakcyjno- programowy Podzespół 1 Podkomitet Monitorujący POKL Podzespół 2 Podzespół 3 Podzespół 4

24 Harmonogram Przekazanie do MRR, RPO WM 2014-2020 celem zaopiniowania
Czerwiec 2013 Przekazanie do MRR, RPO WM celem zaopiniowania Sierpień 2013 Przekazanie projektu RPO WM do KE Październ2013 Konsultacje społeczne RPO WM Grudzień 2013 Zakończenie prac nad RPO WM 14-20

25 Dokument RPO WM OŚ PRIORYTETOWA I - Wsparcie przedsiębiorczości na Mazowszu opartej na wiedzy i innowacji Fundusz: EFRR CELE SZCZEGÓŁOWE: Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorczości Wzrost konkurencyjności i innowacyjności mazowieckich MŚP Wzmocnienie współpracy gospodarki i nauki Wzmocnienie kapitału ludzkiego sfery B+R+I Zestawienie głównych grup beneficjentów: jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe i ich spółki , parki technologiczne, centra transferów technologii, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorząd województwa, organizacje pozarządowe, klastry, instytucje otoczenia biznesu.

26 OŚ PRIORYTETOWA II - Wzrost e-potencjału Mazowsza
Fundusz: EFRR CELE SZCZEGÓŁOWE: Rozwój e - technologii w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności zwiększenie dostępności i jakości e - usług publicznych dla Obywateli. Zestawienie głównych grup beneficjentów: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ; Spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

27 PRIORYTET III – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Fundusz: EFRR CELE SZCZEGÓŁOWE: Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii. Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście Zestawienie głównych grup beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwa energetyczne; Instytucje kultury; Szkoły wyższe; Organy administracji rządowej; Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Organizacje pozarządowe.

28 OŚ PRIORYTETOWA IV- Środowisko, zmiany klimatyczne i efektywne korzystanie z zasobów
Fundusz: EFRR CELE SZCZEGÓŁOWE: Zapobieganie katastrofom naturalnym i minimalizowanie ich skutków, Zmniejszenie ilości składowanych odpadów na Mazowszu, Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki - wodno ściekowej, Poprawa systemów zarządzania i monitoringu środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego, Rewitalizacja i rekultywacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz poprawa stanu środowiska miejskiego, Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Zestawienie głównych grup beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Organy administracji rządowej. Ochotnicze Straże Pożarne, Podmioty lecznicze – posiadające kontrakt z NFZ, Instytucje kultury, Przedsiębiorcy, w tym sektora turystyki, Szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe, Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, Spółki wodne i ich związki.

29 OŚ PRIORYTETOWA V – Rozwój regionalnego systemu transportowego
Fundusz: EFRR CEL SZCZEGÓŁOWY: Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej. Inwestycje w zakresie drogowej infrastruktury uzupełniającej główne sieci transportowe, w tym TEN-T oraz drogowej infrastruktury obwodnic i obejść ośrodków miejskich: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych stanowiących uzupełnienie głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T; Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych nie łączących się z siecią TEN-T, zgodnie z kontraktem terytorialnym (w tym obwodnice w ciągach tych dróg). Zestawienie głównych grup beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

30 OŚ PRIORYTETOWA VI - Rozwój rynku pracy
Fundusz: EFS  CELE SZCZEGÓŁOWE: Zwiększenie aktywności zawodowej osób z grup defaworyzowanych pozostających bez zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy. Wzmocnienie inicjatyw lokalnych na regionalnym rynku pracy. Zwiększenie roli MŚP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Zestawienie głównych grup beneficjentów: Publiczne Służby Zatrudnienia; Instytucje szkoleniowe; Organizacje pracodawców i pracodawcy; Licencjonowane agencje pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego; Podmioty zagraniczne z krajów Unii Europejskiej statutowo zajmujące się zagadnieniami rynku pracy; Organizacje pozarządowe; Instytucje samorządu lokalnego; Partnerzy społeczni; Lokalne Grupy Działania Grupy producenckie; Lokalne zrzeszenia pracodawców; Instytucje finansowe i konsultingowe; WKDS i jej terenowe przedstawicielstwa; Ochotnicze Hufce Pracy

