Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Iwona Nurzyńska, dr Jerzy Kwieciński Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Iwona Nurzyńska, dr Jerzy Kwieciński Warszawa, 8 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 dr Iwona Nurzyńska, dr Jerzy Kwieciński Warszawa, 8 grudnia 2011 r.
Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dr Iwona Nurzyńska, dr Jerzy Kwieciński Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

2 IRWiR PAN

3 Forum Inicjatyw Rozwojowych
Pytania badawcze postawione w „projekcie pilotażowym”: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości - czy są różne w mieście i na wsi? Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na wsi Wstępne wnioski i rekomendacje

4 Struktura społeczno-zawodowa wsi
Na obszarach wiejskich mieszka 39% ludności Polski Spada udział osób pracujących w rolnictwie z 15,8% w r. do 13,4% 2009 r. – średnia unijna w 2009 r. 5,1% w UE-27 a 3,1 % w UE-15 Rośnie poziom wykształcenia ludności wiejskiej z 1,8% w 1988r. do 7,5% w 2008 r.

5 Co czyni przedsiębiorcę?
„Ja myślę, że to, skąd się pochodzi, niewielki ma wpływ na przedsiębiorczość. Że są to pewne cechy, które mamy w sobie i możemy je rozwijać poprzez środowisko, albo nie. Jak ktoś nie ma w sobie tej iskry, talentu, potencjału, to czy mieszka na wsi czy w mieście to nie ma znaczenia” – fokus w Małopolsce Społeczeństwa europejskie dzielą się dokładnie po połowie: 50% chce prowadzić własną działalność gospodarczą (samorealizacja, bycie własnym szefem), 50% woli pracę na etacie (bezpieczeństwo, stabilny dochód, mniejsze ryzyko) - Eurobarometr 2010

6 Słabe strony wsi 1. Poziom rozwoju lokalnego rynku: niedostateczny popyt związany z niskimi dochodami rolników i mieszkańców wsi (dysparytet dochodów); 2. Trudniejszy dostęp do docelowego odbiorcy usług i produktów - niska gęstość zaludnienia, peryferyjność 3. Relatywnie niskie kwalifikacje mieszkańców wsi – ograniczony dostęp do wykwalifikowanych specjalistów ( niechętnie dojeżdżają do pracy na wieś) 4. Gorzej rozwinięta infrastruktura (drogi, wodociągi, kanalizacja, sieci elektryczna i telekomunikacyjna), która pociąga za sobą dodatkowe koszty 5. Utrudniony dostęp do infrastruktury finansującej działalność gospodarczą na wsi 6.Utrudniony dostęp do szkoleń oraz doradztwa na rzecz przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a często ich nieadekwatność

7 Mocne strony wsi 1. Niższe koszty działalności: łatwy dostęp do relatywnie niżej opłacanej siły pracowników (start-up) 2. Łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych 3. Specyficzne więzi i nieformalne relacje międzyludzkie 4. Indywidualizacja problemów i przyjazny stosunek urzędników 5. Nowe wzorce zachowań, w tym konsumpcji ludzi „z miasta”, mających drugie domy na wsi

8 Przedsiębiorczość a rola samorządu lokalnego
„Przedsiębiorcy to jest mały elektorat. Lepiej zrobić kawałek drogi niż wspomóc przedsiębiorców (…) Niewiele jest wspólnych ścieżek przedsiębiorczości i samorządu”. Przygotowanie terenów pod inwestycje, plany zagospodarowania przestrzennego (zwycięzca konkursu „Laur Gospodarności” EFRWP edycja 2011) Ulgi podatkowe Dostęp do informacji o gminie, wizerunek i promocję Fora współpracy z przedsiębiorcami – wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za kontakty z potencjalnymi inwestorami i aktywnymi przedsiębiorcami

