Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

23 stycznia 2013r. Warszawa. Plan posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP – 23.01.2013r. 1.Wystąpienie Radcy Generalnego-Koordynatora w MON Krzysztof Sikora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "23 stycznia 2013r. Warszawa. Plan posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP – 23.01.2013r. 1.Wystąpienie Radcy Generalnego-Koordynatora w MON Krzysztof Sikora."— Zapis prezentacji:

1 23 stycznia 2013r. Warszawa

2 Plan posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP – 23.01.2013r. 1.Wystąpienie Radcy Generalnego-Koordynatora w MON Krzysztof Sikora 2.Sprawy mundurowe-przedstawiciel IWsp. SZ płk W. Fedejko 3.Realizacja zadań Rady z 2012r. + omówienie wydawnictw 4.Plan przedsięwzięć Rady na 2013r. i wyzwania + harmonogram spotkań środowiskowych 5. Zapisy prawne dot. działalności Rady – rozporządzenie/ obowiązki zastępczyń przewodniczącej Rady/ pozostałych członkiń

3 Plan posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP – 23.01.2013r. 6.Macierzyństwo/rodzicielstwo – dostosowanie zapisów ustawy pragmatycznej do nowych cywilnych rozwiązań KP, (nowy urlop rodzicielski) 7. 25 lat wojskowej służby kobiet ( formy promocji: jubileuszowa konferencja, seminarium, wydawnictwo…) 8. Sprawność fizyczna-propozycja nowych norm dla kobiet z W-F- dyskusja 9. Wizerunek żołnierza – kobiety w mediach (art. GW) – propozycje? – dyskusja 10.Sprawy bieżące – dyskusja - podsumowanie

4 Służba wojskowa kobiet w statystyce stan na 03.01.2013r. SŁUŻBA KANDYDACKASŁUŻBA ZAWODOWA 419 2384 WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA POZOSTAŁE 987 435 216 OFICEROWIE 1001 PODOFICEROWIE 672 SZEREGOWI 711 Wybrane korpusy osobowe MEDYCZNY 431 OGÓLNY 118 LOGISTYKI 330 LOTNICTWA 278 ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 270 WOJSK LĄDOWYCH 258 STANOWISKA DOWÓDCZE 442 189 W tym dowódcy plutonów: 2797 OGÓŁEM W SZ RP Struktura korpusów kadry

5 Sprawy mundurowe Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych płk Witold FEDEJKO Nowe zapisy dotyczące służby mundurowej Co się zmieniło? Równoważnik mundurowy Umundurowanie polowe Rozkompletowanie zestawów polowych Poprawki krawieckie Zaopatrzenie w obuwie damskie w SZ RP Gdzie można zmierzyć obuwie/zakupić?

6 Zabezpieczenie w przedmioty zaopatrzenia mundurowego żołnierzy –kobiet W celu poprawy poziomu zabezpieczenia ich umundurowania i wyekwipowania, znowelizowano właściwe w tym zakresie rozporządzenia MON Rozp. z 16 kwietnia 2010r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych –określono oddzielne zestawy dla żołnierzy-kobiet /pierwsza należność będzie realizowana w naturze przez jednostki budżetowe, poprzez zamówienie usługi szycia na miarę Rozp. z 19 marca 2010r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, realizacja kolejnych należności będzie realizowana w formie równoważnika pieniężnego. Zasada: równoważnik za rajstopy cieliste, piżamę, spodenki letnie koloru khaki, spodenki specjalne letnie i spodenki tropikalne koloru granatowego Dz. U. z 29.05.2012r. poz. 606 i 607 weszły w życie z dniem 01.06.2012r.

7 Omówienie zrealizowanych zadań w 2012r. 1. Promocja służby kobiet –wpływ na zmianę świadomości 2.Szkolenia genderowe (dot. Problematyki płci w operacjach i misjach ) 3. Wydawnictwa 4.Wdrażanie rezolucji UNSCR 1325 5. Inicjatywa Smart Defence- Bułgaria-konferencja 6. Posiedzenie Komitetu NATO ds. Równości Płci NCGP 7. Konferencja Rady ds. Kobiet w SZ RP - październik 8. Zmiany prawne/pakiet rozp. mundurowych, WF, Regulamin Ogólny 9. Propozycje zmian /Regulamin Rady/ustawa/rozporządzenia/

