Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Październik 2011 DziałanieOsoby odpowiedzialne Lekcje wychowawcze w klasach 1-6 Omówienie praw dziecka (treści z Konwencji Praw Dziecka i Statutu Szkoły)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Październik 2011 DziałanieOsoby odpowiedzialne Lekcje wychowawcze w klasach 1-6 Omówienie praw dziecka (treści z Konwencji Praw Dziecka i Statutu Szkoły)"— Zapis prezentacji:

1 Październik 2011 DziałanieOsoby odpowiedzialne Lekcje wychowawcze w klasach 1-6 Omówienie praw dziecka (treści z Konwencji Praw Dziecka i Statutu Szkoły) Wychowawcy klas 1-6 na podstawie scenariuszy zajęć przygotowanych przez pedagoga i psychologa Lekcje historii w klasach 4-6 (treści dotyczące Konwencji Praw Dziecka oraz Deklaracji Praw Człowieka + projekcja filmu) Nauczyciele historii Wizualizacja Konwencji Praw Dziecka na terenie szkołyPedagog i psycholog

2 Listopad 2011 DziałanieOsoby odpowiedzialne Spotkanie dla uczniów klas 4-6 (delegacje uczniów) z p.Wernerem dotyczące nauczania w czasie II wojny światowej Dyrektor Nauczyciele historii Ogłoszenie i realizacja projektu edukacyjnego Prawa dziecka w oczach dziecka Działania: Wylosowanie przez każdą klasę jednego z 6 wybranych praw dziecka (losowanie w 2 grupach wiekowych-osobno klasy 1-3 i klasy 4-6) p. K.Pawliczek i p.S.Jacak (koordynacja projektu)

3 W klasach 1-3 : formą przedstawienia wylosowanego prawa będzie poster (praca wspólna całej klasy) W klasach 4-6: każda z klas prezentuje wylosowane prawo w formie plastycznej (praca wspólna całej klasy) poszczególni uczniowie zaprezentują wylosowane prawo w formie literackiej(praca indywidualna) Wychowawcy klas 1-3 Wychowawcy klas 4-6 Nauczyciele j.polskiego

4 Prawa dziecka wybrane do zaprezentowania: 1.Prawo do nauki 2.Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej 3.Prawo do informacji 4.Prawo do ochrony zdrowia 5.Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów 6.Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy Projekt będzie realizowany na zasadzie konkursu

5 Grudzień 2011 DziałanieOsoby odpowiedzialne Zajęcia psychoedukacyjne : a)w klasach 1-3 Co to jest tolerancja a)w klasach 4-6 Prawo do szacunku-prawo każdego człowieka Pedagog i psycholog Styczeń 2012 DziałanieOsoby odpowiedzialne Zakończenie realizacji projektu Prawa dziecka w oczach dziecka oraz jego podsumowanie. Koordynatorzy projektu Wychowawcy klas Luty 2012 DziałanieOsoby odpowiedzialne Organizacja wystawy pokonkursowej Prawa dziecka w oczach dziecka Pedagog i psycholog

6 Kwiecień 2012 DziałanieOsoby odpowiedzialne Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiety ewaluacyjnej nt. znajomości i realizacji praw dziecka Wychowawcy klas 1-6 Przygotowanie ankiety i analiza wyników.... ? Sporządzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej zrealizowanego projektu Piotr Sokołowski Maj 2012 DziałanieOsoby odpowiedzialne Organizacja spotkania z rodzicami w auli szkoły: a) prezentacja multimedialna b) przedstawienie wyników ankiet Koordynatorzy projektu Zajęcia psychoedukacyjne w klasach 1-6 Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej Wychowawcy klas I-VI na podstawie scenariuszy zajęć przygotowanych przez pedagoga i psychologa

7 Projekt edukacyjny PRAWA DZIECKA W OCZACH DZIECKA KLASY I – III Wylosowane prawo do opracowania w ramach konkursu szkolnego – międzyklasowego:

8 Zadaniem zespołu klasowego jest wykonanie pracy plastycznej wielkoformatowej w postaci posteru, gdzie umieszczone będą nie tylko dzieła plastyczne uczniów, ale również drobne formy literackie dostosowane do możliwości dziecka pierwszego etapu edukacyjnego. Technika – dowolna. Termin – do 5 stycznia 2012 r.

