Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 MULTICHEM EKO ® Sp. z o.o. 74-200 Pyrzyce Zabytkowa 30 Część wprowadzająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 MULTICHEM EKO ® Sp. z o.o. 74-200 Pyrzyce Zabytkowa 30 Część wprowadzająca."— Zapis prezentacji:

1 1 MULTICHEM EKO ® Sp. z o.o. 74-200 Pyrzyce Zabytkowa 30 Część wprowadzająca

2 2 FuelCal ® – pierwsza naprawdę bezodpadowa technologia w ochronie środowiska A - Likwiduje źródła odpadów, nie walczy ze skutkami. B – Jest naturalną kontynuacją stosowanych procesów produkcyjnych. C - Wykorzystuje energię która w innych technologiach jest tracona. D – Jest tosowana bezzwłocznie w miejscu powstania. E - Przywraca do natury to co zostało jej zabrane. F - Całkowicie i wyłącznie polska. G –Potencjał rozwojowy w skali globalnej. H _ Wszystkie produkty technologii mają wartość rynkową. I –Jest przykładem podejścia LIFE CYCLE w procesach przemysłowych.

3 3 A - Likwiduje źródła odpadów, nie walczy ze skutkami. W technologii FuelCal® produkty końcowe procesów przetwórczych ( PUPZ, osady ściekowe, gnojowica i obornik, odpadowe produkty ropopochodne, biomasa, złożą bitumów i asfaltów, gips z odsiarczania, fosfogipsy i inne ) stają się pełnowartościowym surowcem przetwarzanym na produkty o wartości rynkowej. Sposób realizacji procesu przetwórczego powoduje, że materiał poddawany traci cechy odpadu, staje się surowcem. Technologia spełnia wszystkie wymogi Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. ; Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska i Rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 umożliwiające zakwalifikować przetwarzane w tej technologii materiały do surowców. Wytwórcy odpadów z najbardziej uciążliwych dziedzin gospodarki ( rzeźnie, ubojnie, oczyszczalnie ścieków, rafinerie, fermy hodowlane i wiele innych ) zaprzestają wytwarzać odpady a stają się wytwórcami cennych produktów rynkowych.

4 4 B – Jest naturalną kontynuacją stosowanych procesów produkcyjnych. W ubojniach, rzeźniach i zakładach przetwórstwa mięsnego strumień PUPZ bezzwłocznie wędruje do linii przetwórczej którą opuszcza jako cenny nawóz organiczno-mineralny lub paliwo odnawialne o zdolnościach odsiarczania spalin. W oczyszczalniach ścieków strumień zagęszczonych osadów ściekowych przechodzi natychmiast proces sterylizacji zmieniając formę i postać na nieuciążliwą, bezpieczną i nadającą się do wykorzystania w wielu dziedzinach gospodarki. W fermach hodowlanych ( trzoda, bydło, drób ) odchody ( obornik gnojowica ) po separacji zostają przetworzone na nawóz wapniowo- organiczny, oddzielone frakcje ciekłe są unieszkodliwiane w oczyszczalniach ścieków. Znika konieczność budowy zadaszonych zbiorników i uciążliwych operacji rozlewania gnojowicy po polach. Niektóre kłopotliwe rodzaje odpadów komunalnych ( opakowania wielowarstwowe, folie, makulatura itp.) po przetworzeniu technologią FuelCal stają się trwałym, nieuciążliwym paliwem odnawialnym o dużej wartości kalorycznej. Gips z odsiarczania spalin i fosfogipsy stają się surowcem dla cennego materiału wiążącego o olbrzymich możliwościach stosowania.

5 5 C - Wykorzystuje energię która w dotychczasowych technologiach była bezużytecznie tracona. Reagent ( specjalnej jakości wapno palone mielone ) przed stworzeniem technologii FuelCal ® stosowany był jako środek do sanityzacji osadów, wapno tlenkowe nawozowe, środek neutralizujący ścieki itp. W wymienionych procesach ciepło hydratacji tlenku wapnia 272 kCal/kg ) i ciepło karbonizacji (520 kCal/kg) było tracone bezpowrotnie. Wysoka reaktywność niektórych gatunków wapna palonego była uznawana za wadę utrudniającą stosowanie. W technologii FuelCal ® wysoka reaktywność stała się zaletą a nie wadą. Energia cieplna procesu hydratacji jest jednym z podstawowych czynników wykorzystywanych w technologii FuelCal.

