Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOI [ digital object identifier ] – identyfikator dokumentu elektronicznego w postaci pliku -tekstowego -graficznego -muzycznego -filmowego - lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOI [ digital object identifier ] – identyfikator dokumentu elektronicznego w postaci pliku -tekstowego -graficznego -muzycznego -filmowego - lub."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 DOI [ digital object identifier ] – identyfikator dokumentu elektronicznego w postaci pliku -tekstowego -graficznego -muzycznego -filmowego - lub mieszanego daj ą cy si ę zapisa ć, a nast ę pnie odczyta ć (artyku ł, rysunek, utwór muzyczny, film, zdj ę cie, oprogramowanie)

5

6

7

8 DOI : -okre ś la ca ł o ść lub fragment (artyku ł lub rozdzia ł ksi ąż ki) -jest przypisany do dokumentu (autor mo ż e odst ą pi ć prawa autorskie)

9

10 Schemat DOI: /AIP Prefix / Sufix Prefiks -okre ś la jednostk ę (organizacj ę, agencj ę, wydawc ę ) Sufiks - identyfikuje konkretny dokument

11 Ka ż dy nr DOI powi ą zany jest z rekordem w bazie Rekord zawiera: metadane dokumentu (autor, tytu ł, opis, copyright) lokalizacj ę w sieci (adres URL, strona www) nadany nr DOI mo ż liwo ść wyszukiwania

12 -Twórc ą systemu jest International DOI Foundation (IDF) organizacja non-profit z siedzib ą w USA i Europie. -Fundacja za ł o ż ona w 1998 r. z inicjatywy wydawców -Rejestracj ą i dystrybucj ą DOI dla grup interesu zajmuj ą si ę wydzielone Agencje (7).

13

14

15

16

17 W 2000 roku zatwierdzony w USA przez National Standard Organization i American National Standards Institute jako standard w postaci normy Z Syntax for the Digital Object Identifier Od DOI jest standardem ISO

18 w opisie bibliograficznym (na ko ń cu, ma ł ymi literami): Kornack, D.R.(2001). Celi proliferation without neurogenesis in adult primate Neocortex. Science. 294 (5549), , doi: /science

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 sieciowa to ż samo ść, aby automatycznie logowa ć si ę w ró ż nych serwisach internetowych (zakupy, portale bran ż owe, spo ł eczno ś ciowe) bez: konieczno ś ci zak ł adania kolejnego konta wype ł niania kolejnych formularzy zapami ę tywania nowych hase ł i loginów

37

38

39

40

41

42

43

44

45 - centralnego rejestru identyfikatorów dla indywidualnych naukowców - przejrzystego i otwartego systemu linkowania pomi ę dzy systemem ORCID i innymi u ż ywanymi obecnie systemami identyfikacji autorów

46

47

48


Pobierz ppt "DOI [ digital object identifier ] – identyfikator dokumentu elektronicznego w postaci pliku -tekstowego -graficznego -muzycznego -filmowego - lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google