9 Projekt edukacyjny PRAWA DZIECKA W OCZACH DZIECKA KLASY IV – VI Wylosowane prawo do opracowania w ramach konkursu szkolnego:

10 1. Konkurs międzyklasowy Zadaniem zespołu klasowego jest wykonanie pracy plastycznej wielkoformatowej w postaci plakatu, gdzie widoczne będzie zaangażowanie wszystkich uczniów. Technika – dowolna. Termin – do 5 stycznia 2012 r. 2. Konkurs indywidualny Dodatkowo proponuje się opracowanie dowolnej formy literackiej tematycznie związanej z wylosowanym przez klasę prawem dziecka. Może to być list, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, wiersz, baśń, komiks. Termin – do 5 stycznia 2012 r.

11 PRAWO DZIECKAKLASA Prawo do naukiI a Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej III b Prawo do informacjiII b Prawo do ochrony zdrowiaII a Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów I b Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy III a

12 PRAWO DZIECKAKLASA Prawo do naukiV b Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej IV b Prawo do informacjiIV a Prawo do ochrony zdrowiaVI a Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów VI b Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy V a

13 Cel obserwacji: prawa dziecka w szkole – zadania szkoły. Obserwacje przeprowadzono we wszystkich klasach 1-6. Osiągnięte cele: uczniowie potrafią wymienić podstawowe akty prawne regulujące prawa dziecka, uczniowie znają swoje podstawowe prawa i potrafią je właściwie zinterpretować, uczniowie znają także swoje obowiązki ; potrafią skorelować prawa z obowiązkami, uczniowie starają się być odpowiedzialni za swoje postępowanie – szacunek do siebie i innych.

14 Umiejętności: uczniowie potrafią pracować zespołowo, potrafią właściwie rozumować i wyciągać odpowiednie wnioski, mają potrzebę niesienia pomocy innym, posiadają umiejętność oceny postępowania swojego i dorosłych w odniesieniu do praw dziecka, uczniowie potrafią nazywać i wyrażać swoje uczucia i emocje, tolerancja wobec drugiego, innego człowieka. Efekty pracy grupowej: gazetki tematyczne w klasach, plakaty, prace plastyczne, postery.

15 Wnioski: cykliczne na różnorodnych zajęciach (LW, historia, j.polski, …) uwypuklać zagadnienia związane z prawami dziecka, wykorzystywać uczniowską znajomość praw dziecka przy rozwiązywaniu problemów i konfliktów między uczniami, eksponować zasadę, że korzystanie z praw wiąże się ze spełnianiem obowiązków.

16 Prawa dziecka w oczach dziecka KONKURS NA PRACĘ PLASTYCZNĄ NA TEMAT PRAW DZIECKA Prawo do nauki Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej Prawo do informacji Prawo do ochrony zdrowia Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy WYNIKI : KL.1-3KL klasa 1b1.klasa 6a 2.klasa 2a2.klasa 4a 3.klasa 3a3.klasa5b

17 Podsumowanie: Zajęcia zostały przeprowadzone we wszystkich klasach I – VI : a) w klasach: 1a,1b,2a,2b,4a,4b,6a zajęcia przeprowadziła pedagog, b) w klasach 3a,3b,5a,5b,6b – psycholog. Uczniowie we wszystkich klasach chętnie uczestniczyli w zajęciach, angażowali się podczas lekcji, czynnie uczestniczyli w ćwiczeniach, zadaniach i dyskusji. Uczniowie znają pojęcie tolerancji. Potrafią wyróżnić postawy, zachowania nietolerancyjne, podać przykłady takich zachowań. Uczniowie podczas zajęć sami próbowali wskazać w jaki sposób należy postępować, aby stać się bardziej tolerancyjnym. Zajęcia miały pozytywny odbiór wśród uczniów.

