Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Podstawy prawne: - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U.01.79.855 j. t. z późn. zm.) - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Podstawy prawne: - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U.01.79.855 j. t. z późn. zm.) - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1. Podstawy prawne: - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U.01.79.855 j. t. z późn. zm.) - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z 2010 r. z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych, (Dz. U. z 2011 r. nr 243, poz. 1449) - ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (t. j. Dz. U. nr 168 poz. 1186 z 2007 r. z późn. zm.).

2 2. Ustawa o sporcie, art. 3. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

3 3. Statut stowarzyszenia – elementy obligatoryjne: Art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach

4 1.Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 1)nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, 2)teren działania i siedzibę stowarzyszenia, 3)cele i sposoby ich realizacji, 4)sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, 5)władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, 6)sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, 7)sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, 8)zasady dokonywania zmian statutu, 9)sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

5 Art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek. 2. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

6 4. Podstawowe formy członkostwa w stowarzyszeniu: członkowie zwyczajni członkowie zwyczajni członkowie uczestnicy członkowie uczestnicy członkowie wspierający członkowie wspierający członkowie honorowi członkowie honorowi

7 5. Deklaracja członkowska. Stowarzyszenie ……………………….. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA imię.............................................................nazwisko..................................................... data urodzenia........................................... adres...........................................................telefon......................................................... e-mail......................................................... Niniejszym wyrażam wolę wstąpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane postanowienia statutu Stowarzyszenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z Uczestnictwem w Stowarzyszeniu., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pózn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z Uczestnictwem w Stowarzyszeniu., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pózn. zm.). podpisData................................ Deklarację przyjęto w dniu......................................................................................................... Podpis członka Zarządu przyjmującego deklarację W dniu.......................... Zarząd Stowarzyszenia ………………….……………………………………., działając na podstawie § ……………… statutu, uchwałą nr............................. zdecydował o przyjęciu ww. w poczet członków zwyczajnych …………………………………...............................

8 6. Podstawowe prawa członków: udział w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach/ z głosem doradczym/ udział w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach/ z głosem doradczym/ uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub zgłaszanie opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu zgłaszanie opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu udział w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności udział w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu. zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.

9 7. Podstawowe obowiązki członków: aktywne uczestniczenie w pracach Klubu i realizacji celów statutowych aktywne uczestniczenie w pracach Klubu i realizacji celów statutowych przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał Władz przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał Władz regularne opłacanie składek członkowskich regularne opłacanie składek członkowskich

10 8. Małoletni członkowie stowarzyszenia: Art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach

11 1.Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

12 9. Władze stowarzyszenia Art. 11 ustawy Prawo o stowarzyszeniach 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. 2. (…) 3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

13 10. Zarząd i Komisja Rewizyjna Sposób powierzenia funkcji, w składzie wybranych uprzednio organów: Sposób powierzenia funkcji, w składzie wybranych uprzednio organów: - powierzenie przez Walne Zebranie Członków, - samodzielne ukonstytuowanie się

14 11. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej - przez Walne Zebranie Członków, - kooptacja

15 12. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia. Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – obligatoryjny element statutu: określenie sposobu reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał określenie sposobu reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał

16 13. Obowiązki rejestrowe Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, art. 22: Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

17 14. Obowiązki ewidencyjne Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych, § 8: Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 rozporządzenia, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

18 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "1. Podstawy prawne: - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U.01.79.855 j. t. z późn. zm.) - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google