31 OŚ PRIORYTETOWA VII - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Fundusz: EFS CELE SZCZEGÓŁOWE: Zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie skali wykluczenia przez aktywizowanie społeczności lokalnych i osób wykluczonych. Zwiększenie zatrudnienia i przyspieszenie włączenia społecznego przez rozwój usług społecznych.  Zapobieganie wzrostowi liczby zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przez działania prewencyjne. Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej. Zestawienie głównych grup beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów/akcji mają jst/ich związki i stowarzyszenia; publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy; instytucje pomocy i integracji społecznej; organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej; podmioty wspierające ekonomię społeczną; partnerstwa (wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne); szkoły wyższe; podmioty świadczące usługi zdrowotne; partnerstwa (wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne); podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach kontraktu z NFZ; podmioty zagraniczne realizujące zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, integracji zawodowej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

32 OŚ PRIORYTETOWA VIII – Edukacja dla rozwoju regionu
 Fundusz: EFS CELE SZCZEGÓŁOWE: Poprawa jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego. Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży. Twórcza edukacja i innowacyjność. Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Zestawienie głównych grup beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); (ewentualnie w partnerstwie z placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego, ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, organami prowadzącymi szkoły zawodowe; jst).

33 OŚ PRIORYTETOWA IX – Pomoc Techniczna
 Fundusz: EFS/ EFRR CELE SZCZEGÓŁÓWE: Zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości kadr zarządzających realizacją RPO WM Zapewnienie sprawnego systemu wyboru, oceny realizowanych projektów. Zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnoty. Wprowadzenie i realizacja odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej. Zapewnienie ciągłości programowania. Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji procesów monitorowania i ewaluacji. Zapewnienie prawidłowej i skutecznej komunikacji i informacji o Programie. Podnoszenie kompetencji beneficjentów. Zestawienie głównych grup beneficjentów: instytucja zarządzająca RPO WM ; instytucje pośredniczące; inne podmioty, które zostaną delegowane do wykonywania czynności związanych z programowaniem i wdrażaniem RPO WM , w zakresie tych czynności (jeśli znajdzie zastosowanie) - MJWPU, WUP ?

34 Relacja programów RPO WM 2007 -2013 do 2014 – 2020
RPO Uzasadnienie i uwagi Alokacja (euro) RPO WM 1.1.Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Oś I (EFRR) Ograniczenie zakupu infrastruktury ,00 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Wspieranie działań, projektów -realizowanych przez klastry, a nie projektów, których celem jest stworzenie klastra. Z punktu widzenia RIS: potrzeba zaakcentowania tworzenia powiązań międzybranżowych, wyzwalających efekt synergii ("łańcuchy wartości"). ,00 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Oś II (EFRR) Kontynuacja działań w obszarze: informatyzacji instytucji publicznych, w tym wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów. Natomiast projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych (ze względu na zapisy linii demarkacyjnej) będą realizowane na poziomie kraju. W związku z tym w przyszłej perspektywie nie są planowane na poziomie regionalnym projekty związane z budową PIAP oraz hot-spotów. ,00 7.2 Infrastruktura służąca edukacji OŚ VII ( EFS) Oś VII – w obszarach o ograniczonym dostępie do usług i w ograniczonym zakresie ,00

35 Relacja programów RPO WM 2007 -2013 do 2014 – 2020
RPO Uzasadnienie i uwagi Alokacja (euro) PO KL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Oś VI (EFS) W osi VI zaplanowano działania dotyczące tylko samozatrudniania osób pozostających bez zatrudnienia. Pośrednio w tej osi zaplanowano wspieranie sektora MŚP (i dużych firm jeśli pozwolą na to ograniczenia RPI) o ile wsparcie to będzie dotyczyło zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy, pozostających bez zatrudnienia. Wspieranie i promocja przedsiębiorczości dla osób zatrudnionych zostanie w ramach 20 % alokacji uwzględniona w dodatkowym celu szczegółowym w osi VI, o ile działania takie nie będą realizowane na szczeblu krajowym. ,00 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnośi zawodowej na obszarach wiejskich Planowane wsparcie w osi VI rozszerzono o działania na obszarach miejsko-wiejskich i miejskich. ,00 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursów W ramach 20% alokacji planuje się działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji na kursach specjalistycznych pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP (dużych o ile pozwolą na to ograniczenia RPI). Realizacja przedmiotowego wsparcia może przebiegać na warunkach wynikających z krajowego Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych (docelowo działania te zostanie przeniesione do osi VIII). Wskazane działania powinny zostać zaplanowane w ramach osi VI, tematycznie związanej z rynkiem pracy (pracownika /pracodawcy) oraz zawierającej pośrednio wsparcie dla MSP. ,00 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych - projekty konkursowe W ramach 20% alokacji planuje się działania w zakresie wprowadzenie do osi Vi dodatkowego celu sczegółowego, przewidującego udzielenie wsparcia dla pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i przedsiębiorstw, które na skutek zmiany gospodarczej znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. ,00

