Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła prawa podatkowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła prawa podatkowego"— Zapis prezentacji:

1 Źródła prawa podatkowego
System prawa podatkowego jest to ogół przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podatków w danym państwie opracowała: Małgorzata Gałkowska

2 Źródła prawa podatkowego
Do źródeł prawa podatkowego zaliczamy: Konstytucję, Ustawy, Podustawowe akty prawne tj. rozporządzenia wykonawcze oraz uchwały rad gmin wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie podatkowej, Akty prawa międzynarodowego. opracowała: Małgorzata Gałkowska

3 Źródła prawa podatkowego
Konstytucja Normy konstytucyjne decydują o podstawowych kierunkach tworzenia prawa podatkowego oraz jego stosowania Zawiera podstawy prawne opodatkowania Art. 84 Konstytucji: Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych (…) następuje w drodze ustawy opracowała: Małgorzata Gałkowska

4 Źródła prawa podatkowego
Ustawy np. O podatku dochodowym od osób fizycznych O podatku dochodowym od osób prawnych O podatku od towarów i usług O podatku od spadków i darowizn O podatku od czynności cywilnoprawnych i.t.d. opracowała: Małgorzata Gałkowska

5 Źródła prawa podatkowego
Podustawowe akty prawne tj. rozporządzenia wykonawcze oraz uchwały j.s.t. Podstawą ich wydawania może być tylko wyraźne upoważnienie ustawowe określające treść tych aktów, cel regulacji oraz jej zakres Mają jedynie na celu dopełnienie ustaw podatkowych w granicach ich treści Podmiotami uprawnionymi bądź zobowiązanymi do wydawania rozporządzeń w polskim systemie podatkowym, są w zasadzie jedynie Rada Ministrów oraz Minister Finansów Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, przy czym tworzone przez nie normy prawa podatkowego mają ograniczony przestrzennie zakres obowiązywania wynikający z ich właściwości miejscowej opracowała: Małgorzata Gałkowska

6 Źródła prawa podatkowego
Akty prawa międzynarodowego Ratyfikowane umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stają się częścią wewnętrznego krajowego porządku prawnego i są stosowane bezpośrednio (przede wszystkim umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania) Prawo wspólnotowe, głównie wtórne, w szczególności dyrektywy i decyzje (podlegają implementowaniu do wewnętrznego krajowego porządku prawnego) oraz rozporządzenia (obowiązują bezpośrednio w ramach polskiego systemu prawnego) opracowała: Małgorzata Gałkowska

7 Źródła prawa podatkowego
Ogólne prawo podatkowe Część szczegółowa prawa podatkowego opracowała: Małgorzata Gałkowska

8 Źródła prawa podatkowego
Ogólne prawo podatkowe Są to przepisy, które stosuje się do wszystkich lub do większości podatków Zebrane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy Regulują problematykę powstawania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, postępowania przed organami podatkowymi, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, odpowiedzialności osób trzecich i.t.p. opracowała: Małgorzata Gałkowska

9 Źródła prawa podatkowego
Część szczegółowa prawa podatkowego Przepisy regulujące problematykę z zakresu określonego podatku np: Ustawy, rozporządzenia wykonawcze, umowy międzynarodowe, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych opracowała: Małgorzata Gałkowska

10 Źródła prawa podatkowego
Dziękuję za uwagę opracowała: Małgorzata Gałkowska


Pobierz ppt "Źródła prawa podatkowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google