Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI Gdańsk, 18.06.2007r. Konferencja – Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI Gdańsk, 18.06.2007r. Konferencja – Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej."— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI Gdańsk, 18.06.2007r. Konferencja – Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej Marcin Stefański dyrektor departamentu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie pomorskim

2 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 Osie Priorytetowe: % alokacja środków EFRR 1. Rozwój i innowacje w MŚP21,0% 2. S p o ł e c z e ń s t w o w i e d z y7,0% 3. Funkcje miejskie i metropolitalne12,0% 4. Regionalny system transportowy23,0% 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku7,0% 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe5,0% 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa4,0% 8. Lokalna infrastruktura podstawowa14,0% 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie4,0% 10.Pomoc techniczna3,0% RAZEM100,0%

3 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO LpLp Oś Priorytetowa Wkład Wspólnoty (a) Wkład krajowy (b)=(c)+(d) Finansowanie ogółem (e)=(a)+(b) Poziom współfinanso -wania (f)=(a)/(e) Krajowe środki publiczne (c) Krajowe środki prywatne (d) 1 Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 185 863 810123 909 20746 575 28477 333 922309 773 01760% 2Społeczeństwo wiedzy61 954 60320 651 53416 521 2284 130 30782 606 13875% 3Funkcje miejskie i metropolitalne106 207 89145 517 66834 138 25111 379 417151 725 55970% 4Regionalny system transportowy203 565 12567 855 042 0271 420 16775% 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 61 954 60320 651 53417 553 8043 097 73082 606 13875% 6Turystyka i dziedzictwo kulturowe44 253 28814 751 09611 948 3882 802 70859 004 38475% 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa 35 402 63011 800 87710 809 603991 27447 203 50775% 8Lokalna infrastruktura podstawowa123 909 20721 866 33121 137 453728 878145 775 53785% 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 35 402 6306 247 5235 247 919999 60441 650 15485% 1010 Pomoc techniczna26 551 9738 850 658 035 402 63075% Wartość Programu ogółem885 065 762342 101 469240 637 629101 463 8401 227 167 23172%

4 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo wiedzy Cel główny Osi Priorytetowej Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy. Cele szczegółowe Osi Priorytetowej: - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktycznej i naukowo- dydaktycznej szkół wyższych; - Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kierunki Wsparcia 1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna 2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego

5 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Wsparcie ukierunkowane będzie na następujące Tematy Kluczowe: 2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wspierane będą przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej. Realizowana będzie m.in. kompleksowa rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury regionalnych (doprowadzających sieć szkieletową do miast powiatowych oraz miejscowości gminnych) oraz miejskich sieci szkieletowych, lokalnych sieci dostępowych oraz kanałów alternatywnych zapewniających publiczny, szerokopasmowy dostęp do usług elektronicznych i Internetu. Realizowane projekty przyczynią się do poprawy warunków infrastrukturalnych dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów internetowych. 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Realizacja przedsięwzięć umożliwi wdrożenie zintegrowanych i interaktywnych publicznych usług elektronicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów. Projekty będą realizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo świadczonych usług, a także integrację i standaryzację istniejących oraz nowotworzonych systemów informatycznych. Minimalna wartość projektu w ramach 2.2.1, co do zasady, nie może być niższa niż 500 tys. euro; natomiast w ramach 2.2.2, co do zasady, nie może być niższa niż 250 tys. euro.

6 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Typy przedsię- wzięć 2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: rozbudowa i modernizacja regionalnych oraz miejskich, informatycznych sieci szkieletowych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową; budowa i rozbudowa lokalnych, szerokopasmowych sieci dostępowych poza obszarami miejskimi, w szczególności w oparciu o technologię bezprzewodową; budowa miejskich, szerokopasmowych sieci dostępowych (METRO); tworzenie publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (PIAP-y, Hot-Spoty); rozwój telefonii internetowej (VoIP) do zastosowania w instytucjach publicznych. 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego: rozwój interaktywnych usług elektronicznych w administracji (e-Administracja) oraz przebudowa zaplecza informatycznego administracji (systemy back-office); podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych, w tym wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji publicznej; rozwój usług elektronicznych na potrzeby edukacji, wspierających wszelkie formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego (e-Edukacja); rozwój regionalnych zasobów cyfrowych w Internecie promujących turystykę i kulturę regionu (e-Kultura, e-Turystyka); rozwój aplikacji telemedycznych oraz usług informacyjnych na potrzeby ochrony zdrowia (e- Zdrowie); rozwój aplikacji oraz usług elektronicznych wspierających pracę na odległość (telepraca).

