Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl OLSZTYN 18.09.2012r. WYPŁATY NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl OLSZTYN 18.09.2012r. WYPŁATY NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW."— Zapis prezentacji:

1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl OLSZTYN 18.09.2012r. WYPŁATY NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl Dz.U.2012.891 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2012 r.)

3 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl Ustawa dotyczy Przedsiębiorców, którzy: Zawarli umowy z Wykonawcami realizującymi roboty budowlane zlecone przez GDDKiA Spełniają kryteria mini, mikro lub średniego przedsiębiorstwa

4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl ETAPY Złożenie pierwszego zgłoszenia Ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym o otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń Weryfikacja zgłoszeń Sporządzenie listy Ustalenie proporcji zaspokojenia zgłoszonych należności Wypłaty zaliczek Wypłaty pozostałych części należności

5 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl Zgłoszenia wraz z załącznikami określonymi w ustawie z dnia 28 czerwca 2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U.2012.891) należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wydział Realizacji Inwestycji ul. Sokola 4b, 11-041 Olsztyn lub złożyć osobiście u pana Michała Wiśnickiego przyjmującego zgłoszenia pod ww. adresem. ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA

6 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl Zgłoszenie Przedsiębiorca może złożyć w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 1.Wykonawca zalega z płatnością za zrealizowane przez Przedsiębiorcę i odebrane przez Wykonawcę prace co najmniej 30 dni; 2. Wobec Wykonawcy została ogłoszona upadłość; 3. Wniosek o upadłość Wykonawcy został oddalony z powodu takiego, że: a.Majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów, b.Majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA

7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DOKUMENTY DO ZGŁOSZENIA –Oświadczenie, że dokumenty dołączone do zgłoszenia dotyczą zrealizowanych i odebranych prac –Oświadczenie Wykonawcy o uznaniu należności, albo –Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą a Wykonawcą, doręczone Wykonawcy wezwanie do zapłaty, wniesionego pozwu lub zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dodatkowo: –Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów mini, mikro lub średniego Przedsiębiorstwa –Kopie faktur wraz potwierdzeniem wykonania i odebrania wykonanych prac –Wypis KRS

8 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DOKUMENTY DO WYPŁAT Przed wypłatą zaliczki: nieprawomocne orzeczenie sądu (wyrok, nakaz zapłaty) zasądzające na rzecz przedsiębiorcy należność od wykonawcy; Albo odpis z sądu spisu wierzycieli złożonego w sądzie przez wykonawcę wraz ze złożeniem wniosku o upadłość z podaniem adresów jego wierzycieli i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia numer rachunku bankowego przedsiębiorcy, na który zaliczka powinna zostać wpłacona

9 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl DOKUMENTY DO WYPŁAT Przed wypłatą pozostałej części: prawomocne orzeczenie sądu (wyroku, nakazu zapłaty) przeciwko wykonawcy, zasądzającego należność; ugoda zawarta przed sądem między przedsiębiorcą a wykonawcą opatrzona przez sąd klauzulą wykonalności, obejmującej należność; odpis z sądu listy wierzytelności obejmującej należność, sporządzonej przez syndyka i przekazanej do sędziego-komisarza, której sporządzenie zostało obwieszczone i ogłoszone w Monitorze Sądowo-Gospodarczym wraz z oryginałem pisma sędziego komisarza, iż w stosunku do danej wierzytelności nie zgłoszono w terminie żadnego sprzeciwu; oraz oryginał oświadczenia, że prace na rzecz wykonawcy wykonywał samodzielnie lub że nie zalega wobec swoich podusługodawców i poddostawców z zapłatą należnego im wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace albo że zaliczka, o której mowa w art. 6 Ustawy została przekazana na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów wobec przedsiębiorcy z informacją, iż zaliczka zaspokoiła w całości roszczenia dalszych usługodawców i dostawców lub została w całości przekazana na ich proporcjonalne zaspokojenie.


Pobierz ppt "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwww.gddkia.gov.pl OLSZTYN 18.09.2012r. WYPŁATY NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google