Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW Sępólno Krajeńskie, 23 lutego 2012 r. Tomasz Biały

2 PROGRAM SZKOLENIA godz – Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Nasza Krajna” – cele, przedsięwzięcia, budżet godz – szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, kwalifikowalność kosztów, najczęściej popełniane błędy godz – przerwa kawowa godz – wniosek o przyznanie pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw ” – sposób wypełniania, praktyczne wskazówki, załączniki

3 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Nasza Krajna

4 Szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Oś 3 PROW „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

6 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich

7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Warunki wsparcia określa: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Warunki wsparcia określa: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

9 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent pomocy Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro

10 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu dla osób fizycznych: podejmuje (12 mies.) albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca w zakresie: a) z zał. nr 1 do rozp. (swoboda dział. gosp. + system oświaty) b) wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

11 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu dla osób fizycznych: jest obywatelem państwa członkowskiego UE pełnoletni, poniżej 60 roku życia nie podlega przepisom o ubezp. społ. rolników w pełnym zakresie nie został wykluczony

12 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu dla osób fizycznych: ma miejsce zamieszkania na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej innej niż świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

13 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu dla osób fizycznych: ma miejsce zamieszkania na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

14 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu dla osób fizycznych: w ciągu ostatnich 2 lat nie otrzymał pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” z POKL

15 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu dla osób fizycznych: Miejsce położenia nieruchomości objętej operacją (budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposaż. lub zagospod.) na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej innej niż świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria dostępu dla osób fizycznych: Miejsce położenia nieruchomości objętej operacją (budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposaż. lub zagospod.) na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

17 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Inne podmioty uprawnione do otrzymania pomocy (po spełnieniu określonych warunków): osoby prawne (lokalizacja siedziby lub oddziału, położenie nieruchomości – podmioty będące bądź nie będące grupami producentów rolnych) wspólnicy spółki cywilnej spółka prawa handlowego nie posiadająca osobowości prawnej

18 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Numer identyfikacyjny producenta Osoba fizyczna podejmująca działalność Osoba fizyczna wykonująca działalność

19 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu działalność gospodarczą zobowiązana jest przedstawić zaśw. o wpisie do ewid. dział. gosp. (rejestru szkół) do dnia złożenia: - pierwszego wniosku o płatność pośrednią - wniosku o płatność ostateczną

20 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Operacja podlegająca wsparciu: jest uzasadniona ekonomicznie zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu Działania nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych

21 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Operacja podlegająca wsparciu: obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności w zakresie określonym w zał. nr 1 do rozp. polega na wytwarzaniu produktów energetycznych z biomasy

22 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Operacja podlegająca wsparciu: nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (realizacja zestawienia rzecz.-fin.) koszty kwalifikowane powyżej 20 tys. zł płatność ostateczna nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy

23 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Operacja podlegająca wsparciu: realizowana w 1 lub 2 etapach (24, 36 mies.) zakończenie operacji nie później niż r. leasing (10 etapów, 12 miesięcy do złożenia wniosku o płatność pośrednią, nie częściej niż dwa razy w roku; 60 miesięcy o płatność ostateczną) jej początek nastąpił po dniu złożenia wniosku, koszty ogólne po 1 stycznia 2007 r.

24 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Transakcja, której wartość przekracza 10 tys. złotych ponoszona jest w formie przelewu bezgotówkowego

25 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rodzaje kosztów: budowa lub modernizacja obiektów budowlanych zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia

26 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W szczególności wsparciu podlega: Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych: budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

27 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W szczególności wsparciu podlega: Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych: nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki

28 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: Zagospodarowanie terenu Maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt Sprzęt komputerowy i oprogramowanie Wraz z kosztami transportu do miejsca operacji i kosztami montażu.

