Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego (wstępne wyniki analizy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego (wstępne wyniki analizy)"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego (wstępne wyniki analizy) Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 20 sierpnia 2012 r.

2 2 Potencjał Rozwojowy Brak jest jednolitej (jednej) uniwersalnej definicji określającej POTENCJAŁ ROZWOJOWY (trudność) - Najczęściej przyjmował się zespół różnych czynników będących w zależności i korelacji (pozytywnej, synergicznej) - Innym podejściem jest określenie potencjałów za pomocą udziału poszczególnych jego składowych w zasobach ogólnokrajowych (zewnętrznych)

3 3 Potencjał Rozwojowy Relacje SRW a krajowy i regionalny system programowania (potencjały) Strategia powinna identyfikować potencjały i bariery rozwojowe istotne z punktu widzenia rozwoju województwa i kraju Obszary strategicznej interwencji wskazane w SRW powinny przełożyć się na koncentrację tematyczną i terytorialną SRW powinny wskazać oczekiwania i propozycje przedsięwzięć priorytetowych istotnych do realizacji na poziomie regionalnym oraz wspólnych dla poziomu krajowego i regionalnego Powiązanie potencjałów rozwojowych z systemem wsparcia

4 4 Potencjał Rozwojowy PROBLEMY: Trudna identyfikacja, trudne wybory Brak kryteriów wyboru Duże wyzwanie intelektualne

5 5 Terytorializacja - co wynika z dokumentów strategicznych ? Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Głównym zadaniem planowania przestrzennego jest o wskazywanie możliwości optymalnego wykorzystania przestrzennie zróżnicowanych cech danego obszaru dla osiągnięcia celów rozwojowych, o ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni i koordynacja w czasie działań rozwojowych, pozwalające na uzyskanie efektu synergii tych działań o zachowanie tych cech terytorium, które wymagają ochrony i gwarantują tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wyznaczanie obszarów funkcjonalnych

6 6 Terytorializacja - co wynika z dokumentów strategicznych ? Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Celem strategicznym polityki regionalnej jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju: o wzrostu, o zatrudnienia, o spójności. Celem polityki staje się stymulowanie wszystkich regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu przede wszystkim na podstawie ich zasobów endogennych. Wyznaczanie obszarów strategicznej interwencji

7 7 Terytorializacja - Założenia aktualizacji Strategii (…) Nowe podejście do wsparcia regionów zakłada większą koncentrację środków oraz przesunięcie akcentów z wyrównywania szans rozwojowych na wydobywanie specyficznych dla danego obszaru potencjałów rozwojowych. Wśród zasad wskazanych w Założeniach (…), które będą brane pod uwagę przy opracowaniu Strategii są: o trwałości i zrównoważonego rozwoju, co oznacza tworzenie wartości dodanej na trwałych podstawach m.in. Poprzez wykorzystanie endogenicznych potencjałów o koncentracji: określenie obszarów strategicznej interwencji/ obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym w aspekcie: tematycznym i terytorialnym

8 8 Potencjał rozwojowy - jak go można definiować ? POTENCJAŁ TERYTORIALNY to potencjał rozwojowy wynikający z uwarunkowań danego obszaru POTENCJAŁ TERYTORIALNY to potencjał rozwojowy wynikający z uwarunkowań danego obszaru ZASÓB MOŻLIWOŚĆ/ UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA POTENCJAŁ ROZWOJOWY

9 9 Potencjał rozwojowy - jak go można definiować ? Potencjał człowieka: wiedza, doświadczenie, umiejętności, zdolności, motywacja, otwartość na zmiany Potencjał instytucji: możliwości instytucji do sprawnego wypełniania postawionych zadań Potencjał gospodarki: zespół cech danej gospodarki, decydujących o jej konkurencyjności

10 10 Potencjał rozwojowy - co zrobić by go wykorzystać ? Wykorzystanie potencjału oznacza: o jego zdefiniowanie (co możemy wykorzystać), o określenie warunków jego wykorzystania, o koniczność określenia jakie działania należy podjąć, aby dany zasób wygenerował większą wartość dodaną dostosowanie wsparcia do realiów danego terytorium, konsekwentne, długofalowe i zintegrowane wsparcie. Kluczową kwestią jest zachowanie równowagi pomiędzy czynnikiem ekonomicznym (generowanie wartości dodanej dzięki wykorzystaniu danego zasobu) a czynnikiem społecznym i środowiskowym (bardzo ważna rola planowania przestrzennego).

11 11 Potencjały rozwojowe - ankieta Adresatami ankiety były osoby uczestniczące w debacie, m.in.: jednostki samorządu terytorialnego (233 jednostki), departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, inni zaangażowani partnerzy społeczno-gospodarczy. W sumie wypełnionych zostało 91 ankiet Skala od 1 do oznacza największe znaczenie, a 1 najmniejsze znaczenie Odpowiedzi inne… – niewielka liczba wskazań lecz z wysoką oceną zniekształca wyniki ankiet

12 12 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet Co stanowi najważniejszy potencjał województwa lubelskiego? Inne: m.in. środowisko, turystyka, transgraniczność

13 13 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet Co stanowi najważniejszą słabość województwa lubelskiego? Promocja regionu, sieć szerokopasmowego internetu

14 14 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet Co stanowi najważniejszą szansę rozwojową województwa lubelskiego?

15 15 Potencjały rozwojowe - wyniki ankiet Co stanowi najważniejsze zagrożenie dla rozwoju województwa lubelskiego?

16 16 Potencjały rozwojowe - podsumowanie wyników ankiet Depopulacja Malejący stopień nakładów inwestycyjnych naukowych Wzrost bezrobocia Wykorzystanie środków UE Rozwój infrastruktury drogowej Napływ inwestycji zagran. Niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej Infrastruktura Przerost zatrudnienia w sektorze rolniczym Rolnictwo Zabytki i położenie regionu Gospodarka i przedsiębiorczość POTENCJAŁY (MOCNE STRONY) SŁABOŚCI ZAGROŻENIA SZANSE

17 17 Podsumowanie wykorzystanie potencjału danego obszaru powinno przekładać się na tworzenie wartości dodanej na tym właśnie obszarze odkrywanie potencjału i zagospodarowywanie zasobów musi mieć w dużej mierze charakter oddolny niezbędne jest kompleksowe podejście do zagospodarowania danego potencjału\ dyskusja, weryfikacja oraz uzupełnienie propozycji zgłoszonych przez Departamenty

18 Dodatkowe informacje 18 Wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji Strategii będą na bieżąco udostępniane na stronie: Kontakt :

19 Dziękuję za uwagę Bogdan Kawałko Dyrektor


Pobierz ppt "Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Endogenne potencjały rozwojowe województwa lubelskiego (wstępne wyniki analizy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google