6 6 D - Stosowana bezzwłocznie w miejscu powstania. Zalety technologii FuelCal ® : Proste i niezawodne urządzenia technologiczne realizujące proces. Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej. Brak konieczności stosowania zewnętrznych źródeł energii. Proste i krótkie procedury uruchamiania i zatrzymywania procesu. Znikoma emisja gazów i ścieków. Możliwa pełna hermetyzacja. Niewielkie wymiary gabarytowe. Możliwość stosowania technologii bezzwłocznie w miejscach powstawania przetwarzanych produktów w dowolnej skali zarówno w sposób ciągły jak i okresowo.

7 7 E – Technologia FuelCal ® przywraca Naturze to co zostało jej zabrane. Złoża kamienia wapiennego są olbrzymie ale skonczone. Wapnowanie gleb, odsiarczanie spalin, produkcja cementu i wapna zużywa olbrzymie ilości kamienia wapiennego. Wielokrotne wykorzystanie związków wapnia przed ich ostatecznym powrotem do natury oszczędza wymienione zasoby naturalne : Przykład : Etap 1 : Zabranie Naturze – wydobycie i wypał kamienia wapiennego. Etap 2: Wykorzystanie energii hydratacji i karbonizacji zawartej w wapnie w procesach przetwórczych. Etap 3: Wykorzystanie właściwości hydratu wapnia zawartego w produktach do: Nawożenia Odsiarczania Wytworzenia klinkieru cementowego Ograniczenia emisji CO 2. Etap 4: Powrót do natury

8 8 F – FuelCal ® całkowicie i wyłącznie polska. 1.Oparta na 13 zgłoszeniach patentowych w Polsce i 4 zagranicą zgłoszonych przez twórców polskich i będących wyłączną własnością polskich firm ( Multichem Eko Sp. z o.o.). 2. W rozwiązaniach szczegółowych istnieją potencjalne możliwości opracowania co najmniej kilkunastu dalszych zgłoszeń patentowych. 3. Kilka dalszych rozwiązań technologicznych i technicznych znajduje się w fazie pozwalającej na zgłoszenie kolejnych patentów. 4. Wszystkie technologie opracowane przez Multichem Eko Sp. z o.o, wpisują się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 5. Naszym celem jest uczynienie z naszej firmy i technologii FuelCal® jednej z marek rozpoznawalnych w skaliświatowej.

9 9 Baza(54) Tytuł Kod Zgł (21) Numer zgłoszenia (22) Data zgłoszenia Kod Ochr (11) Numer prawa wyłącznego (51) Klasyfikacja MKP Data publikacji BUP WYN Sposób ograniczania ilości zanieczyszczeń gazowych emitowanych w spalinach A227213627-04-1988B2152676B01D53/3406-02-1989 WYN Sposób wytwarzania granulatu z palnych odpadów, zwłaszcza z przetwórstwa i dystrybucji ropy naftowej i paliw płynnych, płynnych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, mączek kostnych oraz z procesów regeneracji zużytych olejów i smarów mineralnych A134837927-06-2001B1193904C10L5/1230-12-2002 WYN Sposób wytwarzania uszlachetnionego paliwa bitumicznego A135126219-12-2001C10L5/0030-06-2003 WYN Sposób wytwarzania uszlachetnionych asfaltów, stosowanych zwłaszcza do produkcji betonów i mas asfaltowych A135126319-12-2001C08L95/0030-06-2003 WYN Sposób utylizacji organicznych odpadów i/lub osadów ściekowych, zwłaszcza z przemysłowych i/lub komunalnych oczyszczalni ścieków A135456117-06-2002B09B3/0029-12-2003 WYN Sposób utylizacji odpadów zwierzęcych, zwłaszcza odpadów wysokiego ryzyka ze względu na zagrożenie chorobą BSE A135456217-06-2002B09B3/0029-12-2003 WYN Sposób i urządzenie do utylizacji odpadów, a zwłaszcza odpadów komunalnych, przemysłowych, zwierzęcych, mączek zwierzęcych przeznaczonych do spalenia, osadów ściekowych i odpadów ropopochodnych A136064012-06-2003B09B3/00 F23G5/0013-12-2004 WYN Sposób i urządzenie do wytwarzania produktów z surowców odpadowych A137012016-09-2004B09B3/0020-03-2006 WYN Sposób i preparat do likwidacji uciążliwości odpadów biologicznych dla środowiska A137371316-03-2005B09B3/0018-09-2006 WYN Sposób zintegrowanego przetwórstwa materiałów a zwłaszcza odpadów A137393425-03-2005B09B3/0002-10-2006 Wykaz zgłoszeń patentowych i patentów należących do MULTICHEM EKO Sp. Z o.o. ( Dalsze 3 Zgłoszenia Patentowe jeszcze nie zostały ujęte w wykazie ale są potwierdzone przez UP RP)

