Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Rady ds. kobiet w SZ RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Rady ds. kobiet w SZ RP"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Rady ds. kobiet w SZ RP
23 stycznia 2013r. Warszawa

2 Plan posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP – 23.01.2013r.
1.Wystąpienie Radcy Generalnego-Koordynatora w MON Krzysztof Sikora 2.Sprawy mundurowe-przedstawiciel IWsp. SZ płk W. Fedejko 3.Realizacja zadań Rady z 2012r. + omówienie wydawnictw 4.Plan przedsięwzięć Rady na 2013r. i wyzwania + harmonogram spotkań środowiskowych 5. Zapisy prawne dot. działalności Rady – rozporządzenie/ obowiązki zastępczyń przewodniczącej Rady/ pozostałych członkiń

3 Plan posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP – 23.01.2013r.
6.Macierzyństwo/rodzicielstwo – dostosowanie zapisów ustawy pragmatycznej do nowych cywilnych rozwiązań KP, (nowy urlop rodzicielski) 7. 25 lat wojskowej służby kobiet ( formy promocji: jubileuszowa konferencja, seminarium, wydawnictwo…) 8. Sprawność fizyczna-propozycja nowych norm dla kobiet z W-F- dyskusja 9. Wizerunek żołnierza – kobiety w mediach (art. GW) – propozycje? – dyskusja 10.Sprawy bieżące – dyskusja - podsumowanie

4 Służba wojskowa kobiet w statystyce stan na 03.01.2013r.
SŁUŻBA KANDYDACKA SŁUŻBA ZAWODOWA 419 2384 WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA POZOSTAŁE 987 435 216 OFICEROWIE 1001 PODOFICEROWIE 672 SZEREGOWI 711 Wybrane korpusy osobowe MEDYCZNY 431 OGÓLNY 118 LOGISTYKI 330 LOTNICTWA 278 ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 270 WOJSK LĄDOWYCH 258 STANOWISKA DOWÓDCZE 442 189 W tym dowódcy plutonów: 2797 OGÓŁEM W SZ RP Struktura korpusów kadry

5 Sprawy mundurowe Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych płk Witold FEDEJKO
Nowe zapisy dotyczące służby mundurowej Co się zmieniło? Równoważnik mundurowy Umundurowanie polowe Rozkompletowanie zestawów polowych Poprawki krawieckie Zaopatrzenie w obuwie damskie w SZ RP Gdzie można zmierzyć obuwie/zakupić?

6 Zabezpieczenie w przedmioty zaopatrzenia mundurowego żołnierzy –kobiet
W celu poprawy poziomu zabezpieczenia ich umundurowania i wyekwipowania , znowelizowano właściwe w tym zakresie rozporządzenia MON Rozp. z 16 kwietnia 2010r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych –określono oddzielne zestawy dla żołnierzy-kobiet /pierwsza należność będzie realizowana w naturze przez jednostki budżetowe, poprzez zamówienie usługi „szycia na miarę” Rozp. z 19 marca 2010r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, realizacja kolejnych należności będzie realizowana w formie równoważnika pieniężnego. Zasada: równoważnik za rajstopy cieliste, piżamę, spodenki letnie koloru khaki, spodenki specjalne letnie i spodenki tropikalne koloru granatowego Dz. U. z r. poz. 606 i 607 weszły w życie z dniem r.

7 Omówienie zrealizowanych zadań w 2012r.
1. Promocja służby kobiet –wpływ na zmianę świadomości 2.Szkolenia „genderowe” (dot. Problematyki płci w operacjach i misjach ) 3. Wydawnictwa 4.Wdrażanie rezolucji UNSCR 1325 5. Inicjatywa „Smart Defence”- Bułgaria-konferencja 6. Posiedzenie Komitetu NATO ds. Równości Płci NCGP 7. Konferencja Rady ds. Kobiet w SZ RP - październik 8. Zmiany prawne/pakiet rozp. mundurowych, WF, Regulamin Ogólny 9. Propozycje zmian /Regulamin Rady/ustawa/rozporządzenia/

