Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA Toruń 12 grudnia 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA Toruń 12 grudnia 2011r."— Zapis prezentacji:

1 E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA Toruń 12 grudnia 2011r.

2 Kwalifikacje Określony zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. Kwalifikacją jest tylko taki zestaw efektów uczenia się (kompetencji), który jest wpisany do krajowego rejestru kwalifikacji. 2

3 Potwierdzanie kwalifikacji Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję odpowiedniego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu itp.) po dokonaniu oceny efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one wymaganiom dla danej kwalifikacji. 3

4 Efekty uczenia Efekty uczenia się są tym, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach; wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 4

5 Zdobywanie kwalifikacji Zdobywanie kwalifikacji poprzez uczenie się: w systemie edukacji formalnej, w systemie edukacji pozaformalnej, uczenie się nieformalne, które obejmuje dwa istotnie różne zjawiska: uczenie się samodzielne (jako działanie celowe zorientowane na osiągnięcie wyższego poziomu swojej wiedzy i umiejętności) i uczenie się nieintencjonalne/niezamierzone (jako samoistny proces uczenia się, który w naturalny sposób następuje przy okazji działań zorientowanych na inne cele. 5

6 Regulacje dotyczące nabywania kwalifikacji w turystyce Podstawowe akty prawne regulujące zasady nabywania kwalifikacji w zawodach Ho-Ga-TUR. Ustawa o systemie oświaty (kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym) Prawo o szkolnictwie wyższym (kształcenie na poziomie wyższym) Ustawa o usługach turystycznych (zawady i działalności regulowane). 6

7 Kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 7

8 Kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym Wykaz zawodów przypisanych do kompetencji ministra właściwego ds. turystyki – w obszarze nauki zawodu Technik hotelarstwa, Technik obsługi turystycznej Technik organizacji usług gastronomicznych Technik turystyki wiejskiej Kelner Kucharz Kucharz małej gastronomii Pracownik pomocniczy obsługi hotel (kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim) 8

9 Kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym Uzyskanie tytułu zawodowego uwarunkowane jest zdaniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyższe wymogi w zakresie wyników egzaminu - 75% zadanie praktyczne 50% zadanie teoretyczne; matura 30%) Stan docelowy - najważniejsze proponowane zmiany: wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach (do każdego zawodu zostaną przypisane kwalifikacje wyodrębnienie 8 obszarów kształcenia (jednym z nich są zawody turystyczno - gastronomiczne). 9

10 Kształcenie na poziomie wyższym Podstawa prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym przepisy wykonawcze. Poziomy kształcenia: Studia licencjackie; Studia magisterskie Studia doktoranckie. 10

11 Kierunki kształcenia Turystyka i rekreacja a w jej ramach różne specjalności i specjalizacje ( w 2010 r. 66 publicznych i 64 niepubliczne dane MNiSzW): Gospodarka Turystyczna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Możliwość tworzenia nowych kierunków – pozwala na dostosowywanie efektów kształcenia do potrzeb rynku. Potrzeba uzyskania rozeznania odnośnie potrzeb rynku. 11

12 Zawody i działalności regulowane. 12 Podstawa prawna – Ustawa o usługach turystycznych i przepisy wykonawcze. Zawody regulowane: Przewodnik miejski Przewodnik terenowy Przewodnik górski Przewodnik wysokogórski. Działalności regulowane: pilot wycieczek

13 Zawody i działalności regulowane. 13 Warunki wykonywania: uzyskanie uprawnienia po spełnieniu warunków określonych w ustawie Uzyskiwanie kwalifikacji: Ukończenie szkoły średniej Ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego Zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Marszalka województwa (egzamin zewnętrzny – zestandaryzowany) Potwierdzenie posiadania kwalifikacji: legitymacja

14 Zmiana podejścia do kształcenia zawodowego Kwalifikacje podstawą kształcenie. Konieczność określenia kwalifikacji tj. wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Obowiązek posiadania kwalifikacji może wynikać z przepisów prawnych 14

15 Zmiana podejścia do kształcenia zawodowego Czy ustawa o usługach turystycznych wymaga posiadania kwalifikacji? Tak – ale tylko w odniesieniu do: zawodów regulowanych - zawodem regulowanym jest zawód przewodnika turystycznego działalności regulowanych – działalność przewodnika turystycznego. 15

16 Dziękuję za uwagę 16


Pobierz ppt "E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA Toruń 12 grudnia 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google