Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci 2004 -2012 POLSKA DLA DZIECI Rada Ministrów -12 marca 2004 Konferencja szkoleniowa 20 kwietnia 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci 2004 -2012 POLSKA DLA DZIECI Rada Ministrów -12 marca 2004 Konferencja szkoleniowa 20 kwietnia 2004."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci 2004 -2012 POLSKA DLA DZIECI Rada Ministrów -12 marca 2004 Konferencja szkoleniowa 20 kwietnia 2004

2 Interes Dziecka Dostępność pomocy Wyrównywanie szans rozwojowych Przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i marginalizacji Podstawowe wskaźniki konstruowania działań na rzecz dzieci

3 Główne obszary działań na rzecz dzieci 2004-2012 1.PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 2.ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI EDUKACJI 3.POMOC I WSPARCIE DLA RODZINY 4.OCHRONA PRZED MOLESTOWANIEM, WYKORZYSTYWANIEM I PRZEMOCĄ

4 Promowanie zdrowego trybu życia - priorytet I 1.Rozwijanie społecznej świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia w ujęciu holistycznym. Zadania : - Opracowania programów edukacyjnych i informatycznych dla rodziców, -Stworzenie punktów konsultacyjnych w poradniach zdrowia, -Stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych -Upowszechnienie w mediach zachowań prozdrowotnych -Włączenie do programów kształcenia nauczycieli problematyki z zakresu promocji zdrowia -Wprowadzenie informacji o wszystkich metodach planowania rodziny do programów nauczania dotyczących edukacji w zakresie życia seksualnego człowieka -Większość dzieci i rodziców zna i stosuje zasady zdrowego stylu bycia i wie, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów zdrowotnych

5 Promowanie zdrowego trybu życia - priorytet II Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec zagrożeń i chorób cywilizacyjnych ( uzależnienia, HIV/AIDS, nerwice, choroby układu krążenia, oddechowego, nowotworowe, wypadkowość)- zadania: przygotowanie pakietu edukacyjnego do prowadzenia zajęć skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli, opracowanie alternatywnych programów profilaktycznych, Zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności opieki zdrowotnej- Większość dzieci i rodziców wie, gdzie uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacjach problemów rodzinnych, zna przyczyny i skutki używania środków -psychoaktywnych, unika zachowań ryzykownych

6 Zapewnienie jakości edukacji - priorytety 1.Wprowadzenie instytucjonalnej i obligatoryjnej platformy współdziałania (R+N+U) odzwierciedlającej interesy grup 2.Upowszechnienie szkoły publicznej ( rozumianej jako dobro publiczne) reagującej na postulaty lokalne, zorientowanej na doradztwo zawodowe, zmiany na rynku pracy, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3.Upowszechnienie szkoły otwartej ze szczególnym uwzględnieniem szkoły wiejskiej, edukacji mniejszości narodowych, edukacji Romów, uchodźców, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 4.Uzupełnienie bazy (kształcenie na odległość)

7 Pomoc i wsparcie dla rodziny Opracowanie programów promujących prawa dziecka- dla dorosłych i dla dzieci Wprowadzanie programów profilaktycznych Opracowanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych aktualizacja i spis instytucji oferujących pomoc rodzinie)Zwiększenie dostępności rodziców, opiekunów do instytucji świadczących pomoc rodzinie.( aktualizacja i spis instytucji oferujących pomoc rodzinie) Zmniejszenie liczby sytuacji kryzysowych

8 Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą Podnoszenie świadomości społecznej i prawnej powszechność reagowania na akty przemocy wobec dzieci wiedza o instytucjach udzielających pomocy dzieciom, uczestnictwo pracowników pracujących z dziećmi w szkoleniach poruszających zagadnienia przemocy, upowszechnianie ulotek i wydawnictw, wiedzy o placówkach udzielających pomocy. Stworzenie systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych i patologicznych Opracowanie systemu rejestrowania przypadków naruszeń praw dziecka Stworzenie lokalnych programów współpracy instytucji i organizacji Stworzenie lokalnych programów rekrutacji wolontariuszy Przeprowadzenie lokalnego rozpoznania problemu Stworzenie systemu opieki i leczenia ofiar i sprawców

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci 2004 -2012 POLSKA DLA DZIECI Rada Ministrów -12 marca 2004 Konferencja szkoleniowa 20 kwietnia 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google