8 Szkolenia „genderowe” dot
Szkolenia „genderowe” dot. problematyki płci w misjach i operacjach wojskowych Cel : zmiana świadomości „genderowej” Promocja służby kobiet w SZ –jeden z priorytetów resortu w 2012r. Szkolenia w zakresie problematyki płci – Rodzaje szkoleń 1. Szkolenie kadry w JO i strukturach SZ, 2. Szkolenia skierowane do uczestników misji -kampania edukacyjno-informacyjna –Instytut Studiów Strategicznych Kraków-uczestnicy misji ISAF, KFOR 3. Szkolenia ekspertów : Gender Advisor, Gender Field Advisor ( Doradcy ds. Równości Płci) NCGO - kurs GFA2 ( r.) por. Paulina Oleśków Holandia /Hiszpania listopad- szkolenie kpt. Wołyński CIMIC

9 Zajęcia z kształcenia obywatelskiego w 2012r.
Temat: „Problematyki równości płci w armii oraz ochrony praw kobiet i dziewcząt w konfliktach zbrojnych w świetle Dyrektywy Dowództw Strategicznych NATO” : 1). WCEO (luty, marzec) 2). DKMON (marzec) 3). Departament Strategii i Planowania Obronnego (kwiecień) 4). Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Zawodowych MON (maj) 5) DGW (maj) 6). ZPR- P8 SG WP (czerwiec) 7). Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk-Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (czerwiec) 8) Departament Informatyki i Telekomunikacji (czerwiec)

10 Zajęcia z kształcenia obywatelskiego w 2012r.
9). Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych (wrzesień) 10) Zarząd Planowania Logistyki P4 (październik) 11). Departament Administracyjny (październik) 12).Departament Ochrony Informacji Niejawnych (październik) 13) Delegatura Departamentu Kontroli MON (listopad) 14) Akademia Obrony Narodowej (listopad) Przekazano materiały do szkoleń Wojskowe Centrum Kodyfikacji i Jakości Zarząd Szkolenia SG WP –P7

11 Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca problematyki płci w operacjach pokojowych
ISS Kraków –umowa z DWiPO zadanie zlecone Uczestnicy misji ISAF, KFOR (Szczecin-IX i Tomaszów Mazowiecki- XI) Obejmuje przeszkolenie dotyczące włączenia problematyki płci do operacji pokojowych uwzględnieniem znajomości rezolucji UNSCR 1325 i dyrektywy BI-SC 40-1 NATO dotyczących uczestnictwa i ochrony kobiet w konfliktach zbrojnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Przygotowanie ulotek nt rezolucji i dyrektywy cel: uzyskanie ogólnej świadomości personelu misji dotyczącej włączenia kwestii perspektywy płci do prowadzonych przez NATO misji i operacji oraz uzyskanie konkretnej wiedzy i umiejętności na temat przeciwdziałania przemocy uwarunkowanej płcią i naruszeniu praw człowieka.

12 Doradca ds. Równości Płci „Gender Field Advisor”-GFA 2
wysłanie eksperta pełniącego na misji funkcję Doradcy ds. Równości Płci ( Gender Advisor ) wymagane przez NATO w ramach implementacji rezolucji UNSCR 1235 zgodne z Planem NATO oraz realizowaną przez NATO polityką „Gender Mainstreaming”. Szwedzkie Centrum Szkolenia Międzynarodowego SWEDINT- Sztokholm Termin: sierpnia 2012r.

13 Szkolenie Doradcy ds. Równości Płci-dla KFOR lub ISAF
SVEDISH ARMED FORCES SVEDINT INTERNATIONAL CENTRE Warunki kwalifikacyjne Uczestnik misji Starszy oficer Znajomość angielskiego 3333 Znajomość kwestii „gender” Kandydat dla ISAF lub KFOR

14 Szkolenia eksperckie Projekt NATO CIMIC Hiszpania/Holandia
„A Comprehensive Approach to Gender in Operations” 18-23 listopada 2012r. Netherlands Defence College kpt . Wołyński – oficer S-5 CIMIC z 10. BKP Uczestnictwo w następnej zmianie ISAF

