Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja inaugurująca działalność Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego Rzeszów, 28 lutego 2007 Preinkubator Akademicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja inaugurująca działalność Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego Rzeszów, 28 lutego 2007 Preinkubator Akademicki."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja inaugurująca działalność Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego Rzeszów, 28 lutego 2007 Preinkubator Akademicki

2 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny i Preinkubator Akademicki jako instrument wzmacniania konkurencyjności Województwa Podkarpackiego Teresa Pasterz – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

3 Plan wystąpienia 1.Cele Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 2.Istota i zakres konkurencyjności regionu. 3.Rola PPNT we wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki podkarpackiej. 4.Wpływ Preinkubatora Akademickiego na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. 5.Zaangażowanie Samorządu Województwa Podkarpackiego w tworzenie PPNT. 6.Podsumowanie.

4 Celem utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego (PPNT) jest stymulowanie gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego poprzez wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie i wprowadzanie innowacji. Cele Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

5 Podejmowane będą inicjatywy gospodarcze przyczyniające się do: Cele Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego kreowania nowych miejsc pracy,kreowania nowych miejsc pracy, transferu innowacji i nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw,transferu innowacji i nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, wspierania i stwarzania dogodnych warunków powstawania, działania i rozwoju małych i średnich firm innowacyjnych, które na terenie parku znajdą dostosowaną do charakteru ich działalności infrastrukturę techniczną, obsługę oraz specjalistyczną pomoc.wspierania i stwarzania dogodnych warunków powstawania, działania i rozwoju małych i średnich firm innowacyjnych, które na terenie parku znajdą dostosowaną do charakteru ich działalności infrastrukturę techniczną, obsługę oraz specjalistyczną pomoc.

6 W dobie globalizacji wyzwaniem dla regionów i ich gospodarek jest: wzmacnianie ich zdolności konkurencyjnych wzmacnianie ich zdolności konkurencyjnych podnoszenie poziomu konkurencyjności podnoszenie poziomu konkurencyjności Istota i zakres konkurencyjności regionu

7 Na konkurencyjność regionu składają się: zdolność organizacji działających w regionie do plasowania na rynkach międzynarodowych wytwarzanych w nim produktów i usług,zdolność organizacji działających w regionie do plasowania na rynkach międzynarodowych wytwarzanych w nim produktów i usług, atrakcyjność inwestycyjno-biznesowa,atrakcyjność inwestycyjno-biznesowa, atrakcyjność poznawczo-kulturowa,atrakcyjność poznawczo-kulturowa, pewien osiągnięty poziom uczestnictwa regionu w wymianie z otoczeniem, czego wyrazem jest rozwój handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.pewien osiągnięty poziom uczestnictwa regionu w wymianie z otoczeniem, czego wyrazem jest rozwój handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. (Andrzej Klasik) Istota i zakres konkurencyjności regionu

8 Konkurencyjność regionów to: Konkurowanie pośrednie – istnienie lub tworzenie takich warunków otoczenia regionalnego dla przedsiębiorstw w nim działających, aby mogły uzyskać przewagę konkurencyjną w obszarach, które są poza kontrolą ich działania.Konkurowanie pośrednie – istnienie lub tworzenie takich warunków otoczenia regionalnego dla przedsiębiorstw w nim działających, aby mogły uzyskać przewagę konkurencyjną w obszarach, które są poza kontrolą ich działania. Konkurowanie bezpośrednie regionów – konkurowanie podmiotów gospodarczych m.in. pozyskanie i utrzymanie kapitału, ściągnięcie zewnętrznych inwestycji, dostęp do środków finansowych, lokalizacja ważnych instytucji.Konkurowanie bezpośrednie regionów – konkurowanie podmiotów gospodarczych m.in. pozyskanie i utrzymanie kapitału, ściągnięcie zewnętrznych inwestycji, dostęp do środków finansowych, lokalizacja ważnych instytucji. (Tadeusz Markowski) Istota i zakres konkurencyjności regionu

9 Istota gospodarczej konkurencyjności regionów Jest to proces, w wyniku którego firma lub region uzyskuje przewagę konkurencyjną, dzięki czemu następuje rozwój firmy lub regionu. (Tadeusz Markowski) Istota i zakres konkurencyjności regionu