9 Bariery instytucjonalne
„Małopolska to jest inkubator ludzi z pomysłami. Tylko co z tego, jak ten pomysł jest brutalnie rozbijany o tę niewidzialną ścianę biurokratyczną. I jak słyszymy w TV, że rząd zwiększył w tym roku zatrudnienie w administracji publicznej o 10% to ci ludzie muszą coś robić. I będą robić kolejne ustawy, weryfikacje” Instytucje formalne: Skomplikowane przepisy prawa - regulujące zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej; dowolność i uznaniowość ich interpretacji przez urzędników (jako uciążliwe w ocenie badanych wskazano przepisy SANEPIDu, RDOŚ, ARiMR, związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną danych osobowych) Niedostosowanie przepisów do realiów małych firm - Think Small First - w stanowieniu prawa należy myśleć o małych firmach, w których koszt dostosowań do nowych przepisów jest kilkakrotnie wyższy niż w dużych firmach Edukacja i wychowanie

10 Bariery instytucjonalne
„Jak jest nieufność, to trudno cokolwiek zbudować… instytucje odpowiedzialne za politykę regionalną w ogóle ze sobą nie współpracują Sejmik Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, przedstawiciel rządu, czyli Wojewoda, poszczególne gminy.” Instytucje nieformalne: Kapitał społeczny - za najważniejszą przyczynę wolniejszego rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej wskazują brak kapitału społecznego (co objawia się brakiem powiązań kooperacyjnych: między przedsiębiorcami, przedsiębiorcy – władze gminne, gmina – powiat, powiat – województwo Relatywnie niskie zaufanie między instytucjami, mieszkańcami i władzami różnego szczebla

11 Struktura bezrobocia na wsi
Źródło: opracowano na podstawie danych zawartych w Raporcie o stanie wsi. Polska wieś 2010, red. I. Nurzynska i J. Wilkin, FDPA, Warszawa 2010

12 Przedsiębiorczość na wsi i w mieście
W Polsce funkcjonuje blisko 1,6 miliona gospodarstw rolnych Tylko co dziesiąte można uznać za konkurencyjne i będące w stanie zapewnić zadowalające dochody rodzinom rolniczym W 2008 na obszarach wiejskich zarejestrowanych było 928,5 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowiło ponad 24% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce

13 Przedsiębiorczość na wsi i w mieście
Źródło: Opracowanie własne

14 Wykorzystanie funduszy UE
Źródło: Opracowanie własne

15 Ilość firm, które uzyskały dotacje w ramach RPO
Źródło: Opracowanie własne

16 Wielkość dofinansowania (zł) dla firm na OW w ramach poszczególnych RPO
Źródło: opracowanie własne

17 Dotacje dla firm na OW Najwięcej firm z terenów wiejskich uzyskało dotacje na terenach województwa wielkopolskim, podkarpackim i opolskim - ponad 40 % beneficjentów–przedsiębiorców W ujęciu wartościowym największe wsparcie otrzymały przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i opolskiego Poza województwem podkarpackim przedsiębiorcy z Polski Wschodniej radzą sobie słabiej z pozyskiwaniem środków unijnych.

18 Podsumowanie - rekomendacje
Uproszczenie przepisów prawa i dostosowanie do skali działania oraz potrzeb małych przedsiębiorców (Think Small First) Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Uruchomienie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych - instytucjonalna platforma promocji i wsparcia przedsiębiorczości na terenach wiejskich (KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich) Lepsze dostosowanie i ukierunkowanie (targeting) instrumentów wsparcia (przed, w trakcie i po uruchomieniu biznesu) Ułatwienie dostępu do kapitału na zakładanie i rozwój przedsiębiorczości na wsi Modyfikacja systemów nauczania – większy nacisk na aspekty praktyczne (learning by doing) Autentyczny udział partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w procesie promowania i wspierania postaw i działań proprzedsiębiorczych

19 Dziękujemy


Pobierz ppt "dr Iwona Nurzyńska, dr Jerzy Kwieciński Warszawa, 8 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google