Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały o technologii FuelCal® przygotował : Janusz Zakrzewski tel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały o technologii FuelCal® przygotował : Janusz Zakrzewski tel"— Zapis prezentacji:

1 Materiały o technologii FuelCal® przygotował : Janusz Zakrzewski tel

2 Dotychczasowy stan zagospodarowania UPPZ w ubojniach:
Ubojnie i zakłady przemysłu mięsnego produkują znaczne ilości niebezpiecznych odpadów. Powoduje to: Znaczne koszty utylizacji Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego. Konieczność podpisywania umów z firmami utylizacyjnymi na warunkach dyktatu. Niestabilne opłaty z tytułu utylizacji z zagrożeniem ciągłego wzrostu wahające się od zł za tonę UPPZ Koncentrację i długotrwałe składowanie odpadów w nieszczelnych kontenerach powodujące zagrożenia mikrobiologiczne, co nie wpisuje się w przewidywane nowe regulacje prawne (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.) Występowanie dużych zagrożeń związanych z magazynowaniem i transportowaniem UPPZ na znaczne odległości, co powoduje podniesienie kosztów utylizacji. Produkowanie znacznych ilości uciążliwych gazów z rozkładu mikrobiologicznego UPPZ oraz odcieków o wysokim ładunku biologicznym. Wysoką uciążliwość odorową.

3 Rozwiązaniem jest technologia FuelCal®:
Technologia FuelCal ® powoduje , że ubojnie i zakłady przemysłu mięsnego nie produkują odpadu lecz nawóz organiczno - mineralny. Jest to zgodne z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U ( patrz rozdział 2 ustawy) Technologia FuelCal® umożliwia przetwarzanie rozdrobnionych UPPZ na inteligentne nawozy organiczno - mineralne OrCal®. Technologia i nawóz OrCal ® posiadają niezbędne dopuszczenia i pozytywne opinie. Następuje znaczna obniżka kosztów gospodarki UPPZ. Występuje brak uciążliwości odorowej (zapachowej). Ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się chorób. Likwidacja transportu UPPZ na duże odległości. FuelCal® jest źródłem cennych nawozów . Technologia powstała w Polsce i sprawdzona została w skali przemysłowej. W nawozach produkowanych technologią FuelCal (w odróżnieniu od mączek) nie możliwe jest odtwarzanie się patogenów i nie stanowi on pożywki dla grzybów Nawóz OrCal ® nie może być skarmiany ( w odróżnieniu do mączek ) przez zwierzęta ze względu na wysoką zawartość wodorotlenku wapnia.

4 Podstawy technologii- definicje
1. UPPZ –Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego nie przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta zgodnie z definicją Rozporządzenia (UE) 1774/2002 kategorii 2 i Reagent – wapno palone mielone BWR ( Bardzo Wysokiej Reaktywności ) o parametrze t60 < 2 minut. Producenci : Lhoist Bukowa, CRH Trzuskawica, Vapenka Vitosov, Fels Rudersdorf. 3. Parametr t60 – wskaźnik oceny reaktywności chemicznej wapna palonego charakteryzujący szybkość reakcji egzotermicznej wapna palonego z wodą, badany zgodnie z normami jakościowymi obowiązującymi w przemyśle wapienniczym. 4. Reaktor – podstawowy element linii technologicznej dostarczanej przez dostawcę, w którym miazga PUPZ kontaktowana jest w sposób kontrolowany z reagentem celem spowodowania reakcji egzotermicznej i wytworzenia produktu - nawozu mineralno- organicznego OrCal®. 5. Nawóz organiczno – mineralny OrCal® - produkt opuszczający reaktor i spełniający wymagania nawozowe zgodnie z dopuszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiadanym przez Dostawcę Technologii 6. Wydajność linii technologicznej – średnia ilość produktu wytwarzanego w sposób ciągły przez dostarczoną linię technologiczną w ciągu 1 godziny nieprzerwanej pracy linii . Wydajność określa się testem wydajności podczas nieprzerwanego procesu produkcyjnego trwającego co najmniej 6 godzin. Wydajność definiowana jest jako wynik podzielenia ilości otrzymanego produktu przez czas nieprzerwanej pracy linii technologicznej.

5 Gwarantowane parametry pracy dostarczanej linii produkcyjnej :
Wydajność przetwarzania nie mniej niż 2 Mg surowych zmielonych homogenicznych PUPZ na godzinę w przypadku pracy pojedynczego węzła przetwórczego i 4 Mg surowych zmielonych homogenicznych PUPZ na godzinę w przypadku pracy węzła podwójnego. Zużycie reagenta nie więcej niż 300 kg na 1 Mg przetworzonej miazgi surowcowej Technologia FuelCal® gwarantuje pełną sterylność wytwarzanego produktu. Skład chemiczny nawozu OrCal® będzie zmienny i uzależniony każdorazowo od rodzaju przetwarzanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Każdorazowa Linia technologiczna wyposażona jest w reaktor przetwórczy o optymalnej wydajności przetwarzania do 3 Mg/h .

