Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Biały Tomasz Biały Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Biały Tomasz Biały Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Biały Tomasz Biały Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 Sępólno Krajeńskie, 23 lutego 2012 r.

2 godz. 9.00 – 10.00Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Nasza Krajna – cele, przedsięwzięcia, budżet godz. 10.00 – 11.30szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, kwalifikowalność kosztów, najczęściej popełniane błędy godz. 11.30 – 12.00 przerwa kawowa godz. 12.00 – 15.00 wniosek o przyznanie pomocy dla działania Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw – sposób wypełniania, praktyczne wskazówki, załączniki PROGRAM SZKOLENIA

3 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Nasza Krajna

4 Szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

5 Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 3 PROW 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

6 Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich Cel działania

7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Warunki wsparcia określa: - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Warunki wsparcia określa: - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

9 Beneficjent pomocy Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

10 Kryteria dostępu dla osób fizycznych: – podejmuje (12 mies.) albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca w zakresie: a) z zał. nr 1 do rozp. (swoboda dział. gosp. + system oświaty) b) wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

11 Kryteria dostępu dla osób fizycznych: – jest obywatelem państwa członkowskiego UE – pełnoletni, poniżej 60 roku życia – nie podlega przepisom o ubezp. społ. rolników w pełnym zakresie – nie został wykluczony Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

12 Kryteria dostępu dla osób fizycznych: – ma miejsce zamieszkania na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej innej niż świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

13 Kryteria dostępu dla osób fizycznych: – ma miejsce zamieszkania na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

14 Kryteria dostępu dla osób fizycznych: – w ciągu ostatnich 2 lat nie otrzymał pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie z POKL 2007-2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 Kryteria dostępu dla osób fizycznych: – Miejsce położenia nieruchomości objętej operacją (budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposaż. lub zagospod.) na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej innej niż świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

16 Kryteria dostępu dla osób fizycznych: – Miejsce położenia nieruchomości objętej operacją (budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposaż. lub zagospod.) na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców Dla działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

17 Inne podmioty uprawnione do otrzymania pomocy (po spełnieniu określonych warunków): – osoby prawne (lokalizacja siedziby lub oddziału, położenie nieruchomości – podmioty będące bądź nie będące grupami producentów rolnych) – wspólnicy spółki cywilnej – spółka prawa handlowego nie posiadająca osobowości prawnej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

18 Numer identyfikacyjny producenta - Osoba fizyczna podejmująca działalność - Osoba fizyczna wykonująca działalność Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

19 Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu działalność gospodarczą zobowiązana jest przedstawić zaśw. o wpisie do ewid. dział. gosp. (rejestru szkół) do dnia złożenia: - pierwszego wniosku o płatność pośrednią - wniosku o płatność ostateczną Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

20 Operacja podlegająca wsparciu: – jest uzasadniona ekonomicznie – zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu Działania – nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

21 Operacja podlegająca wsparciu: – obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności w zakresie określonym w zał. nr 1 do rozp. – polega na wytwarzaniu produktów energetycznych z biomasy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

22 Operacja podlegająca wsparciu: – nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (realizacja zestawienia rzecz.- fin.) – koszty kwalifikowane powyżej 20 tys. zł – płatność ostateczna nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

23 Operacja podlegająca wsparciu: – realizowana w 1 lub 2 etapach (24, 36 mies.) – zakończenie operacji nie później niż 30.06.2015 r. – leasing (10 etapów, 12 miesięcy do złożenia wniosku o płatność pośrednią, nie częściej niż dwa razy w roku; 60 miesięcy o płatność ostateczną) – jej początek nastąpił po dniu złożenia wniosku, koszty ogólne po 1 stycznia 2007 r. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

24 Transakcja, której wartość przekracza 10 tys. złotych ponoszona jest w formie przelewu bezgotówkowego Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

25 Rodzaje kosztów: – budowa lub modernizacja obiektów budowlanych – zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

26 W szczególności wsparciu podlega: I. Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych: 1) budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

27 W szczególności wsparciu podlega: I. Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych: 2) nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

28 W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: 1) Zagospodarowanie terenu 2) Maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt 3) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie Wraz z kosztami transportu do miejsca operacji i kosztami montażu. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