36 Relacja programów RPO WM 2007 -2013 do 2014 – 2020
RPO Uzasadnienie i uwagi Alokacja (euro) PO KL 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Oś VIII (EFS) Preferowane wsparcie dzieci 3-4 l. nie uczestniczących w edukacji przedszkolnej z braku miejsc w placówkach/braku placówek ,00 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Edukacja na poziomie podstawowym - preferowane wsparcie dzieci i szkół z obszarów wiejskich (proponowane dodanie obszarów miejsko-wiejskich i miast do 25 tys.mieszkańców); edukacja na poziomie gimnazjalnym - preferowane wsparcie uczniów zdolnych i szkół o najniższych wynikach z egzaminów zewnętrznych; licea ogólnokształcące - wsparcie uczniów zdolnych ,00 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Planuje się wsparcie ukierunkowane na dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, nabywanie kompetencji kluczowych i społecznych przez uczniów, oraz wsparcie infrastruktury(wyposażenia) do praktycznej nauki zawodu. ,00 9.3/9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Przedsięwzięcia (kursy, szkolenia edukacja) dostosowujące osoby dorosłe poprzez podniesienie umiejętności/kwalifikacji do wymagań rynku pracy. (9.3) (9.6) 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli (planuje się realizację kursów, szkoleń, studiów podyplomowych adresowanych do nauczycieli, w tym w szczególności nauczycieli kształcenia zawodowego, nauczycieli ze szkół na obszarach wiejskich, nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi, nauczycieli osób dorosłych). ,00 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nie planuje się wsparcia w tym zakresie. ,00

37 System instytucjonalny
Poziom zarządzania - Instytucja zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO i FUNDUSZY EUROPEJSKICH Instytucja Certyfikująca Instytucja pośrednicząca / pośrednicząca II stopnia (wdrażająca) MJWPU???+ WUP??? Na podstawie właściwego upoważnienia ustawowego instytucja zarządzająca może w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. Funkcje IP dla RPO WM oraz ich szczegółowe zadania i odpowiedzialności będą określone przez Zarząd Województwa. Instytucja desygnująca (akredytująca) MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Instytucja audytowa GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

38 System informatyczny System centralny: za jego budowę odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego służy w szczególności do wspierania procesów związanych z: - obsługą cyklu życia projektu, w tym obsługą wniosku o płatność – od momentu podpisania umowy o dofinansowanie albo wydania decyzji o dofinansowaniu – w odniesieniu do programów operacyjnych realizowanych na poziomie krajowym, - ewidencjonowaniem danych dotyczących programów operacyjnych, - obsługą procesów związanych z certyfikacją wydatków. Warunki uwierzytelniania uwierzytelnianie użytkownika systemu informatycznego następuje przez wykorzystanie technologii, o której mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. System centralny zapewnia pełną komunikację między drogą elektroniczną beneficjentem, a właściwą instytucją. System obsługuje całościowo procesy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem, a właściwą instytucją udzielającą wsparcia (w zakresie wniosków o dofinansowanie i procesu oceny projektów gromadzi jedynie minimalny zakres informacji, tak jak to ma miejsce w systemie dla perspektywy ). W odniesieniu do przyszłych RPO decyzja o budowie własnego systemu IT względnie pełnego wykorzystania systemu centralnego będzie należeć do właściwej IZ. W przypadku podjęcia decyzji o budowie własnego systemu, zasilania systemu centralnego tzw. minimalnym zakresem danych za pośrednictwem tzw. web-serwisów

39 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 39


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google