Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO GOSPODARKI Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO GOSPODARKI Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warsztaty legislacyjne w zakresie technik legislacyjnych, Jachranka, 5 czerwca 2013 r.

2 MINISTERSTWO GOSPODARKI Procedura 98/34 – tło historyczne Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Orzeczenie Cassis de Dijon Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Nowa polityka na rzecz Rynku Wewnętrznego Uchwalenie dyrektywy 83/189/EWG Obecnie dyrektywa 98/34/WE (zmieniona przez dyrektywę 98/48/WE)

3 MINISTERSTWO GOSPODARKI Co ustanawia dyrektywa 98/34/WE ? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System powiadamiania o przepisach technicznych na etapie projektu legislacyjnego, w którym stosuje się zasadę standstill czyli okres odroczenia wejścia w życie danego przepisu, podczas którego Komisja Europejska i inne państwa członkowskie mogą zareagować w określonej formie

4 MINISTERSTWO GOSPODARKI Cele dyrektywy 98/34/WE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobre funkcjonowanie rynku wewnętrznego Zapobieganie Przejrzystość Wszyscy uczestnicy procedury notyfikacyjnej są powiadomieni Zapobieganie barierom handlowym, zanim się pojawią

5 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele dyrektywy 98/34/WE Pomocniczość + Lepsze Stanowienie Prawa + Porównywanie rozwiązań + Instrument polityki przemysłowej Wykrywanie przypadków, gdy działanie UE wydaje się być najbardziej odpowiednie (przepisy na szczeblu UE)

6 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres dyrektywy 98/34/WE 27 państw członkowskich UE, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (państwa EOG), Szwajcaria oraz Turcja Dyrektywę stosuje się do wszystkich towarów/produktów przemysłowych i rolniczych Dyrektywa 98/48/WE rozciągnęła obowiązek powiadomienia na usługi z zakresu społeczeństwa informacyjnego (information society services )

7 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres dyrektywy 98/34/WE Elementy wpływające na obowiązek notyfikacji: Środek musi zawierać obowiazkowe przepisy techniczne lub dotyczyć zasad usług społeczeństwa informacyjnego Środek musi być przypisany państwu członkowskiemu

8 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A. Techniczne specyfikacje (produkty) B. Inne wymagania (produkty) D. Zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego C. Przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne wprowadzające zakaz produkcji, przywozu,obrotu/używania towaru bądź świadczenia/korzystania z usługi Przepisy techniczne Zakres dyrektywy 98/34/WE

9 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziomy jakości, wydajności, bezpieczeństwa Wymiary, forma, waga, opakowanie Nazewnictwo, symbole, znakowanie, etykiety, etc Badania/testy i metody badania/testowania Metody i procesy produkcji produktów rolnych, produktów leczniczych Procedury oceny zgodności Specyfikacje techniczne Zakres dyrektywy 98/34/WE

10 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływają na cykl życiowy produktu po wprowadzeniu go na rynek Obejmują warunki użytkowania, powtórne przetwarzanie, ponowne zastosowanie lub składowanie Inne wymagania Zakres dyrektywy 98/34/WE

11 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Przepis) wykracza znacznie poza ograniczenie do pewnych sposobów wykorzystania danego produktu i obejmuje środki krajowe, które nie pozostawiają miejsca na jakiekolwiek użytkowanie danego produktu poza przypadkami marginalnymi (sprawa C-267/03 Lindberg) Inne przepisy wprowadzające zakaz produkcji, przywozu, obrotu/używania towaru bądź świadczenia/korzystania z usługi (orzeczenie ETS-u) Zakres dyrektywy 98/34/WE

12 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady usług społeczeństwa informacyjnego Warunki, kiedy jest wymagane powiadomienie wg procedury 98/34: Usługi Na odleglość W drodze elektronicznej Na indywidualną prośbę korzystającego z usługi [+ przepisy skierowane bezpośrednio na usługi społecze ństwa informacyjnego ] Zakres dyrektywy 98/34/WE

13 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady usług społeczeństwa informatycyjnego Wyjątki (brak wymogu powiadomienia na podstawie procedury 98/34): artykuł 10 dyrektywy 98/34/WE (ogólne wyjątki) Usługi radiowo-telewizyjne (objęte dyrektywą 89/552/EWG z późn.zmianami) Usługi telekomunikacyjne (jesli UE stanowi zasady) Usługi finansowe (jeśli UE stanowi zasady) i rynki regulowane Zakres dyrektywy 98/34/WE