8 Szkolenia genderowe dot. problematyki płci w misjach i operacjach wojskowych Cel : zmiana świadomości genderowej Promocja służby kobiet w SZ –jeden z priorytetów resortu w 2012r. Szkolenia w zakresie problematyki płci – Rodzaje szkoleń 1. Szkolenie kadry w JO i strukturach SZ, 2. Szkolenia skierowane do uczestników misji -kampania edukacyjno- informacyjna –Instytut Studiów Strategicznych Kraków-uczestnicy misji ISAF, KFOR 3. Szkolenia ekspertów : Gender Advisor, Gender Field Advisor ( Doradcy ds. Równości Płci) NCGO - kurs GFA2 (15-25.08.2012r.) por. Paulina Oleśków Holandia /Hiszpania listopad- szkolenie kpt. Wołyński CIMIC

9 Zajęcia z kształcenia obywatelskiego w 2012r. Temat: Problematyki równości płci w armii oraz ochrony praw kobiet i dziewcząt w konfliktach zbrojnych w świetle Dyrektywy Dowództw Strategicznych NATO : 1). WCEO (luty, marzec) 2). DKMON (marzec) 3). Departament Strategii i Planowania Obronnego (kwiecień) 4). Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Zawodowych MON (maj) 5) DGW (maj) 6). ZPR- P8 SG WP (czerwiec) 7). Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk-Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (czerwiec) 8) Departament Informatyki i Telekomunikacji (czerwiec)

10 Zajęcia z kształcenia obywatelskiego w 2012r. 9). Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych (wrzesień) 10) Zarząd Planowania Logistyki P4 (październik) 11). Departament Administracyjny (październik) 12).Departament Ochrony Informacji Niejawnych (październik) 13) Delegatura Departamentu Kontroli MON (listopad) 14) Akademia Obrony Narodowej (listopad) Przekazano materiały do szkoleń Wojskowe Centrum Kodyfikacji i Jakości Zarząd Szkolenia SG WP –P7

11 Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca problematyki płci w operacjach pokojowych ISS Kraków –umowa z DWiPO zadanie zlecone Uczestnicy misji ISAF, KFOR (Szczecin-IX i Tomaszów Mazowiecki- XI) Obejmuje przeszkolenie dotyczące włączenia problematyki płci do operacji pokojowych uwzględnieniem znajomości rezolucji UNSCR 1325 i dyrektywy BI-SC 40-1 NATO dotyczących uczestnictwa i ochrony kobiet w konfliktach zbrojnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Przygotowanie ulotek nt rezolucji i dyrektywy cel: uzyskanie ogólnej świadomości personelu misji dotyczącej włączenia kwestii perspektywy płci do prowadzonych przez NATO misji i operacji oraz uzyskanie konkretnej wiedzy i umiejętności na temat przeciwdziałania przemocy uwarunkowanej płcią i naruszeniu praw człowieka.

12 Doradca ds. Równości PłciGender Field Advisor-GFA 2 wysłanie eksperta pełniącego na misji funkcję Doradcy ds. Równości Płci ( Gender Advisor ) wymagane przez NATO w ramach implementacji rezolucji UNSCR 1235 zgodne z Planem NATO oraz realizowaną przez NATO polityką Gender Mainstreaming. Szwedzkie Centrum Szkolenia Międzynarodowego SWEDINT- Sztokholm Termin: 15-25 sierpnia 2012r.

13 Szkolenie Doradcy ds. Równości Płci-dla KFOR lub ISAF SVEDISH ARMED FORCES SVEDINT INTERNATIONAL CENTRE Warunki kwalifikacyjne Uczestnik misji Starszy oficer Znajomość angielskiego 3333 Znajomość kwestii gender Kandydat dla ISAF lub KFOR

14 Szkolenia eksperckie Projekt NATO CIMIC Hiszpania/Holandia A Comprehensive Approach to Gender in Operations 18-23 listopada 2012r. Netherlands Defence College kpt. Wołyński – oficer S-5 CIMIC z 10. BKP Uczestnictwo w następnej zmianie ISAF

15 Wydawnictwa Rady Wydawnictwa WCEO Gender ma sens Dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo Realizacja w ramach zadań zleconych DWiPO Udział kobiet w misjach pokojowych i stabilizacyjnych- folder jęz. pol. –ang. realizacja w ramach zadań zleconych Kobiety- Pokój- Bezpieczeństwo. Udział kobiet w misjach poza granicami kraju wydawnictwo pokonferencyjne