10 10 MULTICHEM EKO ® Sp. z o.o. 74-200 Pyrzyce Zabytkowa 30 Potencjał tkwiący w naszych technologiach

11 11 Produkcja nawozów mineralno – organicznych i odkwaszaczy gleby z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o technologię FuelCal®. Pierwsza w świecie technologia pozwalająca na przetwarzanie PUPZ bezzwłocznie w miejscu ich powstania na produkty rynkowe. Likwidacja konieczności transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza miejsce ich wytworzenia. Likwidacja uciążliwości ubojni i zakładów przetwórczych dla srodowiska ze względu na przetworzenie pupz kilka minut po ich powstaniu. Koszty przetwórstwa znikome w porównaniu z dotychczasowymi metodami przetwarzania ( wdrożenie technologii może zmniejszyć koszty przetwórstwa w skali kraju o ponad 200 milionów PLN rocznie.

12 12 Przetwarzanie osadów ściekowych na nawozy wapniowo-organiczne i odkwaszacze gleby w oparciu o technologię FuelCal®. Pierwsza w świecie technologia rozwiązująca kompleksowo problemy osadów ściekowych, niebezpiecznych odpadów zwierzęcych i likwidująca zagrożenia w przypadku wybuchu epidemii chorób odzwierzęcych. Technologia pozwalająca na zlikwidowanie źródeł epidemii odzwierzęcych w miejscach ich wystąpienia. Jedyna technologia przetwarzania osadów w wyniku której nie są wytwarzane odpady. Technologia przetwórstwa ( suszenia i sterylizacji ) w której praktycznie nie istnieje emisja gazów.

13 13 Technologia likwidacji uciążliwości ferm trzody i drobiu poprzez przetwarzanie wytwarzanych w nich produktów ubocznych ( gnojowica, pomiot kurzy i inne ) na granulowany nawóz wapniowo-organiczny. Projekt uzupełniający do przedsięwzięcia planowanego do realizacji z Funduszy Unijnych : Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu jego ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie dla Szczecina oraz terenów przyległych do jeziora. Pierwsza w świecie technologia realnie likwidująca uciążliwość przemysłowych ferm hodowlanych dla środowiska ( likwidacja emisji odorów, zlikwidowanie operacji rozlewania gnojowicy ).

14 14 Technologia STAMAR wytwarzania materiałów wiążących z produktów z odsiarczania spalin, fosfogipsów, siarczanu żelazawego. Pierwsza w świecie technologia umożliwiająca w sposób ekonomiczny przetwarzanie wymienionych odpadów na materiały wiążące z wykorzystaniem znajdujących szerokie zastosowanie gospodarcze. Jedyna technologia w której niskie koszty przetwórstwa pozwalają na wykorzystywanie powstałych materiałów wiążących w skali masowej do wytwarzania podsadzek w górnictwie, stabilizacji gruntów w budownictwie drogowych, stabilizacji refulatów z pogłębiania torów wodnych nie mówiąc o zastosowaniach tradycyjnych. Technologia pozwalająca na połączenie operacji odsiarczania spalin z wytwarzaniem gotowego materiału wiążącego dla budownictwa.