15 Wydawnictwa Rady Wydawnictwa WCEO ‘Gender ma sens”
„Dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo” Realizacja w ramach zadań zleconych DWiPO „Udział kobiet w misjach pokojowych i stabilizacyjnych”- folder jęz. pol. –ang. realizacja w ramach zadań zleconych „Kobiety- Pokój- Bezpieczeństwo. Udział kobiet w misjach poza granicami kraju” wydawnictwo pokonferencyjne

16 Wydawnictwa WCEO

17 Wydawnictwo pokonferencyjne i folder

18 WCEO promocja służby kobiet
Kobiety w Wojsku Polskim DVD- Studio Filmowo –Fotograficzne Kobiety w Wojsku Polskim – album Kobiety w Wojsku Polskim – wystawa

19 „Smart Defence” program Senior Female Leader in Security and Defence
Szczyt NATO maja 2012r. Chicago Nowa inicjatywa –„Smart Defence” Zgłoszono do „Planu kontaktów zagranicznych” na 2013r. –ujęcie nowej inicjatywy –program 1.12 Nr programu 1.12: Senior Female Leader in Security and Defence Państwo wiodące Bułgaria-wspólna budowa zdolności obronnych w kryzysie, Konferencja 2012-Sofia lipca

20 Senior Female Leader in Security and Defence
CEL: promowanie współpracy kobiet-żołnierzy liderów, wzmocnienie regionalnych i sojuszniczych relacji, poprawa możliwości poprzez przegląd metod i wyników rekrutacji, szkolenia i promowania kobiet w obronności i bezpieczeństwie, zapewnienie forum współpracy Stworzenie wirtualnej grupy, strony internetowej lub portalu, do współpracy Utworzenie/sformowanie mobilnego zespołu kształcenia i szkolenia

21 Senior Female Leader in Security and Defence
Szkolenie i uświadomienie problemów z jakimi borykają się kobiety w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; Doradzanie w tworzeniu i kontynuacji krajowych planów działania w zakresie wdrażania rezolucji RB ONZ 1325; Tworzenie programów edukacyjnych ( np. starszy przywódcy mówią do różnych grup fokusowych); zajęcia praktyczne dla kobiet w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony; Ustanowienie formalnej sieci mentoringu / zespół/ niezależna grupa doradcza/ zespół specjalistów/grupa „doświadczonych kobiet”, doradztwo.

22 Postęp w realizacji UNSCR 1325
Bruksela – roczne spotkanie NCGP maja 2012r. pod hasłem „Skutki konfliktów zbrojnych dla społeczeństwa” Szczyt NATO– Chicago maj Sofia - Smart Defence (konferencja- lipiec) Powołanie Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego NATO ds. UNSCR Mari Skare r.

23 UNSCR 1325 UNSCR 1325-podjęte działania i wyzwania na przyszłość
Nowa Dyrektywa BI SCD (październik 2012r.) Sztokholm-Seminarium na polityczno-militarnym poziomie w sprawie poprawy implementacji rezolucji z lepszym skutkiem dla misji (grudzień 2012r.) Zlecenie zadania oceny realizacji rezolucji w ISAF oraz KFOR przez SVEDINT ( do maja 2013r.)

24 Promocja wojskowej służby kobiet
07.03 Poznań – konferencja „Równe prawa kobiet” Kraków- UJ „Kobieta w prawie”- Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Rzeszów-Wyższa Szkoła Prawa i Administracji –konferencja Edukacja dla bezpieczeństwa. Armia zawodowa – plusy i minusy bycia żołnierzem zawodowym. Pozycja kobiet w służbie 31 maja 2012r. konferencja naukowa „Obywatel w mundurze – nowy, aksjologiczny wymiar funkcjonowania profesjonalnych Sił Zbrojnych RP„ -WSOWL we Wrocławiu.

