Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów LGD Partnerstwo na Jurze Chrzanów, 19.03.2012 Europejski Fundusz Rolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów LGD Partnerstwo na Jurze Chrzanów, 19.03.2012 Europejski Fundusz Rolny."— Zapis prezentacji:

1 1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów LGD Partnerstwo na Jurze Chrzanów, 19.03.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowanej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Rozporządzenia z dnia 24 marca 2009, 24 marca 2010 oraz 10 marca 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowanej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2009 oraz z dnia 19 sierpnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

3 3 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

4 Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw MIKROPRZEDSIĘBIORCA: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro OSOBA PRAWNA OSOBA PRAWNA: zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna 4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

5 Kryteria dostępu ( beneficjent ): O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która: podejmuje albo wykonuje OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ( po zmianach ) ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASYpodejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ( po zmianach ) ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, biznes plan przewiduje utworze co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy inwestycyjnej w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 – działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie ma miejsce zamieszkania ( oraz w przypadku realizacji operacji związanej z nieruchomością – miejsce położenie tej nieruchomości znajduje się ) w miejscowości należącej do: –gminy wiejskiej lub –gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców –gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys. mieszkańców; (jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa _ gm m-w do 20 tys mieszk) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 5 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Osoba prawna: podejmuje albo wykonuje - podejmuje albo wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, - jest wpisana w KRS, - nie podlega wykluczeniu...., - w okresie 2 lat poprzedzających nie przyznano pomocy w ramach Kapitał ludzki, 2007-2013), - jej siedziba lub oddział ( oraz w przypadku realizacji operacji związanej z nieruchomością – miejsce położenie tej nieruchomości ) znajduje się w miejscowości należącej do: –gminy wiejskiej lub –gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców –gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys. mieszkańców (jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa gm m-w do 20 tys. mieszkańców). Spółka cywilna: wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo, - spółka i każdy ze wspólników spełnia kryteria mikroprzedsiębiorstwa, - wspólnicy (osoby fizyczne) spełniają kryteria jak osoba fizyczna, (osoby prawne) jak osoby prawne, - siedziba S.C. lub oddział każdego ze wspólników położony jest w miejscowości należącej do… wykonuje -Spółka prawa handlowego wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo, - spełnia pozostałe kryteria jak osoba prawna. 6 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DODATKOWE KRYTERIA: -dla wnioskodawców, którzy podejmują działalność gospodarczą - w okresie ostatnich 12 MIESIĘCY poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był PRZEDSIĘBIORCĄ; - dla wszystkich - numer identyfikacyjny - dla wszystkich - został mu nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów); 7 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

8 8 Kryteria dostępu ( operacja ): 1. Spełnia wymagania określone w programie, w szczególności jest uzasadniona ekonomicznie (NPV>0), w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniające osiągniecie i zachowanie celu działania. 2. Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych. 3. Obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie: -określonym w załączniku nr 1 ( po zmianach ) do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc; -wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

9 9 Kryteria dostępu ( operacja ): 4. Nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 5. Jest realizowana w jednym albo dwóch etapach. 6. Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych musi wynosić powyżej 20 tys. PLN. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – PODSUMOWANIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

10 10 Kryteria dostępu ( operacja ): 6. Złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi: – do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie; – do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach ( do 24 miesięcy wniosek o płatność pośrednią ); – nie później niż do 31.12.2014 r.; – płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – PODSUMOWANIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

11 Co oznacza działalność rozwijana Co oznacza podejmuje działalność INWESTYCJA Rozpoczęcie działalności gospodarczej: -wpis do ewidencji działalności gospodarczej, -spełnienie pozostałych wymogów związanych z uruchamianą działalnością: US, ZUS, sanepid, Wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zrealizowanej inwestycji, która przynosi określone korzyści ekonomiczne wykazane w biznes planie Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR Planuję podjąć działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

12 Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

13 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zagospodarowanie terenu; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

14 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczmy koszty Zakup środków transportu służących do przewozu osób lub towarów, naczep lub przyczep Zakup środków transportu służących do przewozu osób lub towarów, naczep lub przyczep, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenie wyłącznie usług transportowych; w wysokości nieprzekraczającej wartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej w zakresie innym niż usługi transportowe; UWAGA !!! ZAKUP POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP LUB NACZEP NIE MOŻE STANOWIĆ JEDYNEJ POZYCJI KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH !!! Koszt przedsięwzięciaKK 20 000 200 000 40 000 DOTACJA 20 000 180 00020 000 Koszt przedsięwzięciaKK 20 000 200 000 80 000 DOTACJA40 000 60 000180 000 14 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