18 Wnioski do dalszej pracy: 1. Podczas zajęć wychowawczych, psychoedukacyjnych należy: pokazywać uczniom, na czym polega tolerancja, jak można nauczyć się jej, co daje to, że jesteśmy tolerancyjni uzmysłowić dzieciom problem inności wszystkich ludzi, ich potrzeb i oczekiwań poruszać problem uprzedzeń i nietolerancji, co pomoże dzieciom w zrozumieniu przyczyn uprzedzeń uzmysławiać uczniom, skąd biorą się uprzedzenia, jakie są jego mechanizmy, do czego prowadzi zachowanie nietolerancyjne. 2. W miarę możliwości wplatać w/w treści w tok zajęć dydaktycznych 3. W rozmowach wychowawczych, psychoedukacyjnych poruszać problem nietolerancji, niewłaściwego traktowania innego człowieka, uzmysławiać dzieciom uczucia jakich doznaje nietolerowany człowiek

19 Podsumowanie ankiet dla uczniów klas I-III dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 146 odpowiedźIlość osób tak144 nie2 brak odpowiedzi- odpowiedźIlość osób tak146 nie- brak odpowiedzi- Pytanie 1 Czy umiałabyś/umiałbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? Pytanie 2 Czy na lekcjach w Twojej szkole rozmawiacie o Prawach Dziecka?

20 Podsumowanie ankiet dla uczniów klas IV-VI dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 110 Pytanie 1 Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? Pytanie 2 Czy na lekcjach w Twojej szkole poruszana jest tematyka Praw Dziecka? odpowiedźIlość osób tak104 nie6 brak odpowiedzi- odpowiedźIlość osób tak104 nie6 brak odpowiedzi-

21 Podsumowanie ankiet dla rodziców uczniów kl.I – III dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 136 Pytanie 1 Czy znane są Państwu Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka? Pytanie 2 Czy w szkole Państwa Dziecka poruszana jest na lekcjach tematyka Praw Dziecka? odpowiedźIlość osób tak118 nie18 brak odpowiedzi- odpowiedźIlość osób tak95 nie3 nie wiem38 brak odpowiedzi-

22 Podsumowanie ankiet dla rodziców uczniów kl.IV– VI dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 97 Pytanie 1 Czy znane są Państwu Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka? Pytanie 2 Czy w szkole Państwa Dziecka poruszana jest na lekcjach tematyka Praw Dziecka? odpowiedźIlość osób tak86 nie11 brak odpowiedzi- odpowiedźIlość osób tak75 nie3 nie wiem19 brak odpowiedzi-

23 Podsumowanie ankiet dla uczniów wszystkich klas PSP 29 w Opolu Ilość ankietowanych osób 256 Pytanie 1 Czy umiałabyś/umiałbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? Pytanie 2 Czy na lekcjach w Twojej szkole rozmawiacie o Prawach Dziecka? Czy na lekcjach w Twojej szkole poruszana jest tematyka Praw Dziecka? odpowiedźIlość osób tak248 nie8 brak odpowiedzi- odpowiedźIlość osób tak250 nie6 brak odpowiedzi-

24 Podsumowanie ankiet dla rodziców uczniów wszystkich klas PSP 29 w Opolu dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 233 Pytanie 1 Czy znane są Państwu Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka? Pytanie 2 Czy w szkole Państwa Dziecka poruszana jest na lekcjach tematyka Praw Dziecka? odpowiedźIlość osób tak204 nie29 brak odpowiedzi- odpowiedźIlość osób tak170 nie6 nie wiem57 brak odpowiedzi-


Pobierz ppt "Październik 2011 DziałanieOsoby odpowiedzialne Lekcje wychowawcze w klasach 1-6 Omówienie praw dziecka (treści z Konwencji Praw Dziecka i Statutu Szkoły)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google