Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ZASTĘPCA DYREKTORA płk Mirosław KARASEK DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA, KULTURALNO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ZASTĘPCA DYREKTORA płk Mirosław KARASEK DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA, KULTURALNO."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ZASTĘPCA DYREKTORA płk Mirosław KARASEK DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA, KULTURALNO – OŚWIATOWA I PROMOCYJNA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

2 PROFESJONALIZACJA ZASADNICZY CEL: Zwiększenie skuteczności i zdolności działania SZ RP Oczekiwania społeczne w zakresie zawieszenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej Konieczność zapewnienia właściwego poziomu obsługi nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia Zmiany w środowisku bezpieczeństwa Zobowiązania sojusznicze i koalicyjne – NATO, ONZ, UE (udział w misjach) PROFESJONALIZACJA SIŁ ZBROJNYCH

3 Podwyższenie zdolności operacyjnych wojsk Przebudowa struktury osobowej Zwiększenie możliwości reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne Racjonalizacja kosztów Osiągnięcie w szybkim tempie zdolności do profesjonalnego obsługiwania nowoczesnej techniki CELE PROFESJONALIZACJI

4 PROFESJONALIZACJA uzawodowienie modernizacja techniczna szkolenie i funkcjonowanie jednostek wojskowych zabezpieczenie logistyczne i socjalne KIERUNKI PROFESJONALIZACJI

5 REALIACJA ZAMIERZEŃ W RAMACH PROFESJONALIZACJI Przygotowano legislacyjne podstawy funkcjonowania zawodowej armii. Zawieszono obowiązek odbywania z.s.w. Wprowadzono kontraktową zawodową służbę wojskową Tworzone są Narodowe Siły Rezerwowe Stworzono prawną możliwość pełnienia służby wojskowej przez kobiety na ogólnych zasadach Ograniczono zakres odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy Stworzono materialne rekompensaty i zachęty do pełnienia służby w NSR Osiągnięto stan 100 tys. armii zawodowej Uaktualniono zadania realizowane przez Terenowe Organy Administracji Wojskowej Zmiany w systemie szkolenia wojsk Przeprowadzono prace legislacyjne tworzące prawne podstawy funkcjonowania profesjonalnej armii Rozszerzono system pomocy socjalnej dla żołnierzy

6 Działalność wychowawcza w wojsku to planowy i zorganizowany proces kształtowania postaw i zachowań żołnierza – obywatela w mundurze, potrafiącego w sposób świadomy i odpowiedzialny realizować zadania wynikające z postanowień Konstytucji RP, przysięgi wojskowej oraz zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO i UE w czasie pokoju, misji wojskowych i stanów nadzwyczajnych. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

7 CELE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ budowanie i upowszechnianie etosu żołnierza - profesjonalisty - obywatela, obrońcy Ojczyzny; budowanie zbiorowej tożsamości Sił Zbrojnych RP oraz poszczególnych korpusów osobowych przy jednoczesnym poszanowaniu podmiotowości jednostki; tworzenie przyjaznej atmosfery służby i pracy; tworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju żołnierzy; budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych; integracja wojska ze społeczeństwem cywilnym;

8 Zjawiska społeczne zewnętrzne Rodzaj Sił Zbrojnych pułk / brygada zjawiska społeczne o zasięgu globalnym batalion kompania pluton drużyna Zjawiska wewnątrz Sił Zbrojnych Grupy rówieśnicze środowisko lokalne społeczeństwo SIŁY ZBROJNE JAKO ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

9 Koncepcja działalności wychowawczej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (zatwierdzona przez Ministra ON w dniu 28 października 2008 r. ) DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA W WARUNKACH PROFESJONALIZACJI Profesjonalizacja uzawodowienie zmiany organizacyjne zmiany legislacyjne zmiany w strukturze osobowej

10 DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ DO WYMOGÓW PROFESJONALNEJ ARMII ustawa z dnia 9 października 2009 o dyscyplinie wojskowej i rozporządzenia wykonawcze, rozporządzenie MON w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych, rozporządzenie MON w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej, rozporządzenie MON w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, rozporządzenie MON w sprawie używania znaków Sił Zbrojnych RP, decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi, decyzja Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym, decyzja MON w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojskowych, Strategia umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ograniczania patologii społecznych w Siłach Zbrojnych RP na lata 2010-2015, nowy Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP, nowa Metodyka kształcenia obywatelskiego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, zasady organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w SZ RP, program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin, koncepcja rozwoju muzealnictwa wojskowego w latach 2009 – 2018, utworzenie Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