7 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Preferencje W zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego preferowane będą projekty: o charakterze regionalnym, doprowadzające publiczną, informatyczną sieć szkieletową do miast powiatowych i miejscowości gminnych; kompleksowe, ukierunkowane na rozbudowę publicznej sieci szkieletowej, poprawiającej dostępność do Internetu na obszarach wiejskich i w małych miastach. W zakresie rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego preferowane będą projekty: dotyczące usług elektronicznych świadczonych dla jak najszerszego kręgu mieszkańców oraz przedsiębiorców. Kategorie beneficjentów: - jst, ich związki i stowarzyszenia; szkoły wyższe; jednostki naukowe; administracja rządowa; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; partnerzy społeczni i gospodarczy; podmioty sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

8 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Spodziewane efekty realizacji - Zwiększenie liczby studentów oraz podniesienie krajowej i międzynarodowej rangi pomorskich uczelni; - Wzrost liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu; - Wzrost liczby usług publicznych dostępnych on-line. Podstawowe źródła finansowania i zaangażowania środków UE Oś Priorytetowa będzie finansowana ze środków EFRR, krajowych środków publicznych oraz krajowych środków prywatnych Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 10Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13Usługi i aplikacje dla obywateli (e-Zdrowie, e-Administracja, e-Edukacja, e-Integracja itp.) 14Usługi i aplikacje dla MŚP (e-Handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 75Infrastruktura systemu oświaty

9 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Regionalna platforma administracji publicznej: -zintegrowany BIP dla jst -moduły informacyjne – bazy danych -Cyfrowy Urząd – procedury – sprawy do załatwienia -37 podmiotów publikuje BIP -90 porozumień zawartych ogółem -7 powiatów, 54 gminy, 29 innych instytucji (Straż Pożarna, Sanepid, TBD, biblioteki, inspektoraty) -12 patronatów medialnych -6 debat multimedialnych – współpraca z TVP3 Gdańsk

10 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Maj 2007 - wniosek do MSWIA obejmujący: 1. Zaimplementowanie we Wrotach Pomorza dodatkowych procedur urzędowych – 186 2. Wdrożenie modułu opłat 3. Implementacja mechanizmów wspierających interoperacyjność 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru 5. Engine do generowania i przeprowadzania ankiet i sondaży 6. Raportowanie, archiwizowanie-XML, statystyki CU, generator zestawień bazodanowych 7. Moduł pogody

11 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekty przykładowe z zakresu społeczeństwa informacyjnego planowane do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego w okresie 2007-2013 1. Rozwój szerokopasmowej infrastruktury informatycznej w regionie – projekt z Listy Indykatywnej RPO - 2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Ew. współbeneficjenci: samorządy gminne i powiatowe województwa pomorskiego Wartość – 20 mln euro (wstępny szacunek) Budowa szerokopasmowej sieci szkieletowej na terenie województwa pomorskiego. Technologia światłowodowa – wysoka wydajność, niezawodność, skalowalność. I etap - projekt techniczny oraz analiza opłacalności inwestycji. II etap - budowa sieci do wszystkich miast powiatowych województwa. III etap – doprowadzenie sieci do wszystkich miejscowości gminnych. W początkowym etapie realizacji zakłada się przepustowość na poziomie 10GBit/s pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci.