16 Wydawnictwa WCEO

17 Wydawnictwo pokonferencyjne i folder

18 WCEO promocja służby kobiet Kobiety w Wojsku Polskim DVD- Studio Filmowo – Fotograficzne Kobiety w Wojsku Polskim – album Kobiety w Wojsku Polskim – wystawa

19 Smart Defence program Senior Female Leader in Security and Defence Szczyt NATO 20-21 maja 2012r. Chicago Nowa inicjatywa –Smart Defence Zgłoszono do Planu kontaktów zagranicznych na 2013r. –ujęcie nowej inicjatywy –program 1.12 Nr programu 1.12: Senior Female Leader in Security and Defence Państwo wiodące Bułgaria-wspólna budowa zdolności obronnych w kryzysie, Konferencja 2012-Sofia 9-11 lipca

20 Senior Female Leader in Security and Defence CEL: promowanie współpracy kobiet-żołnierzy liderów, wzmocnienie regionalnych i sojuszniczych relacji, poprawa możliwości poprzez przegląd metod i wyników rekrutacji, szkolenia i promowania kobiet w obronności i bezpieczeństwie, zapewnienie forum współpracy Stworzenie wirtualnej grupy, strony internetowej lub portalu, do współpracy Utworzenie/sformowanie mobilnego zespołu kształcenia i szkolenia

21 Senior Female Leader in Security and Defence Szkolenie i uświadomienie problemów z jakimi borykają się kobiety w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; Doradzanie w tworzeniu i kontynuacji krajowych planów działania w zakresie wdrażania rezolucji RB ONZ 1325; Tworzenie programów edukacyjnych ( np. starszy przywódcy mówią do różnych grup fokusowych); zajęcia praktyczne dla kobiet w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; Ustanowienie formalnej sieci mentoringu / zespół/ niezależna grupa doradcza/ zespół specjalistów/grupa doświadczonych kobiet, doradztwo.

22 Postęp w realizacji UNSCR 1325 Bruksela – roczne spotkanie NCGP 22-25 maja 2012r. pod hasłem Skutki konfliktów zbrojnych dla społeczeństwa Szczyt NATO– Chicago maj Sofia - Smart Defence (konferencja- lipiec) Powołanie Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego NATO ds. UNSCR 1325- Mari Skare 08.2012r.

23 UNSCR 1325 UNSCR 1325-podjęte działania i wyzwania na przyszłość Nowa Dyrektywa BI SCD 40-1 (październik 2012r.) Sztokholm-Seminarium na polityczno-militarnym poziomie w sprawie poprawy implementacji rezolucji z lepszym skutkiem dla misji (grudzień 2012r.) Zlecenie zadania oceny realizacji rezolucji w ISAF oraz KFOR przez SVEDINT ( do maja 2013r.)

24 Promocja wojskowej służby kobiet 07.03 Poznań – konferencja Równe prawa kobiet 16-17.03 Kraków- UJ Kobieta w prawie- Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 12.04. Rzeszów-Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – konferencja Edukacja dla bezpieczeństwa. Armia zawodowa – plusy i minusy bycia żołnierzem zawodowym. Pozycja kobiet w służbie 31 maja 2012r. konferencja naukowa Obywatel w mundurze – nowy, aksjologiczny wymiar funkcjonowania profesjonalnych Sił Zbrojnych RP -WSOWL we Wrocławiu.

25 Promocja wojskowej służby kobiet 14-15.09 - Kongres Kobiet –panel dot. Służby wojskowej kobiet 04.10 – Pokój i bezpieczeństwo a stereotyp płci - konferencja z udziałem innych resortów 20.10 - Sejm –konferencja Ligi Kobiet Polskich 29-30.10- Służba jest kobietą- konferencja służby więziennej Popowo 07.11.-Niepodeległość wczoraj, dzisiaj i w przyszłości wzmocnieniem solidarności żołnierskich pokoleń -we współpracy ze SRW 08.11 - Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kielcach – nadanie sztandaru

