Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska 1 Kryteria wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska 1 Kryteria wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska 1 Kryteria wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska

2 2 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska DODATKOWE KRYTERIA FORMALNE DLA ŚRODOWISKOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH

3 3 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Dodatkowe kryteria formalne - standardowe (powtarzające się) dla działań z zakresu środowiskowych osi priorytetowych Dla osi I, II i działania 3.1. Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 - 2013 Gotowość techniczna projektu do realizacji Dla działania 3.2. i 3.3. Poprawność przygotowania biznes planu Dla osi priorytetowej V Projekt o charakterze powtarzalnym – realizowany z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi Poprawność wykonania planu realizacji przedsięwzięcia

4 4 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa Wielkość aglomeracji powyżej 15 tys. RLM Wskaźnik koncentracji Zgodność z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej Jeden beneficjent Działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi obsługujący minimalnie 150 tys. mieszkańców Zgodność z krajowym oraz właściwym wojewódzkim planem gospodarki odpadami Działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Zgodność z Programem ochrony brzegów morskich Działanie 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Zbiornik retencyjny o pojemności powyżej 10 mln m3 (z wyjątkiem projektów z zakresu wód opadowych i roztopowych, małej retencji, planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem występowania powodzi) Projekt realizuje co najmniej jeden z poniższych celów środowiskowych: - zarządzanie ilością i jakością - ochrona i odbudowa zwierciadła wody (np. dla zwalczania zasolenia lub w przypadku rekonstrukcji terenów podmokłych) - kontrola erozji i szkody wyrządzonej środowisku przez powodzie - zwalczanie pustynnienia (stepowienia) - ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowodowanych używaniem paliwa kopalnego Zgodność projektu z wymogami określonymi w artykule 4(7)Ramowej Dyrektywy Wodnej i Prawie wodnym Specyficzne dodatkowe kryteria formalne

5 5 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 3.2. – Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Przygotowanie dokumentacji – wartość kontraktów posiadających dokumentacje przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min 40% całkowitej wartości projektu Działanie 3.3. – Monitoring środowiska Zgodność projektu z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska lub jeśli dotyczy to projektów ponadregionalnych z odpowiednimi w wojewódzkimi programami monitoringu środowiska Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę oraz wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min. 40% całkowitej wartości projektu Działania 4.2. do 2.6. Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie o zasadniczej zgodności z przepisami o dopuszczalności pomocy publicznej Specyficzne dodatkowe kryteria formalne

6 6 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 4.1. Kryteria formalne – Strategiczny charakter projektu nie dotyczą działania 4.1 – Skala oddziaływania projektu (ponadregionalne i krajowa) Dodatkowe kryteria formalne dla działania 4.1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną Wnioskodawca uzyskał certyfikat środowiskowy lub eko-znak Specyficzne dodatkowe kryteria formalne

7 7 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska KRYTERIA DOSTĘPU DLA DZIAŁAŃ 4.2 – 4.6 (konieczne w celu oceny zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej)

8 8 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Wniosek złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze Wniosek i załączniki podpisane przez osoby uprawnione Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku (kwalifikuje się do wsparcia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ) Projekt zgodny z celami i zakresem merytorycznym Działania Wnioskowana wartość dofinansowania nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego dla Działania Wartość kosztów całkowitych projektu osiąga minimum określone dla Działania Projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną Intensywność pomocy publicznej nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego w POIiŚ Okres realizacji zgodny z zasadami dla okresu programowania 2007 – 2013 (tj. nie przekracza 2015 r.)

9 9 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska KRYTERIA MERYTORYCZNE I STOPNIA

10 10 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa Wielkość aglomeracji Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. ws. oczyszczania ścieków komunalnych Budowa kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej - liczba osób, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia (w RLM) Modernizacja kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej – liczba kilometrów sieci kanalizacji wymagająca modernizacji (w km) Wskaźnik koncentracji Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) Działanie 2.1. – Komunalne przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Obsługiwana liczba mieszkańców Masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku) Sposób redukcji odpadów ulegających biodegradacji Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów (%) Koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji (%) Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

11 11 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Projekty z zakresu rekultywacji terenów Przyczyna degradacji środowiska Powierzchnia zrekultywowanego terenu Stopień zagrożenia Przywrócenie wartości przyrodniczej Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) Projekty z zakresu osuwisk Powierzchnia osuwiska Charakter szkodliwości osuwisk dla środowiska Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich Pozytywny wpływ projektu na środowisko Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

12 12 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Szacunkowa liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego (ha) Objętość zbiornika Osiągnięcie celu ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych lub obszarów objętych projektem Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) Projekty z zakresu opracowania planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem występowania powodzi Wielkość powierzchni obszaru dorzecza objęta opracowaniem Wielkość powierzchni obszaru dorzecza zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych (dla planów gospodarowania wodami) Liczba wystąpień powodzi historycznych na obszarze dorzecza (dla planów zarządzania ryzykiem występowania powodzi) Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

13 13 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 3.1. – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego c.d. Projekty z zakresu wód opadowych i roztopowych Redukcja zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszarów zurbanizowanych do akwenu morskiego Odpływ podczyszczonych wód opadowych ze zlewni, które obejmuje projekt Długość linii brzegowej objętej oddziaływaniem projektu Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) Projekty z zakresu małej retencji Zakres powierzchniowy oddziaływania przedsięwzięcia Objętość retencjonowanej wody Liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