6 Przejściowy roztwór mleka wapiennego
Czynniki sterylizujące UPPZ: Temperatura od ° Przejściowy roztwór mleka wapiennego Gazowy amoniak Wysokie Ph zblizone do 12

7 Schemat technologiczny linii FuelCal®
Mulda przyjęciowa Wszelkiego typu odpady rolne, a zwłaszcza: Produkty Uboczne Pochodzenia Zwierzęcego kat.2 i 3, tj. pierze, gnojowica, osad z podczyszczalni, pomiot, ośrodki zwierzęce, łby, skratki, krew, biomasa z przetwórstwa rolnego, itp. Odbiór i transport do miejsca przetwarzania Węzeł rozdrabniania Rozdrabnianie, przygotowanie do przetworzenia Mieszanie, uśrednianie, dodawanie krwi, osadów z podczyszczalni w celu uzyskania jednolitego składu masy wchodzącej na reaktor. Zbiornik buforowy 3.6m³

8 Schemat technologiczny linii FuelCal®-cd.
Układ składowania i dozowania reagenta – wapno palone BWR Reaktor RCal120 Węzeł suszenia i sterylizacji technologią FuelCal® Technologia będąca własnością Multichem Eko Sp. z o.o. chroniona patentami Silos na reagent v=60m³ Suchy i wysterylizowany produkt Wykraplanie oparów i pary wodnej . Decyzja o przeznaczeniu Paliwa odnawialne dla energetyki OrCal® En o właściwościach odsiarczających zmniejszających emisję CO ( Wysoka zawartość Ca(OH)2). Nawóz mineralno - organiczny OrCal® posiadający dopuszczenie nawozowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Decyzja 183/07 z 2007/06/04 znak HORnn /07).

9 Schemat technologiczny instalacji FuelCal®
SILOS NA REAGENT REAKTOR MULDA PRZYJĘCIOWA ROZDRABNIACZ BUFOR (MIESZALNIK 3,6 m3) MIEJSCE SKŁADOWANIA NAWOZU SKRAPLACZ (CHŁODNICA) MULTICHEM – EKO Sp. z o.o.

10 Przykładowe ustawienie linii technologicznej FuelCal®
15m 14m 5m 10m MULTICHEM – EKO Sp. z o.o.

11

12 Właściwości ekologicznego nawozu organiczno-mineralnego OrCal®
Działanie biostymulujące na rozwój roślin spowodowane obecnością znacznej ilości składników organicznych pochodzenia zwierzęcego. Według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nawóz powoduje wzrost biomasy roślin od 20 – 40 % oraz podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%. (Przykładowo w pszenicy jarej nawożonej nawozem OrCal® w ilości 3 ton na hektar średnia zawartość białka przekroczyła 18% wagowych w porównaniu z 13% białka uzyskanymi w uprawach tradycyjnych). Nawozy mineralno organiczne OrCal® pomagają w odkwaszaniu gleby, zakwaszonej na skutek ubytków wapnia spowodowanego czynnikami naturalnymi bądź działalnością rolniczą.  Dzięki stosowaniu OrCal® zwiększa się przyswajalność fosforu, potasu i magnezu, a także przyswajalność mikroelementów przez rośliny.

13 Właściwości ekologicznego nawozu organiczno-mineralnego OrCal® - c.d.
Wprowadzenie nawozu OrCal® w formie wysterylizowanego granulatu organiczno – wapniowego, zawierającego reaktywny hydrat wapnia, zabezpiecza glebę przed wprowadzaniem do niej szkodliwych dla bakterii glebowych bakterii gnilnych lub bakterii fermentacji metanowej oraz zabezpiecza glebę przed rozwojem grzybów. SKŁAD CHEMICZNY OrCal® - zawartość tlenku wapnia (CaO) min % kg - 0,12zł/kg = zł - zawartość substancji organicznej min. 30 % 300 kg - 0,10 zł /kg = 30zł - zawartość azotu (N) min ,60% kg  - 3,00 zł/kg = 108 zł - zawartość fosforu (P205) ,30% kg - 2,5 zł/kg = 32 zł - zawartość potasu (K20) ,29% 2,9 kg   - 1,80 za kg = 5 zł magnez (MgO) Przybliżona cena przeliczona na składniki zawarte w OrCal ® =223zł Nawóz OrCal® jest dopuszczony do wytwarzania i wprowadzania do obrotu Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 183/07 z (HORnn /07)

