Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii
Ćwiczenia 1 dr Tomasz Kruszyński

2 Cele UE (OZE i energetyka)
„Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii obejmuje zespół działań zmierzających do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzony będzie poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania: - energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody, - ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej, - energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii, - biokomponentów i biopaliw, wyłączając produkty rolnicze określone w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Dla wsparcia celu, jakim jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii przewiduje się również możliwość współfinansowania ze środków Funduszu Spójności realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE”

3 Cele UE (OZE i energetyka) cd…
„W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej sektora energetycznego, wsparcie będzie udzielane na zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Priorytetem strategii obniżenia energochłonności procesów wytwarzania energii i jej przesyłania jest generacja rozproszona oraz budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło na potrzeby lokalne, nie wymagające przesyłania jej na duże odległości. Działania w tym zakresie powinny spełniać wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii”

4 Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach których można uzyskać bezzwrotną dotację na dofinansowanie inwestycji w zakresie OZE Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POiŚ) Regionalne Programy Operacyjne (16) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Fundusz Spójności

5 POWIĄZANE ZAGADNIENIA - DEFINICJE
Zadanie inwestycyjne roboty budowlane dostawy usługi Szczeble programowania Program operacyjny Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego („Uszczegółowienie”, SZOP)

6 POWIĄZANE ZAGADNIENIA – DEFINICJE cd…
małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) przedsiębiorstwo średnie - mniej niż 250 pracowników - roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR przedsiębiorstwo małe - mniej niż 50 pracowników - roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR mikroprzedsiębiorstwo - mniej niż 10 pracowników roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR, ERDF) Regionalne programy operacyjne są współfinansowane tylko z jednego funduszu – EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyczynia się do finansowania pomocy mającej na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Europy, w drodze korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych

7 POIiŚ Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Instytucja Wdrażająca:  Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Instytucja Wdrażająca:  Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Instytucja Wdrażająca:  Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

8 PROW Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej (…) 3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.  Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia Beneficjent - gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest JSTwykonująca zadania określone w Zakresie pomocy Maksymalna wysokość pomocy (OZE) – 3 mln zł (dofinansowanie do 75%)

9 RPO WK-P Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego/Departament Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego (Urząd Marszałkowski) Instytucja pośrednicząca w certyfikacji – Wojewoda Kujawsko-Pomorski poddziałanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Instytucja Zarządzająca i pośrednicząca w certyfikacji – j. w.

10 Terminologia z zakresu zarządzania programami współfinansowanymi ze środków europejskich
instytucja zarządzająca instytucja pośrednicząca instytucja wdrażająca (pośrednicząca II stopnia) instytucja certyfikująca instytucja pośrednicząca w certyfikacji

11 RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Cel działania: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa zaopatrzenia ludności w gaz ziemny uzasadnienie wywiedzione ze strategii rozwoju województwa min wartość projektu – 3 mln zł max wartość projektu 20 mln zł (10 mln biomasa, biogaz i małe elektrownie wodne) alokacja finansowa na działanie ogółem – ok. 160 mln zł wartość wkładu UE – ok. 100 mln zł

12 RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Typy projektów 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu oraz energię geotermiczną i słoneczną. 2. Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł 3. Budowa, rozbudowa sieci dystrybucyjnych i przesyłowych gazu ziemnego

13 RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Typy beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy 4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z jednostką samorządu terytorialnego 5. Administracja rządowa 6. Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w tym szkoły wyższe. 7. Organizacje pozarządowe

14 RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna do 75% dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR Dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie ze schematem pomocy publicznej dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa Dla państwowych jednostek budżetowych Dofinansowanie pochodzi w 75 % ze środków EFRR i 25 % ze środków budżetu państwa

15 RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Cel działania: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (w tym działających w branży turystycznej poprzez ich unowocześnianie oraz zwiększanie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. uzasadnienie wywiedzione ze strategii rozwoju województwa min wartość projektu – 0,5 mln zł max wartość projektu do 8 mln zł alokacja finansowa na działanie ogółem – ok. 430 mln zł wkład UE – ok. 250 mln zł

16 RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Typy projektów Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko–pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez: - rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług (w tym turystycznych), - dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług (w tym turystycznych), - działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług (w tym turystycznych) przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia

17 RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Typy beneficjentów Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy

18 RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna do 70% - mikroprzedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR Dla projektów objętych pomocą publiczną do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa Dla państwowych jednostek budżetowych nie dotyczy

19 Wskaźniki i rezultaty Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska) wyznaczana jest za pomocą wskaźników wskaźniki produktu, odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc) wskaźniki rezultatu odpowiadają bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).

20 etapy zarządzania projektem

21 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SEKTORA CIEPŁOWNICZEGO W POLSCE
ponad 60% przedsiębiorstw stanowi własność sektora publicznego 78% podmiotów należy do organów samorządu terytorialnego 21% jest własnością państwową pozostałe przedsiębiorstwa znajdują się w rękach sektora prywatnego z czego 21% jest własnością podmiotów zagranicznych

22 KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI CIEPŁOWNICZEJ
w 2008 r. obserwowany był wzrost kosztów prowadzenia działalności ciepłowniczej. na wzrost kosztów największy wpływ miał dynamiczny wzrost cen paliwa technologicznego (węgla) i energii elektrycznej średni koszt 1 tony węgla zużytego do produkcji ciepła w 2007 r. wynosił 192,40 zł, natomiast w 2008 r. już 223,29 zł (wzrost o 16%) natomiast koszt 1 m3 zużytego gazu ziemnego wysokometanowego wzrósł o prawie 11%

23 Wytwórcy energii z biomasy w województwie kujawsko-pomorskim
Sępólno Krajeńskie Więcbork Nakło n. Notecią Wojnowo Biskupin Gostycyn Pruszcz Koronowo Dębowa Łąka Solec Kujawski Szubin

24 Wykorzystywanie biogazu do produkcji energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim – instalacje m.in. w: Elektrociepłowni Świecie (52% - Praterm SA) składowisku odpadów komunalnych w Toruniu składowisku odpadów komunalnych w Grudziądzu Kompleksie Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. („Saturn”)


Pobierz ppt "Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google