Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) Nowelizacje z dnia: -24 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz.63) -22 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 302) -24 sierpnia 2011r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1104) -19 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1067) -27 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 613)

3 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) Nowelizacje z dnia: -24 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 402) -24 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 335) -10 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 319) -07 marca 2013 r. (Dz. U., poz 339)

4 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

5 O pomoc mogą ubiegać się: -osoby fizyczne podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą - osoby prawne podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą - spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność gospodarczą - wspólnicy istniejącej spółki cywilnej wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy

6 Kryteria dostępu: - wiek od 18 do 60 lat (dotyczy osób fizycznych) - obywatelstwo UE (dotyczy osób fizycznych) -zakres ubezpieczenia (dotyczy osób fizycznych) - miejsce zamieszkania/siedziby - lokalizacja inwestycji trwale związanej z nieruchomością - nie korzystanie w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013". -nie podleganie wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. - numer identyfikacyjny producenta - posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy

7 Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obroty roczne lub/i roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln Euro - zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36),

8 Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej ujętej w załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc oraz spełnione są poniższe warunki: operacja jest uzasadniona ekonomicznie, operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie, biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł

9 siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz miejsce realizacji operacji trwale związanej z nieruchomością, znajduje się w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, miejsce zamieszkania lub miejsce realizacji operacji znajdują się na obszarze objętym LSR miejsce zamieszkania lub miejsce realizacji operacji znajdują się na obszarze objętym LSR

10 Operacja będzie realizowana w jednym lub dwóch etapach Zakończenie realizacji operacji w jednym etapie nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy Zakończenie realizacji operacji realizowanej w dwóch etapach nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy, przy czym rozliczenie pierwszego etapu operacji musi nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy Zakończenie operacji nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2014 roku

11 Rozliczenie operacji obejmującej inwestycje polegającej na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu Nastąpi w nie więcej niż w 10 etapach Złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku Zakończenie operacji nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2014 roku

12 Pomoc jest przyznawana w ramach refundacji części (50%) kosztów kwalifikowanych do wysokości 300 tys. złotych, z tym że wysokość limitu pomocy uzależniona jest od liczby tworzonych miejsc pracy: -Do 100tys. złotych – jeżeli EPO przewiduje stworzenie min. 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne -Do 200tys. złotych – jeżeli EPO przewiduje stworzenie min. 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne -Do 300tys. złotych – jeżeli EPO przewiduje stworzenie min. 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

13 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty : 1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 3) zagospodarowania terenu; 4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej

14 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: 6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep, będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe 7) rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

15 Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty przygotowania: 1) kosztorysów, 2)projektów architektonicznych lub budowlanych, 3) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 4) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 5)wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 6) projektów technologicznych, 7)opłat za patenty lub licencje, 8)sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi W wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

16 Pomoc nie obejmuje kosztów : 1) podatku od towarów i usług (VAT); 2) nabycia nieruchomości; 3) nabycia rzeczy używanych.

17 Weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza niezwłocznie Wnioskodawcy w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania W trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków Agencja wzywa Wnioskodawcę w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

18 Weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy W przypadku nie usunięcia żadnych nieprawidłowości i braków wymienionych w wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości lub braków, Agencja odmawia przyznania pomocy informując wnioskodawcę w formie pisemnej o przyczynach odmowy przyznania pomocy W przypadku nie usunięcia wszystkich nieprawidłowości lub braków Agencja wzywa Wnioskodawcę ponownie w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania

19 Weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidłowości i braków Agencja odmawia przyznania pomocy informując wnioskodawcę w formie pisemnej o przyczynach odmowy przyznania pomocy

20 Weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyjątkiem: 1) zmian wynikających z wezwań Agencji; 2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy

21 Weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy W przypadku uzasadnionej prośby z strony Wnioskodawcy Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu na uzupełnienie/złożenie poprawnych dokumentów/złożenie wyjaśnień, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, przy czym prośba o przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przyczyny przedłużenia. Przedłużenie terminu na złożenie uzupełnień ma za zadanie umożliwić wykonanie czynności w toku postępowania, które bez wątpienia nie zależą od Wnioskodawcy, są długotrwałe i niezbędne do merytorycznej oceny wniosku. Chodzi tu przede wszystkim o takie czynności, które zostały zapoczątkowane przed złożeniem wniosku i zależą np. od podjęcia decyzji przez inny organ albo stanowią przedsięwzięcie gospodarcze z natury swojej rozłożone w czasie

22 Weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy Zgodnie z planowaną nowelizacją rozporządzenia: Przedłużenie terminu na usuniecie braków nie będzie mogło przekroczyć 30 dni Jeżeli wnioskodawca wystąpi z uzasadnioną prośbą o przedłużenie terminu usunięcia braków w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy więcej niż jeden raz, przedłużenie terminu na usuniecie braków nie będzie mogło łącznie przekroczyć 30 dni

