Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"— Zapis prezentacji:

1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: 1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 1 1

2 Cel działania Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Zasady oceny zgodności zakresu inwestycji z założeniami programu: głównym wyznacznikiem będzie podział na część formalną i biznesowa. Część formalna jest prosta – polega na dosłownym spełnianiu kryteriów beneficjenta, rodzajów działalności oraz terminów składania dokumentacji. Bardziej skomplikowane są interpretacje związane z tą częścią zasad, które odnoszą się do działalności biznesowej. Zagadnienia biznesowe koncentrują się wokół kosztów kwalifikowanych. Są to te elementy, które można dofinansowywać. Problemem są niezgodności pomiędzy umową a stanem jej realizacji albo inaczej mówiąc stanem udokumentowania realizacji inwestycji. Prosty przepis na unikanie błędów polega na wpisaniu do załącznika rzeczowo- finansowego umowy scalonych elementów kosztorysu inwestorskiego, a następnie rozliczeniu inwestycji poprzez odbiory częściowe lub odbiór końcowy inwestycji. 2 2

3 Beneficjenci Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który: Domownik a) ukończyła 16 lat,  b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,  c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy. W porównaniu z poprzednimi przepisami obowiązująca ustawa uelastyczniła zasady podlegania ubezpieczeniu rolniczemu oraz rozszerzyła krąg podmiotów objętych jego zasięgiem przez wprowadzenie, obok ubezpieczenia obowiązkowego z mocy ustawy, również możliwości ubezpieczenia na wniosek zainteresowanego oraz dopuszczając w pewnym stopniu także możliwość modyfikacji jego zakresu.   Ustawa wyróżnia dwa podstawowe działy ubezpieczenia społecznego rolników ( art. 1 ust. 2 ):   a) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,   b) ubezpieczenie emerytalno-rentowe.   Zgodnie z nową regulacją ( art. 5a ) rolnik (i pracujący z nim domownik) podlegający ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 1 rok, podejmujący po 1 stycznia r. równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą (nie będąc pracownikiem i   nie pozostając w stosunku służbowym), podlega nadal temu ubezpieczeniu, chyba że złoży Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie, iż chce podlegać ubezpieczeniu społecznemu z tytułu tej działalności. Uregulowanie to znosi istniejący dotychczas przymus podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, co było dla rolników niekorzystne w sytuacji, gdy działalność ta była prowadzona w niewielkim rozmiarze, zaś zasadniczym źródłem utrzymania rolnika były dochody osiągane z gospodarstwa rolnego. Krytycznej oceny wymaga natomiast dopuszczenie przez wspomnianą ustawę nowelizującą takiego wyboru również w odniesieniu do rolników, którzy w dniu wejścia w   życie tej ustawy podlegali już ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie spełniają warunki do objęcia ich ubezpieczeniem rolniczym z mocy ustawy. Na tej podstawie możliwe jest bowiem objęcie zakresem ubezpieczenia rolniczego osób prowadzących działalność rolniczą tylko dorywczo, bez większego znaczenia dla ich podstawowego źródła utrzymania, gdy nabycie niewielkiego gospodarstwa (wystarczy obszar 1 ha przeliczeniowego) i wybór ubezpieczenia rolniczego ma służyć głównie celom uniknięcia wyższych obciążeń składkowych związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.  W porównaniu z poprzednimi przepisami obowiązująca ustawa uelastyczniła zasady podlegania ubezpieczeniu rolniczemu oraz rozszerzyła krąg podmiotów objętych jego zasięgiem przez wprowadzenie, obok ubezpieczenia obowiązkowego z mocy ustawy, również możliwości ubezpieczenia na wniosek zainteresowanego oraz dopuszczając w pewnym stopniu także możliwość modyfikacji jego zakresu.   3 3

4 Beneficjenci cd. jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia; ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 4 4

5 Beneficjenci cd. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW na lata lub Programu; nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej; Wykluczenia opisane są w 1698/05 art.. 51 dotyczą głównie nieprzestrzegania norm: na terenie całego gospodarstwa obowiązkowych wymogów przewidzianych w art. 4 i 5 oraz załącznikach III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Nie przestrzegania na terenie całego gospodarstwa minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Pojęcie spółki cywilnej   1. Spółką w rozumieniu art. 860, a więc „ spółką cywilną”   lub   „spółką prawa cywilnego” (w odróżnieniu od spółek handlowych oraz spółek przewidzianych w ustawodawstwie szczególnym - por. uwaga 15 ), jest stosunek obligacyjny oparty na umowie, w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.   Cel spółki cywilnej   2. Najistotniejszą cechą spółki jest przyjęcie przez wszystkich wspólników zobowiązania do działania zmierzającego do osiągnięcia celu gospodarczego; brak takiego zobowiązania lub też przyjęcie go tylko przez niektórych kontrahentów, wyklucza możliwość uznania zawartej umowy za spółkę cywilną. Cel gospodarczy należy jednak pojmować szeroko, a więc jako wszelkie dążenie do uzyskania korzyści materialnych w postaci zysku albo do osiągnięcia najwyższego - przy danym nakładzie środków - stopnia realizacji wyznaczonego zadania o charakterze majątkowym. Nie można zatem utożsamiać celu gospodarczego tylko z celem zarobkowym, lecz raczej z ogólnie rozumianym motywem racjonalnego gospodarowania we wspólnocie, oznaczającym otrzymanie najlepszego efektu przy maksymalnej oszczędności środków. 5 5