14 14 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 3.2. – Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności dla której występuje potencjalne zagrożenie Wpływ na skuteczność podejmowanych działań w zakresie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i/lub przeciwdziałanie poważnym awariom Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) Działanie 3.3. – Monitoring środowiska Zasięg obszarowy projektu Zgodność z metodykami lub innymi standardami dotyczącymi technik badawczych i ocen stanu środowiska uznanymi przez UE, w tym standardy informatyczne Zapewnienie trwałości instytucjonalnej i trwałości wykorzystania wyników projektu Stopień innowacyjności rozwiązań Posiadanie certyfikatów zarządzania jakością związanych z projektem Przygotowanie projektu (własność gruntów, stan prawny beneficjenta, powołanie MAO i JRP, wartość zadań posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

15 15 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 4.1. – Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Brak kryteriów merytorycznych I stopnia – wsparcie będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków Działania 4.2. – 4.6. Wykonalność finansowa projektu Kondycja finansowa beneficjenta Dopuszczalność pomocy publicznej Wykonalność techniczna i prawna, w tym gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie

16 16 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 5.1. – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różności gatunkowej Projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne Znaczenie gatunku lub siedliska dla europejskich lub krajowych zasobów Znaczenie zagrożeń i pilność ich likwidacji Status ochronny obszaru (nie dotyczy projektów z zakresu zasobów genowych i ochrony gatunków ex-situ) Liczba gatunków będących przedmiotem ochrony (dotyczy wyłącznie projektów z zakresu zasobów genowych oraz ochrony gatunków ex-situ) Zasięg przestrzenny projektu Kompleksowość projektu Projekty z zakresu budowy lub modernizacji małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne Status ochronny obszaru na który oddziałuje projekt Zasięg przestrzenny projektu Wykorzystanie materiały Projekty z zakresu budowy centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne Możliwości planowanego ośrodka w zakresie przyjęcia różnych gatunków Skala oddziaływania projektu Zgodność projektu z priorytetami określonymi przez Ministra Środowiska

17 17 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 5.2. – Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne Znaczenie korytarza Skala projektu Działanie 5.3. – Opracowanie planów ochrony Plany ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych oraz innych obszarów Status ochronny obszaru Pilność realizacji Dotychczasowa dokumentacja na temat obszaru Liczba obszarów objętych planami ochrony Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych Ranga gatunku lub siedliska Pilność wdrożenia

18 18 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Działanie 5.4. – Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie śodowiska, w tym różnorodności biologicznej Szkolenia Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne Stopień rozpowszechnienia informacji nt. zagadnienia będącego przedmiotem szkolenia Spodziewany zasięg rozpowszechnienia informacji Doświadczenia beneficjenta Zróżnicowanie tematyczne Ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno – promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne Stopień rozpowszechnienia informacji nt. zagadnienia będącego przedmiotem projektu Spodziewany zasięg rozpowszechnienia informacji (kryterium nie dotyczy działań edukacyjnych dla społeczności lokalnych) Spodziewany zasięg rozpowszechnienia informacji (kryterium dotyczy działań edukacyjnych dla społeczności lokalnych) Doświadczenia beneficjenta Budowanie partnerstw oraz moderowanie platform dialogu społecznego Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne Typ partnerów Liczba zaangażowanych partnerów Zasięg partnerstwa

19 19 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE II STOPNIA

20 20 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska * - kryteria te nie dotyczą projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia dla IV osi priorytetowej Główne - Efektywność kosztowa - Przedsiębiorstwo posiada certyfikat zarządzania zasobami środowiska w przedsiębiorstwa Specyficzne dla poszczególnych działań IV osi priorytetowej - Działanie 4.2. i 4.6. – Projekt dotyczy odpadów, dla których obowiązują limity odzysku lub recyklingu - Działanie 4.3. – Projekt dotyczy zakładów wymienionych w załączniku nr XII, rozdz. 13 cz. D ust. 1 traktatu Akcesyjnego (z wyjątkiem jednostek prowadzących składowiska odpadów komunalnych) - Działanie 4.5. - Projekt dotyczy instalacji wymienionej na liście odstępstw od wymogów dyrektywy 2001/80/WE umieszczonej w załączniku XII, rozdz. 13 cz. D ust. 2 Traktatu Akcesyjnego - Projekt dotyczy obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW

21 21 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska KRYTERIUM DODATKOWE DLA ŚRODOWISKOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH Procentowy udział powierzchni gminy objęty obszarami Natura 2000. a. powyżej 55% powierzchni gminy, b. 30% - 55%, c. 10% – 30%.

22 22 Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska Dziękuję za uwagę Departament Infrastruktury i Środowiska e-mail: info.fundusze@mos.gov.pl tel.(22) 579 24 17 fax. (22) 579 26 29 Więcej informacji na stronach internetowych: www.ekoportal.gov.pl (fundusze UE)


Pobierz ppt "Warszawa, 2014-01-03Ministerstwo Środowiska 1 Kryteria wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google