15 15 Konieczne Technologia przetwarzania surowej biomasy w miejscu jej pozyskiwania na paliwo odnawialne posiadające jednocześnie zdolność odsiarczania spalin Rozdrabnianie, suszenie, przetwarzanie technologią FuelCal ® (spaliny + CO 2 + wapno) Sekwestracja CO 2 Procesy spalania Energia tracona CO 2 CO 2 + energia słoneczna Energia zyskana Paliwa kopalne Rozkład biologiczny Niepotrzebne CO 2 Paliwa kopalne BIOMASA Stan obecny Technologia FuelCal ® CO 2

16 16 Technologia przetwarzania surowej biomasy w miejscu jej pozyskiwania na paliwo odnawialne posiadające jednocześnie zdolność odsiarczania spalin. Pierwsza w świecie technologia umożliwiająca przetwarzanie surowej biomasy na suche paliwo kosztem energii odpadowej wytwarzanej podczas jej rozdrabniania i ciepłem energii reakcji chemicznej pomiędzy wapnem i dwutlenkiem węgla zawartym w spalinach. Zużycie per saldo energii na suszenie biomasy nie przekracza 30% energii zużywanej w technologiach tradycyjnych. Pierwsza realna technologia pozwalająca na sekwestrację gazów cieplarnianych. Realizacja planowana we współpracy z Akademią Rolnicza w Szczecinie

17 17 Sfinansowanie zaproponowanych projektów w kwocie 9 200 000 PLN netto pozwoli po wdrożeniu w skali Demonstration Project na : Wygenerowania zysków dla gospodarki w skali kraju w perspektywie roku 2012 na poziomie 474 mln PLN rocznie. Wygenerowanie w firmach uczestniczących w wykonawstwie instalacji na eksport w latach 2007 – 2012 przychodów na poziomie 806 mln EURO. Stworzenie znacznych wpływów z tytułu sprzedaży licencji i Know How. Umożliwienie absorpcji przez polskie przedsiębiorstwa 1 555 mln PLN z Funduszy UE poprzez wdrożenie polskich technologii i budowę urządzeń i instalacji przez polskie zakłady przemysłowe. Wykreowanie w przedsiębiorstwach związanych z nową gałęzią gospodarki prawie 5 000 nowych miejsc pracy.

18 18 G - Potencjał rozwojowy w skali globalnej. 1. Wszystkie produkty technologii FuelCal ® mogą być surowcem w technologach wytwarzania wodoru (Interesujący kierunek rozwojowy - źródło energii odnawialnej w ramach PLATFORMY WODOROWEJ ) 2. Istniejące instalacje technologiczne po adaptacji mogą być wykonane w formie instalacji mobilnych likwidujących zagrożenie epidemiologiczne w miejscu zaistnienia ( ptasia grypa, pryszczyca, pomór drobiu itp.). Rozwiązanie unikalne w skali światowej. 3. Możliwość zlikwidowania uciążliwości ferm hodowlanych w sposób generujący dodatkowe dochody właścicielom. Rozwiązanie unikalne w skali światowej. 4. Odzyskiwane produkty uboczne ( na przykład amoniak emitowany podczas przetwarzania osadów ściekowych) mogą w naturalny sposób wyeliminować konieczność wytwarzania ich z nieodnawialnych źródeł ( Likwidacja konieczności wytwarzania amoniaku syntetycznego) 5. Technologia umożliwia przetwarzać nieopłacalne dotychczas surowce energetyczne (piaski roponośne, bitumy naturalne, asfalty, zasiarczone gatunki ropy naftowej ) na paliwa o własnościach odsiarczających.

19 19 H -Produkty mają wartość rynkową. Przetwarzane materiały Uzyskiwane produkty PUPZNawozy Paliwa odnawialne Surowce dla przemysłu cementowego i wapienniczego Surowce do generacji wodoru w technologiach objętych zainteresowaniem Platformy Wodorowej Osady ściekoweJ. W. Obornik, gnojowica, biomasa J.W Bitumy, asfalty, łupki bitumiczne, piaski roponośne Paliwa o zdolnościach odsiarczania Surowce i paliwa dla przemysłu cementowego i wapienniczego

