Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego"— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego 3.2 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 3.3 Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym Instytucja pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

2 Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
Alokacja na lata 2007 – 2013 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego euro 3.2 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii euro 3.3 Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym euro ŁĄCZNY WKŁAD EFRR euro

3 Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
Gospodarka wodno-ściekowa • przedsięwzięcia realizowane w aglomeracjach z przedziału 2-15 tys. RLM zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Rozporządzeniami Wojewody Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji, • porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez: ­ budowę, rozbudowę i przebudowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez przyłączy kanalizacyjnych, ­ budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, ­ realizację projektów z zakresu zagospodarowania osadów pościekowych. Zakres rzeczowy dla zadań polegających na budowie systemów odprowadzania ścieków musi być zgodny z wytycznymi w sprawie określania zakresu rzeczowego projektu! • poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody oraz budowa systemów wodociągowych na obszarach aglomeracji z przedziału 2-15 tys. RLM. W dziedzinie zaopatrzenia w wodę preferowane będą zadania zmierzające do kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Programem nie są objęte zadania z dziedziny zaopatrzenia w wodę przy braku jakiegokolwiek rozwiązania odbioru ścieków , • zarządzanie i dystrybucja wody pitnej, • oczyszczanie wód użytkowych. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej będzie możliwa o ile będzie polegała na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej. Łączna wartość zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania wód opadowych nie może przewyższyć 50% wartości całego projektu.

4 Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
Gospodarka wodna Preferowane działania ujęte w Programie Małej Retencji Województwa Lubuskiego: • budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, odbudowa rzek i kanałów, stacji pomp, budowli piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z tymi działaniami, • regulacja cieków wodnych, tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych, • odbudowa ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych, • budowa i modernizacja małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych.

5 Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
Ochrona powierzchni ziemi • zadania wynikające z realizacji celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz właściwych terytorialnie planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowych i gminnych) dotyczące instalacji i systemów obsługujących średniorocznie maksymalnie 150 tys. użytkowników (mieszkańców stałych i sezonowych), • tworzenie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, • budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów, • budowa kwater w przypadku gdy jest to konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, • rozbudowa i przebudowa istniejących składowisk pod kątem dostosowania do obowiązujących wymogów, • budowa i przebudowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów: niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych, poużytkowych, opakowaniowych, substancji kontrolowanych, • rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, • rekultywacja składowisk oraz zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi w przypadku, gdy będzie to element kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. .

6 Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska: pomoc służbom ratownictwa ekologicznego w wyposażaniu w sprzęt specjalistyczny, zapobieganie i ograniczanie zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń spowodowanych działaniami człowieka, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym, inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku. Ochrona przyrody i krajobrazu: preferowane przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na obszarach istotnych dla realizacji postanowień ustawy o ochronie przyrody oraz funkcjonowania obszarów sieci NATURA 2000, wspieranie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej krajobrazowej.

7 Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z istniejących obiektów spalania paliw oraz innych obiektów technologicznych, w szczególności poprzez stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw (w tym wykorzystywanie metanu, ciepła odpadowego, odpadów organicznych), budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, budowa i przebudowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (projekty kogeneracyjne).

8 Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Dla typów projektów wymienionych poniżej dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. budowa i przebudowa źródeł wytwarzania i przesyłu energii w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń, budowa, przebudowa i remont instalacji, urządzeń i obiektów, mające na celu ograniczenie energochłonności, eliminowanie niskiej emisji na obszarach zabudowanych i szczególnie przyrodniczo cennych, ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających pochodzących ze środków transportu publicznego, modernizacja systemów ciepłowniczych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadania, dla których przeprowadzony został audyt energetyczny), działania dotyczące poprawy funkcjonowania oraz modernizacji lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej, gazowniczej oraz ciepłowniczej, tworzenie i realizacja planów i strategii energetycznych przez samorządy, zharmonizowanych z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz realizujących cele zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł lokalnych i odnawialnych oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, realizacja zadań z dziedziny energii odnawialnej i wykorzystania lokalnych źródeł energii przez przedsiębiorców zgodnie z samorządową strategią energetyczną, bądź zadania o wartości powyżej 100 tys. PLN.

9 Działanie 3.3 Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń i monitoringu środowiska oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń, zintegrowana kontrola zanieczyszczeń, tworzenie systemu informacji przeciwpowodziowej, wspieranie działań zmierzających do ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapobiegania katastrofom naturalnym, projekty związane z wdrażaniem systemu ekozarządzania i audytu, tworzenie planów, analiz, dokumentów strategicznych, programów pilotażowych dotyczących środowiska przyrodniczego, tworzenie baz danych i systemów informatycznych do gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku.