14 Przykładowa kalkulacja stosowania technologii FuelCal®
Aktualne koszty utylizacji (roczny) Ilość ton na 1 rok: 6000 ton Koszt utylizacji 1 tony: 200,00 zł Łączny koszt utylizacji sposobem tradycyjnym : ,00 zł Koszt inwestycji Koszt instalacji w przeliczeniu na 1 tonę (przy inwestycji 5-letniej) Koszt instalacji pojedynczej: ,00 zł Ilość ton na 1 rok: 6000 Okres rozliczeniowy: 5 lat Suma ilości ton odpadu w okresie 5 lat: ton Koszt instalacji na tonę: 56.7 zł Koszt obsługi Koszt reagenta Zużycie: 250 kg/tonę Cena 1 tony loko do odbiorcy: 330 zł/tonę Koszt w przeliczeniu na 1 tonę UPZZ: 82.5 zł/tonę Koszty zatrudnienia dla instalacji pojedynczej Zatrudnienie 1 osoby: ,00 zł na rok Ilość zatrudnionych osób: 2 osoby Koszt obsługi łącznie: ,00 zł na rok Koszt obsługi w przeliczeniu na 1 tonę odpadu: 11.7 zł/tonę

15 Przykładowa kalkulacja stosowania technologii FuelCal®-cd.
Koszt energii Zużycie energii Rozdrabanianie: 20 kWh/tonę Przerób: 18 kWh/tonę Suma zużycia: 38 kWh/tonę Koszt rynkowy energii: 0.5 zł/kWh Koszt całkowity energii: 19 zł/tonę Koszty ogólne (opłaty, podatki, badania): 1 zł/tonę Suma kosztów obsługi: zł/tonę PRZYCHODY PUPZ w zł/tonę Przychód ze sprzedaży nawozu: 200 zł/tonę Oszczędność na opłacie utylizacyjnej: 200 zł/tone Suma przychodów: 400 zł/tonę ZYSK ZAKŁADU. Zysk zakładu w skali rocznej: ,00 (229.1 zł/tonę)

16 Aspekty prawne technologii FuelCal®
Technologia FuelCal® stworzona została przez Multichem Eko Sp. z o.o i jest jej wyłączną własnością. Technologia chroniona jest 6 udzielonymi patentami i 8 kolejnymi zgłoszonymi w UP RP i czekającymi na rozpatrzenie. Znak towarowy OrCal ® jest znakiem zastrzeżonym chronionym prawem patentowym. Prawo do wytwarzania i obrotu nawozu uzyskane zgodnie z obowiązującymi procedurami wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Decyzja Nr 183/07 z (HORnn /07 ). Metoda wytwarzania nawozu mineralno-organicznego OrCal ® jest zgodna z Metodą 7 wymienioną w Dyrektywie WE 1774/ Nie jest wymagane zatwierdzenie przez UE. Nawóz OrCal ® zgodnie z Dyrektywą 181/2006 może być wytwarzany z Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Kategorii 2 i 3.

17 Aspekty prawne technologii FuelCal®-c.d.
Podstawą prawną technologii FuelCal® jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, według której (Rozdział 2: Zasady gospodarowania odpadami): Art. 5. „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania”. Art.6. „Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów…”.

18 Aspekty prawne technologii FuelCal®cd.

19 Aspekty prawne technologii FuelCal®cd.

20 Aspekty prawne technologii FuelCal®cd.

21 Aspekty prawne technologii FuelCal®

22 Zalety technologii FuelCal®:
Stosowanie technologii FuelCal pozwala na zlikwidowanie opłat utylizacyjnych i generowanie dochodów ze sprzedaży nawozów OrCal® Odpad staje się surowcem (Dyrektywa Komisji WE 2008/98), a zakłady stosujące tę technologię zaprzestają wytwarzać odpady. UPPZ przetwarzany jest bezzwłocznie w miejscu wytwarzania. Produkt posiada znaczną wartość rynkową. Produkt przestaje być uciążliwy dla środowiska. W procesie nie występują emisje żadnych niebezpiecznych związków, tj. tlenków siarki, dioksyn czy tlenków azotu, które są typowe dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania.

23 Zalety technologii FuelCal®- cd.
Powstały nawóz organiczno - mineralny OrCal® jest suchym wysterylizowanym granulatem zabezpieczonym przed odtworzeniem się jakichkolwiek form życia biologicznego. Nawozy OrCal® uniemożliwiają zastosowanie ich w karmieniu zwierząt ze względu na wykorzystanie bardzo reaktywnego reagenta Ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się chorób i zabezpieczenie bakteriologiczne UPPZ. Likwidacja zagrożeń transportu UPPZ na duże odległości Źródło cennych nawozów mineralno-organicznych OrCal® Zmniejszenie kosztów utylizacji 1tony UPPZ poniżej 120zł/tonę.

24 Zapraszamy do współpracy.
Dziękujemy za uwagę  Zapraszamy do współpracy. Materiały o technologii FuelCal® przygotował : Janusz Zakrzewski tel

25


Pobierz ppt "Materiały o technologii FuelCal® przygotował : Janusz Zakrzewski tel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google