12 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Cel: poprawa technicznych warunków dostępu mieszkańców regionu i podmiotów gospodarczych do usług społeczeństwa informacyjnego Zakres: utworzenie publicznej szerokopasmowej, światłowodowej sieci szkieletowej łączącej wszystkie miasta powiatowe i miejscowości gminne wraz z uruchomieniem węzłów dystrybucyjnych w każdej gminie (w tym m.in. zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej dla jednostek administracji publicznej, placówek służby zdrowia, edukacji i kultury oraz innych jednostek publicznych)

13 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2. Rozbudowa portalu internetowego województwa "Wrota Pomorza" RPO - 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Współbeneficjenci: UM Gdynia Wartość – ok. 1,5 mln euro 1.e-Edukacja 2.e-Biblioteka 3.Licytacje elektroniczne 4.Centrum certyfikacji obywatela

14 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Infrastruktura: 1. Współpraca z wydziałem ETI Politechniki Gdańskiej - koncepcja rozbudowy infrastruktury sieci szkieletowej bazująca na sieci Pionier oraz sieci TASK. 2. Propozycja Telekomunikacji Polskiej - Projekt Partnerstwo BB – cel - zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców województwa. Projekt zakłada rozbudowę ze środków publicznych infrastruktury na obszarach deficytowych i o niskiej opłacalności biznesowej w zakresie: światłowodowej sieci szkieletowej, miedzianej sieci rozdzielczej. 3. Projekt Broadband - propozycja przedstawiona przez brytyjskiego partnera samorządu województwa pomorskiego polegająca na zapewnieniu satelitarnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu dla regionu województwa pomorskiego. Propozycja zakładała przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną wystrzelenie w tym celu dedykowanego satelity telekomunikacyjnego.

15 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Infrastruktura cd. : 4. Projekt firmy DGT Sp. z o.o.: Zintegrowana sieć szerokopasmowa e-Locus dla użytkownika. Obejmująca utworzenie sieci dostępowo-szkieletowej umożliwiającej świadczenie usługi monitoringu wizyjnego, monitoringu środowiska, dostępu do Internetu, telefonii IP. 5. Propozycja Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego – opracowanie koncepcji i projektu szerokopasmowej sieci informacyjnej Regionu Pomorskiego. ________________________________________________________________ Współpraca z Instytutem Łączności w Warszawie: uczestnictwo w projekcie "Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu pomorskiego" oraz konsultacje z dyrektorem zarządzającym Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej. W zakresie technologii DISI prowadzi konsultacje m.in. z: Siemens Networks Sp. z o.o., Crowley Data Poland, Cisco.

16 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Propozycja TP S.A. obejmuje w zakresie: TP: - współpracę i pomoc TP w zakresie określenia obszarów rozbudowy sieci, zakresów finansowych, harmonogramu - opracowanie projektu, zaplanowanie budżetu TP - inwestycje w infrastrukturę aktywną i świadczenie usług UMWP: - przetarg na niezależnego operatora infrastruktury - przetarg na dzierżawę infrastruktury - opracowanie studium wykonalności i wniosku do RPO - budowa infrastruktury pasywnej

17 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Stan istniejący wg danych TP: - średnia gęstość portów ADSL na 100 gosp. domowych - 14 - nakłady na max kwotę z RPO - 58% dostępu – ok. 265 mln zł - średni wzrost – 44% - dostęp 100% - ponad 1 mld zł

18 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Oferta Instytutu Łączności: ETAP I – Opracowanie koncepcji rozwoju sieci szerokopasmowej w województwie pomorskim, termin realizacji: lipiec – grudzień 2007r. ETAP II - Opracowanie projektu realizacji szerokopasmowej sieci informacyjnej Regionu Pomorskiego na bazie zatwierdzonej i przyjętej do realizacji koncepcji, termin realizacji: styczeń – grudzień 2008r. ETAP III - Realizacja projektów cząstkowych składających się na projekt Rozwoju szerokopasmowej sieci informacyjnej Regionu Pomorskiego na bazie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji projektu (projektów cząstkowych), termin realizacji: styczeń 2009r. – grudzień 2010r. ETAP IV - Eksploatacja i rozbudowa infrastruktury i usług szerokopasmowej sieci informacyjnej Regionu Pomorskiego, termin realizacji: styczeń 2010r. – grudzień 2013r Finansowanie poszczególnych działań w ramach RPO WP, POIiŚ, POIG, PPP

19 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marcin Stefański tel: 32-61-524 m.stefanski@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl www.wrotapomorza.plm.stefanski@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.plwww.wrotapomorza.pl


Pobierz ppt "DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI Gdańsk, 18.06.2007r. Konferencja – Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google