25 Promocja wojskowej służby kobiet
Kongres Kobiet –panel dot. Służby wojskowej kobiet 04.10 – „Pokój i bezpieczeństwo a stereotyp płci” - konferencja z udziałem innych resortów Sejm –konferencja Ligi Kobiet Polskich „Służba jest kobietą”- konferencja służby więziennej Popowo ”Niepodeległość wczoraj, dzisiaj i w przyszłości wzmocnieniem solidarności żołnierskich pokoleń” -we współpracy ze SRW Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kielcach –nadanie sztandaru

26

27 Spotkania środowiskowe w JW
BLT Malbork DMW Gdynia GPplot. Giżycko Sieradzka Brygada Wsparcia Świętoszów 10BKP CRESZ Pułk chemiczny- Tarnowskie Góry Spotkania Rady 14.02/20.02 /26.06./20.09. Spotkanie z attache Korea

28

29 Promocje, przysięgi, żołnierskie życie
ślubowanie elewów NSR Toruń WAT promocja oficerska WSOSP Dęblin WSOWL Wrocław AMW Gdynia AMW Gdynia WSOWL Wrocław WSOSP Dęblin Szkoła Podoficerska WLąd.

30 Pożegnanie płk M. Sobocińskiej
01.08 zmarła ppłk Maria Sobocińska ps. „Ryśka” 28.08 uroczystości w Sztokholmie 05.11 Minister awansuje do stopnia płk Marię Sobocińską Skępe pożegnanie w rodzinnej miejscowości z udziałem delegacji kobiet żołnierzy

31 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r.
Organizacja konferencji pt.„25 lat doświadczeń wojskowej służby kobiet”- czerwiec   Organizacja międzynarodowego seminarium nt. Gender Mainstreaming w sektorze bezpieczeństwa „Jak kobiety przekształcają Siły Zbrojne- doświadczenia międzynarodowe „- październik Współpraca z AON w organizacji Forum kobiet w służbach mundurowych-marzec

32 Współpraca zagraniczna
Udział delegacji Rady ds. Kobiet w SZ RP w konferencji NCGP- Belgia - maj Udział w konferencji w ramach inicjatywy Smart Defence- Bułgaria Spotkanie robocze w ramach grupy północnej w nawiązaniu do Smart Demence-Niemcy Udział w szkoleniu w zakresie doradztwa równości płci-Szwecja Udział w warsztatach metodycznych z zakresu doradztwa równości płci w misjach poza granicami kraju-Holandia

33 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r.
Posiedzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP Prowadzenie strony internetowej wojskowej służby kobiet Zebranie i opracowanie materiałów do Vademecum wojskowej służby kobiet Redakcja i wydanie jubileuszowego folderu ( w wersji angielskiej i polskiej) promującego 25 lat służby wojskowej kobiet w SZ RP Opracowanie i wydanie wydawnictwa pokonferencyjnego z 2012r wers. jęz.

34 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r.
Organizacja kampanii dotyczącej problematyki płaci w operacjach pokojowych z uwzględnieniem UNSCR 1325 oraz Dyrektywy NATO BI – SCD 40 – 1 w ramach kontynuacji z roku 2012 Współuczestniczenie w prowadzeniu zajęć w ramach kształcenia uzupełniającego kadry komórek organizacyjnych MON (równość płci) Przeprowadzenie wykładu dot. problematyki płci-zgodnie z Rezolucją UNSCR 1325 i Dyrektywą Bi SC 40-1 NATO dotyczącą uczestnictwa i ochrony kobiet w konfliktach zbrojnych-2 godz.

35 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r.
Zlecenie tłumaczenia pakietu materiałów edukacyjnych na temat Gender w reformie sektora bezpieczeństwa Gender & Security (opiniowane przez ZS P-7 SG WP) opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych dotyczących perspektywy płci „gender”: 1. Gender Self-Assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice Sector 2.Training Resources on Defence Reform and Gender 3.NATO Committee on Gender Perspectives -Good and Bed Examples

36 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r.
Przeprowadzenie badań społecznych na temat poziomu dyskryminacji /integracji kobiet w wojsku po 25 latach doświadczeń-(WBBS) Prace dotyczące doskonalenia umundurowania i wyekwipowania żołnierzy – kobiet i kandydatek na żołnierzy (umundurowane zimowe, polowe) Iwsp.SZ Praca nad zmianami rozporządzenia MON w sprawie egzaminu ze sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych- ( ZS –P7-SG WP) Współudział w pracach nad zmianami Regulaminu Ogólnego SZ RP (ZS –P7 SG WP)

