Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ;"— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych E-mail; funduszepomocowe@wp.pl

3 3 P L A N P R E Z E N T A C J I 1 2 3 Żródła finansowania TRZY KROKI Co dalej ? PROW w działaniu 4

4 4

5 5 Źródła finansowania

6 6 Środki własne Środki własne Pomoc publiczna Pomoc publiczna Dotacje - PROW Dotacje - PROW Strona trzecia Strona trzecia

7 7LOGO MAX WYS. DOT. % DOT. TRYBPZP NAJBL. TERMIN UWAGI GIS GIS NFOŚiGWbez 30 % 30 % + 45 % pożyczkaKONKURSNIE Brak zapowiedzi IG PO IGbezMapaPomocy 40 -60 %KONKURSTAK Brak zapowiedzi IiŚ PO IiŚbez Mapa pomocy 40 – 60 %KONKURSTAK Brak zapowiedzi RPOIndywidualnie Mapa pomocy 40 – 60 %KONKURSTAK Wg województw PROW 123 20 MLN PLN 50 % KOLEJNOŚĆNIE III/IV kw. 2012 Przetwórstwo roślin na produkty, które są wyk. na cele energetyczne PROW 312 0,3 MLN PLN 50 % KOLEJNOŚĆNIE III/IV kw. 2012 Miejsce pracy – 100 tyś/szt. POLSEFF 1 mln EURO 10 % KOLEJNOŚĆNIECIĄGŁY 15 % Kogeneracja

8 8 ULGA w PODATKU DOCHODOWYM - NOWE TECHNOLOGIE Ustawa z 12.05.2006 r. Dz. U. 107, poz.726 koszty jej zakupu (+ odsetki, + koszty jej wdrożenia itd.) Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nabywając nową technologię może odliczyć od podstawy podatku koszty jej zakupu (+ odsetki, + koszty jej wdrożenia itd.) Odliczenia są limitowane i dla przedsiębiorstw MŚP nie mogą przekroczyć – 50 % – 50 % kwoty wydatków w roku, w którym prawo do odliczenia zostało nabyte. - 30%. Dla pozostałych podatników jest to - 30%. DEFINICJA: Nowa technologia DEFINICJA: Nowa technologia- jest to wiedza technologiczna materialna i prawna, a szczególnie wyniki badań i prac, stosowana w niż 5 lat świecie krócej niż 5 lat i służąca do produkcji nowych bądź udoskonalonych wyrobów. ULGI PODATKOWE

9 9 1.KREDYTY 1.KREDYTY z dopłatami do oprocentowania nGP – 1/2 %, (~ 3,68 %), (nBR15 – ¼, ~ 3,2 %) min. na: Budowa, przebudowa, remont mogą być używane !!!Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!!Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne 2.GWARANCJE, PORECZENIA 2.GWARANCJE, PORECZENIA spłaty kredytów bankowych Poręczenie do wysokości 60 % Gwarancja do wysokości 80 % Prowizja jednorazowa od 0,5 % do 2 % Kredyty z częściową spłatą kapitału 3. Kredyty z częściową spłatą kapitału – tylko dla gospodarstw rol. KREDYTY PREFERENCYJNE KREDYTY PREFERENCYJNE

10 10 PROW w działaniu

11 11 Zaczęło się od ; Włochy, Francja, Niemcy i BENELUX

12 12

13 13 Modernizacja gospodarstw rolnych (121) Modernizacja gospodarstw rolnych (121) Różnicowanie w kierunku działalności Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej (311) pozarolniczej (311) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (321) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (321) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123) BRYKIET, PELET, Przetwórstwo roślin BRYKIET, PELET, Przetwórstwo roślin na produkty które są wykorzystywane na cele energetyczne na produkty które są wykorzystywane na cele energetyczne.

14 14 (123) Ilości wniosków (2934 szt.) według : ilość/średnia wartość dotacji/kwota rozdysponowana (123) Ilości wniosków (2934 szt.) według : ilość/średnia wartość dotacji/kwota rozdysponowana