10 Zdolność do tworzenia przewagi konkurencyjnej nie zawsze jest wynikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa lub regionu. Przewagę konkurencyjną można wytworzyć w wyniku decyzji politycznych np. utworzenie specjalnych stref ekonomicznych, utworzenie specjalnych stref ekonomicznych, bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorstw, bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorstw, obniżki podatków lokalnych. obniżki podatków lokalnych. (Tadeusz Markowski) Istota i zakres konkurencyjności regionu

11 Konkurencyjność przedmiotowa regionówKonkurencyjność przedmiotowa regionów Konkurencja podmiotowaKonkurencja podmiotowa Istota i zakres konkurencyjności regionu (Tadeusz Markowski)

12 Konkurencyjność przedmiotowa regionów: wynika z posiadania większych zasobów materialnych i niematerialnych przez region, potwierdzonych pierwszeństwem jednostek gospodarczych z danego obszaru i uzyskujących te zasoby. Istota i zakres konkurencyjności regionu (Tadeusz Markowski)

13 Konkurencja podmiotowa regionów: Główną rolę odgrywają regionalne władze publiczne, które: dostarczają usługi publiczne,dostarczają usługi publiczne, są podmiotem polityki wspierającym konkurencyjność przedmiotową i bezpośrednio przedsiębiorstwa z danego regionu,są podmiotem polityki wspierającym konkurencyjność przedmiotową i bezpośrednio przedsiębiorstwa z danego regionu, konkurują z innymi władzami i instytucjami o różne cele i interesy.konkurują z innymi władzami i instytucjami o różne cele i interesy. Istota i zakres konkurencyjności regionu (Tadeusz Markowski)

14 We współczesnej globalizującej się gospodarce najważniejszym czynnikiem konkurencyjności gospodarek regionalnych jest wprowadzanie przez przedsiębiorstwa innowacji. Istota i zakres konkurencyjności regionu

15 Instrumentem umożliwiającym wprowadzenie innowacji do gospodarki jest skuteczny regionalny system innowacji. Istota i zakres konkurencyjności regionu

16 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny i Preinkubator Akademicki stanowi bardzo ważny element budowanego aktualnie w wojewódzkim podkarpackim regionalnego systemu innowacji. Istota i zakres konkurencyjności regionu

17 produktów rozwojowych regionu,produktów rozwojowych regionu, w jaki sposób administracja publiczna może pomóc w krystalizowaniu tych produktów rozwojowych ?.w jaki sposób administracja publiczna może pomóc w krystalizowaniu tych produktów rozwojowych ?. (Jacek Szlachta) Należy myśleć o kreowaniu konkurencyjnego regionu w kategoriach: Istota i zakres konkurencyjności regionu

18 Rozwojowe produkty województwa podkarpackiego: Dolina Lotnicza Dolina Lotnicza Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Lotnisko w Jasionce Lotnisko w Jasionce Klaster chemiczny Klaster chemiczny Klaster informatyczny Klaster informatyczny Klaster odlewniczy Klaster odlewniczy Istota i zakres konkurencyjności regionu

19 główny element infrastruktury wsparcia innowacji w gospodarce regionalnej,główny element infrastruktury wsparcia innowacji w gospodarce regionalnej, stymuluje rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy w regionie,stymuluje rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy w regionie, daje szansę na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorach wysokiej szansy m.in. lotniczym, informatycznym, biotechnologii,daje szansę na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorach wysokiej szansy m.in. lotniczym, informatycznym, biotechnologii, wyzwala przedsiębiorczość w tym także akademicką (Preinkubator Akademicki).wyzwala przedsiębiorczość w tym także akademicką (Preinkubator Akademicki). Rola PPNT we wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego

20 Przedsiębiorczość akademicka łączy w sobie: aktywne postawy środowiska akademickiego, jak i jego najbliższego otoczenia,aktywne postawy środowiska akademickiego, jak i jego najbliższego otoczenia, wobec zagadnienia komercjalizacji dorobku naukowego uczelni,wobec zagadnienia komercjalizacji dorobku naukowego uczelni, oraz sposobów ułatwienia przepływu nowych wyrobów i technologii do przemysłu.oraz sposobów ułatwienia przepływu nowych wyrobów i technologii do przemysłu. Wpływ Preinkubatora na rozwój przedsiębiorczości akademickiej źródło: www.pi.gov.pl

