Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura w ł adz HOG Obowi ą zki Funkcyjnych. Struktura HOG Kraj Region Ś wiat HOG World HOG Europe, Middle East & Africa Wroc ł awWarszawa Pozna ń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura w ł adz HOG Obowi ą zki Funkcyjnych. Struktura HOG Kraj Region Ś wiat HOG World HOG Europe, Middle East & Africa Wroc ł awWarszawa Pozna ń,"— Zapis prezentacji:

1 Struktura w ł adz HOG Obowi ą zki Funkcyjnych

2 Struktura HOG Kraj Region Ś wiat HOG World HOG Europe, Middle East & Africa Wroc ł awWarszawa Pozna ń, West Side Katowice, South Gda ń sk, North Side Americasxxx DK, 28.09.2012

3

4 Cz ł onkowstwo 1 rok Full Member Full Life Member Associate Associate Life Annual Charter for HOG Chapter – dokument opisuj ą cy relacje pomi ę dzy Chapterem, dealerem i HOG DK, 28.09.2012

5 Funkcyjni Zarz ą d Director Assistant Director Treasurer Secretary Inne osoby funkcyjne Activities Officer Membership Officer Lady of Harley Road Captain Safety Officer Photographer Webmaster Historian DK, 28.09.2012

6 Dealer Odpowiada za: Promocj ę HOG i Chapteru do potencjalnych cz ł onków Dzia ł anie Chapteru zgodnie z zgodnie z procedurami Podpisanie rocznej aplikacji i dostarczenie jej do HOG przed 31.01 Zatwierdzanie publikacji Chapteru i zamówienie odpowiednich T- shirtów Zatwierdzenie regulaminu i kontakty z Mened ż erem Regionalnym HOG Zgod ę na wszelkie zbiórki funduszy Inne wa ż ne informacje: Chapter musi by ć pod patronatem autoryzowanego dealera HD 31.01 – aplikacja Chapteru w biurze HOG DK, 28.09.2012

7 Director Odpowiada za: Wspó ł pracuje z dealerem nad regulaminami i zasadami Administracj ę Chapteru i wdra ż anie zasad HOG Podpisanie rocznej aplikacji Chapteru Promocj ę Chapteru Prowadzenie spotka ń Koordynowanie pracy osób funkcyjnych w Chapterze Weryfikacj ę, ż e gad ż ety, znaki firmowe, Chapter Officer News i inna korespondencja Chapteru s ą zgodne z zasadami i dystrybuowane Inne wa ż ne informacje: 31.01 – aplikacja chapteru w biurze HOG Je ś li wymagane przez prawo – Roczne sprawozdanie Zarz ą du DK, 28.09.2012

8 Assitant Director Odpowiada za: Pomaga dealorowi i dyrektorowi przy stosowaniu zasad HOG Pomaga dyrektorowi wg potrzeb Promuje HOG i Chapter w ś ród potencjalnych cz ł onków Informuje cz ł onków o programach HOG i potencjalnych benefitach Pomaga wprowadza ć nowych cz ł onków Inne wa ż ne informacje: Pomaga ć mu powinni funkcyjni: Lady Of Harley, Safety Officer, Fotograf DK, 28.09.2012

9 Skarbnik / Treasurer Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi w stosowaniu zasad HOG Zbieranie sk ł adek Zarz ą dzanie funduszami Chapteru Raportowanie do instytucji Miesi ę czne sprawozdanie z transakcji dla cz ł onków Dopilnowanie by zbiórki charytatywne zgodne by ł y z zasadami HOG Inne wa ż ne informacje: Na rocznym podsumowaniu przedstawia porównanie wydatków rok do poprzedniego roku CIT – je ś li wymagane DK, 28.09.2012

10 Secretary Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG Minuty ze spotka ń i inne administracyjne potrzeby Nadzór nad prac ą Membership Officer zwi ą zan ą z cz ł onkowstwem w HOG, jego odnowieniem, dok ł adno ś ci ą danych adresowych i formularzy Dostarczenie do HOG aplikacji Chapteru (31.01) i innych, je ś li wymagane, dokumentów Otrzymuje i archiwizuje dokumenty ubezpieczeniowe i raporty wypadkowe Administrowanie spotkaniem podsumowania roku Inne wa ż ne informacje: 31.01 – aplikacja Chapteru w biurze HOG Kwartalnie (1.12, 1.03, 1.06, 1.09) raport zmian w sk ł adzie chapteru (www.hpg.com) DK, 28.09.2012