29 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: Pojazdy samochodowe służące do przewozu towarów, naczepy, przyczepy, samochody osobowe do przewozu więcej niż 8 osób łącznie z kierowcą (do 75% wart. kosztów kwal. projektu w przypadku działalności polegającej na świadcz. usł. transp.; do 50% w przypadku dział. innej niż transportowa)

30 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: Środki transportu do przewozu więcej niż 8 osób łącznie z kierowcą - wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD

31 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wyłączenie ze wsparcia: 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia) 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami) 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (wg załącznika nr 2 do rozporządzenia)

32 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: Zapłaconych rat leasingu do wartości ceny netto nabycia rzeczy, jeśli przeniesienie własności nastąpi najpóźniej do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną

33 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rodzaje kosztów: Koszty ogólne (kosztorysy, projekty architekt. lub budowl., oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne, patenty i licencje, nadzór inwestorski lub autorski, koszty zw. z kierowaniem robotami budowlanymi) – w wysokości nie większej niż 10 % wartości kosztów kwalifik. proj.

34 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Refundacji podlega: 50% kosztów kwalifikowanych operacji Maksymalnie: 300 tys. zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu

35 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Redukcja dofinansowania o 10%: brak oddzielnego systemu rachunkowości brak odpowiedniego kodu rachunkowego

36 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wielkość wsparcia: 100 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji

37 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wielkość wsparcia: tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

38 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wielkość wsparcia: tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

39 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wielkość wsparcia: tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; Dotyczy przetwórstwa lub obrotu produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich, wymienionych w wykazach działalności, do których może być przyznana pomoc i określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013,

40 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy (w wyniku którego przyznano wsparcie)

41 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
5 miesięcy na rozpatrzenie wniosku + 1 miesiąc + 3 miesiące

42 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odrzucenie wniosku: niewypełnienie we wszystkich wymaganych pozycjach (dane zawarte są w innych pozycjach, załącznikach, bądź w systemie ewidencji) brak co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy brak adresu i możliwości jego ustalenia złożenie więcej niż jednego wniosku

43 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Możliwość uzupełnienia wniosku: 2x21 dni* *możliwość przedłużenia terminu do 6 miesięcy

44 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wniosek nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego, z wyjątkiem : zmian wynikających z wezwań Agencji jednej zmiany, która nie spowoduje zmiany celu operacji oraz zwiększenia kwoty pomocy

45 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Przyznanie pomocy: Umowa Zabezpieczenie Oświadczenie małżonka

46 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Obowiązki beneficjenta: osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie umożliwienie przeprowadzenia kontroli przechowywanie dokumentów zw. z przyznaną pomocą informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy ograniczenia w przenoszeniu własności rzeczy sposób i miejsce prowadzenia działalności 5 LAT

47 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Obowiązki beneficjenta: zobowiązania dot. zatrudnienia 2 LATA

48 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wypłata środków finansowych: tryb określa umowa dokonywana na wniosek o płatność płatność pośrednia, ostateczna dokonywana w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku

49 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wykaz działalności gospodarczych w zakresie których może być przyznana pomoc

50 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Formularz wniosku

51 Najczęściej popełniane błędy
na przykładzie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

52 Prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
skraca czas przeznaczony na weryfikację wniosku!!

53 Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków
o wsparcie na etapie oceny wstępnej a) brak wypełnionego wymagalnego pola we wniosku b) brak wymagalnych załączników, w tym: oświadczenia o statusie mikro (w przypadku spółek cywilnych przez każdego ze wspólników i przez spółkę),

54 Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków
o wsparcie na etapie oceny wstępnej b) brak wymagalnych załączników, w tym: zaświadczeń KRUS/ZUS, kopii dowodu osobistego, umowy spółki,

55 Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków
o wsparcie na etapie oceny wstępnej b) brak wymagalnych załączników, w tym: wniosku o wpis do Ewidencji Producentów, Ekonomicznego Planu Operacji; złożony więcej niż jeden wniosek w ramach naboru

56 Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku brak uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie Agencji; wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją; nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie ofertowe;

57 Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku niezgodne pod względem kryteriów przyznawania pomocy miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy; nieprawidłowy kod działalności; środek transportu jako jedyny przedmiot operacji;

58 Najczęściej popełniane błędy
i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku wiek wnioskodawcy powyżej 60 lat; pełne ubezpieczenie w KRUS. 

59 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Formularz wniosku dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

60 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google