20 20 Rozdrobnienie Punkt przyjęcia Homogenizacja Dozowanie do reaktora Przetwarzanie technologią FuelCal Dojrzewanie, składowanie PRODUKTY Bezzwłocznie po opuszczeniu linii ubojowej Tylko Kategoria 3 i 2 Wydzielony obszar Brak możliwości powrotu Tylko produkty z jednego źródła Stopień rozdrobnienia zgodnie z przepisami ( optymalnie poniżej 12mm) Intensywne mieszanie Stabilizacja właściwości fizykochemicznych surowca Stały strumień objętościowy nadawy Sterylizacja termiczna w temperaturze uzależnionej od kategorii PUPZ ( 70 o C do 150 o C) Sterylizacja chemiczna ( pH > 12,5) Sterylizacja gazowym amoniakiem NH 3 Czas działania czynników sterylizujących minimum 20 minut Niemożliwe ominiecie węzła reakcyjnego Rejestracja komputerowa parametrów temperaturowych procesu Składowanie w kontenerach lub na pryzmach w wydzielonej tzw. części czystej miejsca przetwarzania Analiza składu chemicznego Sprawdzenie bezpieczeństwa weterynaryjnego - badania na brak bakterii Clostridium perfringens, Salmonella i Enterobacteriaceae. Przekazanie użytkownikom LINIA PRZETWÓRCZA PUPZ PRACUJĄCA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ FuelCal ® Nawozy organiczno- mineralne Opinie IUNiG Paliwa odnawialne o zdolnościach odsiarczania spalin Akceptacja elektrowni i elektrociepłowni Surowce do produkcji cementu Akceptacja cementowni Środki do sanityzacji wysypisk Akceptacja operatorów wysypisk NADZÓRSŁUŻBWETERYNARYJNYCH NADZÓRSŁUŻBWETERYNARYJNYCH

21 21 Ubojnie I Przetwórnie Mięsa PUPZ w technologii FuelCal w świetle Ustawy o Odpadach nie są odpadami ponieważ przetwarzane są bezzwłoczne w miejscu przetworzenia, produkty posiadają znormalizowane właściwości i wysoką wartość rynkową. Proces prowadzony jest zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego. Produkty opuszczają przetwórnie w formie bezpiecznej pod względem weterynaryjnym i uniemożliwiającej odtworzenie w nich życia biologicznego. Niemożliwe jest wykorzystanie produktów w żywieniu zwierząt. Zlikwidowana jest możliwość rozprzestrzeniania się potencjalnych zagrożeń weterynaryjnych poza obszar ubojni lub przetwórni Możliwe wykonanie instalacji w formie przewoźnej i samojezdnej. Przyjazd i uruchomienie przewoźnej instalacji przetwórczej chorych i padłych zwierząt oraz zainfekowanych materiałów ( obornik, pomiot kurzy, inne pozostałości itp.) możliwy jest bezzwłocznie po stwierdzeniu zagrożenia. Instalacja nie opuszcza zagrożonego terenu do czasu wykonania zadania, do miejsca zagrożenia dowożony jest tyko reagent. Proces likwidacji zagrożenia realizowany jest w miejscu wystąpienia, produkty w formie bezpiecznego granulatu przekazuje się do spalenia lub wykorzystania w innej formie. Koszty likwidacji zagrożenia są nieporównywalnie niższe w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami. Jedyna metoda FuelCal zapewniaj likwidację zagrożenia w miejscu występowania Instalacja po likwidacji zagrożenia i sterylizacji wraca do Centrum Kryzysowego gotowa do realizacji nowych zadań ( szczegóły w osobnej informacji ). Gnojowicę, obornik, pomiot itp. poddaje się bezzwłocznemu przetworzeniu w miejscu powstania, odciek oczyszczany jest w kontenerowej oczyszczalni ścieków, gęstwa przetwarzana technologią FuelCal na nawóz organiczno-mineralny. Zlikwidowana zostaje uciążliwość fermy dla środowiska. Produkt posiada wartość rynkową. Możliwa jest rezygnacja z zadaszonych zbiorników na gnojowicę i kosztownych systemów rozlewania. Możliwe jest tworzenie ferm w miejscach pozbawionych terenów do rozlewania gnojowicy. Łączny efekt zastosowania technologii jest dodatni ( dzięki wartości nawozowej produktu i umiarkowanym kosztom inwestycyjnym rozwiązanie przynosi zyski). Wdrożenie technologii poprawia dobrostan zwierząt ( ograniczenie emisji amoniaku i siarkowodoru) oraz poprawia warunki BHP pracownikom zatrudnionym w fermach. Likwidacja uciążliwości zwiększa walory rekreacyjne terenów na których zlokalizowane są fermy. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII FuelCal ® CENTRA KRYZYSOWE ( S ystem Likwidacji Zagrożenia Epidemiologicznego Chorobami Odzwierzęcymi ) ( ptasia grypa, pryszczyca, pomór świń ) Fermy Trzody, Drobiu, Bydła Zwierząt Futerkowych