23 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: – składanie niekompletnych, niewypełnionych, pozbawionych załączników wniosków – niewłaściwy formularz dokumentów aplikacyjnych – przedkładanie dokumentów po upływie terminu ich ważności (np. zaświadczenie z KRUS jest ważne 1 miesiąc) lub w formie kopii nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem (np. dokumentu tożsamości) – rozbieżne informacje we wniosku i przedkładanych dokumentach np. dotyczące działalności (kody PKD we wniosku o przyznanie pomocy i Ekonomicznym Planie operacji, usługi w Ekonomicznym Planie Operacji oraz zakres wskazujące na różne rodzaje działalności) – ujmowanie w zakresie rzeczowo-finansowym kosztów niekwalifikowalnych – np. rozbudowy budynków mieszkalnych, tworzenia strony internetowej, koszty wyłącznie środków transportu, remontu bez elementów modernizacyjnych

24 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.: – wpisywanie we wniosku danych pełnomocnika a brak pełnomocnictwa (dane pełnomocnika/dane osoby uprawnionej do kontaktu) – szczegółowe wpisywanie celu operacji (np. wyszczególnienie maszyn jakie Wnioskodawca planuje zakupić) – cel powinien być ogólny, nie powiązany z zakresem rzeczowym operacji, ale z rodzajem działalności – szczegółowe opisywanie zadań w zestawieniu rzeczowo-finansowym (np. konkretne modele maszyn) – niepoprawne uzupełnianie części finansowej wniosku pod względem zaokrąglania kosztów (powinno się zaokrąglać do pełnych złotych w dół) – Nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie ofertowe lub jego brak (dotyczy zadań których koszt realizacji przekracza 50 tys. Zł netto u jednego dostawcy)

25 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Ubieganie się o przyznanie pomocy na działalność: – zakwalifikowaną pod niewłaściwym kodem PKD (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku) – obejmującą więcej niż jeden kod PKD, ale są to kody ze sobą nie powiązane – sklasyfikowaną pod nie wspieranym kodem PKD (nie znajdującym się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia - Wykaz działalności nierolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc) – W przypadku trudności z sklasyfikowaniem działalności gospodarczej pod odpowiednim kodem PKD Wnioskodawca powinien zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi w celu uzyskania opinii, pod jakim kodem PKD można sklasyfikować wskazaną przez niego działalność gospodarczą oraz powinien przedłożyć uzyskaną opinię Głównego Urzędu Statystycznego w ww. sprawie wraz z kserokopią zadanego zapytania – kopia zawierająca czytelne potwierdzenie nadania do/lub złożenia w GUS.

26 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Błędy dotyczące inwestycji budowlanych – nieprawidłowe dokonywanie zgłoszeń do Starostwa zamiaru wykonania robót budowlanych. Zgłoszenie powinno w sposób nie budzący wątpliwości określać zakres robót budowlanych (zwłaszcza w przypadku zgłaszania remontu połączonego z modernizacją budynków) oraz przeznaczenie budynku lub budowli – brak kompletu dokumentów np. projektów budowlanych stanowiących integralny załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę – brak ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

27 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Nieodpowiednia kategoria budowlana budynków, w których Wnioskodawcy zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą w ramach której ubiegają się o przyznanie pomocy Pomoc może zostać przyznana na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej prowadzonej w budynkach/budowlach posiadających odpowiednią kategorię budowlaną pozwalającą na jej prowadzenie (np. świadczenie usług fryzjerskich w budynku kategorii XVII - budynki usługowe). Niedopuszczalne jest prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach służących gospodarce rolnej – kategoria II, budynkach mieszkalnych – kategoria I Wykaz kategorii budowlanych budynków i budowli stanowi załącznik do Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 )

28 Weryfikacja wniosku Najczęściej popełniane błędy Ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmioty nie posiadające statusu mikroprzedsiębiorcy, Nieprawidłowe określenie statusu mikroprzedsiębiorcy - pominięcie właściciela przedsiębiorstwa przy wyliczaniu ilości osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie - nie uwzględnianie podmiotów powiązanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy

29 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Tworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania dofinansowania, np.: – zameldowanie na kilka dni przed złożeniem wniosku, – ubieganie się o dofinansowanie tej samej operacji z dwóch oddzielnych limitów (np. budowa budynku wykorzystywanego w działalności z działania 312 a wyposażenie go z działania 413_312) – zakładania nowych przedsiębiorstw przez podmioty, które nie spełniają statusu mikroprzedsiębiorcy.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google