15 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczmy koszty KOSZTY OGÓLNE – w wysokości do 10% KK 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KALIFIKOWANYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu ) 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 15 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

16 16 Realizacja operacji w drodze leasingu: Kosztem kwalifikowalnym są raty ( zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do złożenia wniosku o płatność ostateczną ( część raty leasingowej obejmująca marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe nie jest zaliczane do kosztów kwalifikowalnych ), jeżeli: - operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 etapach; - złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; - wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku; - zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

17 17 Koszty niekwalifikowalne Pomoc nie obejmuje w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT); nabycia nieruchomości nabycia rzeczy używanych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

18 Wysokość i forma pomocy: - pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji; - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu; - maksymalnie do 300 000 PLN dla jednego beneficjenta w okresie trwania programu 2007-2013; W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy – 100.000 PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 18 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

19 100.000 PLN – utworzenie 1 miejsca pracy 200.000 PLN – utworzenie 2 miejsc pracy 300.000 PLN – utworzenie 3 miejsc pracy możliwość uzyskania zaliczki w wysokości nieprzekraczającej 50% przyznanej kwoty pomocy ( gwarancja bankowa na 110% kwoty zaliczki ); Wysokość pomocy Osoba fizyczna Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy 19 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

20 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA beneficjenta w trakcie i po realizacji operacji: osiągnięcie celu operacji i zachowania go przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; niefinansowanie operacji z innych źródeł publicznych; przenoszenia własności posiadaniaograniczenie prawa do przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania ( przeznaczenia ) - przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy ( chyba, że na podmiot uprawniony, który przejmie zobowiązania i w zgodzie z celami i zakresem operacji ); ograniczenie co do rodzaju, okresu lub miejsca wykonywania działalności -ograniczenie co do rodzaju, okresu lub miejsca wykonywania działalności - przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 20 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

21 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA beneficjenta w trakcie i po realizacji operacji: zachowanie miejsca pracy – przez okres 2 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; kontroli -umożliwienie przeprowadzenia kontroli - przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; przechowywanie dokumentówprzechowywanie dokumentów - przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; informowania ARiMRinformowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy - przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy; 21 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

22 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA beneficjenta w trakcie i po realizacji operacji: promocja PROW oraz LGD ( zgodnie z wnioskiem ): 1.Beneficjenci mają obowiązek stosowania wizualizacji realizowanych zadań. 2.Wizualizacja polega na umieszczeniu odpowiednich elementów ( flaga, slogan, logo ) na zakupionym sprzęcie, w miejscu szkolenia, na materiałach szkoleniowych, plakatach, zaproszeniach itd. 3.Zasady wizualizacji określa Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. 4.W przypadku materiałów informacyjnych dopuszczalne jest umieszczenie logo innego podmiotu, np.: lokalnej grupy działania, pomiędzy znakami Unii Europejskiej i PROW 2007-2013. 22 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

23 ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA beneficjenta w trakcie i po realizacji operacji: poniesienie kosztów oraz rozliczenie wniosku zgodnie z podpisaną umową: koszty muszą zostać uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowość albo do ich identyfikacji musi być wykorzystany odpowiedni kod rachunkowy, co odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub rachunków na odpowiednim formularzu ( nie zastosowanie tej zasady powoduje pomniejszenie kosztu kwalifikowalnego o 10% ). 23 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

24 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu do 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie do 24 mies od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność do 24 mies od podpisania umowy 24 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

25 Wybór projektu do dofinansowania: wnioski o pomoc są składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD, nabory wniosków prowadzone są w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. wybierane są wnioski: - które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji; dokumenty niezbędne do wyboru operacji to wypełniony wniosek wraz z załącznikami ( wymaganymi przez ARiMR oraz LGD ); - są zgodne z LSR ( są zgodne z przynajmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem ); - odpowiadają lokalnym kryteriom wyboru w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu. 25 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

26 ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 1.Weryfikacja pomysłu na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej: -zgodność kodu PKD z rozporządzeniem; -budżet ( kosztorys ) – zapewnienie finansowania projektu – REFINANSOWANIE; -liczba utworzonych miejsc pracy a poziom dofinansowania; -koszty kwalifikowalne; -czas potrzebny na realizację inwestycji; 26 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

27 ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 2. Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej: -formularze wniosków i załączników ( ze strony LGD ) – aktualny wniosek 413_312/12/01; -instrukcje wypełniania wniosku i załączników ( ze strony LGD ) – dokumenty wypełniamy zgodnie z instrukcją; -akty prawne, materiały szkoleniowe; -Lokalna Strategia Rozwoju ( zgodność z celami i przedsięwzięciami ) oraz lokalne kryteria wyboru; -numer identyfikacyjny z ARiMR; -kosztorys ( kosztorys inwestorski – w przypadku inwestycji budowlanych ); 27 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