11 PODMIOTY DZIAŁAŁNOŚCI WYCHOWAWCZEJ Środowisko wojskowe: żołnierze pracownicy wojska członkowie rodzin żołnierzy Otoczenie społeczne: społeczności lokalne organizacje pozarządowe placówki oświatowe

12 OBSZARY ZADANIOWE W DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ Dyscyplina wojskowa Edukacja obywatelska Komunikacja społeczna !!! Promocja obronności Działalność kulturalno – oświatowa i turystyczno - rekreacyjna Profilaktyka wychowawcza Profilaktyka psychologiczna

13 Dostosowanie działalności wychowawczej do warunków armii zawodowej zmiany w zakresie dyscypliny wojskowej opracowanie Strategii umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym w SZ RP w latach 2010 – 2015 zmiany strukturalno – funkcjonalne w działalności psychologicznej opracowanie Ceremoniału Wojskowy Sił Zbrojnych RP nowe zasady współpracy z partnerami społecznymi utworzenie Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej zmiany strukturalno – organizacyjne w sferze kultury WDRAŻANIE KONCEPCJI DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ

14 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ODDZIAŁ KULTURY I OŚWIATY RODZAJE SIŁ ZBROJNYCH, IWsp.SZ, DGW, ŻW ODDZIAŁY WYCHOWAWCZE PAŃSTWOWE INSTYTUCJE KULTURY INSTYTUCJE KULTURY PODPORZĄDKOWANE DYREKTOROWI DWiPO MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SEKRETARZ STANU DS. SPOŁECZNYCH I PROFESJONALIZACJI KLUBY ORKIESTRTY WOJSKOWE DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA organizacja

15 pełniejsze powiązanie działalności klubów i orkiestr ze środowiskiem danej jednostki wojskowej, garnizonu, związku taktycznego, rodzaju sił zbrojnych zapewnienie warunków dla ogólnego rozwoju osobowego w wymiarze społecznym i intelektualnym oraz regeneracji sił psychofizycznych żołnierzy integracja środowiska wojskowego i lokalnych społeczności tworzenie warunków do zapewnienia rodzinie żołnierza zawodowego wszechstronnego rozwoju zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz otoczenie jej opieką socjalną prowadzenie działalności promującej siły zbrojne oraz jednostki wojskowe w środowisku lokalnym, budowanie emocjonalnych więzi wojska ze społeczeństwem OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ W WARUNAKCH PROFESJONALIZACJI

16 KLUBY RSZ, GARNIZONOWE I ŻOŁNIERSKIE KLUBU RSZ, DYWIZJI, BRYGAD, PUŁKÓW, BATALIONÓW ORKIESTRY REPREZENTACYJNE, GARNIZONOWE ORKIESTRY (KAT A, B, C, D) ZMIANY INSTYTUCJONALNE WOJSKOWYCH OŚRODKÓW KULTURY stan obecny po zmianach

17 Działalność promocyjna w resorcie obrony narodowej prowadzona jest na podstawie decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON NR 9, poz. 117 oraz z 2010 r. Nr 10 poz. 111). PROMOCJA OBRONNOŚCI

18 Najważniejsze zrealizowane projekty oraz plany w zakresie promocji: kampania Zawód: żołnierz. Dołącz do najlepszych (wsparcie procesu rekrutacji do zawodowej armii) - zrealizowana w 2008 r.; wprowadzenie znaku promocyjnego Wojska Polskiego (na podstawie dwóch rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r.: w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych RP oraz w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej); PROMOCJA OBRONNOŚCI

19 promocja Narodowych Sił Rezerwowych (wsparcie procesu rekrutacji do NSR) – realizowana aktualnie, od czerwca 2010 r., kontynuacja planowana w 2011 r.; działania promocyjne w związku z przewodnictwem (prezydencją) Polski w Radzie Unii Europejskiej – w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (lipiec – grudzień 2011 r.). PROMOCJA OBRONNOŚCI

