Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczne wdrażanie prawa Unii Europejskiej prof. UŚ Maciej Szpunar

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczne wdrażanie prawa Unii Europejskiej prof. UŚ Maciej Szpunar"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczne wdrażanie prawa Unii Europejskiej prof. UŚ Maciej Szpunar
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan wykładu: 1. Przegląd „Wytycznych polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej” 2. Najnowsze orzecznictwo Trybunału w tym zakresie 3. Zagadnienia szczegółowe: - publikacja elektroniczna - wykładani klauzul generalnych - dyrektywy maksymalne - sankcje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rozporządzenie Rady nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r
Rozporządzenie Rady nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Zapewnienie zgodności z prawem UE: - prawidłowe dostosowanie prawa krajowego (w tym implementacja dyrektyw) - wykładnia zgodna z prawem UE (w procesie stosowania prawa) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 C-338/06, Komisja p. Hiszpanii: „konieczność zagwarantowania pełnego stosowania prawa wspólnotowego zobowiązuje państwa członkowskie nie tylko do uzgodnienia ich przepisów z prawem wspólnotowym, ale wymaga również, aby czyniły one to poprzez przyjęcie przepisów prawnych mogących stworzyć sytuację dostatecznie konkretną, zrozumiałą przejrzystą, aby umożliwić jednostkom poznanie pełni ich praw” (pkt 54) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Praktyka administracyjna i sądowa jako uzasadnienie niezgodności z prawem UE
C-192/11, Komisja p. Polsce (tzw. dyrektywa ptasia) C-46/11, Komisja p. Polsce (tzw. dyrektywa siedliskowa) „zwykła praktyka administracyjna, która z natury może być dowolnie zmieniana przez administrację i nie jest odpowiednio znana, nie stanowi ważnego wykonania obowiązków transpozycji danej dyrektywy” (pkt 48)

7 Niewłaściwa praktyka administracyjna i sądowa przy prawidłowej implementacji prawa UE
C-109/11, Komisja p. Republice Czeskiej (pkt 32 i 33)

8 Konsekwencje braku opublikowania aktu prawa UE we wszystkich językach:
C-161/06, Skoma-Lux C-410/09, Polska Telefonia Cyfrowa C-146/11, AS Pimix

9 Zakaz powtarzania treści rozporządzeń:
C-539/10 P, Stichting Al-Aqsa: „bezpośrednie stosowanie rozporządzeń wyklucza, w braku odmiennego postanowienia, możliwość przyjmowania przez państwa członkowskie przepisów mających wpływ na zakres samego rozporządzenia” (pkt 86) „państwa członkowskie nie mogą przyjmować aktów, które ukrywałyby przed podmiotami prawa wspólnotowy charakter normy prawnej oraz płynące z niej skutki” (pkt 87)

10 Zakaz powtarzania treści rozporządzeń:
C-162/99, Komisja p. Włochom „w celu zapewnienia należytego stosowania prawa Unii, państwa członkowskie powinny nie tylko doprowadzić do zgodności prawa krajowego z prawem Unii, lecz także zapewnić, aby przepisy krajowe były na tyle zrozumiałe i przejrzyste, aby podmioty indywidualne miały pełną świadomość swoich praw w postępowaniach przed organami krajowymi” (pkt 22)

11 Brak możliwości uzasadnienia opóźnienia w implementacji dyrektywy
C-270/11, Komisja p. Szwecji (pkt 54) C-403/11, Komisja p. Hiszpanii (pkt 25)

12 Wykładnia klauzul generalnych
1. KG poddane właściwości (interpretacyjnej) prawa krajowego 2. KG poddane właściwości prawa UE: KG w przepisach traktatowych i rozporządzeniach KG określające zakres obowiązków PCz KG zamieszczone w merytorycznych przepisach dyrektyw

13 Sankcje w prawie UE Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich Wyjątki: Zasada ekwiwalentności Zasada efektywności

14 Sankcje w dyrektywie 2010/31 Art. 12 ust. 2:
Państwa członkowskie wymagają, aby przy okazji wznoszenia, sprzedaży lub wynajmu budynków lub modułów budynków świadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopię przedstawiano ewentualnemu nowemu najemcy lub kupującemu i przekazywano ją kupującemu lub nowemu najemcy. Art. 27: Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich egzekwowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

15 Dyrektywy oparte na tzw. harmonizacji maksymalnej
1. Dyrektywa 85/374 (C-52/00, C-402/03) 2. Dyrektywa 2005/29 Art. 4: „państwa członkowskie nie mogą ograniczać swobody świadczenia usług ani swobodnego przepływu towarów z przyczyn związanych z dziedziną zbliżoną niniejszą dyrektywą” C-261/07 i C-299/07, C-540/08, C-288/10

16 Dyrektywy oparte na tzw. harmonizacji maksymalnej
Dyrektywa 2011/83 Art. 4: Państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów, chyba że niniejsza dyrektywa stanowi inaczej.

17 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Skuteczne wdrażanie prawa Unii Europejskiej prof. UŚ Maciej Szpunar"

Podobne prezentacje


Reklamy Google