Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Szych Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie Chełm, 26 czerwca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Szych Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie Chełm, 26 czerwca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Henryk Szych Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie Chełm, 26 czerwca 2012 r.

2 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia KPZK (Monitor Polski z 2012 r, poz. 252) Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

3 Ustalenia KPZK są obowiązujące dla polityki przestrzennej w obszarze regionów (plan województwa) i obszarach lokalnych (studia gmin) Dotyczą one: uwarunkowań polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat wizji zagospodarowania Polski 2030 zasad i celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju typologii obszarów funkcjonalnych systemu realizacji KPZK 2030 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

4 Jednym z procesów, jakim podlegają polityki publiczne na świecie, a szczególnie w Europie, jest przechodzenie od podejścia sektorowego do zintegrowanego podejścia terytorialnego. Charakteryzuje się ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów określonych funkcjonalnie, integracją działań publicznych w wymiarze przestrzennym oraz wielopoziomowym systemem zarządzania. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

5 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktur systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

6 OBSZARY FUNKCJONALNE - obszary charakteryzujące się wspólnymi cechami geograficznymi (społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi), w których działania o charakterze zintegrowanym ukierunkowane są na wykorzystanie ich specyficznego potencjału. … Część obszarów funkcjonalnych KPZK można zaliczyć do tradycyjnie rozumianych obszarów problemowych- czyli takich, na których dochodzi do konfliktów przestrzennych lub dysfunkcji rozwojowych i na których istnieje potrzeba podjęcia interwencji publicznej. Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

7 I.Miejskie obszary funkcjonalne Ośrodki wojewódzkie w tym metropolitalnych (obszary metropolitalne), Ośrodki regionalne, Ośrodki subregionalne (>50 tys. – w tym również Kołobrzeg, Kutno i Puławy), Ośrodki lokalne II.Wiejskie obszary funkcjonalne Uczestniczące w procesach rozwojowych, Wymagające wsparcia procesów rozwojowych III.Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej Strefa przybrzeżna, Polska wyłączna strefa ekonomiczna na morzu, Górskie, Żuławy, Ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, Tereny zamknięte Narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

8 IV.Obszary kształtowania potencjału rozwojowego Cenne przyrodniczo, Ochrony krajobrazów kulturowych, Ochrony i kształtowania zasobów wodnych, Strategicznych złóż kopalin V.Obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej O najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, Obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, Przygraniczne, Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich. Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

9

10

11

12 … określone w KPZK 2030 obszary funkcjonalne powinny być uwzględnianie jako element planowania przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym, a tam, gdzie jest to zasadne, stanowić odrębną kategorię planistyczną. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

13 Uchwała Nr LXIV/1224/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Katalogu Stref Przedsiębiorczości Cele sporządzenia dokumentu: -wskazanie terenów inwestycyjnych i kierunków ich optymalnego zagospodarowania, - poprawa atrakcyjności gospodarczej poszczególnych gmin i regionu lubelskiego (promocja gospodarcza województwa), - udostępnienie dla inwestorów informacji o terenach inwestycyjnych województwa (jedno z podstawowych narzędzi Centrum Obsługi Inwestora – COI przy Urzędzie Marszałkowskim), - źródło informacji dla Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)

14

15

16

17


Pobierz ppt "Henryk Szych Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie Chełm, 26 czerwca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google