22 22 Polepszacze gleby ( wytwarzane wyłącznie z PUPZ Kategorii 3 i 2) Produkty otrzymywane z przetworzenia PUPZ Kategorii 3 i 2 technologią FuelCal Produkty uzyskały negatywny wynik badań weterynaryjnych na obecność bakterii Clostridium perfringens, Salmonella i Enterobacteriaceae. Stosowane zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi IUNiG w Puławach. Opuszczają wytwórnie w formie bezpiecznej pod względem weterynaryjnym i uniemożliwiającej odtworzenie życia biologicznego podczas składowania. Produkt zachowuje stały skład chemiczny przez długi okres składowania. Niemożliwe wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem. Produkty wytworzone z PUPZ Kategorii 3 i 2 identyczne z polepszaczami gleby pod względem składu, wartości nawozowych i sposobu wytworzenia i stosowania które dodatkowo przeszły procedurę badań dopuszczeniowych jako nawozów w IUNiG a następnie zostały wpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę nawozów dopuszczonych do obrotu. Warunkiem wykorzystania nawozowego jest tak jak w przypadku polepszaczy gleby uzyskaniu negatywnego wyniku badań weterynaryjnych na obecność bakterii Clostridium perfringens, Salmonella i Enterobacteriaceae. Stosowane zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi IUNiG w Puławach. Opuszczają wytwórnie w formie bezpiecznej pod względem weterynaryjnym i uniemożliwiającej odtworzenie w nich życia biologicznego podczas składowania. Produkt zachowuje stały skład chemiczny przez ponad rok składowania od ich wytworzenia. Niemożliwe wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem. Produkty otrzymane z przetworzenia PUPZ technologią FuelCal niezależnie od Kategorii a także produkty wytworzone z obornika, pomiotu i innych zainfekowanych materiałów podczas akcji likwidacji zagrożeń epidemiologicznych ( grypa ptasia, pryszczyca, pomór ) o wartości kalorycznej rzędu 3000 kCal/kg i zawartości hydratu wapnia powyżej 300 kg/kg. Przekazane do spalenia po stwierdzeniu nieobecności bakterii chorobotwórczych. Spełniające wymogi jakościowe uzgodnione z odbiorcami. Produkty otrzymane z przetworzenia PUPZ technologią FuelCal niezależnie od Kategorii a także produkty wytworzone z obornika, pomiotu i innych zainfekowanych materiałów podczas akcji likwidacji zagrożeń epidemiologicznych ( grypa ptasia, pryszczyca, pomór ) niezależnie od wartości kalorycznej i zawartości hydratu wapnia. Przekazane do wykorzystania po stwierdzeniu nieobecności bakterii chorobotwórczych. Spełniające wymogi jakościowe uzgodnione z odbiorcami. Produkty otrzymane z przetworzenia PUPZ technologią FuelCal niezależnie od Kategorii a także produkty wytworzone z obornika, pomiotu i innych zainfekowanych materiałów podczas akcji likwidacji zagrożeń epidemiologicznych ( grypa ptasia, pryszczyca, pomór ) niezależnie od wartości kalorycznej i zawartości hydratu wapnia. Przekazane do wykorzystania po stwierdzeniu nieobecności bakterii chorobotwórczych. Spełniające wymogi jakościowe uzgodnione z odbiorcami. Wykorzystanie produktów technologii FuelCal ® Nawozy organiczno-mineralne Paliwa odnawialne o własnościach odsiarczania spalin. Surowce do produkcji cementu. Środki do sanityzacji wysypisk odpadów komunalnych.

23 23 Certyfikat PIWET Potwierdzający, że produkt spełnia wymagania dyrektywy 1774/2002

24 24 DYREKTYWA RADY z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG) Artykuł 1 Do celów niniejszej dyrektywy: odpady oznaczają wszelkie substancje lub przedmioty, które posiadacz usuwa lub powinien usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego ; unieszkodliwianie oznacza: zbieranie, sortowanie, transport oraz przetwarzanie odpadów, jak również ich magazynowanie oraz składowanie na powierzchni lub pod ziemią, działania związane z przekształcaniem niezbędnym dla ponownego wykorzystania, odzysku lub recyklingu.