26

27 Spotkania środowiskowe w JW 28.06- 22 BLT Malbork 29.06. -DMW Gdynia 18.09.-15 GPplot. Giżycko 20.11- 15 Sieradzka Brygada Wsparcia 27-28.11.-Świętoszów 10BKP 03.12 -CRESZ 04.12. -5 Pułk chemiczny- Tarnowskie Góry Spotkania Rady 14.02/20.02 /26.06./20.09. 07.11- Spotkanie z attache Korea

28

29 Promocje, przysięgi, żołnierskie życie 01.06. -ślubowanie elewów NSR Toruń 17.08. -WAT promocja oficerska 08.09. -WSOSP Dęblin 08.09. -WSOWL Wrocław 08.09. -AMW Gdynia 21.09. -AMW Gdynia 22.09. -WSOWL Wrocław 30.10.- WSOSP Dęblin 14.12.- Szkoła Podoficerska WLąd.

30 Pożegnanie płk M. Sobocińskiej 01.08 zmarła ppłk Maria Sobocińska ps. Ryśka 28.08 uroczystości w Sztokholmie 05.11 Minister awansuje do stopnia płk Marię Sobocińską 09.11. Skępe pożegnanie w rodzinnej miejscowości z udziałem delegacji kobiet żołnierzy

31 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r. Organizacja konferencji pt.25 lat doświadczeń wojskowej służby kobiet- czerwiec Organizacja międzynarodowego seminarium nt. Gender Mainstreaming w sektorze bezpieczeństwa Jak kobiety przekształcają Siły Zbrojne- doświadczenia międzynarodowe - październik Współpraca z AON w organizacji Forum kobiet w służbach mundurowych-marzec

32 Współpraca zagraniczna Udział delegacji Rady ds. Kobiet w SZ RP w konferencji NCGP- Belgia - maj Udział w konferencji w ramach inicjatywy Smart Defence- Bułgaria Spotkanie robocze w ramach grupy północnej w nawiązaniu do Smart Demence-Niemcy Udział w szkoleniu w zakresie doradztwa równości płci- Szwecja Udział w warsztatach metodycznych z zakresu doradztwa równości płci w misjach poza granicami kraju-Holandia

33 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r. Posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP Prowadzenie strony internetowej wojskowej służby kobiet Zebranie i opracowanie materiałów do Vademecum wojskowej służby kobiet Redakcja i wydanie jubileuszowego folderu ( w wersji angielskiej i polskiej) promującego 25 lat służby wojskowej kobiet w SZ RP Opracowanie i wydanie wydawnictwa pokonferencyjnego z 2012r. - 2 wers. jęz.

34 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r. Organizacja kampanii dotyczącej problematyki płaci w operacjach pokojowych z uwzględnieniem UNSCR 1325 oraz Dyrektywy NATO BI – SCD 40 – 1 w ramach kontynuacji z roku 2012 Współuczestniczenie w prowadzeniu zajęć w ramach kształcenia uzupełniającego kadry komórek organizacyjnych MON (równość płci) Przeprowadzenie wykładu dot. problematyki płci-zgodnie z Rezolucją UNSCR 1325 i Dyrektywą Bi SC 40-1 NATO dotyczącą uczestnictwa i ochrony kobiet w konfliktach zbrojnych-2 godz.

35 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r. Zlecenie tłumaczenia pakietu materiałów edukacyjnych na temat Gender w reformie sektora bezpieczeństwa Gender & Security (opiniowane przez ZS P-7 SG WP) opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych dotyczących perspektywy płci gender: 1. Gender Self-Assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice Sector 2.Training Resources on Defence Reform and Gender 3.NATO Committee on Gender Perspectives -Good and Bed Examples

36 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r. Przeprowadzenie badań społecznych na temat poziomu dyskryminacji /integracji kobiet w wojsku po 25 latach doświadczeń-(WBBS) Prace dotyczące doskonalenia umundurowania i wyekwipowania żołnierzy – kobiet i kandydatek na żołnierzy (umundurowane zimowe, polowe) Iwsp.SZ Praca nad zmianami rozporządzenia MON w sprawie egzaminu ze sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych- ( ZS –P7-SG WP) Współudział w pracach nad zmianami Regulaminu Ogólnego SZ RP (ZS –P7 SG WP)