28 ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 28 2. Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej: - zapytania ofertowe i oferty ( w przypadku zakupów powyżej 50 000 PLN netto ); - inne informacje o planowanej operacji ( projekcja finansowa, konkurencja itd. ); - umowy, pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające prawo własności itp. ) ; - załączniki ze źródeł zewnętrznych ( ZUS, ewidencja działalności gospodarczej, itd. ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

29 29 ETAPY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: 3. Wypełnienie Ekonomicznego Planu Operacji. 4. Wypełnienie wniosku aplikacyjnego. 5. Wypełnienie i skompletowanie załączników. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

30 30 WYPEŁNIANIE EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI – punkty krytyczne : - kody PKD; - zbieżność danych sekcji B-4 i H ( koszty rodzajowe ); - tytuł operacji – sekcja C-1 ( jedyne miejsce na wpisanie tytułu operacji ); - wielkość i wartość planowanej produkcji – sekcja C-4 ( wskaźnik NPV ); - koszty operacji – sekcja C-5 ( ściśle związane z zestawieniem finansowo-rzeczowym we wniosku ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

31 31 WYPEŁNIANIE EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI – punkty krytyczne : - zestawienie zakresu rzeczowego operacji – sekcja C-6 ( szczegółowe określenie parametrów ); - źródła finansowania operacji – sekcja C-7 ( wskazanie źródeł zewnętrznych finansowania operacji ); - zatrudnienie – sekcja D; - planowane koszty i przychody związane z operacją ( sekcja F ) oraz całą działalnością przedsiębiorstwa ( sekcja H ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

32 32 WYPEŁNIANIE EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI – punkty krytyczne : - zaktualizowana wartość brutto ( NPV ) – sekcja G ( warunkiem pozytywnej weryfikacji operacji pod kątem uzasadnienia ekonomicznego jest dodatnia wartość NPV, a także dodatnia wartość dochodu przynajmniej w roku docelowym ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

33 33 WYPEŁNIANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO – punkty krytyczne : -status mikroprzedsiębiorcy ( definicja – punkt 15 ) oraz wartość dodana brutto ( punkt 16 ) – rozróżnienie kosztów/przychodów działalności podejmowanej i rozwijanej; - planowane cele operacji oraz uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD ( punkt 18 ); - wielkość planowanego zatrudnienia ( punkt 18 ); - kod PKD i nazwa działalności ( punkt 20 ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

34 34 WYPEŁNIANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO – punkty krytyczne : - planowany termin zakończenia etapu/operacji ( punkt 21 ) ; - finansowanie operacji ( punkty 22-30 ) – określenie kosztów kwalifikowanych, w tym szczególne zasady dotyczące zakupu środków transportu, określenie wnioskowanej kwoty pomocy; - zestawienie rzeczowo – finansowe; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

35 35 WYPEŁNIANIE I KOMPLETOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW : - załączniki na drukach udostępnionych przez ARiMR/LGD ( status mikroprzedsiębiorcy, pomoc de minimis, zgoda właściciela nieruchomości itd.); - załączniki ze źródeł zewnętrznych – wg listy ( ZUS, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej itd.); - załączniki dotyczące robót budowlanych – m. in. kosztorys inwestorski wraz z niezbędnymi załącznikami wg instrukcji; -oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność zgodnie z instrukcją; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

36 36 ZASADY WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW: - elektronicznie ( + wydruk ) lub ręcznie ( kolor niebieski lub czarny ); - wszystkie pola wypełnione; - dodatkowe kartki w razie braku miejsca; - czytelny podpis imieniem i nazwiskiem we wskazanych miejscach; - pozycje wymagane do weryfikacji formalnej: nr identyfikacyjny, imię i nazwisko, NIP; - załącznik wymagany do weryfikacji formalnej: wniosek o nadanie numer z ARiMR lub potwierdzenie złożenia ( w przypadku braku numeru ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

37 37 ZASADY WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW: - możliwość wprowadzenia poprawek i uzupełnień do wniosku ( 2 razy po 21 dni ); - możliwość zmiany jednej pozycji w planie finansowym lub ZRF, o ile nie zmieni się cel operacji oraz nie zwiększy się kwota dofinansowania; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów LGD Partnerstwo na Jurze Chrzanów, 19.03.2012 Europejski Fundusz Rolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google