Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Turystyka szkolna w świetle przepisów oświatowych i ustawy o usługach turystycznych Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Turystyka szkolna w świetle przepisów oświatowych i ustawy o usługach turystycznych Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Turystyka szkolna w świetle przepisów oświatowych i ustawy o usługach turystycznych Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r.

2 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Dz.U. z 1997r. Nr12, poz.66 i 67 - rozporządzenie Ministra Edukacji i Narodowej i Sportu z dnia 08.11.2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135 poz.1516) - ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn, zm.) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 18, poz.102) - ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 223 poz.2268 z późn. zm. - rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Z 2011 Nr 60, poz.302)

3 co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu impreza turystyczna usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom i odwiedzającym usługa turystyczna wycieczka rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników

4 organizowanie imprez turystycznych przygotowywanie lub oferowanie a także realizacja imprez turystycznych organizator turystyki przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną

5 zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły Działalność gospodarcza osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorca działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Działalność regulowana

6 Działalność gospodarcza Osoba fizyczna Osoba prawna Wpis do rejestru działalności regulowanej organizatorów i pośredników turystycznych (Marszałek Województwa) Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

7 Działalność edukacyjna prowadzona przez szkoły przedszkola, placówki oświatowe w ramach zadań realizowanych na podstawie przepisów oświatowych. ( Jeśli nie jest działalnością gospodarczą czyli wykonywaną zarobkowo w sposób zorganizowany i ciągły) Za wiedzą i zgodą dyrekcji placówki Za pośrednictwem służb finansowych placówki

8 Sankcje za naruszenie przepisów ustawy o usługach turystycznych Podmiot gospodarczy w tym np. osoba fizyczna, która organizuje imprezy bez wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych w tym także oferuje, przygotowuje i realizuje) popełnia wykroczenie z art.60¹§1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń. Art. 60¹§1. § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

9 Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia wykonywania działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Postępowanie wyjaśniające Decyzja o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego przez okres 3 lat

10 wycieczki przedmiotowe ( jako uzupełnienie programu nauczania) wycieczki krajoznawczo-turystyczne imprezy krajoznawczo-turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne imprezy wyjazdowe związane z realizacja programu nauczania (zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

11 Organizowanie imprez turystycznych przez dyrektorów placówek oświatowych dla uczniów placówki na zasadach non profit Zlecenie takiej imprezy organizatorowi posiadającemu wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Organizowanie imprez przez nauczyciela jeśli posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki

12 Sprawdzenie, czy dany podmiot posiada wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Rejestr organizatorów i pośredników turystycznych z obszaru województwa łódzkiego prowadzony jest przez Departament Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki UM w Łodzi, kontakt dep.sportu@lodzkie.pl, 42 291 98 12; 13: 14dep.sportu@lodzkie.pl Dane dotyczące wszystkich organizatorów działających na terenie kraju można zweryfikować w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych na stronie www.turystyka.gov.plwww.turystyka.gov.pl

13 Umowa o świadczenie usług turystycznych jest umową adhezyjną, czyli zawieraną przez przystąpienie. Klient podpisuje ja wg wzoru i tym samym godzi się na ustalenia proponowane przez biuro Brak jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług turystycznych. Są to umowy cywilno prawne, do których maja zastosowanie zasady Kodeksu Cywilnego, w tym zasada swobodnego kształtowania umów Aby zabezpieczyć interesy klienta przed całkowitą swobodą kształtowania treści umowy, ustawodawca wprowadził również normy bezwzględnie obowiązujące dzięki którym strony nie mogą w sposób inny niż określił to ustawodawca regulować swojego stosunku zobowiązaniowego. W art. 19 ustawy - postanowienia mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy są z mocy prawa nieważne.

14 1. Postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne. 2. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują przepisy ustawy.

15 Określenie organizatora turystyki, numer wpisu do rejestru, NIP, imię i nazwisko oraz funkcja osoby która w jego imieniu umowę podpisała Miejsce pobytu lub trasę wycieczki Rodzaj charakter środka transportu datę godzinę wyjazdu i planowanego powrotu Położenie rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego Ilość i rodzaj posiłków Program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy

16 Cenę imprezy wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, sposób zapłaty Rodzaj i zakres ubezpieczenia, nazwę i adres ubezpieczyciela Sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki Organizator turystyki jest obowiązany wydać klientowi wpłacającemu należność lub zaliczkę (min.10%) pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji, zawarcia umowy ubezpieczenia Organizator zmuszony z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki umowy z klientem powinien niezwłocznie powiadomić o tym klienta, a ten niezwłocznie poinformować czy przyjmuje zmianę umowy czy odstępuje od umowy z natychmiastowym zwrotem świadczeń i bez kary umownej

17 Czuwanie w imieniu organizatora turystyki nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów, przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy, wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca Zadania pilota wycieczek Oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami i odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu Zadania przewodnika turystycznego

18 Organizatorzy turystyki są obowiązani zapewnić klientom uczestniczącym w imprezach turystycznych opiekę osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej za odpowiednie kwalifikacje uważa się w zależności od rodzaju imprezy, uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym

19 Cena imprezy Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: 1) wzrostu kosztów transportu; 2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; 3) wzrostu kursów walut. 2. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

20 Art.16 a 1.. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy

21 Dziękuję za uwagę Dagmara Jura Urząd Marszałkowki w Łodzi Departament Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki


Pobierz ppt "Konferencja Turystyka szkolna w świetle przepisów oświatowych i ustawy o usługach turystycznych Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google