Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURA PODRÓŻY OPRACOWAŁA: D.DUNIEWICZ-KUFEL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURA PODRÓŻY OPRACOWAŁA: D.DUNIEWICZ-KUFEL"— Zapis prezentacji:

1 BIURA PODRÓŻY OPRACOWAŁA: D.DUNIEWICZ-KUFEL
ZAKŁADANIE BIURA PODRÓŻY OPRACOWAŁA: D.DUNIEWICZ-KUFEL

2 BIURO PODRÓŻY – to określenie podmiotu gospodarczego zajmującego się świadczeniem usług dla turystów lub odwiedzających, zazwyczaj w postaci imprezy turystycznej. Ustawa o usługach turystycznych wyróżnia trzy rodzaje działalności w tym zakresie: Organizatora turystyki Pośrednika turystycznego Agenta turystycznego.

3 ORGANIZATOR TURYSTYKI – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. Jest to biuro nastawione na tworzenie masowego produktu turystycznego, które zamawia i realizuje świadczenia objęte programem imprezy. Przeważnie oferuje usługi kompleksowe – transport, noclegi, wyżywienie, wycieczki, stosowną opiekę. Odpowiada za wszystko.

4 POŚREDNIK TURYSTYCZNY – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, wyszukuje odpowiednią usługę zgodnie z zamówieniem klienta, np. dojazd lub zakwaterowanie. Jego odpowiedzialność jest ograniczona.

5 AGENT TURYSTYCZNY – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenie w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Zawsze reprezentuje innego przedsiębiorcę, np. linie lotnicze. Uzyskuje prowizję od każdej zawartej z klientem umowy i to nie on, lecz ten przedsiębiorca, którego reprezentuje, odpowiada za wady umowy.

6 USŁUGI TURYSTYCZNE – to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

7 IMPREZA TURYSTYCZNA – to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

8 Zgodnie z art. 4 ustawy o usługach turystycznych, działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. * W przypadku osób fizycznych potrzebny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

9 ZAKŁADANIE BIURA PODRÓŻY
Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa. Wyjątkowo przedsiębiorca będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej we właściwym organie ewidencyjnym. Dokonanie wpisu do rejestru następuje w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem. Potwierdzeniem wpisu jest zaświadczenie o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

10 Do wniosku należy dołączyć oświadczenie:
„Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą, spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.”

11 ZAKŁADANIE BIURA PODRÓŻY
Przedsiębiorca, chcący założyć biuro podróży, musi posiadać przez cały okres prowadzenia działalności umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu do kraju. Wysokość gwarancji i ubezpieczenia określają: rozporządzenie ministra finansów.

12 WRUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA, ABY ZAŁOŻYĆ BIURO PODRÓŻY:
Kierowanie działalnością przedsiębiorstwa przez osoby niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę określone w ustawie, tj.: Rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu,

13 ZAKŁADANIE BIURA PODRÓŻY
2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukończone inne studia wyższe, * 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią inną niż wymienioną powyżej, * 6 lat praktyki w obsłudze turystów – w pozostałych przypadkach.

14 ZAKŁADANIE BIURA PODRÓŻY
Do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uprawnieni są także przedsiębiorcy zagraniczni na zasadzie wzajemności, jeśli ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Mogą oni tworzyć Oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Pobierz ppt "BIURA PODRÓŻY OPRACOWAŁA: D.DUNIEWICZ-KUFEL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google