20 PATRONATY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I UDZIAŁ MINISTRA W KOMITETACH HONOROWYCH reguluje decyzja Nr 280/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Ministra Obrony Narodowej w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 151). Regulamin stanowi m.in., że: patronat honorowy Ministra lub jego udział w komitecie honorowym mogą być przyznawane wydarzeniom o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub resortowym, służącym promocji obronności i kreowaniu pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego (patronat lub udział w komitecie honorowym wydarzenia o innej randze Minister może powierzyć innej osobie); wniosek o objęcie patronatu lub udział w komitecie honorowym należy składać na właściwym formularzu (stanowiącym załącznik do regulaminu); placówki oświatowo-wychowawcze składają wnioski po uprzednim ich zaopiniowaniu przez właściwego terytorialnie kuratora oświaty, w przypadku organizacji pozarządowych wniosek składają ich władze naczelne; do wniosku należy załączyć m.in. szczegółowy program imprezy; wnioski należy składać za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności nie później niż na 45 dni przed planowanym wydarzeniem; objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym (Ministra lub innego przedstawiciela resortu) wiąże się z obowiązkiem złożenia sprawozdania w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. PROMOCJA OBRONNOŚCI

21 W dniu 1 stycznia 2010 r. decyzją Nr 436/MON Ministra Obrony Narodowej weszła w życie metodyka szkolenia żołnierzy z przedmiotów Kształcenie obywatelskie oraz Profilaktyka i dyscyplina wojskowa EDUKACJA OBYWATELSKA

22 EDUKACJA Z MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

23 KULTYWOWANIE TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO

24 W dniu 1 stycznia 2010 r. decyzją Nr 411/MON Ministra Obrony Narodowej wprowadzono do użytku nowy Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP CEREMONIAŁ WOJSKOWY

25 PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA Strategia umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom społecznym w SZ RP w latach 2010 - 2015

26 PROFILAKTYKA PSYCHOLOGICZNA rozporządzenia MON w sprawie: 1) struktury i funkcjonowania wojskowych pracowni psychologicznych 2) badań w wojskowych pracowniach psychologicznych 3) badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej 4) decyzja MON ws. profilaktyki psychologicznej Zasady organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w SZ RP Program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin

27 Reforma wojskowych przepisów dyscyplinarnych: - ustawa o dyscyplinie wojskowej z dnia 9 października 2009 r. - zmiany w prawie karnym i innych przepisach dotyczących dyscypliny wojskowej - 5 rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dyscyplinie wojskowej Przekształcenie wojskowych aresztów dyscyplinarnych w izby zatrzymań Zmiany metodyki oceniania przedmiotu Dyscyplina Wojskowa w ramach prowadzonej działalności kontrolnej Nowa metodyka szkolenia żołnierzy z przedmiotów Kształcenie obywatelskie oraz Profilaktyka i dyscyplina wojskowa Realizacja Programu naprawczego dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych RP na lata 2008-2009: DYSCYPLINA WOJSKOWA

28 Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Dom Żołnierza Polskiego Wojskowe Biuro Badań Historycznych Wojskowe Biuro Badań Społecznych

29 Podstawowe zadania WCEO : WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

30 Otoczenie społeczne wojska jest drugim (poza środowiskiem wojskowym) obszarem oddziaływań wychowawczych. Opracowanie i wdrożenie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi (zastąpiła decyzję Nr 257/MON z dnia 12 września 2003 r.) Realizacja zapisów decyzji Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym (zastąpiła decyzję Nr 350/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r.) KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

31 NIE - 20% Problemy społeczne i wychowawcze, które dotyczyły żołnierzy z.s.w. w takim samym stopniu dotyczą zawodowych Bez struktur wychowawczych nie wyobrażam sobie bieżącego funkcjonowania jednostki. Co tu uzasadniać, kto dowodził wie o co chodzi Zadania realizowane przez korpus wychowawczy i tak wykonują dowódcy różnego szczebla Nie sprawdzają się na niższych szczeblach. Ich zadaniami są bardziej promocja wojska na zewnątrz niż praca z żołnierzami CZY ZASADNE JEST UTRZYMYWANIE STRUKTUR WYCHOWAWCZYCH W PROFESJONALNEJ ARMII ?

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ZASTĘPCA DYREKTORA płk Mirosław KARASEK DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA, KULTURALNO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google