6 Beneficjenci cd. jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych. Art. 5a.   Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: 1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,  2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,  3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,  4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,  5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty zł.  2. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także: 1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,  2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  6 6

7 Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy : Spełniającą wymagania określone w Programie, Która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; Obejmuje inwestycje z zakresu działalności określonej w załączniku do Rozporządzenia lub Dotyczy wynajmu pokoi, sprzedaży posiłków oraz usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie lub Dotyczy wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; Art. 36. Ustala się następujące rodzaje obiektów hotelarskich: 1) hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;   2) motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem;   3) pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;   4)  kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;  5) domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;   6) schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;   7) schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;   8) pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.   7 7

8 Kryteria dostępu cd. jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
spełnia warunki określone w rozporządzeniu oraz innych przepisach prawa, związanych z realizacją operacji; działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 8 8

9 Kryteria dostępu cd. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach należących do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 9 9

10 Kryteria dostępu cd. Operacja jest realizowana w jednym albo dwóch etapach; Wniosek o płatność pośrednią złożymy w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; Operacja zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy (w przypadku inwestycji dwuetapowej) lub 24 miesięcy( jeden etap). Płatność ostateczna będzie zawierać nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy. 10 10

11 Kryteria dostępu cd. Leasing:
będzie realizowany w nie więcej niż 10 etapach; Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy; Płatność ostateczna nastąpi w ciągu 60 miesięcy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. 11 11

12 Koszty kwalifikowalne
budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 12 12

13 Koszty kwalifikowalne
zagospodarowania terenu; zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Art. 38.  1.  Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia. 3.  Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia. 4. Przed wydaniem decyzji w zakresie rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich organy wymienione w ust. 1 mogą zwracać się o opinię do wyspecjalizowanych stowarzyszeń. 5. Zadania określone w ust. 2 i 3 są zadaniami własnymi gminy. 13 13

14 Koszty kwalifikowalne
zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe; Wysokość kwalifikujemy według wzoru Koszt zakupu samochodu = 3xKoszty kwalifikowalne operacji pozostałe po odjęciu kosztów zakupu samochodu Dla działalności z zakresu świadczenia usług transportowych. W pozostałych Koszt zakupu samochodu =< Koszty kwalifikowalne operacji pozostałe po odjęciu kosztów zakupu samochodu 14 14

15 Koszty kwalifikowalne
rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną; ogólne (poniesione nie wcześniej niż r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 15 15

16 Koszty kwalifikowalne
Koszty ogólne to: Przygotowanie dokumentacji: projekty architektoniczne, budowlane, technologiczne, raporty środowiskowe, dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, wypisy i wyrysy z katastrów, Patenty licencje Nadzór inwestorski, koszty kierownika budowy 16 16

17 Koszty niekwalifikowalne
Pomoc nie obejmuje w szczególności: podatku od wartości dodanej (VAT); zakupu rzeczy używanych.

18 Wniosek o przyznanie pomocy
18 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40 40

41 41 41

42 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 42 42

43 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. 43 43

44 Beneficjenci Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. 44 44

45 Beneficjenci cd. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Do obliczania średniorocznego zatrudnienia, oszacowania obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średniorocznego zatrudnienia – w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok stosuje się przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. § 4. Wysokość pułapu finansowego (dla obrotu netto za sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych) wymaganego dla określenia statusu mikroprzedsiębiorcy, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy, poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. 45 45

46 Beneficjenci cd. Przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia jest:
osoba fizyczna – podejmująca albo wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 46 46

47 Beneficjenci cd. Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca każdy ze wspólników spełnia warunki wymienione dla osoby fizycznej – w przypadku osoby fizycznej a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, każdy ze wspólników spełnia warunki określone dla osoby prawną lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 47 47

48 Beneficjenci cd. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; jest obywatelem państwa członkowskiego UE; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr /2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych 48 48

49 Beneficjenci cd. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; w przypadku podmiotów innych niż podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa Jeżeli operacja którą podmiot zamierza realizować związana jest z nieruchomością, miejsce położenia tej nieruchomości musi spełniać takie same kryteria 49 49

50 Beneficjenci cd. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; w przypadku podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa Jeżeli operacja którą podmiot zamierza realizować związana jest z nieruchomością, miejsce położenia tej nieruchomości musi spełniać takie same kryteria 50 50

51 Beneficjenci cd. której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ” 51 51

52 Beneficjenci cd. O pomoc może ubiegać się osoba prawna jeżeli:
wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych 52 52

53 Beneficjenci cd. jej siedziba lub oddział oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości znajdują się na obszarach wiejskich; jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 53 53

54 Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się:
Wnioskodawcy, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 54 54

55 Kryteria dostępu cd. Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu prowadzenie działalności gospodarczej jest obowiązana przedstawić instytucji wdrażającej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej najpóźniej w terminie wyznaczonym dla złożenia wniosku o płatność ostateczną. 55 55

56 Poziom wsparcia i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji; Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. 56 56

57 Poziom wsparcia i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji; Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł. w przypadku gdy działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, przy czym w wyniku realizowanej operacji musi powstać co najmniej jedno miejsce pracy operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; w tym pod względem jej kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania 57 57

58 Poziom wsparcia i wysokość pomocy
300 tys. złotych – w przypadku pozostałych rodzajów działalności, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć: 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; w tym pod względem jej kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania 58 58

59 Poziom wsparcia i wysokość pomocy
200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; w tym pod względem jej kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania 59 59


Pobierz ppt "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google