21 Formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej możliwe do realizacji poprzez Preinkubator Akademicki PPNT. 1.Kreowanie przez uczelnie postaw przedsiębiorczych. 2.Komercjalizacja wyników badań. 3.Tworzenie firm odpryskowych tzw. firm spin-off. 4.Nauczanie przedsiębiorczości. Wpływ Preinkubatora na rozwój przedsiębiorczości akademickiej źródło: www.pi.gov.pl

22 Kreowanie przez uczelnie postaw przedsiębiorczych. Politechnika Rzeszowska i inne wyższe uczelnie regionu poza przekazywaniem wiedzy akademickiej promuje wśród swoich studentów i pracowników postawy przedsiębiorcze. Wpływ Preinkubatora na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

23 Komercjalizacja wyników badań. Zgodnie z odnowioną Strategią Lizbońską, szkolnictwo wyższe powinno włączyć się w podnoszenie innowacyjności gospodarki – głównie poprzez komercjalizację wyników prowadzonych badań. Wpływ Preinkubatora na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

24 Tworzenie firm odpryskowych. Zakładane przez absolwentów wyższych uczelni i pracowników naukowych własne przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie i wyroby powstałe na uczelni tzw. firmy spin-off stanowią coraz częściej stosowane sposoby urynkowienia myśli naukowej. Wpływ Preinkubatora na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

25 Nauczanie przedsiębiorczości. Niezależnie od profilu nauczania, uczelnie powinny podejmować inicjatywy kreujące wśród studentów i pracowników naukowych postawy przedsiębiorcze. Wpływ Preinkubatora na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

26 Zaangażowanie samorządu województwa podkarpackiego w utworzenie PPNT uchwała Sejmiku z 15 lipca 2004 r. o przystąpieniu do projektu utworzenia PPNT – wkład własny województwa do projektu w wysokości 6,8 mln zł.uchwała Sejmiku z 15 lipca 2004 r. o przystąpieniu do projektu utworzenia PPNT – wkład własny województwa do projektu w wysokości 6,8 mln zł. przekazanie przez Sejmik zarządzanie PPNT Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – finansowanie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego kosztów zarządzania PPNT.przekazanie przez Sejmik zarządzanie PPNT Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – finansowanie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego kosztów zarządzania PPNT.

27 pomoc finansowa gminie Trzebownisko w wysokości 18 600 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci odprowadzenia wód opadowych z PPNT.pomoc finansowa gminie Trzebownisko w wysokości 18 600 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci odprowadzenia wód opadowych z PPNT. uwzględnienie w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 projektu pn. Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko na wartość 5,92 mln euro.uwzględnienie w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 projektu pn. Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko na wartość 5,92 mln euro. Zaangażowanie samorządu województwa podkarpackiego w utworzenie PPNT

28 Samorząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Wdrażająca dla projektu pn. Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji - działanie 2.6 ZPORR.Samorząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Wdrażająca dla projektu pn. Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji - działanie 2.6 ZPORR. Zaangażowanie samorządu województwa podkarpackiego w utworzenie PPNT

29 1.Utworzenie i rozwój PPNT wpłynie pozytywnie na wzmocnienie konkurencyjności regionu a w szczególności jego zdolności konkurencyjnej w długiej perspektywie. 2.Rozwój PPNT stanowi bardzo istotny element regionalnej polityki innowacyjnej kreowanej i wdrażanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podsumowanie

30 3.PPNT jest również podstawowym ogniwem regionalnego systemu innowacji. Sprzyjać będzie rozwojowi współpracy sektora gospodarki z nauką, co stanowi główny cel Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2013. Podsumowanie

31 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Siedziba: ul. Jana III Sobieskiego 17, Rzeszów Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów tel.(017) 747 65 50, fax. (017) 747 65 51 e-mail: drr@podkarpackie.pl

32 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja inaugurująca działalność Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego Rzeszów, 28 lutego 2007 Preinkubator Akademicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google