Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI
ZIELONA GÓRA, 25 CZERWCA 2007

2 „Lubuska Regionalna Strategia Innowacji” (LRSI) została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/207/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2005 r. Celem realizacji Strategii jest stworzenie warunków, sprzyjających powstawaniu trwałej przewagi konkurencyjnej regionu poprzez wspieranie przedsiębiorczości i aktywności innowacyjnej firm, wykorzystanie potencjału nauki B+R oraz budowanie systemu wspierania innowacji i nowoczesnej infrastruktury naukowej.

3 Realizacja celów zapisanych w Strategii jest monitorowana przez Regionalny Komitet Sterujący LRSI, który pełni rolę doradczą dla Zarządu Województwa Lubuskiego. Rada Programowa RSI (Lubuska Rada Innowacji) określa kierunki polityki innowacyjnej regionu (zgodnie z potrzebami małych i średnich firm), inspiruje i koordynuje działania wynikające z „LRSI” (zgodnie z celami operacyjnymi). Natomiast Zarząd Województwa Lubuskiego sprawuje nadzór nad wdrażaniem założeń Strategii.

4 W dniu 9 maja 2007 r. odbyło się posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Sterującego LRSI oraz Lubuskiej Rady Innowacji (Rady Programowej). Podczas spotkania przedstawiono nową strukturę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wraz z zadaniami przypisanymi poszczególnym departamentom, poinformowano uczestników o projekcie własnym pt. „Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim”, który jest realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego w ramach działania 2.6. ZPORR. Ponadto dr inż. Lechosław F. Ciupik Prezes LfC Sp. z o. o. w Zielonej Górze zaprezentował projekt pilotażowy pt. „Zdrowie poprzez ruch”.

5 Jednym z przedsięwzięć realizujących cel generalny LRSI „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu lubuskiego” są także „Lubuskie Targi Innowacji”. Targi te odbyły się w dniach 10 – 11 maja 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, gdzie swoje usługi i produkty zaprezentowały firmy z województwa lubuskiego, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój regionu, uczelni wyższych, jednostek naukowo – badawczych.

6 Zgodnie z 3 celem strategicznym „Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności innowacyjnej firm” LRSI większość działań związanych z szeroko pojętym rozwojem sektora MŚP, w oparciu o nowoczesne technologie i innowacje, wdraża lub koordynuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, która pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla Województwa Lubuskiego na podstawie Umowy ramowej zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

7 Agencja Rozwoju Regionalnego S. A
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze jest Instytucją Wdrażającą Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) dla województwa lubuskiego w zakresie działania: 2.5. Promocja przedsiębiorczości – w wyniku 6 ogłoszonych konkursów Beneficjenci złożyli 53 wnioski, 17 projektów zostało objętych umowami o dofinansowanie podpisanymi przez Beneficjentów z Wojewodą na łączna kwotę 11 004 838,38 PLN. 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – w odpowiedzi na 5 ogłoszonych konkursów wpłynęło 65 wniosków, z czego 26 projektów zostało objętych umowami o dofinansowanie podpisanymi przez Beneficjentów z Wojewodą na łączną kwotę 10 746 259,25 PLN. 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa – w odpowiedzi na 3 ogłoszone konkursy od początku uruchomienia programu wpłynęło 312 z czego dofinansowanie otrzymało 88 wniosków na łączną kwotę 9 537 905,75 PLN.

8 „Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim” ZPORR: Priorytet II: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach; Działanie 2.6.: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy;

9 Drzewo celów w projekcie
Cel główny projektu Zwiększenie transferu know-how i technologii pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami; Cel główny projektu jest zgodny z: celem ogólnym działania 2.6. ZPORR; „Lubuską Regionalną Strategię Innowacji” Promowanie najlepszych praktyk; „Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego”, 2.2. Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo-badawczej lubuskich uczelni; 3.1. Usprawnienie mechanizmów transferu innowacji i technologii oraz wzrost efektywności współpracy strefy gospodarki i instytucji naukowych;

10 Drzewo celów w projekcie
Cele operacyjne zdobycie nowej lub poszerzenie posiadanej już wiedzy przez uczestników projektu w zakresie wprowadzania innowacji (w tym: na temat możliwości współfinansowania działalności innowacyjnej z publicznych środków krajowych wspólnotowych); właściwe pojmowanie (traktowanie) innowacji przez przedsiębiorców; zwiększenie motywacji do podejmowania przez przedsiębiorców różnego rodzaju działań (inicjatyw), mających na celu wspieranie innowacji; nawiązanie współpracy lub bliskich powiązania pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami; zidentyfikowanie i wyróżnienie regionalnych liderów, inicjujących innowacyjne przedsięwzięcia w regionie (tzw. „liderzy innowacji” lub „innowatorzy”); budowanie regionalnego systemu wspierania innowacji;

11 KONFERENCJA INAUGURACYJNA Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zielona Góra 6 grudnia 2006 r. KONFERENCJA INAUGURACYJNA oficjalnie rozpoczęła realizację projektu własnego Samorządu Województwa Lubuskiego. Uczestnicy: Beneficjenci Ostateczni projektu, tj.: przedsiębiorcy (w szczególności MŚP), : szkoły wyższe, : jednostki naukowe (w szczególności jednostki badawczo- rozwojowe, inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, posiadające osobowość prawną).

12 „Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Pomoc Publiczna”
I SEMINARIUM „Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Pomoc Publiczna” Dychów 6-7 marca 2007 r. - Partnerstwo Publiczno-Prywatne; Pomoc Publiczna. II SEMINARIUM „7 Program Ramowy” Dychów 5 – 6 czerwca 2007 r. - 7 Program Ramowy UE, - Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7 Programie Ramowym

13 Poznański Park Naukowo-Technologiczny
I WYJAZD STUDYJNY Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznań, 29 marca 2007r. Beneficjenci Ostateczni, którzy brali udział w I seminarium w Dychowie, zostali zaproszeni do udziału w I wyjeździe studyjnym do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) w Poznaniu. Zakres merytoryczny wizyty: prezentacja historii powstania PPNT; przyczyny utworzenia PPNT, podmioty założycielskie i oraz strukturę zarządzania PPNT; finansowanie działalności i funkcjonowania PPNT; misja działalności PPNT – prof. dr hab. Jacek Guliński.

14 Dziękuję za uwagę Sylwia Pędzińska Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LUBUSKIEJ REGIONALNEJ STRATEGI INNOWACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google