Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór wniosków od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2012r. O pomoc na operacje w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” może ubiegać się: osoba fizyczna osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mająca obrót nie przekraczający równowartości w zł euro ( dane do określenia statusu przedsiębiorstwa muszą dotyczyć ostatniego zakończonego okresu obrachunkowego, poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy

2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Poziom dofinansowania Pomoc ma charakter zwrotu 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji , natomiast pozostałe 50% kosztów powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako tzw .wkład własny. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW na lata , nie może przekroczyć zł

3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
Poziom dofinansowania cd: Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji może wynosić: 100 tyś zł- jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 200 tyś zł- jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 300 tyś zł- jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne , co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
W ramach otrzymanych środków na w/w działanie beneficjent zobowiązany jest utrzymać działalność gospodarczą przez okres 5 lat, a utworzone stanowisko przez okres 2 lat od momentu dokonania przez Agencję płatności

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zakres pomocy Pomoc udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanej z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa Usług dla ludności Sprzedaży hurtowej i detalicznej Rzemiosła i rękodzielnictwa Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem Usług transportowych Usług komunalnych Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych Magazynowania lub przechowywania towarów Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
Koszty kwalifikowalne: Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych), Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (wysokość tego kosztu kwalifikowalnego uzależniona jest od wysokości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych), Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowywaniem i realizacją operacji (w wysokości nie przekraczającej 10%pozostałych kosztów kwalifikowalnych), tj: koszty: - przygotowania dokumentacji technicznej operacji (w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych i budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, projektów technologicznych) - opłaty za patenty i licencje - sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
WAŻNE !!!!! Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in. podatku od towarów i usług VAT nabycia nieruchomości nabycia rzeczy używanych budowy budynku mieszkalnego

8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Waga Maksymalny wynik I. Doświadczenie Kryterium to ocenia, czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz czy dysponuje kadrą i zapleczem technicznym. 0 pkt- wnioskodawca nie realizował podobnych działań, nie przedstawił kadry zangażowanej w realizacje projektu, 2 pkt- wnioskodawca zrealizował jedno podobne działanie i dysponuje kadrą specjalistów do realizacji operacji 3 pkt- wnioskodawca zrealizował więcej niż jedno przedsięwzięcie, posiada doświadczoną kadrę i zaplecze techniczne 3 Preferowane będą operacje, których wnioskodawca realizował więcej niż jedno podobne przedsięwzięcie, posiada doświadczoną kadrę i zaplecze techniczne 9 II. Oddziaływanie na projekt Kryterium to ocenia korzyści, jakie odczuje wnioskodawca lub społeczeństwo w wyniku realizacji projektu wynikające z przedstawionych produktów i wskaźników projektu 0 pkt- wnioskodawca nie przedstawił mierzalnych wskaźników projektu, ani opisu rezultatów projektu lub produkty i rezultaty projektu nie przyczynią się do poprawy sytuacji wnioskodawcy lub społeczności lokalnej, 2 pkt- wnioskodawca przedstawił mierzalne wskaźniki projektu, które zdecydowanie przyczynią się do poprawy jego sytuacji oraz sytuacji społeczności lokalnej

9 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw KRYTERIA WYBORU OPERACJI cd.
3 pkt - wnioskodawca przedstawił mierzalne rezultaty projektu, które przyczynią się do zróżnicowania usług dla lokalnej ludności oraz poprawy poziomu i jakości ich życia. 2. W jaki sposób realizacja projektu wpłynie na sposób zatrudnienia? 0 pkt- realizacja projektu nie gwarantuje utworzenia ani jednego miejsca pracy 1 pkt- realizacja projektu pozwoli utworzyć od 1 do mniej 2 miejsc pracy 2 pkt- realizacja projektu pozwoli utworzyć od 2 do mniej niż 3 miejsc pracy 3pkt- realizacja projektu pozwoli utworzyć3 i więcej miejsc pracy 4 24 Preferowane będą operacje, które spowodują utworzenie 3 i więcej stałych miejsc pracy III. Wysokość wnioskowanej dotacji i wkładu własnego Wnioskodawca zwraca się o udzielenie wsparcia w wysokości: 0 pkt- powyżej 100 tyś. PLN 1 pkt- od 50 tys. PLN do 100 tys. PLN 2 pkt- od 30 tys. PLN do tys. PLN, 3 pkt – poniżej 30 tys. PLN 2. Wnioskodawca w realizację projektu gwarantuje wkład własny w wysokości: 0 pkt- do 50% 1 pkt- ponad 50%, nie więcej niż 55% 3 Preferowane będą operacje poniżej 30tys. PLN 18 Preferowane będą operacje, których wkład własny w realizację projektu wynosi ponad 60%

10 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw KRYTERIA WYBORU OPERACJI cd.
2 pkt- ponad 55%, nie więcej niż 60% 3 pkt- ponad 60% IV. Wpływ na rozwój turystyki Czy realizacja projektu ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki? 0 pkt- realizacja projektu nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rozwój turystyki 1 pkt- realizacja projektu przyczyni się do zróżnicowania usług turystycznych, 2 pkt- realizacja projektu wypromuje nowe formy usług oraz wzmocni infrastrukturę około turystyczną 3 pkt- w wyniku zrealizowanego projektu powstanie nowe gospodarstwo agroturystyczne, przystań żeglarska, obiekt gastronomiczny lub hotelowy lub inne przedmioty/obiekty infrastruktury turystycznej i służącej ochronie środowiska wzbogacającego ofertę turystyczną regionu. 3 18 Preferowane będą operacje, które wykreują i wypromują więcej niż jeden markowy produkt Wielkich Jezior Mazurskich V. Wykorzystanie lokalnych zasobów Czy zaplanowane w projekcie przedsięwzięcie wykorzysta lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego? 0 pkt- przedsięwzięcie nie będzie realizowane w oparciu o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze

11 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw KRYTERIA WYBORU OPERACJI cd.
1 pkt- przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby kulturowe, 2 pkt- przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze 3 pkt- przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze z uwzględnieniem ich realizacji i promocji 3 9 Preferowane będą operacje realizowane w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze z uwzględnieniem ich rewitalizacji i promocji WYMAGANA ILOŚĆ PUNKTÓW: 39 (PRZY CZYM, CO NAJMNIEJ 6 W PUNKTACH 2-4) MAKSYMALNY WYNIK:78

12 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader
Działania realizowane są przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 Informacji na temat PROW 2007 – 2013, oś 4 Leader oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela Koordynator ds. obsługi Rady Związku Stowarzyszeń LGD9. Bezpośredni nr tel , Aktualne informacje o konkursach znajdują się na stronie w zakładce Konkursy PROW-Leader

13 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader"

Podobne prezentacje


Reklamy Google