11 Activities Officer Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdra ż aniu zasad HOG Nadzór nad administracj ą imprezami Chapteru Rekrutuje i szkoli ochotników do dzia ł a ń chapteru Nadzór by imprezy by ł y w ł a ś ciwie ubezpieczone/zabezpieczone W ł asciwe sporz ą dzenie i przekazanie do HD Insurance raportów z wypadków Pomoc dyrektorowi i sekretarzowi we wdro ż eniu programu zarz ą dzania ryzykiem Inne wa ż ne informacje: Je ś li wymgane odpowiada za ubezpieczenie imprez DK, 28.09.2012

12 Lady of Harley Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdra ż aniu zasad HOG Zach ę canie kobiet do bycia aktywnymi w Chapterze Informowaniu o zasadach, aktywno ś ciach i benefitach programu LOH Koordynowaniu aktywno ś ci chapteru LOH Inne wa ż ne informacje: DK, 28.09.2012

13 Road Captain Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdra ż aniu zasad HOG Pomoc w planowaniu tras na wyjazdy chapterowe Pomoc w informowaniu chapteru o programach HOG Edukacj ę cz ł onków o technikach jazdy grupowej Wype ł nianie raportów z wypadków Przewodzenie zorganizowanym wyjazdom chapterowym Inne wa ż ne informacje: DK, 28.09.2012

14 Safety Officer Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG Edukowanie cz ł onków o programie Safe Rider Skills i informacjach Motorcycle Safety Foundation Pomaga Road Captain w planowaniu wycieczek i edukowaniu cz ł onków o technikach jazdy grupowej Pomaga Road Captain w nauce i przekazywaniu sygna ł ów r ę cznych u ż ywanych przez chapter podczas jazdy Pomaga wype ł nia ć raporty z wypadków Inne wa ż ne informacje: DK, 28.09.2012

15 Fotograf Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG Fotografuje i organizuje zdj ę cia do publikacji chapteru Dostarcza zdj ę cia do HOG Magazine je ś li poprosz ą Inne wa ż ne informacje: DK, 28.09.2012

16 Membership Officer Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi w przestrzeganiu zasad HOG Dopilnowanie by cz ł onkowie mieli aktualne cz ł onkostwo krajowe Zapisywanie nowych cz ł onków Administrowanie corocznym odnawianiem cz ł onkowstwa Wspó ł prac ę z Secretary by aktualne by ł y: roczny dokument odnawiaj ą cy dla chapteru i poszczególnych cz ł onków Utrzymuje zmiany w chapterze online (members.hog.com) Inne wa ż ne informacje: 1.12, 1.03, 1.06, 1.09 – zmiany na stronie www, wtedy nie potrzeba wysy ł a ć raportów do biura DK, 28.09.2012

17 Webmaster Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdra ż aniu zasad HOG Tworzenie, edytowanie i updatowanie strony www chapteru Przestrzeganie zasad Hog i wdra ż anie nowo ś ci wspólnie z dealerem w tym obszarze Organizowanie przep ł ywu informacji elektronicznej do cz ł onków Promowanie filozofii HOG zabawy zorientowanej na rodzin ę Inne wa ż ne informacje: DK, 28.09.2012

18 Historian Odpowiada za: Pomoc dealerowi i dyrektorowi we wdra ż aniu zasad HOG Organizowanie zapisków nt. Aktywno ś ci chapteru, kolejnych funkcyjnych, zmian w statusie cz ł onkowstwa etc Organizowanie zdj ęć z imprez, poszczególnych funkcyjnych i cz ł onków Inne wa ż ne informacje: Mo ż e prowadzi ć w dowolnej formie kronik ę i inicjowa ć artyku ł y do magazynu HOG DK, 28.09.2012


Pobierz ppt "Struktura w ł adz HOG Obowi ą zki Funkcyjnych. Struktura HOG Kraj Region Ś wiat HOG World HOG Europe, Middle East & Africa Wroc ł awWarszawa Pozna ń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google