Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował Wiktor Staszewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował Wiktor Staszewski"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował Wiktor Staszewski
Atmosfera Przygotował Wiktor Staszewski

2 Skład podany na tabeli na kartce.
2.Skład Powietrza Skład podany na tabeli na kartce.

3 3.Powietrze POWIETRZE, mieszanina gazów tworzących atmosferę ziemską; do atmosfery przedostają się ,także aerozole pyły z gleb, mikroorganizmy oraz substancje powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka.

4 4.Para Substancja w fazie gazowej.

5 5.Para Nasycona Będąca w równowadze termodynamicznej z cieczą, z której powstała; ma najwyższą w danej temp. gęstość, nie podlega prawom gazów doskonałych.

6 6Gaz Doskonały Gaz doskonały - zwany gazem idealnym jest to gaz spełniający następujące warunki: 1.Brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek. 2.Objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu. 3.Zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste.

7 7.Para Nienasycona Nie będąca w równowadze z cieczą, o gęstości mniejszej od gęstości pary. nasyconej w tej samej temp. i spełniająca (w przybliżeniu) prawa gazów doskonałych.

8 8.Para wodna Para wodna powstaje w wyniku parowania wody lub sublimacji lodu podczas tego procesu cząsteczka wody odrywa się od cieczy lub ciała stałego i przechodzi do gazu. Takie przejście wymaga dostarczenia energii lub powoduje oziębianie cieczy.

9 Przykład parowania

10 9.Azot Pierwiastek chemiczny, bezwonny gaz, w temperaturze, Pokojowej mało reaktywny, po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami; składnik powietrza, organizmów żywych i skorupy ziemskiej; stosowany do produkcji amoniaku, kwasu azotowego, do powierzchniowej obróbki stali wytwarzania atmosfery ochronnej. Spowodowana działalność człowieka nadmierna obecność tlenków azotu w powietrzu jest poważnym zagrożeniem ekologicznym. Np.. Kwaśne deszcze.

11 10.ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA i skutki
występowanie w środowisku przyrodniczym składników obcych lub naturalnych w ilościach powodujących zmianę stanu środowiska; zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby jest spowodowane gł. działalnością człowieka: pozyskiwaniem zasobów miner. i energii, produkcją przem. i roln. oraz odpadami komunalnymi; do zanieczyszczeń zalicza się nie tylko substancje chem., ale także promieniowanie, np. jonizujące, silne pole elektromagnet. (w pobliżu linii wysokiego napięcia), hałas. Do zanieczyszczeń powietrza należą: toksyczne gazy, gł. tlenek węgla oraz dwutlenek siarki i tlenki azotu, powodujące ponadto zakwaszanie gleb (kwaśne deszcze) i korozję; dwutlenek węgla, w dużych stężeniach wpływający na zmiany klimat.

12 11.monitoring środowiska.
zapobiega się m.in. przez stosowanie „bezpiecznych” technologii (np. hermetyzacja procesów, obiegi zamknięte), oczyszczanie spalin i ścieków, umiejętne składowanie odpadów, utylizację odpadów, wytwarzanie substancji ulegających biodegradacji (np. detergentów w dużym stopniu rozkładalnych biologicznie), nieprzedawkowywanie nawozów i środków ochrony roślin.

13 12.Ciekawostki Czy wiesz, że???
Skroplona para służy do otrzymywania tlenu i azotu. podtlenek azotu N2O gaz rozweselający Ozon(O3) Tlen trójcząsteczkowy.

14 13.Ozon Wzór strukturalny ozonu Trójwymiarowy model cząsteczki ozonu

15 Gaz Rozweselający

16 Autorzy Wiktor Staszewski


Pobierz ppt "Przygotował Wiktor Staszewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google