14 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Techniczne przepisy de facto … Dobrowolne porozumienia Środki finansowe i fiskalne mające wpływ na konsumpcję produktów i usług Przepisy techniczne d e facto Zakres dyrektywy 98/34/WE Przepisy odnoszące się do zasad określających domniemanie zgodności z pewnymi zobowiazaniami

15 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres dyrektywy 98/34/WE Dobrowolne porozumienia Państwo jest stroną-sygnatariuszem takiego porozumienia Porozumienia ustanawiają specyfikacje techniczne lub inne wymagania

16 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres dyrektywy 98/34/WE Środki fiskalne lub finansowe Miękkie instrumenty wpływające na zachowanie przedsiębiorstw i konsumentów Brak zasady standstill (okresu odroczenia) Sam środek fiskalny lub finansowy nie jest przedmiotem oceny, tylko wpływ specyfikacji technicznych Nie odnosi się do pomocy państwa (tj. art. 107 TFUE) i środków powiązanych z krajowymi systemami ubezpieczeń społecznych

17 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zgłoszenie tekstu na poziomie projektu legislacyjnego - w momencie, gdy znaczące modyfikacje mogą być wprowadzone - => Zawsze przed przyjęciem projektu! Kiedy tekst powinien być zgłoszony? Moment powiadomienia

18 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komentarze Opinia szczegó ł owa Blokada Całkowity okres standstill 12 miesięcy Całkowity okres standstill 6 miesięcy Ca ł kowity okres standstill 3 miesięcy Uwzględnione tak daleko jak to możliwe Uwzględniona + sprawozdanie z działań podjętych w związku ze szczegółową opinią Możliwość przedłużenia do 18 miesięcy 4 miesiące dla us ł ug społeczeństwa informacyjnego Przesłanie przyjętego tekstu Środki w ramach procedury 98/34

19 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - znacząco zmieniające zakres zastosowania projektu - skracające harmonogram wdrożenia - dodające więcej specyfikacji lub wymagań lub zaostrzające te specyfikacje lub wymagania => ponowna notyfikacja nie jest wymagana, kiedy wprowadzone zmiany wynikają z wdrożenia komentarzy lub opinii szczegółowej Ponowna notyfikacja (renotification) Zmiany powodujące konieczność ponownej notyfikacji:

20 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nie stosuje się 3 miesięcznego okresu standstill, jeżeli Państwo Członkowskie powołuje się na pilne i nieprzewidziane okoliczności odnoszące się do: Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zwierząt lub roślin W stosunku do zasad dotyczących usług, również dla porządku publicznego, w szczególności ochrony nieletnich Artykuł 9, paragraf 7 dyrektywy 98/34/WE Pilne okoliczności (tryb pilny)

21 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Implementation of an ECJ judgement - Amendment of a technical regulation in accordance with a Commission request Przestrzeganie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych Zastosowanie klauzul bezpieczeństwa Zastosowanie przepisów dyrektywy 92/59/EWG o ogólnym bezpieczeństwie produktów Wykonanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wynikają z opinii szczegółowej lub uwag Komisji Wyjątki wymienione w artykule 10 dyrektywy 98/34/WE

22 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Implementation of an ECJ judgement - Amendment of a technical regulation in accordance with a Commission request Przestrzeganie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych Zastosowanie klauzul bezpieczeństwa Zastosowanie przepisów dyrektywy 92/59/EWG o ogólnym bezpieczeństwie produktów Wykonanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wynikają z opinii szczegółowej lub uwag Komisji Wyjątki wymienione w art. 10 dyrektywy 98/34/WE

23 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CIA Security (C-194/94) Brak powiadomienia o przepisach technicznych Nie zachowany okres odroczenia wejścia w życie przepisu (nie przestrzeganie zasady stanstill) Unilever (C-443/98) Konsekwencje prawne braku powiadomienia Zasada niewykonalności ETS potwierdził tę zasadę swoim późniejszym orzecznictwem

24 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona internetowa Komisji Europejskiej z bazą danych TRIS: http://ec.europa.eu/enterprise/tris Komisja Europejska, wydział C3 Generalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu adres elektroniczny: Entr-Prevention-Technical-Barriers@ec.europa.eu Przydatne linki i kontakty TRIS T echnical R egulations I nformation S ystem

26 MINISTERSTWO GOSPODARKI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę kontakt: tel. +48-22/693-5407 email: barbara.kozlowska@mg.gov.plbarbara.kozlowska@mg.gov.pl notyfikacja@mg.gov.pl


Pobierz ppt "MINISTERSTWO GOSPODARKI Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google