10 Zasady preselekcji dla Priorytetu III
Preselekcja dla Priorytetu III odbywać się będzie na zasadach obowiązujących dla preselekcji w Priorytetach I, IV i V określonych w Regulaminie preselekcji Obowiązuje Karta preselekcji jak dla priorytetów I, IV i V z rozbudowaną częścią C - dane dotyczące merytorycznego zakresu projektu oraz częścią D - stan przygotowania projektu. Zmiany części C i D wynikają ze specyfiki Priorytetu III.

11 Zasady preselekcji dla Priorytetu III
Preselekcja nie będzie miała charakteru obligatoryjnego, zachęcamy jednak wszystkich potencjalnych Wnioskodawców do zgłoszenia zadań planowanych do realizacji w ramach LRPO. Dane przedstawione we wnioskach preselekcyjnych będą ocenione pod względem zgodności z LRPO, stanu przygotowania formalnego i instytucjonalnego. Preselekcja pozwoli Wnioskodawcom ocenić wniosek na tle innych ubiegających się o dofinansowanie, zidentyfikować braki , określić czynności jakie należy przeprowadzić w celu osiągnięcia pełnej gotowości.

12 Kryteria oceny projektów – woda i ścieki
Nazwa aglomeracji i nr w KPOŚK Wielkość aglomeracji Czy projekt jest realizowany na obszarach o których mowa w §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Liczba mieszkańców obecnie korzystająca z kanalizacji na terenie aglomeracji Liczba mieszkańców korzystająca z kanalizacji po zakończeniu realizacji projektu na terenie aglomeracji Długość obecnie istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Długość sieci kanalizacyjnej po realizacji projektu w obrębie aglomeracji Długość sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji przewidziana do modernizacji Przepustowość oczyszczalni ścieków w stanie obecnym Przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji projektu Dodatkowo w przypadku realizacji zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę: Liczba mieszkańców obecnie korzystająca z sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej po zakończeniu realizacji projektu na terenie aglomeracji Długość obecnie istniejącej sieci wodociągowej w obrębie aglomeracji Długość sieci wodociągowej po realizacji projektu w obrębie aglomeracji Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w obrębie aglomeracji Wydajność nowobudowanych stacji uzdatniania wody w wyniku realizacji projektu Wydajność zmodernizowanych stacji uzdatniania wody w wyniku realizacji projektu Procentowy udział zadań wodociągowych i kanalizacji deszczowej w stosunku do całkowitej wartości projektu

13 Kryteria oceny projektów – gospodarka odpadami
Liczba mieszkańców obecnie objętych systemem gospodarki odpadami Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami po realizacji projektu Przyrost liczby mieszkańców objętych selektywną zbiórką w wyniku realizacji projektu Zgodność z KPGO i WPGO Odsetek odpadów kierowanych na składowiska odpadów Koszt rekultywacji w stosunku do łącznych nakładów inwestycyjnych Koszt budowy kwatery w stosunku do łącznych nakładów inwestycyjnych

14 Kryteria oceny projektów – gospodarka wodna
Obszar objęty ochroną w wyniku realizacji projektu Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową w wyniku realizacji projektu Pojemność zbiorników retencyjnych zrealizowanych w ramach projektu

15 Kryteria oceny projektów – ochrona powietrza
Emisja zanieczyszczeń w stanie istniejącym z instalacji/obiektu będącej przedmiotem wniosku Emisja zanieczyszczeń z instalacji po realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku Moc instalacji wykorzystującej OZE Moc instalacji wytwarzającej energię w skojarzeniu Zapotrzebowanie na energię instalacji w stanie obecnym Zapotrzebowanie na energię instalacji w stanie po realizacji projektu Zapotrzebowanie obiektu na energię przed termomodernizacją Zapotrzebowanie obiektu na energię w wyniku termomodernizacji Redukcja strat na przesyłach w wyniku modernizacji sieci przesyłowych Zgodność zadania z samorządową strategią energetyczną

16 Kryteria oceny projektów –zarządzanie środowiskiem i ochrona przyrody, zapobieganie nadzwyczajnymzagrożeniom Powierzchnia objęta oddziaływaniem w wyniku realizacji projektu Liczba osób objęta oddziaływaniem projektu Zgodność z programami krajowymi i wojewódzkimi Gatunki /siedliska objęte oddziaływaniem projektu

17 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Kożuchowska Zielona Góra tel fax Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego


Pobierz ppt "Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google