25 25 STAMAR TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA GIPSU Z ODSIARCZANIA SPALIN I PRODUKTÓW UBOCZNYCH Z PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W Z.CH. POLICE POTENCJALNA SKALA PRZETWARZANIA Fosfogipsy z produkcji kwasu fosforowego : 1 300 000 Mg/r 17 000 000 Mg na hałdzie Dwutlenek węgla – z syntezy amoniaku: Do 300 000 Mg rocznie Siarczan żelazawy z produkcji bieli tytanowej > 90 000 Mg rocznie W tym > 50 000 gromadzone co roku na hałdzie > 700 000 Mg na starej hałdzie Ogłoszony przetarg na suszenie 20 000 Mg rocznie PRODUKTY RYNKOWE Nowy materiał wiążący na bazie gipsu ( średnia światowa cena gipsu 91 USD/Mg). Stabilizacja gruntów. Podsadzka w kopalniach (KGHM). Płyty kartonowo-gipsowe Pigment mineralny na bazie tlenków żelaza - zamiennik – gips barwny zamiast pigmentu (średnia światowa cena pigmentu 750 USD/Mg) MULTICHEM EKO SP. Z O.O.

26 26 Technologia STAMAR Skutki ekologiczne: Minimalne zużycie energii na przetworzenie. Likwidacja składowisk odpadów. Sekwestracja dużych ilości dwutlenku węgla. Oszczędność innych zasobów naturalnych (gips naturalny). Skutki ekonomiczne: Produkty rynkowe. Zyski z handlu emisjami. Odzyskanie terenów obecnych składowisk ( 50 ha składowiska siarczanu + 130 ha składowiska fosfogipsów ). Możliwość eksportu materiałów wiążących Olbrzymie perspektywy sprzedaży licencji : USA –Floryda Białoruś – Homel ) Inne efekty: Promocja WĘDKI TECHNOLOGICZNEJ. Zaktywizowanie działalności INFRAPARKU POLICE. Aktywizacja Portu Police. Aktywizacja regionu Pomorza Zachodniego. Stworzenie w regionie wiodącego ośrodka nowych technologii ekologicznych. MULTICHEM EKO SP. Z O.O.

27 27 Technologia STAMAR Fosfogips Reagent Mieszalnik wstępny REAKTOR: Zobojętnienie kwasu siarkowego. Karbonizacja wodorotlenku wapniowego Związanie kwasu fosforowego. Odparowanie wilgoci. Kalcynacja gipsu dwuwodnego na półwodny. Dwutlenek węgla Siarczan żelazawy Utlenianie REAKTOR: Zobojętnianie Suszenie Kalcynacja GIPS BARWNY PRODUKTY RYNKOWE MULTICHEM EKO SP. Z O.O. Reagent

28 28 Reagent + Surowce Reaktor FuelCal ® Strefa Quasi - fluidalna Reaktor FuelCal ® Węzeł Domielenia Układ napędowy Układ odciągu i wykraplania Gazy Skropliny Izolacja cieplna Technologia FuelCal Gazowy stężony dwutlenek węgla lub gazy odpadowe zawierające dwutlenek węgla.

29 29 1 1515 1313 1414 1717 1717 1616 1919 21 2020 A KOMORA REAKCYJNA Zbiornik buforowy surowego fosfogipsu Zbiornik buforowy stężonego dwutlenku węgla opcja Zbiornik reagenta – wapno palone BWR Mieszalnik wstępny Technologia STAMAR II Generacji: Generatory Wiru + Generatory Mikrofal Generatory wiru Generatory Mikrofal Mieszanina surowca z reagentem Odciąg gazówKOMORA REAKCYJNA

30 30 UNIWERSALNY REAKTOR PRZETWÓRCZY Wykorzystanie: Odpady ( suszenie, sterylizacja). Surowa biomasa ( rozdrabnianie, suszenie). Suszenie minerałów. Odsiarczanie z jednoczesnym wytwarzaniem materiałów wiążących. Przetwarzanie gipsu i fosfogipsu na materiały wiążące. Sekwestracja dwutlenku węgla


Pobierz ppt "1 MULTICHEM EKO ® Sp. z o.o. 74-200 Pyrzyce Zabytkowa 30 Część wprowadzająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google