Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI"— Zapis prezentacji:

1 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

2 DANE STATYSTYCZNE

3 Wielkopolski Kurator Oświaty w latach 2001 – 2010 nadał nauczycielom stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

4 nauczyciele dyplomowani 2001 - 2010

5 nauczyciele dyplomowani 2001 - 2010

6 rozstrzygnięcia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2010 r.

7 UREGULOWANIA PRAWNE

8 podstawa prawna rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwana stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.)

9 należy zwrócić uwagę na ….
okoliczności związane z rozpoczęciem stażu: po przepracowaniu w szkole wymaganego okresu czasu od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego albo z dniem nawiązania stosunku pracy w przypadku nauczyciela stażysty z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedłożenie projektu planu rozwoju zawodowego zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

10 należy zwrócić uwagę na ….
okoliczności związane z odbyciem stażu: wymiar zatrudnienia posiadanie wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska realizację stażu w wymaganym wymiarze ocenę dorobku za okres stażu

11 należy zwrócić uwagę na ….
czynności w postępowaniu wszczętym na wniosek nauczyciela: analiza formalna wniosku i dokumentacji przez właściwy organ powołanie przez właściwy organ komisji egzaminacyjnej/kwalifikacyjnej powiadomienie przez właściwy organ nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu/rozmowy

12 należy zwrócić uwagę na ….
czynności w postępowaniu wszczętym na wniosek nauczyciela: ….. powiadomienie przez właściwy organ o zakończonym postępowaniu i przysługujących nauczycielowi prawach termin wydania decyzji uzasadnienie prawne i faktyczne rozstrzygnięcia właściwego organu

13 należy zwrócić uwagę na ….
udokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję egzaminacyjną/kwalifikacyjną: kompletność i czytelność protokołu prawidłowość pytań zadanych nauczycielowi informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji

14 należy zwrócić uwagę na ….
czynności właściwego organu w związku z odwołaniem nauczyciela: termin przekazania odwołania nauczyciela do organu II instancji przekazanie organowi odwoławczemu odwołania nauczyciela wraz z aktami sprawy

15 należy zwrócić uwagę na ….
możliwość odbycia przez nauczyciela, który nie uzyskał akceptacji komisji egaminacyjnej/kwalifikacyjnej dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, na wniosek i za zgodą dyrektora szkoły/placówki, po zakończeniu postępowania odwoławczego

16 art. 9b ust. 7 Karty Nauczyciela
organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o nadanie stopnia awansu zawodowego są odpowiednio: w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister

17 art. 9h Karty Nauczyciela
czynności podjęte w postępowaniu o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego z naruszeniem prawa są nieważne; nieważność czynności w drodze decyzji stwierdza: organ sprawujący nadzór pedagogiczny w stosunku do czynności dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego szkołę/placówkę oraz powołanych przez nich komisji kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych właściwy minister w stosunku do czynności organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz powołanych przez ten organ komisji kwalifikacyjnych

18 ZESPÓŁ DO SPRAW PRAGMATYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI
Małgorzata Buchert – starszy wizytator Maria Janeczko-Janicka – referent prawny Agata Krzywania – referent prawny Agnieszka Michalec – referent Zofia Nowak – specjalista Bartosz Popiołek – inspektor tel. (61) pokój 107 budynek C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu


Pobierz ppt "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google