Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Regionalna Konferencja Ewaluacyjna – Rzeszów 2010 Koncepcja systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Regionalna Konferencja Ewaluacyjna – Rzeszów 2010 Koncepcja systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego."— Zapis prezentacji:

1 III Regionalna Konferencja Ewaluacyjna – Rzeszów 2010 Koncepcja systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego dr Teresa Pasterz – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Pełnomocnik Województwa Podkarpackiego ds. RSI Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2 Plan wystąpienia Wprowadzenie 1.Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) 1.1 Miejsce systemu monitoringu i ewaluacji RSI w regionalnym systemie innowacji 1.2 Powiązanie systemu monitoringu i ewaluacji RSI z monitorowaniem innowacyjności regionu 1.3 Etapy tworzenia systemu monitoringu i ewaluacji RSI

3 2.Instytucjonalny model systemu monitoringu i ewaluacji RSI. 2.1 Cel systemu. 2.2 Uczestnicy systemu monitoringu i ewaluacji RSI. 2.3 Zakres merytoryczny monitoringu i ewaluacji. 2.4 Metody zbierania i analizy danych. 3.Wskaźniki monitoringu. 4.Podsumowanie. Plan wystąpienia

4 30 grudnia 2004 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013. Wprowadzenie

5 Regionalna Strategia Innowacji określa regionalną politykę innowacyjną samorządu województwa podkarpackiego w latach 2005 -2013. Wprowadzenie

6 Cel generalny Zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju regionu Wprowadzenie

7 System monitoringu i ewaluacji RSI jako instrument kontroli stopnia wdrożenia priorytetów RSI Wprowadzenie

8 W latach 2008 - 2013 jest wdrażany projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Wprowadzenie

9 Cel projektu: Zbudowanie w województwie podkarpackim sieci współpracy między przedsiębiorstwami a sektorem nauki w zakresie wdrażanie innowacji Wprowadzenie

10 Okres realizacji projektu 2008 – 2013 Liderem projektu jest: Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego Partnerzy Projektu: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Uniwersytet RzeszowskiUniwersytet Rzeszowski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Urząd Statystyczny w RzeszowieUrząd Statystyczny w Rzeszowie Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina LotniczaStowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Wprowadzenie

11 W ramach projektu systemowego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania we współpracy z Liderem projektu i Partnerami jest odpowiedzialna za realizację zadania nr 4 pn. Utworzenie i rozbudowa systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji. Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji RSI

12 Zadanie nr 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji RSI

13 Miejsce systemu monitoringu i ewaluacji w regionalnym systemie innowacji System monitoringu i ewaluacji RSI Podkarpacki regionalny system innowacji Krajowy system innowacji Opracowanie: T. Pasterz Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji RSI

14 Regionalny system innowacji jest to zbiór instytucji generujących wiedzę i innowacje. Podmioty te powiązane są ze sobą siecią różnorodnych interakcji i współzależności i otwarte na współpracę z krajowymi lub zagranicznymi systemami innowacji. Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji RSI

15 Do elementów regionalnego systemu innowacji należą: przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawczeszkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze instytucje pośredniczące wspierające wprowadzenie innowacji tj. centra transferu technologii i innowacji, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczneinstytucje pośredniczące wspierające wprowadzenie innowacji tj. centra transferu technologii i innowacji, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne agencje rozwoju regionalnegoagencje rozwoju regionalnego sektor finansowysektor finansowy regionalne władze publiczneregionalne władze publiczne Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji RSI

16 Powiązanie systemu monitoringu i ewaluacji RSI z monitorowaniem innowacyjności regionu Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji RSI

17 Etap I Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji RSI.Etap I Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji RSI. Etap II Wdrożenie systemu jako działania pilotażowegoEtap II Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego Etap III Korekta systemu bazująca na wynikach procesu autoewaluacji systemu.Etap III Korekta systemu bazująca na wynikach procesu autoewaluacji systemu. Etap IV Systematyczny monitoring i ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji.Etap IV Systematyczny monitoring i ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji. Etapy tworzenia systemu monitoringu i ewaluacji RSI zgodnie z projektem systemowym pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim. Założenia do koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji RSI

18 Instytucjonalny model systemu monitoringu i ewaluacji RSI Opracowanie: T. Pasterz

19 Instytucjonalny model systemu monitoringu i ewaluacji RSI Opracowanie: T. Pasterz

20 Instytucjonalny model systemu monitoringu i ewaluacji RSI Opracowanie: T. Pasterz

21 Instytucjonalny model systemu monitoringu i ewaluacji RSI Opracowanie: T. Pasterz

22

23 Priorytety RSI Otwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia innowacyjnościOtwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia innowacyjności Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionuZwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionu Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowychWzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowych Instytucjonalny model systemu monitoringu i ewaluacji RSI