29 W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: 1) Pojazdy samochodowe służące do przewozu towarów, naczepy, przyczepy, samochody osobowe do przewozu więcej niż 8 osób łącznie z kierowcą (do 75% wart. kosztów kwal. projektu w przypadku działalności polegającej na świadcz. usł. transp.; do 50% w przypadku dział. innej niż transportowa) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

30 W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: 1) Środki transportu do przewozu więcej niż 8 osób łącznie z kierowcą - wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

31 Wyłączenie ze wsparcia: 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia) 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami) 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (wg załącznika nr 2 do rozporządzenia) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

32 W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: 2) Zapłaconych rat leasingu do wartości ceny netto nabycia rzeczy, jeśli przeniesienie własności nastąpi najpóźniej do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

33 Rodzaje kosztów: – Koszty ogólne (kosztorysy, projekty architekt. lub budowl., oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne, patenty i licencje, nadzór inwestorski lub autorski, koszty zw. z kierowaniem robotami budowlanymi) – w wysokości nie większej niż 10 % wartości kosztów kwalifik. proj. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

34 Refundacji podlega: 50% kosztów kwalifikowanych operacji Maksymalnie: 300 tys. zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

35 Redukcja dofinansowania o 10%: - brak oddzielnego systemu rachunkowości - brak odpowiedniego kodu rachunkowego Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

36 Wielkość wsparcia: - 100 tys. zł jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

37 Wielkość wsparcia: - 200 tys. zł jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

38 Wielkość wsparcia: - 300 tys. zł jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

39 Wielkość wsparcia: - 100 tys. zł jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; Dotyczy przetwórstwa lub obrotu produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich, wymienionych w wykazach działalności, do których może być przyznana pomoc i określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

40 W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy (w wyniku którego przyznano wsparcie) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

41 5 miesięcy na rozpatrzenie wniosku + 1 miesiąc + 3 miesiące Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

42 Odrzucenie wniosku: – niewypełnienie we wszystkich wymaganych pozycjach (dane zawarte są w innych pozycjach, załącznikach, bądź w systemie ewidencji) – brak co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy – brak adresu i możliwości jego ustalenia – złożenie więcej niż jednego wniosku Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

43 Możliwość uzupełnienia wniosku: 2x21 dni* *możliwość przedłużenia terminu do 6 miesięcy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

44 Wniosek nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego, z wyjątkiem : - zmian wynikających z wezwań Agencji - jednej zmiany, która nie spowoduje zmiany celu operacji oraz zwiększenia kwoty pomocy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

45 Przyznanie pomocy: - Umowa - Zabezpieczenie - Oświadczenie małżonka Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

46 Obowiązki beneficjenta: - osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie - umożliwienie przeprowadzenia kontroli - przechowywanie dokumentów zw. z przyznaną pomocą - informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy - ograniczenia w przenoszeniu własności rzeczy - sposób i miejsce prowadzenia działalności 5 LAT Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

47 Obowiązki beneficjenta: - zobowiązania dot. zatrudnienia 2 LATA Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

48 Wypłata środków finansowych: - tryb określa umowa - dokonywana na wniosek o płatność - płatność pośrednia, ostateczna - dokonywana w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

49 Wykaz działalności gospodarczych w zakresie których może być przyznana pomoc Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

50 Formularz wniosku Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

51 Najczęściej popełniane błędy na przykładzie działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

52 Prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych skraca czas przeznaczony na weryfikację wniosku!!

53 a) brak wypełnionego wymagalnego pola we wniosku b) brak wymagalnych załączników, w tym: oświadczenia o statusie mikro (w przypadku spółek cywilnych przez każdego ze wspólników i przez spółkę), Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

54 b) brak wymagalnych załączników, w tym: zaświadczeń KRUS/ZUS, kopii dowodu osobistego, umowy spółki, Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

55 b) brak wymagalnych załączników, w tym: wniosku o wpis do Ewidencji Producentów, Ekonomicznego Planu Operacji; złożony więcej niż jeden wniosek w ramach naboru Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

56 brak uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie Agencji; wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją; nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie ofertowe; Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

57 niezgodne pod względem kryteriów przyznawania pomocy miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy; nieprawidłowy kod działalności; środek transportu jako jedyny przedmiot operacji; Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

58 wiek wnioskodawcy powyżej 60 lat; pełne ubezpieczenie w KRUS. Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

59 Formularz wniosku dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

60 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Tomasz Biały Tomasz Biały Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google