15 15 budowa, przebudowa lub remont a) budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją (nie odtworzeniowych) w tym BIURO do 10 % k.k. zagospodarowanie terenu b) zagospodarowanie terenu ; niezbędna infrastruktura, utwardzenie, ogrodzenia, monitorowanie, place manewrowe, zjazdy zakup nowych maszyn, urządzeń c) zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia i sprzętu - pierwszy użytkownik, nabyte wyłącznie od producenta/dystrybutora. sprzęt komputerowy i oprogramowanie d) sprzęt komputerowy i oprogramowanie – monitoring i zarządzanie obiektem, sterowanie produkcją (w tym AKPiA), programy księgowe, magazynowe, oprogramowanie w tym autorskie. ) e) środki transportu (bez samochodów osobowych) – cysterna, silos, chłodnia, mroźnia i transport wewnętrzny; wózki widłowe, paleciaki, transportery, ładowarki czołowe, ciągniki …. projekty, operaty, kosztorysy, wypisy, ISO, BIZNES - PLAN f) projekty, operaty, kosztorysy, wypisy, ISO, BIZNES - PLAN Koszty kwalifikowane - 123 Koszty kwalifikowane - 123

16 16 (123) Zwiększanie wartości dodanej … - nabory (123) Zwiększanie wartości dodanej … - nabory

17 17 STAN wykorzystania; wypłacono 43,94 %, budżetu (3/4) Ilość odrzucanych wniosków OK.. 43 % w tym 34 % na ocenie formalnej OSTATNII nabór w ramach PROW !!! 311 (konkurs), 123 (GPR), 312 (konkurs) – realizacja do połowy 2015r. Przewidywany termin; III/IV kwartał 2012 r. po czerwcowej ocenie stanu realizacji PROW ~0,8 mld PLN PROW OZE PROW OZE

18 18 TRZY KROKI

19 19 KROK PIERWSZY DECYZJA WŁAŚCICIELSKA

20 . KROK DRUGI GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH 20 WARUNEK NAJPÓŹNIEJ DO WRZEŚNIA br. pozostałe czynności do 6 miesięcy WARUNEK: NAJPÓŹNIEJ DO WRZEŚNIA br. pozostałe czynności do 6 miesięcy

21 Min. 5 szt. (najlepiej 6) osób fizycznych lub prawnych posiadających Numer Identyfikacyjny Producenta Rolnego - min. 1 ha (najlepiej przeliczeniowy), Brak wymogu uprawnień rolniczych, każde zamieszkanie, także dzierżawa podział …!!! Łączenie osób lub podmiotów albo podział …!!! Minimalna wartość potencjalnej produkcji rolnej WSZYSTKICH członków GPR – 50 tyś. EURO WSZYSTKIE branże produkcji rolnej (roślinne, zwierzęce) + rośliny energetyczne 21 GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH

22 Akt notarialny (KRS), Urząd Marszałkowski (uznanie) PLAN DZIAŁANIA; plan na 5 lat Niezrealizowanie Planu Działania lub rozwiązanie przed 5 laty – NIE powoduje konieczności zwrotu dotacj i 5 % rocznej produkcji (max. 100 tys. EURO rocznie) administracja i wspólne użytkowanie np. maszyn 70 % reklama (systemy jakości, produkt tradycyjny itp.) GPR to przywilej w PROW 123 22 GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH

23 . KROK TRZECI WNIOSEK POMOCOWY WNIOSEK POMOCOWY TECHNOLOGIA, LOKALIZACJA, MONTAŻ FINNASOWY 23

24 24 WNIOSEK POMOCOWY MONTAŻ FINANSOWY WNIOSEK POMOCOWY ; MONTAŻ FINANSOWY Czy to się opłaca? – współczynniki redukcyjne, import … Kto ma biomasę ten ma … Kto ma biomasę ten ma … Propozycje technologiczne; (D) (AU) (SZ) (CAN) (CZ) (Chi) Wnioski; ocena w Centrali – DOPI, błędy…. 17 szt. DUŻYCH (pow. 3,5 t/h) wniosków w realizacji 20 %, Montaż finansowy; 20 %, zaliczka - 50 %, etapy, kredyt Reżim czasowy (1 i 5 miesięcy…) Oszustwa dotacyjne !!! Kosztorys Inwestorski i Powykonawczy Kosztorys Inwestorski i Powykonawczy – podstawa !!! DUŻE problemy z wnioskami o płatność DUŻE problemy z wnioskami o płatność

25 . Co dalej ? 25

26 Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 Negocjacje, komisarz (Dacian Ciolos - RO), generalna krytyka WPR Zmniejszenie WPR w budżecie UE – nowe instrumenty, decyzja 2012/2013 BIOENERGETYKA BIOENERGETYKA (pożyczka/kredyt technologiczny) Nowe wyzwania (pożyczka/kredyt technologiczny) - innowacyjność i oryginalne nowoczesne technologie, - zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, efektywność energetyczna i produkcja OZE. - efektywność energetyczna i produkcja OZE. Zmiana zakresu Załącznika nr 1 do Traktatu Akcesyjnego który wytycza linię demarkacyjną dla PROW. Wykluczenie niektórych rodzajów przetwórstwa spożywczego gdzie występuje wyraźny nadmiar mocy produkcyjnych - mleko Wykluczenie przedsiębiorstw nie będących w kategorii MŚP 26 CO DALEJ ?

