Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca metodą projektu edukacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca metodą projektu edukacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Praca metodą projektu edukacyjnego
Projekt edukacyjny Praca metodą projektu edukacyjnego Gimnazjum 33 w Poznaniu opracowanie M. Kordy Projekt edukacyjny w gimnazjum

2 Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 roku
Podstawa prawna realizacji projektów edukacyjnych Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 156 poz § 21a) wprowadza do gimnazjum obligatoryjną realizację projektu edukacyjnego.

3 Definicja projektu Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r.
Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

4 Informowanie o projekcie
Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów, podczas lekcji wychowawczych oraz ich rodziców (prawnych opiekunów), podczas organizowanych spotkań, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. (najpóźniej do 30 września ) Wychowawca sporządza listę deklaracji uczniów co do udziału w projekcie i przekazuje koordynatorowi najpóźniej 15 października danego roku szkolnego

5 Projekt a zasady oceniania wewnątrzszkolnego
Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym (WSO) uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

6 Wpis na świadectwie Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r.
Informację o udziale ucznia w projekcie przechowuje się w arkuszu ocen. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Informacja zawiera tytuł projektu i rok jego realizacji.

7 Zwolnienie z projektu W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.Na wniosek wychowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. W takich przypadkach, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8 Zakres tematyczny projektu
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Zakresy tematyczne projektów realizowane w Gimnazjum 33 prezentowane są na stronie internetowej szkoły ( najpóźniej od 15 września danego roku szkolnego.

9 Warunki realizacji projektu
Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor Gimnazjum nr 33 w porozumieniu z radą pedagogiczną. Projekty edukacyjne realizowane będą w oparciu o projekty przedmiotowe głównie w klasach II. Uczniowie kl II (ew III) po zapoznaniu się z zakresami tematycznymi, zgłaszają się do nauczyciela opiekuna wybranego przez siebie projektu najpóźniej do 15 października danego roku szkolnego. Podział na grupy projektowe (3-6 osób) dokonuje się poprzez zatwierdzenie zgłoszeń lub przydziału uczniów u nauczyciela - opiekuna projektu, i zgłoszenie przez niego grupy najpóźniej do 15 października danego roku szkolnego u koordynatora. Nauczyciel opiekun - prowadzi zajęcia wprowadzające do pracy metodą projektu. Warunki, sposób realizacji, terminarz,sposób prezentacji i formę oceny uczniowie uzgadniają z opiekunem projektu w kontrakcie.

10 Etapy realizacji projektu
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: Wybranie tematu projektu edukacyjnego; Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; Wykonanie zaplanowanych działań; Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

11 Wybranie tematu projektu edukacyjnego
Przykładowo na podstawie zakresu tematycznego podanego przez nauczyciela np 1. „Kobieta w literaturze” 2. „Problemy młodzieży” Uczniowie i nauczyciel konkretyzują temat i problem do rozwiązania formie pytania lub zadania np.: 1 Temat: „Kobieta w literaturze polskiej” problem - „Czym różni się obraz kobiety w polskiej literaturze romantycznej i pozytywistycznej?” zadanie - „Jak ukazać te dwie wizje kobiety w szkolnym przedstawieniu?” 2.: Temat: Problemy młodych ludzi w Polsce problem - „Jakie problemy ma młodzież w naszej szkole?” zadanie - „Jakie podjąć działania by rozwiązać najważniejszy problem rówieśników w naszej szkole?”

12 Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji
Uczniowie określają cele projektu. Uczniowie odpowiadają na pytania: Czego chcemy się dowiedzieć? Co chcemy osiągnąć? Jaki ma być efekt końcowy? Wybierany zostaje rodzaj projektu (w zależności od przyjętych celów) Uczniowie planują działania i zadania: określają czas ich realizacji, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, ( powstaje terminarz), a także formę i termin prezentacji końcowej.

13 Wykonanie zaplanowanych działań
Uczniowie wykonują zadania zapisane w harmonogramie, prowadzą dokumentację swojego projektu (karta projektu, karta działania, film, blog, teczka, zeszyt projektu itp.) Podczas konsultacji nauczyciel udziela uczniom informacji, motywuje do działania, sprawdza, jak udało im się zrealizować zaplanowane zadania, pomaga radzić sobie z trudnościami, zachęca do samooceny: Co i jak zrobili do tej pory? Co stanowiło dla nich trudność i jak ją pokonywali? Czego się nauczyli? Na bieżąco uzupełniana jest Karta Projektu

14 Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
Na podstawie przygotowanego sprawozdania z projektu uczniowie przygotowują prezentację uwzględniając: Datę i miejsce Ile mają czasu na wystąpienie? Jaką formę ma mieć prezentacja? Co i jak prezentować? Jakie środki wizualne wykorzystać? Kto będzie odbiorcą prezentacji? Uczniowie prezentują swoją pracę wg ustalonych kryteriów Nauczyciel dokonuje oceny i przygotowuje pisemną informację o udziale ucznia w projekcie przy pomocy zatwierdzonego druku.


Pobierz ppt "Praca metodą projektu edukacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google