24 Wskaźniki monitoringu dla RSI zbudowanie otwartej efektywnej sieci kreowania i wsparcia innowacji.zbudowanie otwartej efektywnej sieci kreowania i wsparcia innowacji. nakłady na technologie informacyjne (% PKB ).nakłady na technologie informacyjne (% PKB ). % firm współpracujących z sektorem naukowo-badawczym (% udział tych firm w stosunku do ogółu przedsiębiorstw )% firm współpracujących z sektorem naukowo-badawczym (% udział tych firm w stosunku do ogółu przedsiębiorstw ) % przedsiębiorstw współpracujących z innymi przedsiębiorstwami% przedsiębiorstw współpracujących z innymi przedsiębiorstwami % przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznych źródeł finansowania innowacji tj. ze środków publicznych - dotacje, granty, subsydia i z bankowego sektora komercyjnego.% przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznych źródeł finansowania innowacji tj. ze środków publicznych - dotacje, granty, subsydia i z bankowego sektora komercyjnego. % udziału instytucji infrastruktury wsparcia innowacji w województwie podkarpackim w stosunku do ogółu tych instytucji w Polsce.% udziału instytucji infrastruktury wsparcia innowacji w województwie podkarpackim w stosunku do ogółu tych instytucji w Polsce. Wskaźniki monitoringu

25 ludność z wykształceniem wyższym (% przedziału wiekowego 25 -64 ). ludność z wykształceniem wyższym (% przedziału wiekowego 25 -64 ). Kształcenie ustawiczne (% udział osób uczących się i dokształcających w wieku 25-64 do ludności w wieku 25-64 ).Kształcenie ustawiczne (% udział osób uczących się i dokształcających w wieku 25-64 do ludności w wieku 25-64 ). Wydatki publiczne na B+R (% PKB).Wydatki publiczne na B+R (% PKB). Nowi absolwenci nauki i inżynierii (w % przedziału wiekowego 20 -29 ).Nowi absolwenci nauki i inżynierii (w % przedziału wiekowego 20 -29 ). % przedsiębiorstw prowadzących własną działalność B+R.% przedsiębiorstw prowadzących własną działalność B+R. Wskaźniki monitoringu dla priorytetu II RSI – Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych i badawczo-rozwojowych regionu Wskaźniki monitoringu

26 % innowacyjnych przedsiębiorstw w stosunku do ogółu przedsiębiorstw w województwie podkarpackim.% innowacyjnych przedsiębiorstw w stosunku do ogółu przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Nakłady na innowacje w sekcji przetwórstwo przemysłowe (% przychodów z całokształtu działalności w tej sekcji ).Nakłady na innowacje w sekcji przetwórstwo przemysłowe (% przychodów z całokształtu działalności w tej sekcji ). Sprzedaż nowych i zmodernizowanych wyrobów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (% przychodów ze sprzedaży produktów w tej sekcji ).Sprzedaż nowych i zmodernizowanych wyrobów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (% przychodów ze sprzedaży produktów w tej sekcji ). pracujący w średnio i wysoko zaawansowanym technologicznie przetwórstwie przemysłowym ( % ogółu pracujących). pracujący w średnio i wysoko zaawansowanym technologicznie przetwórstwie przemysłowym ( % ogółu pracujących). Pracujący w wysoko zaawansowanej technologicznie działalności usługowej ( % ogółu pracujących).Pracujący w wysoko zaawansowanej technologicznie działalności usługowej ( % ogółu pracujących). Wskaźniki monitoringu dla priorytetu III RSI – Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowych: Wskaźniki monitoringu

27 system monitoringu i ewaluacji RSI stanowić będzie ważny instrument kontroli poziomu wdrożenia RSI. Umożliwi dokonywanie korekt w planie wdrażania RSI.system monitoringu i ewaluacji RSI stanowić będzie ważny instrument kontroli poziomu wdrożenia RSI. Umożliwi dokonywanie korekt w planie wdrażania RSI. system monitoringu i ewaluacji RSI powinien mieć trwały charakter i prowadzić prace w sposób ciągłysystem monitoringu i ewaluacji RSI powinien mieć trwały charakter i prowadzić prace w sposób ciągły w proces monitorowania i ewaluacji powinny być zaangażowane regionalne władze samorządowe – jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie rozwojem regionu,w proces monitorowania i ewaluacji powinny być zaangażowane regionalne władze samorządowe – jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie rozwojem regionu, w wyniku realizacji projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim zostanie wdrożony w regionie podkarpackim system monitoringu u ewaluacji RSIw wyniku realizacji projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim zostanie wdrożony w regionie podkarpackim system monitoringu u ewaluacji RSI Podsumowanie

28 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Siedziba: ul. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Ł. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów tel.(017) 747 64 66, Fax. 747 64 27 e-mail: drr@podkarpackie.pl

29 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "III Regionalna Konferencja Ewaluacyjna – Rzeszów 2010 Koncepcja systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google