37 Plan przedsięwzięć Rady ds. kobiet w SZ RP na 2013r.
Prace nad utworzeniem procedury antymobbingowej we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania – uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych Prace nad zmianami w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uwzględniające specyfikę służby kobiet związaną z opieką rodzicielską oraz w ustawie o zakwaterowaniu SZ Spotkania środowiskowe w jednostkach wojskowych wg. osobnego harmonogramu

38 Swedish Armed Forces SWEDINT-INTERNATIONAL CENTRE
2013r. Szkolenia zagraniczne ujęte w Planie DK MON Gender Field Advisor Course GFA GFA Gender Training of Trainers Course GToT Gender Flag Officer Seminar Gender for Commanding Officers

39 Propozycje zmian prawnych
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Ustawa o zakwaterowaniu SZ Rozporządzenia- sprawność fizyczna, umundurowanie-dalsze prace Regulamin Rady-ilość członkiń, reprezentujących RSZ/odwołanie członkiń/zakres obowiązków Nowe umocowanie prawne w oparciu o delegację ustawową art ustawy pragmatycznej

40 Propozycje zmian prawnych
Objęcie żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim –art.65 ust.1 Odstąpienie od obligatoryjnego kierowania na komisje lekarskie żołnierzy zawodowych – kobiet ciężarnych, jeżeli zwolnienie lekarskie jest dłuższe niż 3 miesiące – ( art. 5 ust.3 pkt1)

41 Umocowanie funkcjonowania Rady
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z r.– Art.108 ust.4 Rozporządzenie MON z 28 czerwca 2004r. w sprawie organów przedstawicielskich zm D.U §1 zm D.U §1

42 Rozporządzenie MON z 28 czerwca 2004r
Rozporządzenie MON z 28 czerwca 2004r. w sprawie organów przedstawicielskich Warunki organizacji i funkcjonowania organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Tryb wyboru oraz okresy kadencji organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Formy współpracy organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych z dowódcami jednostek wojskowych

43 Urlop macierzyński w nowej odsłonie
Ustawa o zmianie ustawy- Kodeks Pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 12 miesięcy= powstanie nowego uprawnienia związanego z pełnieniem funkcji rodzicielskich- „urlopu rodzicielskiego” Urlop rodzicielski przysługuje na równych zasadach ojcu i matce-32 tygodnie Wprowadzenie regulacji szczegółowych do naszej pragmatyki /zakres /

44 25 lat wojskowej służby kobiet jubileuszowa konferencja
Konferencja Termin/miejsce/patronat/ilość zaproszonych gości/ ocena 25 lat doświadczeń-osiągnięcia wydawnictwo/promocja służby kobiet logo wyróżnienia osób wspierających służbę kobiet oprawa medialna PZ, DPI, rzecznicy prasowi zaangażowanie RSZ

45 Sprawność fizyczna Nowa propozycja (DWLąd) norm obowiązujących podczas sprawdzianów rocznych dla kobiet. Idea-zrównanie norm dla mężczyzn i kobiet. Zwiększone lub zmniejszone o 25 procent w stosunku do norm męskich. Przelicznik 25% przyjęto po analizie różnic wynikających z porównania norm dla kobiet i mężczyzn wykazanych w obowiązujących tabelach punktowych PZLA, teście Coopera, tabeli pięcioboju wojskowego i innych ogólnodostępnych testów i tabel.

46 Zwolnienia lekarskie Pomniejszenie uposażenia w wysokości 1/30 za każdy dzień nieobecności wynikającej ze zwolnienia z powodu choroby. Pomniejszenie uposażenia za okres sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny Obniżenie do 80% uposażenia Katalog zdarzeń wykluczających możliwość obniżenia uposażenia

47 Wizerunek kobiety -żołnierza
Artykuł –Gazeta Wyborcza r. Marek Górlikowski Seksmisja Afganistan Cel ? Zachowanie kobiet na misji Kobiet? Czy kobiet –żołnierzy? Dbałość o wygląd –czy jest naganna? Opinie kobiet-cywili oraz mężczyzn Problem molestowania/Amerykanki Reakcja ?

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Posiedzenie Rady ds. kobiet w SZ RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google