Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy za rok 2012r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy za rok 2012r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy za rok 2012r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

2 GŁÓWNE OBSZARY PARCY Zadania obligatoryjne opiniowanie punktów zobowiązanie do leczenia Współpraca z Dzielnicowymi Zespołami: (szkolenia, spotkania, wizytacje) Współpraca z mediami: strona internetowa Świat Problemów Szkolenia członków Komisji Inicjatywy Komisji

3 Główne zadania Komisji Opiniowanie postanowień o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży - 48 posiedzeń Komisji, podczas których Komisja wydała zaopiniowała 3336 postanowień, w tym 7 negatywnie Opiniowanie i podpisywanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego 48 posiedzeń zespołu ds. kierowania na zobowiązanie do leczenia odwykowego, podczas którego zaopiniowano 535 spraw

4 Prowadzenie strony internetowej komisji Administracja: Andrzej Dębski

5 Szkolenia członków Komisji Centrum Szkolenia Kadr LEGIS. Studio Profilaktyki Społecznej. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy KRPA oraz jednostek w zakresie zintegrowanej profilaktyki uzależnień społecznych Karpacz 2012 – 1 osoba Kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Jurata 2012 – 1 osoba Skuteczne motywowanie do zmiany szkodliwych zachowań i nawyków Warszawa 2012 – 1 osoba

6 INNE INICJATYWY I DZIAŁANIA KOMISJI Inicjowanie działań określonych w art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koncentrowała się na obowiązku tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez: opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

7 INNE INICJATYWY I DZIAŁANIA KOMISJI Od czerwca pomimo braku wszczynania procedury Niebieskiej Karty z uwagi na sytuację, w jakiej się osoby wymagające pomocy, Komisja i Dzielnicowe Zespoły podejmowały działania z zakresu przeciwdziałania przemocy

8 INNE INICJATYWY I DZIAŁANIA KOMISJI Ponadto, Komisja rekomendowała: Realizację długoterminowych i kompleksowych działań profilaktycznych w szkołach, opartych na rzetelnej diagnozie. Kładących większy nacisk na problematykę uzależnień, w szczególności od alkoholu, a nie na przemoc. Ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz radzenia sobie ze stresem i asertywności. Prowadzenie programów skierowanych do nastolatków w wieku lat, wśród których obserwuje się największy wzrost spożycia alkoholu. Realizowanych w środowisku najbliższym młodzieży. Zwrócono uwagę na potrzeby młodzieży, która wymaga bardziej efektywnych form profilaktyki, opartych na autentycznym doświadczeniu i wiarygodności. Zwrócono uwagę na dotarcie z profilaktyką do portali społecznościach, które coraz częściej stają się miejscem kontaktów rówieśniczych i źródłem informacji. Komisja w ramach ww. zadania wyrażała opinie w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012 –

9 INNE INICJATYWY I DZIAŁANIA KOMISJI W roku 2012 zostały przyjęte przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwały tj.: Uchwała Nr II/2012 Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia prowadzenia dokumentacji przez Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwała Nr I/2012 Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulamin pracy Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwała Nr III/2012 r. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w sprawie zmiany druku wzór nr 4 będącego załącznikiem do Uchwały nr II/2012 określającej prowadzenie dokumentacji przez Dzielnicowe.

10 INNE INICJATYWY I DZIAŁANIA KOMISJI Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwukrotnie występowała o wydanie opinii prawnych w następujących sprawach tj.: Zapytania sekretarza Komisji w przedmiocie: Czy Komisje i Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obowiązuje Kodeks Postępowania Administracyjnego? Zapytania Komisji: Czy Komisja w ramach ustalonych (zgodnie z regulaminem pracy komisji stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 533/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (…)procedur postępowania może zlecić dzielnicowym Zespołom Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzenie procedur Niebieskiej karty?

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy za rok 2012r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st."

Podobne prezentacje


Reklamy Google