27 27 CO DALEJ ? Cel 1. Konkurencyjność rolnictwa Cel 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi Cel 3. Rozwój terytorialny Transfer wiedzy Priorytet 1. Transfer wiedzy w rolnictwie w rolnictwie Wsparcie żywotności Priorytet 2. Wsparcie żywotności gospodarstw gospodarstw Łańcuch żywnościowy Priorytet 3 Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ryzykiem Wspieranie efektywnego Priorytet 4 Wspieranie efektywnego wykorzystania surowców, wykorzystania surowców, gospodarka niskoemisyjna gospodarka niskoemisyjna Rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Działania PROW mogą służyć realizacji wielu priorytetów! PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA. Ochrona i poprawa stanu Priorytet 5. Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zależnych ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa od rolnictwa i leśnictwa Uwolnienie potencjału Priorytet 6. Uwolnienie potencjału miejsc pracy i wzrostu na miejsc pracy i wzrostu na obszarach wiejskich obszarach wiejskich

28 28 CO DALEJ ? Art. 18 Inwestycje w środki trwałe (dawne Modernizacja gosp. rolnych, dawne Scalanie, dawne Zwiększanie wartości. ) Cel: umożliwienie beneficjentom opracowywanie i realizowanie połączonych projektów o zwiększonej wartości dodanej Zakres: budowa, przebudowa, remont, zakup maszyn i urządzeń, infrastruktury tech. NOWOŚĆ: JEDEN ŚRODEK, WSZYSKIE KAT. BENEFICJENTÓW …. dla gospodarstw rolnych, inwestycje zbiorowe, inwestycje związane z dostępem do gruntów rolnych i leśnych, w zakresie scalania, dostawy energii i gosp. wodnej, inw. związane z przetwórstwem, NATURA 2000. -załącznik: analiza SWOT, mocne i słabe strony inwestycji, rodzaj biznes planu (np. plan rozwoju gospodarstwa) podobne jak w naborze dot. restrukturyzacji produkcji mleczarskiej KREDYT INNOWACYJNY tak jak (I), PO IG, JEREMIE

29 29 Wzrost jakości kapitału ludzkiego Podnoszenie umiejętności poziomu wykształcenia Zwiększenie zatrudnienia i miejsca zamieszkania Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy Wykluczenie społeczne i aktywizacja Poprawa warunków życia Rozwój infrastruktury – bezpieczeństwo energetyczne Rozwój infrastruktury transportowej Technologie informatyczna Dobra i usługi publiczne Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa Bezpieczeństwo żywnościowe Jakość bazy produkcyjnej rolnictwa i rybactwa Wytwarzanie wysokiej jakości i bezpieczeństwo Uczciwa konkurencja rynkowa Podnoszenie świadomości i wiedzy o produkcji r-s Wzrost produktywności i konkurencyjności Modernizacja i wzrost innowacyjności Transfer technologii zrównoważonego rozwoju Dostosowanie struktur do skali UE i globalnej Promocja i powiększanie rynków zbytu Ochrona środowiska i klimatu Ochrona środowiska i różnorodność biologiczna Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego Zmiany klimatu Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka OZE KIERUNKI INTERWENCJI do 2020

30 30 W ramach kontraktów (dotacje UE) za Inżyniering, maszyny i urządzenia za 1 EURO wraca za 1 EURO składki do budżetu UE od płatników netto (7) wraca; NIEMCY – 0,85 EURO A. NIEMCY – 0,85 EURO B. AUSTRIA – 0,68 EURO C. FINLANDIA – 0,55 EURO D. SZWECJA – 0,54 EURO E. WŁOCHY - 0,44 EURO FRANCJA 0,22 EURO F. FRANCJA - 0,22 EURO G. W. BRYTANIA – 0,22 EURO ŚREDNIO – 0,61 EURO KOSZT~ 7,2 % !!! KOSZT (średni) dystrybucji dotacji; ~ 7,2 % !!! CO DALEJ ?

31 Dotacje na przetwarzanie biomasy Dotacje na przetwarzanie biomasy DOTACJE w PRAKTYCE 5/2012. 31

32 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów Dotacje w praktyce. 32

33 33 Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl … Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiego rolnictwa… Bydgoszcz, 29 maja 2012 r.


Pobierz ppt "1. 2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google