37 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r. Prace nad utworzeniem procedury antymobbingowej we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania – uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych Prace nad zmianami w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uwzględniające specyfikę służby kobiet związaną z opieką rodzicielską oraz w ustawie o zakwaterowaniu SZ Spotkania środowiskowe w jednostkach wojskowych wg. osobnego harmonogramu

38 Swedish Armed Forces SWEDINT-INTERNATIONAL CENTRE 2013r. Szkolenia zagraniczne ujęte w Planie DK MON Gender Field Advisor Course GFA 1 06.03-15.03 GFA 2 28.08-06.09 Gender Training of Trainers Course GToT 13.11- 22.11 Gender Flag Officer Seminar-17-18.06 Gender for Commanding Officers 10-12.12

39 Propozycje zmian prawnych Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Ustawa o zakwaterowaniu SZ Rozporządzenia- sprawność fizyczna, umundurowanie- dalsze prace Regulamin Rady-ilość członkiń, reprezentujących RSZ/odwołanie członkiń/zakres obowiązków Nowe umocowanie prawne w oparciu o delegację ustawową art. 108 ustawy pragmatycznej

40 Propozycje zmian prawnych Objęcie żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim – art.65 ust.1 Odstąpienie od obligatoryjnego kierowania na komisje lekarskie żołnierzy zawodowych – kobiet ciężarnych, jeżeli zwolnienie lekarskie jest dłuższe niż 3 miesiące – ( art. 5 ust.3 pkt1)

41 Umocowanie funkcjonowania Rady Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z 11.09.2003r.– Art.108 ust.4 Rozporządzenie MON z 28 czerwca 2004r. w sprawie organów przedstawicielskich zm. 2006.10.31 D.U. 2006.187.1386 §1 zm. 2011.10.11 D.U. 2011.209.1246 §1

42 Rozporządzenie MON z 28 czerwca 2004r. w sprawie organów przedstawicielskich Warunki organizacji i funkcjonowania organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Tryb wyboru oraz okresy kadencji organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Formy współpracy organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych z dowódcami jednostek wojskowych

43 Urlop macierzyński w nowej odsłonie Ustawa o zmianie ustawy- Kodeks Pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 12 miesięcy= powstanie nowego uprawnienia związanego z pełnieniem funkcji rodzicielskich- urlopu rodzicielskiego Urlop rodzicielski przysługuje na równych zasadach ojcu i matce-32 tygodnie Wprowadzenie regulacji szczegółowych do naszej pragmatyki /zakres /

44 25 lat wojskowej służby kobiet jubileuszowa konferencja Konferencja Termin/miejsce/patronat/ilość zaproszonych gości/ ocena 25 lat doświadczeń-osiągnięcia wydawnictwo/promocja służby kobiet logo wyróżnienia osób wspierających służbę kobiet oprawa medialna PZ, DPI, rzecznicy prasowi zaangażowanie RSZ

45 Sprawność fizyczna Nowa propozycja (DWLąd) norm obowiązujących podczas sprawdzianów rocznych dla kobiet. Idea-zrównanie norm dla mężczyzn i kobiet. Zwiększone lub zmniejszone o 25 procent w stosunku do norm męskich. Przelicznik 25% przyjęto po analizie różnic wynikających z porównania norm dla kobiet i mężczyzn wykazanych w obowiązujących tabelach punktowych PZLA, teście Coopera, tabeli pięcioboju wojskowego i innych ogólnodostępnych testów i tabel.

46 Zwolnienia lekarskie Pomniejszenie uposażenia w wysokości 1/30 za każdy dzień nieobecności wynikającej ze zwolnienia z powodu choroby. Pomniejszenie uposażenia za okres sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny Obniżenie do 80% uposażenia Katalog zdarzeń wykluczających możliwość obniżenia uposażenia

47 Wizerunek kobiety -żołnierza Artykuł –Gazeta Wyborcza -14.01.2013r. Marek Górlikowski Seksmisja Afganistan Cel ? Zachowanie kobiet na misji Kobiet? Czy kobiet –żołnierzy? Dbałość o wygląd –czy jest naganna? Opinie kobiet-cywili oraz mężczyzn Problem molestowania/Amerykanki Reakcja ?

48


Pobierz ppt "23 stycznia 2013r. Warszawa. Plan posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP – 23.01.2013r. 1.Wystąpienie Radcy Generalnego-Koordynatora w MON Krzysztof Sikora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google